Abonu “La Ondon”

ABONTARIFO POR 2016

Internacia tarifo: 42 eŭroj
Orienteŭropa tarifo: 24 eŭroj
Usono: 52 dolaroj
Latinameriko, Israelo, Koreio: 27 eŭroj
Afriko kaj Azio, krom Koreio, Israelo, Japanio: 24 eŭroj
Pollando: 72 zlotoj
Ruslando: 950 ruslandaj rubloj
Belarusio, Ukrainio,
Kazaĥstano
: 1100 ruslandaj rubloj
Aerpoŝta aldono: 5 eŭroj
Elektronika versio (PDF): 15 eŭroj

Pagmanieroj

  • Se vi havas konton ĉe UEA, sendu ĝirilon por 42 eŭroj al Roterdamo, kopie al nia redakcia adreso (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando – Россия). Nia UEA-kodo estas avko-u.
  • Se en via lando estas peranto, pagu al tiu en via landa valuto. Ni havas perantojn en pli ol 40 landoj. Vidu la liston de la perantoj.
  • Ruslandanoj pagu al Галина Романовна Горецкая 950 rublojn je la redakcia adreso (RU-236039, Калининград, аб. ящик 1205).
  • Uzantoj de Яндекс.Деньги povas pagi al nia konto 4100138523456 kaj informi retpoŝte pri la pagonumero.
Atenton! Nepre ne sendu monbiletojn en kovertoj, ĉar jam kelkfoje tiumaniere sendita mono estis ŝtelita! Prefere skribu al ni por trovi solvon.

Kiel pagi per PayPal

Por aboni paperanelektronikan version de La Ondo kaj pagi per PayPal-sistemo en eŭroj elektu vian tarifon (vidu la abontarifojn supre).

Elektu vian tarifon
Nomo kaj retadreso:

Por aboni paperanelektronikan version de La Ondo kaj pagi per PayPal-sistemo en usonaj dolaroj elektu vian tarifon (vidu la abontarifojn supre).

Elektu vian tarifon
Nomo kaj retadreso:

Por pagi en zlotoj bonvolu sendi per PayPal 72 zlotojn al sezonoj@gmail.com kaj poste sendi al ni numeron de la ĝiro.

Hejmo