[Titolo]

SENDEPENDA ĂIUMONATA REVUO. 1999. No 10 (60)


Ăi tiu dokumento uzas la signaron ISO-8859-3 (Latina-3a)

Ařtuno


ENHAVO

REDAKCIE

 • Halina Gorecka. Al la legantoj
 • Ă0FARTIKOLO

 • Puramo Chong. La 2a Azia Kongreso en Hanojo: Šiuflanke sukcesa
 • INFORMOJ: TRA LA MONDO

 • Grigorij Arosjev. IJK-55: dumkongresa suneklipso
 • TEJO: Nova Estraro por la nova jarmilo (GK UEA)
 • Mesa°o de la ěenerala direktoro de Unesko al la 84-a UK en Berlino
 • Christer Kiselman. Akademio en Berlino
 • Osmo Buller. Nova ondo de la misuzo de la "Jarlibro"
 • Kre■imir BarkoviŠ. SAT kongresis en ĂeÂio
 • Boguslav Sobol. Ekumena kunlaboro per Esperanto
 • Josef Hron. Handikapitoj en Pardubice
 • Renato Corsetti. Lando de rozoj kaj lando de roso: Pri la 50a Bulgara E-Kongreso
 • Subvencioj por bibliotekoj (GK UEA)
 • Literatura tago en Budape■to (HeKo)
 • Reinhard F÷ssmeier. Malnova nova Senato por AIS
 • Filmo pri vivanta lingvo (GK UEA)
 • Umberto Broccatelli. Eřropa E-Unio kunvenis en Berlino
 • Marian Zdankowski. Sub la Verda Stelo
 • Kurte (10 informoj)
 • INFORMOJ: TRA RUSLANDO

 • Aleksandr Blinov. REK-2000 en Ăeboksari
 • Konstantin ViÂrov. ATS pri eksteraj rilatoj
 • Nikolao Gudskov. Moskvo: Urbotaga koncerto
 • Tatjana Vtorova. Nova ejo en Volgogrado
 • TRIBUNO

 • Nikolao Gudskov. Eksplodo de terorismo kaj terorismo de eksplodoj
 • Kion signifas rařmismo? Lasta okazo el Italio (HeKo)
 • Dieter Rooke. Du demandoj el Svislando
 • Svitlana Pohorila. Ăiu vera esperantisto °uas "La Ondon"
 • Grigorij Arosjev. SEJM
 • Grigorij Berezin. Interparolo kun geamikoj
 • BELETRO

 • Lewis Carroll. Alico en Mirlando: Šapitro 1 (Tradukis Donald Broadribb)
 • CIVILIZO

 • Kalle Kniivilń. La vintra milito
 • BIBLIOTEKO

 • Antonio de Ruiter. Ni esperu pri la tria
 • Nikolao Gudskov. Kontrař Šiuj ideologioj -- ankorař unu
 • Halina Gorecka. "Rusa Antologio": Ni akceptu la defion
 • Nova libro en la Unesko-serio de UEA (GK UEA)
 • Gazetoj
 • Ricevitaj gazetoj
 • MOZAIKO

 • Tatjana Kulakova. Malgrař manko de unu linio!
 • Tatjana Kulakova, Jevgenij Kostygov. Tri proverboj
 • Gabrovanoj ridas (Tradukis Petko Arnaudov)
 • DIVERSAČOJ

 • Frazoj
 • Kalendaro
 • Anoncetoj
 • Ařtunaj strofoj (poemoj de Hilda Dresen, bildoj de Anna Kostrikova)
 • Perantoj de La Ondo de Esperanto
 • Kolofono

 • Al la legantoj

  Sezona bildo de Ma■a Ba╝enova

  "La Ondo estas revuo mirinde aspektanta (dika!) kaj havanta vere gravajn kaj bezonatajn materialojn por iuj esperantistoj -- aktivaj kaj komencantaj... Kiom pala kaj tro kurtega aspektas kompare al °i la eldona╝o de UkrEA Helianto! Kiom pala kaj malaktivega estas la laboro de ukrainia esperantistaro!" -- skribis al ni Svitlana Pohorila el Ukrainio (vd. p°. 9).

  Estus hipokrite diri, ke nin ne plezurigas lařdaj, gratulaj kaj bondeziraj leteroj, kiujn ni de temp' al tempo fragmente aperigas, tamen ni kun granda rezervemo traktas komparojn kun aliaj gazetoj.

  Helianto estas informilo de la Ukrainia E-Asocio, kaj, kiel tia, °i adekvate respegulas la agadon de la asocio per informoj pri la okazintaj kaj okazontaj eventoj en la Ukrainia provinco de Esperantujo, per materialo pri la asocia aktivado, per oferto de libroj kaj gazetoj. Tiuaspekte Helianto estas pli sukcesa ol, ekzemple, Bulteno de REU.

  Cetere, Helianto meritas gratulon pro la Šiumonata aper-ritmo -- nur nemultaj asocioj sukcesas informi siajn membrojn Šiumonate (Francio, Japanio, Koreio); kutime asociaj informiloj aperas unu fojon en du (Ařstralio, ĂeÂio, Finnlando, Svedio, Usono) ař en tri monatoj (Ařstrio, Brazilo, Bulgario, Kanado).

  La Šefa tasko de la asociaj bultenoj estas informado de la membroj kaj kunordigo de la agado esperantista en la koncerna lando ař regiono. Ăar tiuj informiloj ne celas alilandan publikon, parto da informoj en ili aperas nacilingve por membroj, kiuj ne estas aparte lego-spertaj; foje la asocioj, pro manko de informoj, eldonas numeron duoblan ař trioblan. Kelkaj malpli grandaj asocioj simple dissendas al la membroj neregulajn cirkulerojn. Tiaj bultenoj estas kutime ne abonataj, sed ricevataj kontrař la asocia kotizo, kaj tial ili havas modestan aspekton. Nur kelkaj el la asociaj gazetoj estas interesaj internacie -- elstara ekzemplo estas La Brita Esperantisto redaktata de Bill Auld mem.

  La Ondo de Esperanto ekde la refondo en 1991 estis konceptata kiel internacia revuo kun speciala atento al la temaro soci-kultura en la rubrikoj Civilizo, Beletro kaj Biblioteko. Tial la movada rubriko Tra la mondo proponas informojn internacie gravajn, kaj Tra Ruslando nur malofte ampleksas pli ol unu pa°on.

  Do La Ondo -- sed ankorař pli certe El Popola Ăinio, Kontakto, La Gazeto, La Kancerkliniko, Literatura Foiro kaj Monato, kiuj atentas niajn movadon kaj komunumon malpli ol nia revuo -- prefere ne estu komparata al la asocia kaj regiona bultenaro.

  Floru cent floroj!

  Halina Gorecka


  La 2a Azia Kongreso en Hanojo: Šiuflanke sukcesa

  Se unu el celoj de E-kongreso estas instigi la lokan movadon al plia aktivigado, oni povas diri, ke certe sukcesis la 2a Azia Kongreso, okazinta 22--25 ařg en Hanojo (Vjetnamio). Ăar nun, post la kongreso, jam ařdi°as de vjetnamia flanko diversaj kura°igaj nova╝oj, ke fondi°as pluraj novaj E-kluboj kun multaj junuloj, studentoj kaj civitanoj, kiuj ekinteresi°as pri Esperanto, informite de diversaj landaj amaskomunikiloj.

  Fakte dum la semajno, kiam okazis Azia Kongreso, Esperanto estis furora temo de televido, radio, Šiutagaj ╝urnaloj kaj gazetoj en Vjetnamio. Kaj tia furoro montri°as kiel klare perceptebla realo.

  Vjetnamio estis la lando, kie nia lingvo havis sufiŠe profundan bazon; dum la militperiodo Esperanto estis unu el konkretaj batalarmiloj por paco en tiu lando. Vjetnamaj esperantistoj eldonis dum tiu fatala periodo mirinde multegajn E-librojn kaj gazetojn, radiosendis per nia lingvo por alvoki la pacon al la mondo. Sed post la milito la lando fari°is preskař izolita, Šefe pro ekonomia kialo kařzita de tiu terura milito.

  Do por ordinaraj esperantistoj en Vjetnamio ankorař estas malfacila afero voja°i eksterlanden kaj °ui internaciajn E-kongresojn.

  Kaj en tia lando okazis la 2a Azia Kongreso lař la decido de KAEM (Komisiono pri Azia E-Movado de UEA) farita antař 3 jaroj kun la kompreno de °ia latenta bazo kaj kapablo.

  LKK sa°e kaj energie laboregis dum la jaroj kaj montris rimarkindan rikolton jam en la unua tago de la kongreso.

  En la solena inařguro partoprenis ■tata vicprezidento kiel alta protektanto kaj faris paroladon sufiŠe favoran al nia lingvo kaj °ia movado, kaj la urbestro de Hanojo gratulis la kongreson per sia bonveniga saluto.

  InaĄguro en Hanojo
  Fakte unu el Šefaj kialoj de kongresa sukceso estas, ke la kongreso akiris grandan subtenon de ■tata registaro senprecedencan en aliaj kongresoj. Dum la kongreso ■tata prezidento ordenis medalojn de amikeco, kaj vicŠefministro akceptis la reprezentanojn de landaj asocioj en sia oficiala akceptejo. La urbestro de Hanojo preparis belan bankedon por landaj delegitoj. Hanoja registaro preparis specialan eventon dum la kongreso planti en urba parko la memorigan arbon "Zamenhof" por celebri la 2an Azian Kongreson en Hanojo.

  Ăiuvespere estis televide elsendataj tiaj nova╝oj en la Šefa tempo de nova╝o-programo. En gazetara konferenco, okazinta en la dua tago, partoprenis multaj ╝urnalistoj kaj montris grandan intereson pri la internacia lingvo.

  Oni demandis pri la perspektivo de Esperanto kaj pri °ia reala utileco kaj ankař pri la konkurenca interrilato kun la angla lingvo ktp.

  La 2a Azia Kongreso en Hanojo sukcesis ne nur je ekstera efiko sed ankař el la vidpunkto de kongresa enhavo -- partoprenis Š. 460 homoj el 16 landoj. Tio signifas, ke preskař el Šiuj partoj de azia kontinento partoprenis esperantistoj kaj el kelkaj foraj eřropaj landoj. La simpozioj pri la Šefa kongresa temo "Kunlaboro por paco, stabileco kaj disvolvi°o" Šiam viglis kun multe da partoprenantoj, kaj 11 fakaj kunsidoj kaj prelegoj ankař estis Šiam plenaj de energioj de kongresanoj. LKK invitis al la nacia vespero la ■tatan altnivelan artoteamon por prezenti tradician muzikon kaj dancon, kiuj vere mirigis la kongresanojn, kiuj ankorař ne havis sperton mem spekti la unikan kaj mirindan vjetnaman kulturon.

  Vjetnamaj esperantistoj, longe izolitaj en internaciaj renkonti°oj, montris grandajn favoron kaj afablon al eksterlandaj gastoj, kiuj danke al tio povis plene °ui la amikecon kaj solidarecon kun gastigantaj landanoj.

  La dua Azia Kongreso, okazinta en Hanojo, post la unua en ŮanÂajo, fari°is bela tradicio en nia movado, kaj oni konstatis, ke regiona kongreso utilas por Šiuj esperantistoj en la mondo, Šar per relative malgranda elspezo de mono kaj tempo oni povas °ui plenan internacian etoson, kiun provizis antaře nur la Universala Kongreso.

  Puramo Chong
  prezidanto de KAEM


  IJK-55: dumkongresa suneklipsoIJK

  Ege sukcesa estis la 55a Internacia Junulara Kongreso (IJK) kun pli ol 520 partoprenintoj. IJK okazis 9--16 ařg en VeszprÚm (Hungario, 120 km okcidente de Budape■to). La temo estis "Komunikado en informsocio".

  Antaře oni planis la kongreson por urbo Zßnka, rekte Še Balatono, sed lastmomente la urbo estis ■an°ita al VeszprÚm, kaj pri tio neniu bedařris. La organizantoj ofertis bonegan kongresejon kun multaj salon(et)oj, Šambro kun 25 komputiloj kaj konstanta ret-konekto, danchalo, koncertejo k.m.a. Memzorgantoj havis eblecon tendumi en la vasta korto de la kongresejo.

  La programo konsistis, kiel kutime, el multaj prelegoj, lecionoj, kursoj kaj praktikumoj. Grupo el Ăuva■io (respubliko en Ruslando, apud Volgo) okazigis mallongan Lingvan Festivalon.

  Ăies intereson vokis la suneklipso (11 ařg). En Hungario la eklipso estis 100-procenta kaj sufiŠe longa -- pli ol duminuta. Post °i oni ■ercis ke "sekva IJK okazos en 2083 Šar ekde nun la suneklipso estas la nepra parto de kongresa programo".

  Okazis tuttaga ekskurso en Budape■to. Por transporti la partoprenantojn tien-reen organizantoj mendis specialan trajnon.

  Dum la ekskurso okazis, interalie, reinařguro de monumento Zamenhof en la Esperanto-parko de Budape■to kaj vizito de la parlamentejo.

  Vespere tradicie okazis distraj aran°oj (vesperoj Nacia, Interkona kaj Internacia) kaj koncertoj. Koncertis JoMo & Liberecanoj, hungarlingva grupo Block. Reali°is revo de multaj gejunuloj (ankař de la ařtoro de tiu Ši artikoleto): unuafoje post pli ol dekjara pařzo denove koncertis la grupo Amplifiki en la origina konsisto. Kiel asertis la Šiutaga kongresa ╝urnalo Informus', dum kaj post la koncerto okazis "dekoj da svenoj, precipe inaj".

  En la kongreso okazis reelekto de la Estraro de TEJO (pri °i legu Ši-sube). IJK-56 okazos en Honkongo somere 2000.

  Grigorij Arosjev
  TEJO-estrarano
  pri Landa Agado kaj Seminarioj


  TEJO: Nova Estraro por la nova jarmilo

  En la 55a Internacia Junulara Kongreso en VeszprÚm (HU) estis elektita nova Estraro de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO). ěi konsistas el prezidanto Sjoerd Bosga (NL), °enerala sekretario Aleksandr Blinov (RU), kasisto Ilja De Coster (BE) kaj la membroj Grigorij Arosjev (RU), Holger Boos (DE) kaj Joaquin Rosillo Vega Acosta (MX).

  La nova prezidanto Sjoerd Bosga estas la sola estrarano, kiu membris ankař en la antařa Estraro. La nova Estraro gvidos la junularan sekcion de UEA °is la IJK en 2001.

  Krom elekti la Estraron, la Komitato de TEJO akceptis en VeszprÚm ankař la ali°peton de Honkonga Junulara Esperanto-Asocio (HKJEA). Sekve TEJO nun havas 41 landajn sekciojn kaj 2 fakajn sekciojn.

  Ali°peton prezentis ankař Esperantista Junulara Organizo de Respubliko Serba, sed la Komitato ne trovis la aferon matura por decido.

  GK UEA


  Mesa°o de la ěenerala direktoro de Unesko al la 84a UK en Berlino

  Kun granda plezuro mi sendas bondezirojn al la partoprenantoj en la 84-a Universala Kongreso de Esperanto. Via kongreso pritraktos la problemojn de tutmondi°o, paco kaj lingva diverseco. Tiuj temoj ja centre rolas en la programo de Unesko, kaj ne eblas trotaksi ilian gravecon en la Šiutaga vivo de homoj tra la tuta mondo.

  Starigante la demandon "Tutmondi°o: ■ancoj por paco?", via kongreso enfokusigas du aktualajn aspektojn de la homa kunpensado kaj kunagado. Unue, temas pri la eterna problemo de Šiuj civilizacioj -- kiel certigi la pacon; due, temas pri reganta socia evoluo fine de la 20a jarcento, nome tutmondi°o. Pro tio, ke paco, evoluo, kaj demokratio formas nedisigeblan triangulon, necesas konsideri, kiel demokratio rilatas al tutmondi°o, kaj kiel tutmondi°o influas la socian evoluon °enerale kaj precipe la kulturan evoluon.

  Kiel sian mision Unesko alprenis la celon, "konstrui la defendojn de la paco" en la mensoj de Šiuj homoj. ěuste tial, nia Organizo direktas sian agadon al la konstruado de kulturo de la paco. Tiucele ni fondis la projekton LINGUAPAX, kun la devizo "Paco per la lingvoj". Per plurlingva edukado kaj la subteno de lingva kaj kultura diverseco, °i celas fortigi la kredon kaj volon je paco inter la lernantoj.

  Interparolante, homoj lernas kompreni unu la alian kaj praktiki la moralan solidarecon, sur kiu bazi°as Šiu vera integri°o. En tia aliro efektive kuni°as la idealoj de D-ro Esperanto kaj tiuj de Unesko. Ni dividas vizion pri vera tutmondeco, preter la tre limigita tutmondi°o ekonomia de la merkatoj. Niajn esperojn pri la esti°o de tutmonda homa komunumo ni bazas sur la plej altaj valoroj de la homa kulturo, tiu transcenda elmontro de la homa spirito. Pro tio, ke kulturon oni esprimas unuavice lingve, interkompreni°o per la reciproka studado de lingvoj dařre konsidereblas kiel unu el la plej bonaj rimedoj por kunkonstrui kulturon de la paco.

  Ni renovigu niajn strebojn por certigi, ke la tutmondi°o inkluzivu ankař tiun Ši dimension: senkondiŠan respekton al kultura kaj lingva diverseco. Se ni sukcesos Ši-rilate, tio siavice naskos novajn ■ancojn por plifortigi la pacon kaj plibonigi homajn vivojn.

  Mi deziras al vi sukceson en Ši tiu lasta kongreso de la jarcento, kaj atendas kun intereso la raporton pri viaj diskutoj.

  Federico Mayor


  Nova ondo de la misuzo de la Jarlibro

  Lastatempe multaj delegitoj de UEA ricevis anglalingvan leteron el Ni°erio kun propono pri "komerca kunlaboro". La "kunlaboro" konsistus en transigo de enorma monsumo al la banka konto de la delegito kontrař granda maklera╝o.

  La intencoj malantař tiu propono el Ni°erio estas evidente krimaj. La Centra Oficejo okupi°as nun intense pri la afero klopodante malkovri, kiel la sendinto(j) havigis la Jarlibron. Tiucele Šiuj, kiuj ricevis tian leteron, estas petataj sendi °in, kune kun la koverto, al la Centra Oficejo de UEA.

  Ankař pri aliaj leteroj kun komercaj proponoj ař peto pri monhelpo estas konsilinde unue konsulti la Centran Oficejon, eŠ kiam la petoj je unua vido ■ajnas sinceraj kaj subtenindaj.

  La Delegita Reto estas servo nur por la membroj de UEA. Delegitoj rajtas ignori Šiujn leterojn, kiuj ne estas skribitaj en Esperanto ař/kaj kiuj ne estas provizitaj per la membromarko de UEA.

  Osmo Buller
  ěenerala Direktoro de UEA


  Akademio en BerlinoEmblemo de UK-84

  Ăi-jare la Akademio de Esperanto enkondukis nova╝on en sia apero dum la Universala Kongreso: sub la rubriko "Akademianoj parolas" okazis du prelegoj. La unua estis farita de la prezidanto, Geraldo Mattos, kies temo estis "Kion vere signifas niaj participoj?". La dua estis prezentita de Ilona Koutny sub la titolo: "Ău niaj radikoj havas karakteron?".

  Kvankam ambař prelegoj temis pri malfacilaj gramatikaj demandoj, la intereso de la kongresanoj estis intensa, pri kio atestis kaj la granda nombro de alvenintoj kaj la diskutoj post la du prezentoj.

  La alia apero de la akademio estis lař pli kutimaj formoj: prezento de la Šeestantaj akademianoj (Ši-jare dek kvin) kaj prezento de iuj aktualaj temoj, post kio sekvis demandoj kaj respondoj.

  Spomenka Ůtimec parolis pri la planata kolokvo de la akademio en 2001, tuj post la Zagreba kongreso. ěi okazos kunlabore kun la Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj. Stefan Maul prezentis unuan raporton pri la aktivado de la nove fondita lingva konsultejo de la akademio. Carlo Minnaja faris prelegeton pri la historio de la akademio, kaj kun bedařro konstatis ke mankas kaj historio de la esperanta literaturo, kaj de la akademio mem. Li elokvente memorigis nin pri kelkaj elstaraj iamaj membroj de la akademio, nome Clelia Conterno Guglielminetti (1915--1984; membro ekde 1964) kaj Carl St°p-Bowitz (1913--1997; membro ekde 1949).

  Sekvis multaj demandoj de la alvenintaj kongresanoj kaj respondoj de la akademianoj.

  Christer Kiselman


  SAT kongresis en ĂeÂio

  Jam la trian fojon kongresis Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) en ĂeÂio: en la jaro 1921 en Prago temis ja pri la fondokongreso dum la Universala kongreso de Esperanto; en 1994 en Strßznice kaj nun -- 24-31 jul en Karlovy Vary. Por la Ši-jara SAT-kongreso ali°is 178 esperantistoj de 27 landoj, kiuj kreis internacian amikan etoson.

  Krom la internaj laborkunsidoj de SAT, kunveno de ties fakaj frakcioj kaj tradicia jarkunveno de TANEF (naturamikoj) dum la SAT-kongreso estis riŠaj ankař kaj faka, kaj distra programoj. El la faka ni nomu almenař la prelegon de multjara kaj sperta sindikata funkciulo Pavel RuziŠka, kiu estis prezentita en la ŠeÂa (kun traduko de L.Kare■ovß kaj P.Chrdle), kiun sekvis riŠa diskuto.

  Krom tiu ununura tradukita interveno Šiuj ceteraj jam okazis en Esperanto: S.Chrdlovß (CZ) prezentis banlokan tradicion en Karlovy Vary, L.Kare■ovß (CZ) prezentis siajn spertojn de laboro kun mense handikapitaj plenkreskuloj, I.Peyraut (FR) prezentis longan lukton de sendokumentuloj en Francio, G.R. Ledon (BR) alproksimigis al la ařskultantoj aktualajn faktojn el ekonomikaj kaj socipolitikaj karakteroj, J.-L.Tortel traktis la okcitanan lingvon kaj epokon de trobadoroj en Francio, Alex Karkovsky (RU/US) memorigis en sia kontribuo unikan blindan mondvoja°anton, verkiston kaj instruiston V.Jero■enko. K.Enderby (AU) okupi°is en sia prelego pri la demando, Šu eŠ murdisto meritas ricevi justecon kaj Šu la socio povas toleri tion montrante je ekzemplo, ke tiu ■ajne simpla demando fari°as en praktiko ege komplika. V.Hasala ne nur prelegis pri Esperanto en po■to kaj filatelo, sed krome gvidis dumkongrese filatelan giŠeton.

  Sed la kongreso ne konsistis nur el fakaj prelegoj. Dum la tuttaga ekskurso kelkaj vizitis Pragon, aliaj la ceterajn famajn okcidentbohemiajn banlokojn (Franti■kovy Lßzne kaj MarißnskÚ Lßzne) kaj la kastelon Loket, dum la tria grupo de kura°uloj pilgrimis al la kastelo Loket piede kaj plej bone konati°is kun la belega pejza°o. Dum duontagaj ekskursoj oni ekkonis Jßchymov (ne nur ties riŠan mezepokan historion kaj banlokan centron, sed ankař la muzeon de la stalinisma koncentrejo), Klß■terec nad OhrÝ kun ties kastelo, sed ankař la plej grandan akvotoboganon en ĂeÂio kaj nelaste la promenekskurso gvidis ilin tra la kongresurbo Karlovy Vary.

  Ankař la kultura programo estis bunta: la muzika vespero konsistis de du partoj: dum la unua prezenti°is kiel komponisto, pianisto kaj kantisto Elena PuÂova kun sia gasto Galina Stane■nikova (ambař RU), dum la dua parto brile plenumis operajn kaj operetajn ariojn Katerina KudlÝkovß kaj Miroslav SmyŠka (ambař CZ) estante pianakompanataj de E.PuÂova. Dum folklora adiařa vespero oni povis °ui kantojn kaj dancojn de sakfluta ensemblo de Domazlice.

  La kontenteco, kiu brilis de la partoprenantoj dum la adiaři°o estis la plej bona aprezo por la organiza skipo, kiu diligente kaj sukcese laboris por la kongreso kaj al kiuj la Plenum-Komitato de SAT volas publike danki. Temis pri P.Chrdle, S.Chrdlovß, L.Kare■ovß, J. Melichßrkovß, A.Klementovß, M.Bloudek, J.Krupka kaj Z.Pluhar.

  Kre■imir BarkoviŠ
  °enerala sekretario de SAT


  Subvencioj por bibliotekoj

  Ăi-jare UEA disdonos por la tria fojo subvenciojn de la Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen. En la du antařaj jaroj 19 E-bibliotekoj pliriŠigis siajn librokolektojn je la suma valoro de NLG 7700. Ăi-jare la Biblioteka Apogo disponigas Š. NLG 4000 (EUR 1800).

  Povas peti subvencion Esperantaj bibliotekoj ne subtenataj de ■tata, urba ař alia publika instanco. La subvencipetoj devas esti faritaj en formo de listo de dezirataj libroj. Diskoj, kasedoj k.a. ne-libraj varoj ne estas subvencieblaj. Se la peto estos akceptita, la koncerna biblioteko ricevos librojn por la valoro de la subvencio.

  La subvencipetoj devas atingi la Centran Oficejon de UEA °is la 15-a de oktobro 1999.

  GK UEA


  Ekumena kunlaboro per EsperantoKongresa emblemo

  7-14 ařg en la pola urbo Gliwice okazis la 14a Ekumena Kongreso kaj la 3a Junulara Ekumena Tendaro. En ili partoprenis Š. 250 personoj ne nur el dudeko da eřropaj (plej multaj el Pollando kaj ĂeÂio) landoj, sed ankař el la malproksimaj Ganao, Kameruno, Ni°erio, Sud-Afriko. Ne Šiuj ali°intoj sukcesis veni. Junuloj estis multaj, precipe dum la artaj programoj.

  La kongreso kařzis interesi°on en Gliwice. La malfermon partoprenis la loka episkopo kaj urbaj ařtoritatoj.

  La Ekumena Kongreso estas komuna aran°o, kiun prizorgis pastro Adolf Burkhardt (Kristana Esperantista Ligo Internacia, KELI), Sac. Bernhard Eichkorn (Internacia Katolika Unui°o Esperantista, IKUE) kaj Stanislav Mandrak (Pola E-Asocio). Venis multaj funkciuloj de tiuj asocioj, ankař redaktoroj de Radio Vatikano, E-redakcio de Pola Radio kaj Dia Regno.

  Dum la kongreso Šiutage okazis Sanktaj mesoj en Esperanto, ekumena diservo, grekkatolika Sankta meso, diservoj por KELI-anoj, prelegoj, artaj programoj, i.a. ankař poezia programo.

  Venont-jare okazos apartaj kongresoj de KELI kaj IKUE. En la Jubilea jaro 2000 multaj aran°oj okazos en Italio, kaj dum la UK en Tel-Avio oni havos ■ancon viziti multajn gravajn kristanajn lokojn.

  Boguslav Sobol


  Handikapitoj en Pardubice

  Renkonti°on de Internacia Klubo de E-Handikapuloj, kiu okazis 12-14 jul en Pardubice (ĂeÂa Respubliko) Šeestis 41 partoprenantoj, bedařrinde nur malmultaj eksterlandaj membroj, Šefe por kiuj la aran°o estis destinita.

  En la labora programo oni pritraktis la agadon de Asocio de Esperantistoj Handikapuloj (AEH) kaj IKEH dum la pasinta periodo kaj la planon por la sekva. Kiel sukcesa estis taksita la agado de la estraro de AEH, Šefe la regula eldonado de Informilo kaj Antařen kaj ilia enhavo, semajnaj E-kursoj ligitaj kun kuraca kaj refortiga restado en banloko Skokovy en la naturparko ĂeÂa paradizo kaj regulaj semajnfinaj kursoj.

  Inter la prelegoj estis "AHE kaj la Strategia Forumo" (In°. Krob), "Politiko favore al germanaj handikapuloj post la registara ■an°o en Germanio" (K.Langer), "Dresado de hundo por helpo al handikapuloj" (P.Zemanovß kun demonstro de sia hundo), "Asocio de handikapuloj en ĂeÂa Respubliko" (prof. J.Mrßz), "Pasporta servo en praktiko" (N.Blonstein) k.a.

  En la kultura programo la partoprenantojn °ojigis esperantigitaj kantoj kaj oper-arioj (operkantisto M.SmyŠka kun pianakompano de P.PiskaŠova), vespera promeno tra la malnova urboparto de Pardubice (M.Kajzrlik), amuza rakontado pri duonjara vizito en Kanado (K.Vala), ekskurso al proksima kuracloko BohdaneŠ (In°. J.Hron) kaj adiařa vesperkunveno kun rakontado de E-historietoj, deklamado de poemoj kaj kantado en Esperanto kun akompano de gitara duo.

  Josef Hron


  Lando de rozoj kaj lando de roso: Pri la 50a Bulgara E-Kongreso

  Mi Šeestis la 50an Bulgaran E-Kongreson en Vraca komence de septembro. Tio en si mem jam estas nova╝o, Šar °i montras ke finfine UEA provas almenař kompreni tion, kio estas okazanta en ekssocialismaj landoj. Ne estas facile kompreni tion, Šar la realo estas malsimila de lando al lando.

  Kion mi trovis en Bulgario? Mi trovis amaseton da entuziasmaj esperantistoj, kiuj bone parolas la lingvon kaj sopiras al situacio en kiu oni rekomencos disvastigi Esperanton.

  En la momento ankorař diketa tavolo de roso kovras la bulgaran grundon. Temas pri la juraj-administraj problemoj por savi kiom eble plej multe el la antařaj poseda╝oj (klubejoj, domoj, entreprenoj) en la tajfuno de la privatigoj kaj de la redono de konstrua╝oj al la posedintoj en la 1940aj jaroj. Pri tio Šefe laboras la estraro de BEA sub la lerta gvidado de Petar Todorov, kiu esperas fini Ši tiun fazon dum la venonta jaro.

  Estas evidente ke ne restas multe da tempo kaj da energio por la centra estraro por antařenigi la veran laboron por Esperanto, kiu restas sur la ■ultroj de agemaj lokaj kluboj.

  Tamen la voŠoj de bulgaraj esperantistoj, kiuj pelas al tiu direkto, i°as Šiam pli fortaj, kaj eble baldař ree elvapori°os la roso kaj ekfloros rozoj (poresperantaj agadoj) en Bulgario.

  Mi konstatis, ankař en interparoloj kun la urbestro de Vraca, ke la soifo je internaciaj kontaktoj restas granda. Malgrař la formala falo de politikaj muroj aliaj ekonomiaj (multe pli malfacile venkeblaj) muroj ekestas, kaj pro tio Esperanto havas sian rolon por ludi en Bulgarujo. Ău baldař oni sukcesos aran°i tie internacian kunvenon por sudeřropaj esperantistoj por relaŠi la kunlaboron inter ili? Jen granda defio kaj por UEA kaj por la bulgara movado.

  Mi forgesis danki la organizantojn de la kongreso, kiuj modele plenumis sian laboron, kaj la Širkař ducent delegitojn, kiuj pacience eltenis unu tagon plenan je debatoj.

  Renato Corsetti


  Literatura tago en Budape■to

  Kultura Centro Esperantista (Svislando) kaj E-fako de ELTE-Universitato, 10 sep okazigis tre sukcesan Literaturan Tagon en Budape■to, kun la helpo de Esperanta PEN.

  D-ro Giorgio Silfer prelegis, montris vidbendojn kaj diskutis kun la Šeestantoj pri la temo "La esperanto-teatro".

  Kelkaj verkoj, kiel tiuj de Baghy, Szathmßri kaj aliaj pruvas, ke nia teatro povas esti bona spegulo pri nia mikrosocio, precipe el satira vidpunkto. Estas probable maturaj la tempoj, por ke pri Esperantio oni parolu ne nur satire. Giorgio Silfer mem planas verki dramon, provizore titolitan "La familio de Antono Speri", kie prezenti la realon de la tipa E-familio vivanta en la (nun ekssocialisma) mondo. Tie aperus kelkaj interesaj trajtoj, de la transnaciema homo kiu finfine estas nur "diversulo". La Literatura Tago vidis la Šeeston de pli ol tridek hungaraj intelektuloj, inkluzive de kelkaj studentinoj de la E-fako.

  La aran°o disvolvi°is ankař danke al la financa subteno de la Pakto por la Esperanta Civito.

  HeKo


  Malnova nova Senato por AIS

  La Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San-Marino konservos sian nunan Senaton dum kvar pliaj jaroj. Dum la 21a Sanmarina Universitata Studadsesio (SUS-21) en Rimini kaj San-Marino la ěenerala Asembleo reelektis la Senaton por la jaroj 2000-2003. Prezidanto restos OProf. Dr. habil Helmar Frank (DE), vicprezidanto OProf. Fabrizio Pennacchietti (IT). Tiu elekto konfirmas, ke la Senato, kiu antař kvar jaroj detalis la gvidan strukturon de AIS, estas sur bona vojo.

  Delegacio de la Senato havis renkonton kun la Sanmarina instruministro, d-ro Sante Canducci, kaj kun li diskutis la juran statuson, kiun la akademio estonte havu en sia hejmlando.

  Kvankam SUS-21 okazis nur kelkajn semajnojn post AIS-IKU en Berlino, la docentoj kaj profesoroj prezentis novan klerigan programon, kun kursoj kaj prelegoj pri la astronomia esploro de la Lakta Vojo, pri "perloj de la nombroteorio", la rolo de la virinoj, pri Sigmund Freud kaj aliaj temoj.

  SUS-22 okazos pentekoste 2000 en ŠeÂa urbo Hradec Kralove. Pro ties situo °i prezentos al Šiuj sciemuloj precipe el centra Eřropo bonegan okazon studi, kleri°i, diskuti, °ui kadran programon kaj simple flari universitatan aeron en Esperanto. Informojn donas kaj ali°ojn akceptas Senata Sekretario de AIS ADoc. Joanna Lewoc:

  Adreso: Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, DE-37077 G÷ttingen, Germanio.

  Rete: blewo1@hrz.uni-paderborn.de

  Reinhard F÷ssmeier
  informofico de AIS


  Eřropa E-Unio kunvenis en Berlino

  EEU estas kunordiga organizo de la E-Asocioj de la landoj de Eřropa Unio (EU), cele al agado Še la EU-instancoj.

  Kiel decidite en UK-83 (Montpeliero), provizora komitato, formita el Katinjo Fetes-T÷segi (AT) kaj Umberto Broccatelli (IT), pretigis la kunvenojn de EEU en la Berlina UK. Dum du nepublikaj kunvenoj reprezentantoj de eřrop-uniaj landaj asocioj priparolis la situacion de EEU, elektis novan trihoman estraron kaj difinis la gvidliniojn por la venonta agado.

  5 ařg okazis la publika kunveno de EEU, kiun Šeestis Š. 60 personoj, kiuj vigle debatis.

  La ╝us elektita estraro (Trojko) prezentis sin: Umberto Broccatelli (IT), prezidanto, Katinjo Fetes-T÷segi (AT), sekretariino, kaj Hans Ten Hagen (NL), kasisto. Ăeestis reprezentantoj de 12 landaj asocioj, kiuj ali°is al EEU. Helena E-Asocio (Grekio) ne povis sendi reprezentanton, sed esprimis letere sian ali°on. Du asocioj, la brita kaj la dana, tute ne Šeestis.

  Hans Erasmus raportis pri la laboro de la t.n. Brusela Laborgrupo (Laborgrupo pri la Lingvoproblemo en Eřropo), kiu agas sendepende sed kunlabore kun EEU, kaj pri la projektoj "Neighbour" kaj "Relais".

  Oni substrekis la neceson de aktiva apogo, kaj labora kaj financa, fare de la landaj asocioj, kaj la eblon kaj dezirindecon ke eřropaj E-asocioj ekster EU ali°u kiel "observantoj". Estis anoncita konstanta informado pri EEU pere de la bultenoj de la landaj asocioj, per interreto kaj per informfolioj rekte sendotaj al "subtenantoj".

  Broccatelli asertis, ke la sola vera ■anco por Esperanto estas evoluo de EU al vera Federacio (multnacia demokrata ■tato). Ties internan problemon de lingva komunikado povos solvi Esperanto, se la esperantistoj kapablos ařdigi sian voŠon.

  Umberto Broccatelli

  (Interredaktore, aperonta en l'esperanto. 1999: 7)


  Filmo pri vivanta lingvo

  Scenoj el lastatempaj UK-oj estis registritaj sur vidbendo, sed plej ofte la ařtoroj celis ilian montradon al esperantistoj. Esperanto bunte vivas estis filmita en la 83a UK (Montpeliero, 1998), sed °ia originala franclingva versio estis celita al ne-esperantista publiko.

  La filmo bazi°as Šefe sur intervjuoj kun gekongresanoj el diversaj landoj. ěi montras ankař scenojn el la abunda programo de la UK, ekde koridoraj babiloj tra kunsidoj de la UEA-komitato °is artaj aran°oj. Ne-esperantista spektanto ricevas bonan bildon pri la tutmondeco kaj bunteco de la movado kaj kulturo de la vivanta lingvo Esperanto. Por tiu celo la ne-movada firmao Forus Productions trafe elektis °uste Universalan Kongreson kiel la medion de la filmo.

  La franclingva originalo dařras 25 minutojn kaj haveblas Še UFE (FRF 135). Lař mendo de UEA estis eldonita internacia versio, kun kelkaj aldonaj scenoj. En °i la nacilingvaj paroloj estas dublitaj en Esperanto. La 28-minuta E-versio estas havebla Še UEA por EUR 24,60 (plus imposto 17,5% en EU).

  GK UEA


  Kion signifas rařmismo?
  Lasta okazo el Italio

  Lastatempe la registaro de Italio decidis lanŠi kampanjon favore al la disvastigo de Internet-uzado kaj de lernado pri la angla lingvo. La reago de kelkaj italaj esperantistoj montras la tipan frustracion pro la "fina malvenko": protestleteroj, insultoj kontrař la ministro ktp, unuflanke; profunda amareco aliflanke, precipe en tiuj kiuj sentas sin "perfiditaj de la maldekstro", kiu lař ili devus malamiki al la angla lingvo...

  Rařmismo praktikus tute alispecan reagon. En tiu Ši okazo, krom per la reto mem, valorus leteri al la redakcioj de gazetoj ař interveni en radioelsendoj malfermaj al la publiko pli-malpli tiel:

  Mi opinias ke la kampanjo lanŠita de la itala registaro estas senutila por mi kaj aliaj, en eta avangardo kiu de jaroj jam uzas la elektronikan po■ton, danke al esperanto. Fakte mi konscias ke, danke al esperanto, mi eniris en la cibernetikan mondon multe pli frue ol la avera°a italo. Kaj multe malpli koste. Se vi volas scii pli, jen mia (ret)adreso.
  Tia estas rařme orientita informado (kaj disvastigado) pri esperanto.

  HeKo


  Sub la Verda Stelo

  En Olsztyn (Pollando) Šiusemajna revuo Express Pojezierza ekde kelkaj monatoj lanŠis Esperanto-anguleton titolitan -- Šu oni povas alie? -- Sub la Verda Stelo.

  Redakciano Tadeusz Matulewicz -- eksa esperantisto -- transdonis la informon de la Šefredaktoro, ke la rubriko vivos °is tiam, °is kiam Šiuj ol■tinaj esperantistoj prezenti°os en °i.

  Tial la E-anguleto, bedařrinde, ne °isvivos la jarfinon, Šar nur 40 esperantistoj estas en la ducent-mil-lo°anta urbo Olsztyn.

  Marian Zdankowski


  KURTE

  Komisiito de UEA pri rilatoj kun Unesko, Vincent Charlot, subskribis nome de UEA (kun pli ol 50 aliaj internaciaj organizoj) dokumenton kiu kondamnas la terorkampanjon por saboti la sendependecon de Orienta Timoro; la alvoko estas direktita al Koffi Annan. (Renato Corsetti)

  Unu el la plej presti°aj literaturaj gazetoj en Bulgario Literaturen Vestnik sur tuta grandformata pa°o aperigis intervjuon kun la Šefredaktoro de Literatura Foiro Ljubomir TrifonŠovski okaze de la 30-jari°o de la revuo. (HeKo)

  En 1998-99 delegacio de francaj esperantistoj havis 16 kunvenojn kun politikistoj; la E-delegacion akceptis Šiuj oficialaj partioj; publike favoris la verduloj k komunistoj. (Franca Esperantisto)

  3 jul en distrikto Berlin-Neuk÷lln lokaj e-istoj kun la distrikta urbestro inařguris memortabulon sur la Esperantoplaco Še Zamenhof-kverko. (Heroldo de Esperanto)

  La E-ekspozicio de E-Asocio de Finnlando kadre de tagoj de la malnova literaturo en Vammala bone sukcesis. (Esperantolehti)

  Michel Dechy, la patro de la juna stelo de tenisludado Nathalie Dechy (Francio), entuziasmi°is pri E-to k entreprenis informkampanjon, precipe en la sportista medio. (Franca Esperantisto)

  La Estraro de Svisa E-Societo decidis monpremii la grupon ař membron, kiu pendigos je la oktobra Ago-tago plej multe da afi■oj, pretigitaj de la laborgrupo pri informado de SES; SES havas nun 170 membrojn. (SES Informas)

  Organizita de Kultura Asocio Esperantista, kunlabore kun la Universitato Autonoma de Barcelona en Bellaterra, 19 okt komenci°os trimonata E-kurso en la ařlo de Ekonomikaj Sciencoj; al Šiu fininto de la kurso la Universitato asignos tri kreditojn de libera elekto. (Interredaktore)

  La jarkunvenon de Internacia Scienca Asocio Esperantlingva (ISAE) okazis en 2 partoj kadre de la Berlina UK; lař la kasraporto ISAE havas 151 membrojn; aperis la 50a volumo de Scienca revuo. (SES Informas)

  La muzika Kolekto-2000 de Vinilkosmo pliriŠi°is per la 6a k 7a K-diskoj post la eldono de Ůako de Porkoj (Argentino) k Masko de Kajto (Nederlando). (Vinilkosmo)


  REK-2000 en Ăeboksari

  Ruslanda E-Kongreso okazos en Ăeboksari (la Šefurbo de Ăuva■io) inter la 3a kaj 6a de februaro 2000 pri la temo: "Esperanto kaj socio: Šu reciproka influo ař pasiva kunekzistado?". La kongreson kunorganizas REU, SEJM, JEAĂR (Junulara E-Asocio de Ăuva■a Respubliko). Kontaktu la Organizan Komitaton:

  Adreso: RU-428000, Ăeboksari, ab. ja. 189, Ruslando

  Telefono: 8352 665908 (A. Blinov)

  Rete: esperant@chtts.ru

  Aleksandr Blinov
  prezidanto de OK de REK


  ATS pri eksteraj rilatoj

  "Eřropa Junulara Forumo", "Eř-ropa Junulara Fonda╝o", "Eřropa Junulara Centro", ties aktiva╝oj -- estis unu el temoj de pasinta 11-12 sep en Ăeboksari Aktivul-trejna seminario de SEJM kaj JEAĂR "Eksteraj rilatoj kaj partopreno en internaciaj aran°oj". Partoprenintoj el 5 lo°lokoj (Ăeboksari, Uljanovsk, Kr. Ăetai, Ivanovo, Čukovskij) eksciis pri eblecoj partopreni en eřropa junulara agado pere de TEJO, pri ruslandaj junularaj strukturoj, perspektivoj por SEJM kaj lokaj E-organizoj kaj krome sperti°is prezenti sian organizon en junularaj konferencoj.

  Konstantin ViÂrov


  Moskvo: Urbotaga koncerto

  La Tago de la Urbo estas, ver■ajne, la plej impona festo en Moskvo. Ăi-jare °i okazis 3-5 sep. Paralele al °i oni organizis artan festivalon "Neoficiala Moskvo". Kadre de la festivalo 3 sep okazis E-koncerto por neesperantistoj "Esperanto -- lingvo de artoj", kiun organizis EK Lev Tolstoj. Ăeestis pli ol 50 personoj, inter kiuj, tamen, tri kvaronoj estis esperantistoj kaj unu ╝urnalisto.

  La koncerto estis dediŠita al la antařnelonge forpasinta Barbara Cvetkova. Pri ■ia vivo rakontis la filino Valeria; esperantistoj kantis originalajn kantojn kaj tradukitajn al Esperanto rusajn romancojn. Kelkaj personoj enskribi°is al Esperanto-kurso.

  Nikolao Gudskov


  Nova ejo en Volgogrado

  Dum kelkaj jaroj nia Volgograda klubo Esperanto ne havis propran ejon, Šar ni ne povis pagi luadon. Ni kunvenis en niaj lo°ejoj. Sed eŠ tie Nade╝da MiÂajlova gvidis kurson, kaj °uste unu el ■iaj "hejmaj" kursfinintoj, Sergej Bajsibekov, trovis senpagan (!) Šambron en sufiŠe izolita kulturdomo.

  La 8an de marto ni kunvenis en la nova ejo, kaj nia kluba vivo vigli°is. Tie tuj komenci°is E-kurso, kiu fini°is en ařgusto. Valentina Spicina ekzamenis kaj alklubigis 6 junajn verdulojn, kiuj, ni esperas, restos en la klubo.

  Krome, Ši-jare ni organizis someran tendaron Intermondo-2.

  Tatjana Vtorova

  EK Volgograd (Ruslando)
  Sur la foto: aktivuloj de la Volgograda EK Esperanto Še la nova klubejo en la kulturdomo Volgo-Don.


  Eksplodo de terorismo kaj terorismo de eksplodoj

  La 16an de septembro Hispanio °ojis pro tio, ke antař unu jaro Šesis eřska terorismo, kiu skuis la landon dum jardekoj. Sed °uste tiam Ruslando estis terurita pro serio de eksplodoj de lo°domoj en Bujnaksk, Moskvo kaj Volgodonsk. Viktimi°is centoj da civitanoj, inkluzive de infanoj... Terorismo estingi°ante en unu lando reeksplodas en alia.

  Tiuj eventoj koincidis kun milita eksceso en Dagestano, kiun komencis kontrař fremdlanda mono muzulmanaj ekstremistoj. Certe, la milito unuavice estas kařzita de soci-ekonomiaj kondiŠoj, Šar pli ol 80% da vira lo°antaro en la aktiva a°o ne havas konstantan laboron, kaj facile subi°as al alvokoj de naciaj, religiaj kaj aliaj agitantoj. Eble la militon provokis la malsa°a politiko de ruslandaj gvidoroj, kiuj ne sciis pace solvi en ĂeŠenio problemojn de la islama ekstremismo kaj -- plej grave -- prezenti realigeblajn sociajn programojn por diversaj regionoj de la Norda Kařkazo. ĂeŠenaj ekstremistoj uzas la ambiguan statuson de ĂeŠenio -- unuflanke sendependa lando, aliflanke ruslanda ařtonoma regiono -- sed nek ilia strebo "islamigi" la tutan Kařkazon, nek iliaj rimedoj povas trovi komprenon inter normalaj homoj.

  Bedařrinde, la ■tato devas nun respondi per sufiŠe rigoraj metodoj, kiuj tu■as Šiun. Kvankam iuj metodoj ■ajnas neadekvataj (ekzemple, totala kontrolo de aliurbanoj en Moskvo, trarigardo de Šiuj oficejoj, deponejoj k. s. por trovi eksplodmaterialon kaj preventi novajn eksplodojn sen apartaj sankcioj de ju°istoj) la vivo en Moskvo restas trankvila. Observeblas nek paniko, nek naciismaj kaj kontrařkařkazanaj ekscesoj, kvankam certaj politikistoj ■atus tion. Intertempe oni informis, ke inter teroristoj estis ne nur ŠeŠenoj, kařkazanoj kaj muzulmanoj, sed plimulto estis slavoj... Teroro estas la plej kruela el Šiuj krimoj, kaj la krimo ne havas nacian ař religian apartenon. Se io estas nun en la mondo vere sennacia, tio, bedařrinde, estas krimo.

  Moskvanoj trankvile reagas al la nunaj necesaj pa■oj de la ■tato kaj °ojas, ke °i estas sufiŠe sa°a por ne enkonduki eksterordinaran ař militan statuson en la Ruslanda Šefurbo. La vivo spite al provokoj devas esti normala, kaj °i restas tia. Ăio -- trafiko, entreprenoj, vendejoj, oficejoj -- funkcias normale; pli da laboro ol ordinare havas nur la polico. Ankař sociaj organizoj kaj ╝urnalistoj, kiuj okupi°as pri la protekto de la homaj rajtoj, fari°is pli aktivaj -- Šar kiam polico aktivas, necesas ke la socio same aktive kontrolu °in. Se oni ne scius, kiaj tragedioj ╝us okazis, oni ne rimarkus ■an°ojn en la vivo de la urbo.

  Tio aparte gravas, Šar la parlamenta balotado proksimas. La balotado devos montri la veran humoron de la lo°antaro, kaj sendepende de la rezulto videblas nun bone, ke ekstremismaj partioj kaj politikistoj apenař ricevos multe da voŠoj. La popolo povas havi malsamajn simpatiojn, sed °i ne estas sangavida. Ni esperu, ke neniuj provokaj krimoj faros tion.

  ... Teroristoj en Hispanio mem finfine komprenis, ke perforto kaj kruelo ne helpos al ili atingi la celon. Kaj la ■tato trovis manieron estingi la teroron. Ni esperu, ke Ruslando uzos la hispanan sperton, kaj la eksploda teroro fini°os same rapide kiel °i aperis. Kaj ne renaski°os kompense en aliuj landoj. Nur la viktimoj Šiam memorigos pri ties dan°ero.

  Nikolao Gudskov (Moskva delegito de UEA)


  Du demandoj el Svislando

  Antař unu jaro mi ellegis la rememorojn de Aleksandr SaÂarov. Sed la romano abrupte fini°is, kaj la ařtoro promesis la duan volumon. Mi mendis °in Še la eldonejo, sed eŠ ne ricevis respondon. Ău iu leganto de La Ondo de Esperanto povus disponigi al mi la dařrigon de la SaÂarova biografio?

  Ankař mi tre miris, ke en la plej granda lando de nia tero, kun forta kaj tre vigla movado neniam okazis Universala Kongreso. Ău vi scias respondon?

  Dieter Rooke (Svislando)


  Ăiu vera esperantisto °uas "La Ondon"

  Ricevinte vian senda╝on vespere la 10an de ařgusto, mi nokte atente tralegis Šion, farante necesajn skriba╝ojn en specialaj listoj: kion tuj telefone informi al la klubanoj, kion detale rakonti kaj tralegi dum la plej baldařa klubkunveno, kien ni skribu, en kio partoprenu, kion ni scenigu ktp.

  La sekvan tagon, la 11an de ařgusto, 15 minutojn post la suneklipso mi ekokupi°is pri la lingva enigmo en la julia Ondo kaj tuj facile solvis °in.

  La Ondo estas revuo mirinde aspektanta (dika!) kaj havanta vere gravajn kaj bezonatajn materialojn por Šiuj esperantistoj -- aktivaj kaj komencantaj. La Ondo estas interesega por Šiuj kijivanoj. Mi konigis °in al esperantistoj el Ruslando, Japanio kaj aliaj landoj, kiuj vizitis Kijivon Ši-somere -- ili estis vere interesitaj.

  Via revuo estas speciale interesa por mi pro:

  Kiom pala kaj tro kurtega aspektas kompare al °i la eldona╝o de UkrEA Helianto! Kiom pala kaj malaktivega estas la laboro de ukrainia esperantistaro! Neseriozaj, nezorgantaj pri la estonteco de la ukrainia movado estas multaj el niaj aktivuloj, kiuj konstante kverelas inter si.

  Mi estas certa, ke Šiu vera esperantisto °uas La Ondon. Ukrainoj nepre ekpensos, kion ni faru, ke ankař en nia lando aperu similaj homoj, similaj agoj, similaj rezultoj.

  Svitlana Pohorila (Ukrainio)


  Alico en MirlandoLewis Carroll

  La unua Šapitro de la romano de Lewis Carroll

  Ău oni miru ař ne, sed al la demando "Kion vi scias pri la brita matematikisto kaj logikisto Charles Lutwidge Dodgson (1832--98)?" nur unu persono el la kvin alparolitoj sciis respondi, ke temas pri la ařtenta nomo de Lewis Carroll, la ařtoro de la du libroj pri Alico, legadataj jam dum pli ol unu jarcento, en dekoj da lingvoj.

  Dank' al Donald Broadribb, Alico venis ankař en Esperantujon. Sezonoj ╝us aperigis Alicon en Mirlando en la libroserio Mondliteraturo, elsarkinte la erarojn de la unua amatora eldono (Ařstralio, 1996), kun kolora kovrilo de Ma■a Ba╝enova kaj ilustra╝oj de John Tenniel.

  Gustumu la unuan Šapitron kaj, se °i plaŠas al vi, mendu la tutan libron Še La Ondo.

  1. Tra la kuniklotruon

  Alicon komencis multe tedi la sidado apud sia fratino sur la bordo de la rivereto, kaj la manko de io farinda; unu-du-foje ■i rigardetis trans■ultre la libron kiun legas ■ia fratino, sed °i havis nek bildojn nek konversaciojn, "kaj kiel utilas libro, -- pensis Alico, -- sen bildoj ař konversacioj?"

  Do ■i konsideradis, en sia menso (lařeble, Šar la varmo donis al ■i senton de dormemo kaj stulteco), Šu la plezuro de preparo de lekanteto-Šeno valorus la penon levi°i kaj pluki la lekantetojn, kiam subite blanka kuniklo kun palru°aj okuloj kuris tre proksime al ■i.

  Tio ne estis vere rimarkinda; kaj Alico ne opiniis ke estas tre malkutime kiam ■i ařdis la Kuniklon diri al si: "Ve! Ve! Mi malfruos!" (poste, kiam ■i pripensis la aferon, ■i opiniis ke tio ja estis mirinda, sed kiam °i okazis Šio ■ajnis tute natura); sed kiam la Kuniklo eŠ prenis horlo°eton el la po■o de sia ve■to, kaj rigardis °in, kaj poste plu kuris, Alico surpiedi°is, Šar ■i ekpensis ke neniam antaře ■i vidis kuniklon kun ve■topo■o, ař kun horlo°eto kiun °i povas preni el la po■o, kaj, plena de scivolo, ■i kuris trans la kampon sekvante °in, kaj sukcesis °ustatempe vidi °in salti en grandan kuniklotruon sub la he°o.

  Post momento Alico sekvis °in en la truon, kaj ne eŠ unufoje pripensis kiel ■i reeliros.

  La kuniklotruo iris kelkan distancon rekte kiel tunelo, sed poste eksubeniris, tiom subite ke Alico ne havis momenton en kiu pensi pri haltigi sin antař ol ■i trovis sin falanta en io, kio aspektis tre profunda puto.

  Ař la puto estis tre profunda, ař ■i falis tre malrapide, Šar ■i havis multan tempon dum ■i falis por Širkařrigardi, kaj por demandi al si kio poste okazos. Unue, ■i provis malsupren rigardi por vidi al kio ■i falas, sed estis tro obskure kaj ■i povis vidi nenion: post tio ■i rigardis la flankojn de la puto, kaj rimarkis ke ili estas plenaj de ■rankoj kaj librobretoj; tie kaj tie ■i vidis mapojn kaj bildojn pendantajn de kejloj. Ůi prenis poton de unu el la bretoj dum ■i pasis: la etiketo diris "ORANěA MARMELADO", sed Šagrenate ■i trovis °in malplena: ■i ne volis faligi la poton, timante ke tio eble mortigus iun sube, do ■i pene metis °in en unu el la ■rankoj dum ■i falpasis °in.

  "Nu! -- pensis Alico, -- post tia falo, min tute ne °enos fali suben sur la ■tuparo! Kiom brava oni kredos min Šehejme! Mi eŠ ne plendus se mi falus de la supro de la domo!" (Ver■ajne tio ja estis vera.)

  Suben, suben, suben. Ău la falo neniam Šesos?

  "Kiom da kilometroj mi falis °is nun? -- ■i diris pervoŠe. -- Sendube mi proksimi°as al la centro de la tero. Mi kalkulu: tio signifus ke mi falis sep mil kilometrojn, mi kredas... (Šar sciu ke Alico lernis plurajn faktojn tiajn en siaj lecionoj en la lernejŠambro, kaj kvankam nun ne estis tre bona oportuno paradi ■ian scion, Šar neniu Šeestis por ařskulti ■in, tamen estis bona ekzerco memori °in) ... jes, jen proksimume la °usta distanco -- sed, kiun Latitudon ař Longitudon mi atingis?" (Alico tute ne sciis kio estas Latitudo, nek Longitudo, sed ■i opiniis ke ili estas tre elegantaj vortoj.)

  Baldař ■i rekomencis paroli. źĂu eble mi falos rekte tra la teron? Kiom kurioze estos, eliri inter homoj kiuj mar■as kapsube! La Antipatioj, mi kredas... (■in iom feliŠigis ke neniu ařskultas nun, Šar tio tute ne sonis la °usta vorto) ... sed mi devos demandi al ili pri la nomo de la lando, sciu. "Pardonu, S-ino, Šu mi estas en Nov-Zelando ař en Ařstralio?" (kaj ■i provis riverenci dum ■i falis -- imagu, riverenci falante tra la aero! Ău vi kredas ke vi kapablus?) Kaj kia stulta knabineto ■i opinios min pro tia demando! Ne, tute ne tařgos demandi: eble mi vidos la nomon sur afi■o ie.╗

  Suben, suben, suben. Nenio alia estis farebla, do Alico baldař rekomencis paroli. "Dina vere demandos al si kie mi estas hodiař vespere, mi kredas! (Dina estis la kato.) Mi esperas ke ili memoros ■ian teleron da lakto je ■ia vesperman°o. Dina, kara! Mi multe volas vin Ši tie kun mi! Ne estas musoj en la aero, vere, sed eble vi kaptus vesperton, kaj tio estas tre simila al muso, sciu. Sed Šu katoj man°as vespertojn, Šu?" Kaj nun Alico komencis fari°i tre laca, kaj ■i dařre ripetis al si, kvazař son°ante: "Ău katoj man°as vespertojn? Ău katoj man°as vespertojn?" kaj kelkfoje: "Ău vespertoj man°as katojn?" Šar, komprenu, ■i povis respondi nek la unuan formon de la demando nek la alian, do ne multe gravis kia ■i faris °in. Ůi sentis sin endormi°i, kaj ╝us komencis son°i ke ■i mar■as man'-en-mane kun Dina, kaj diras al ■i, tre serioze: "Nu, Dina, diru al mi la veron: Šu vi iam man°is vesperton?" kiam subite, tump! tump! ■i trafis amason da branŠetoj kaj sekaj folioj, kaj la falo Šesis.

  Alico tute ne estis vundita, kaj ■i eksaltis sur siajn piedojn post nur momento: ■i supren rigardis, sed estis tute obskure supre: antař ■i estis alia longa irejo, kaj la Blanka Kuniklo estis ankorař videbla rapide mar■anta tra °i. Necesis perdi eŠ ne momenton: Alico kuris kiel la vento, kaj estis °ustatempa por ařdi °in diri, dum °i Širkařiris angulon: "Ho je miaj oreloj kaj vangharoj, kiom malfrui°as!" Ůi estis proksima malantař °i kiam ■i Širkařiris la angulon, sed la Kuniklo ne plu estis videbla: ■i trovis sin en longa, malalta koridoro, kiun lumigis vico de lampoj pendantaj de la tegmento.

  Estis pordoj tute Širkař la koridoro, sed Šiuj estis ■lositaj; kaj kiam Alico lařiris la longon de unu flanko kaj poste de la alia, provante Šiun pordon, ■i mar■is malfeliŠe lař la centro, demandante al si kiel ■i sukcesos eliri.

  Subite ■i trovis malgrandan trikruran tablon, tute el solida vitro: estis nenio sur °i escepte de malgranda ora ■losilo, kaj la unua penso de Alico estis ke eble °i apartenas al unu el la pordoj de la koridoro; sed, ve! ař la seruroj estis tro grandaj, ař la ■losilo estis tro malgranda, sed Šiuokaze °i ne malfermis iun el ili. Tamen, Širkařirante la duan fojon, ■i trovis malaltan kurtenon kiun ■i antaře ne rimarkis, kaj malantař °i estis malgranda pordo Širkař dudek centimetrojn alta: ■i provis la malgrandan oran ■losilon en la seruro, kaj ■i °oje trovis °in °usta!
  Alico en Mirlando
  Alico malfermis la pordon kaj trovis ke °i kondukas al malgranda trairejo, ne multe pli granda ol ratotruo: ■i surgenui°is kaj rigardis lařlonge de la trairejo en la plej belan °ardenon iam viditan. Kiom ■i sopiris eliri el tiu obskura koridoro, kaj vagi inter tiuj bedoj de brilantaj floroj kaj tiuj malvarmaj fontoj, sed ■i ne povis pu■i eŠ sian kapon tra la pordejon; "kaj eŠ se mia kapo ja trairus, -- pensis kompatinda Alico, -- apenař utilus sen miaj ■ultroj. Ho, kiom mi volonte fermi°us kiel teleskopo! Mi kredas ke mi povus, se nur mi scipovus komenci." Ăar, komprenu, tiom da kontrařkutimaj eventoj okazis lastatempe ke Alico komencis kredi ke vere tre malmulto estas malebla.

  Ůajne ne utilis atendi apud la malgranda pordo, do ■i reiris al la tablo, duone esperante trovi ankorař alian ■losilon sur °i, ař almenař libron de reguloj por fermi homojn kiel teleskopojn: Ši-foje ■i trovis malgrandan botelon sur °i ("kiu certe ne estis tie antaře", -- diris Alico), kaj ligita Širkař la kolo de la botelo estis papera etiketo sur kiu la vortoj "TRINKU MIN" estis bele presitaj per grandaj literoj.

  Estis tute bone diri "Trinku min", sed sa°a malgranda Alico ne intencis fari tion rapide. "Ne, unue mi rigardos, -- ■i diris, -- por vidi Šu diri°as veneno"; Šar ■i legis plurajn belajn rakontetojn pri infanoj kiuj bruli°is, kaj kiujn man°is sova°aj bestoj, kaj aliaj malplaŠaj temoj, nur Šar ili rifuzis memori la simplajn regulojn instruitajn al ili de iliaj amikoj: ekzemple, ke ru°arda fajrostango bruligas se oni tro longe tenas °in; kaj ke, se oni tranŠas fingron tre profunde per tranŠilo, kutime °i sangas; kaj ■i neniam forgesis ke, se oni trinkas tro el botelo signita "veneno", preskař certe °i montri°os malsaniga, pli ař malpli frue.

  Tamen tiu botelo ne estis signita "veneno", do Alico kura°is gustumi °in, kaj, trovinte °in tre plaŠa (efektive °i gustis iom kiel miksa╝o de Šeriza torto, kustardo, ananaso, rostita meleagra╝o, melasa sukera╝o, kaj varma buterumita toasto), ■i tre rapide plenman°is °in.

  * * *

  "Kia kurioza sento! -- diris Alico, -- certe mi fermi°as kiel teleskopo!"

  Kaj tiel ja estis: ■i nun estis nur dek kvin centimetrojn alta, kaj ■ia viza°o lumi°is pro la penso ke nun ■i estas °uste granda por trairi la malgrandan pordon en tiun belan °ardenon. Unue, tamen, ■i atendis kelkajn minutojn por trovi Šu ■i pli ■rumpos: ■i estis iom nervoza pri tio; "Šar eble, -- diris Alico al si, -- mi fine tute estingi°os, kiel kandelo. Kia mi estus tiam?" Kaj ■i penis imagi kia estas la flamo post la estingi°o de la kandelo, Šar ■i ne povis memori iam vidi ion tian.

  Post kelka tempo, trovinte ke nenio plia okazis, ■i decidis tuj eniri la °ardenon; sed ve, kompatinda Alico! kiam ■i atingis la pordon, ■i trovis ke ■i forgesis la malgrandan oran ■losilon, kaj kiam ■i reiris al la tablo por preni °in, ■i trovis ke ■i tute ne povas atingi °in: ■i povis tute klare vidi °in tra la vitro, kaj ■i penegis grimpi unu el la kruroj de la tablo, sed °i estis tro glitiga; kaj kiam ■i lacigis sin per penado, la kompatinda uleto sidi°is kaj ploris.

  "Ăit! ne utilas plori tiel! -- diris Alico al si, iom malafable. -- Mi konsilas ke vi Šesu plori jam tuj!" Ůi kutime tre bone konsilis sin, (kvankam ■i tre malofte obeis la konsilon), kaj kelkfoje ■i tiom severe riproŠis sin ke larmoj esti°is en ■iaj okuloj; kaj ■i memoris ke unufoje ■i klopodis frapi la proprajn orelojn, Šar ■i malhoneste ludis dum kroketa konkurso kontrař sin mem, Šar tiu kurioza infano tre amis ludi ke ■i estas du personoj. "Sed ne utilas nun, -- pensis kompatinda Alico, -- ludi ke mi estas du personoj! Ho, apenař restas sufiŠe da mi por konsistigi unu respektindan personon!"

  Baldař ■ia okulo ekvidis malgrandan vitran keston ku■antan sub la tablo: ■i malfermis °in, kaj trovis en °i tre malgrandan kukon, sur kiu la vortoj "MANěU MIN" estis bele signitaj per riboj. "Nu, mi man°os °in, -- diris Alico, -- kaj se °i pligrandigos min, mi povos atingi la ■losilon; kaj se °i malpligrandigos min, mi povos rampi sub la pordon: do lař ambař manieroj mi povos eniri la °ardenon, kaj ne gravas al mi kiu el ili okazos!"

  Ůi man°is iometon, kaj diris maltrankvile al si "Ău supren? Ău malsupren?" tenante manon sur la supro de sia kapo por senti kiudirekten ■i kreskas; kaj ■in tre surprizis trovi ke ■i restas same granda. Kompreneble, tio kutime okazas kiam oni man°as kukon; sed Alico jam kutimi°is atendi nur strangajn eventojn, kaj ■ajnis tre enuige kaj stulte ke la vivo plu okazas lařkutime.

  Do ■i ekis pli man°i, kaj tre baldař plenman°is la kukon.

  Tradukis el la angla Donald Broadribb

  Por ricevi "Alicon" simple sendu al nia redakcia adreso 9 internaciajn respondkuponojn.


  La vintra milito

  Eseo de Kalle Kniivilń

  Dum la ařtuno de la jaro 1939 la du eřropaj grandpotencoj, Germanio kaj Sovetio, komencis amikan disdividon de la kontinento. Tuj post la divido de Pollando en septembro Sovetio devigis la tri baltajn landojn akcepti sovetiajn militajn bazojn. La finna delegacio, kiu alvenis en Moskvon meze de oktobro, tamen rifuzis la afablajn proponojn de la najbara lando.

  La intertraktado en Moskvo fini°is sen rezulto la 13an de novembro. La 26an de novembro Sovetio akuzis Finnlandon pri artileria atako kontrař sovetia Šelima taŠmento Še la vila°o Mainila, du tagojn poste Sovetio nuligis la traktaton pri reciproka neatakado, kaj la 29an de novembro Sovetio nuligis ankař la diplomatiajn rilatojn kun Finnlando.

  La sovetia atako komenci°is je la oka horo matene (lař la moskva tempo) la 30an de novembro lař la tuta orienta limo de Finnlando, kaj jam dum la mateno sovetiaj aviadiloj ankař bombis Helsinkon, trafinte Šefe civilajn celojn kaj mortiginte 91 homojn.

  Helsinko. 30 nov 1939. La unua aeratako
  Kvankam la finna armeo estis mobilizita, oni en Finnlando °enerale ne kredis ke Sovetio atakos, precipe ne tiel malfrue ařtune, en sezono maloportuna por la atakanto. EŠ kiam sovetiaj aviadiloj jam bombadis Helsinkon, gapantoj kolekti°is surstrate kaj miris pri la "nova truko de Sovetio" por devigi Finnlandon cedi en la intertraktado.

  La sovetiaj soldatoj havis precizajn ordonojn: atinginte la limon de Svedio, ili soldate salutu la svedajn limgardistojn, kaj nepre ne transiru la limon. La sveda limo ne estis atingita, sed strebante al °i pereis lař oficialaj informoj sepdek mil, kaj en la vero eble centmiloj da sovetiaj soldatoj. Krome la neimponaj atingoj de la sovetia armeo sendube kontribuis al la posta decido de Hitler ataki Sovetion, decido, kiu pereigis milionojn da homoj.

  Amika atako por helpi amikan registaron

  Foliumante la Grandan Sovetian Enciklopedion (vol. 24/I, Moskvo, 1976) oni povas trovi ampleksajn klarigojn pri la minaco, kiun prezentis al Sovetio la malgranda najbaro. Aparte suspektinda la enciklopedio trovas la fakton, ke spite la pac-amantan politikon de Sovetio Finnlando ařtune 1939 prepari°is por milito. Fine de novembro la finnlandaj militemuloj lanŠis serion de militaj provokoj kontrař la pacama najbaro, kiu finfine estis devigita reagi, asertas la enciklopedio.

  Sed poste sekvas la plej interesa parto:

  EŠ kiam la militaj agoj jam estis komencitaj, la Sovetia registaro proponis al Finnlando interkonsenton pri amikeco kaj reciproka helpo ... La propono estis tamen rifuzita de la registaro de Finnlando, kiu la 30an de novembro deklaris militon al Sovetio.
  La vero estas kompreneble iom alia. Interkonsento pri amikeco ne nur estis proponita sed eŠ akceptita. Tamen la propono estis farita de iu marioneta "popola registaro" de Finnlando, kiu lařdire estis fondita en "liberigita" parto de Finnlando tuj post la militkomenco. Sovetio fulmrapide rekonis la novan registaron kaj subskribis interkonsenton pri amikeco. Sekve jam ne temis pri milito inter Sovetio kaj Finnlando, sed pri milita helpo de Sovetio al "la finna registaro".

  La Šefministro de la tiel nomata popola registaro estis la finna komunisto Otto Wille Kuusinen, kiu fu°is al Sovetio post la interna milito en Finnlando, okazinta en 1918. Pri lia rolo en la "popola registaro" oni en Sovetio post la milito preferis silenti, same kiel pri la tuta "registaro".

  La marionetan "registaron de Finnlando" oni kompreneble bezonis por pravigi la militon. La sovetia registaro relative bone konis la politikan situacion en Finnlando, kaj apenař supozis, ke la popola registaro ricevus iun realan subtenon. Tamen oni ja esperis je rapida trarompo, kaj post la fina venko Sovetio kompreneble bezonus tařgan marioneton en Helsinko.

  La vera registaro de Finnlando klopodis pere de Svedio kontakti Sovetion por intertrakti pri paco, sed neniaj traktadoj eblis, Šar Sovetio nun rifuzis rekoni la le°an registaron de Finnlando.

  De pesimismo al realismo

  Supera komandanto de la finna armeo i°is mar■alo Carl Gustav Mannerheim, kiu antař la revolucio estis general-leřtenanto en la cara armeo, kaj kiu dum la interna milito de Finnlando en 1918 estris la venkintan blankan armeon. Antař la komenci°o de la Vintra milito Mannerheim favoris flekseblan politikon kaj akcepton de la teritoriaj postuloj de Sovetio.

  La rolo de Mannerheim en la defendaj sukcesoj de Finnlando estis decida, kaj male ol oni povus suspekti, la persono de la komandanto neniel dividis la vicojn de la armeo. Eble tipa estis la konstato de laboristo en la komencaj tagoj de la milito: "Bone, ke Ši-foje Mannerheim estas sur nia flanko."

  En la unuaj tagoj la etoso de la registaro kaj la armea gvidantaro estis pesimisma, Šar la finna armeo estis malbone ekipita, posedis neniujn tankojn, malmultajn kontrařtankajn armilojn, kaj precipe al la artilerio eŠ mankis municio. Tamen jam en la fino de decembro la fronto stabili°is kaj evidenti°is, ke la sovetia plano pri fulma milito ne funkciis. Sur la Karelia istmo la sovetiaj trupoj atingis la Šefan finnan defendopozicion (la "linion de Mannerheim") en la unua semajno de decembro, kaj poste la progreso haltis °is februaro.

  En sovetiaj priskriboj pri la surprize longa milito oni emfazis la gravecon de la finnaj fortika╝oj, kiuj tamen efektive estis sufiŠe senpretendaj. Same aperis strangaj legendoj pri finnaj celpafistoj, kiuj ka■i°is supre en la arboj. En la sovetia postmilita propagando oni eŠ plendis, ke la finnoj militis malhoneste kaj ka■e, kaj tial kařzis al la honeste militinta sovetia armeo grandajn perdojn.

  Finnlandaj militistoj
  La veraj celoj de la sukcesa defendo estas supozeble iom aliaj. En Sovetio estis ╝us pasinta la plej terura ondo de purigoj, kiuj neniel preteriris la armeon -- granda parto de la plej kompetentaj militestroj estis forigita. Tio sendube influis la sovetian iom rigidan militan strategion. Okazis, ke la defendantoj povis kalkuli la kanonpafojn, kaj post certa kvanto de pafoj certi, ke tiun tagon nenio plia okazos -- la taga normo estis plenumita.

  Krome la sezono ne estis favora al atakanto, la sovetia armeo ne estis preparita por vintra militado en tereno, kaj °i estis preskař tute dependa de la vojoj. Tial la finnaj defendantoj, kiuj bone konis la terenon kaj facile movi°is per skioj, ofte sukcesis per multoble malpli grandaj fortoj detranŠi tro avancintajn sovetiajn taŠmentojn.

  Paco kiun oni funebris

  Januare Sovetio kolektis malantař la fronto amason da novaj fortoj, tiel ke fine kontrař Finnlando pretis militi preskař miliono da armeanoj, kaj la forto de la sovetia artilerio sur la Karelia istmo estis sepobla kompare kun la finna. Amasa atakego sur la Karelia istmo ekis komence de februaro, kaj post dek tagoj estis trarompita la Šefa defendpozicio. Fine de februaro la sovetiaj trupoj jam atingis la randon de Viborgo.

  La finna registaro serŠis helpon en la senespera situacio. Jam pli frue oni ricevis relative amasan materian helpon precipe el Svedio, kaj ankař kelkmil eksterlandaj (Šefe svedaj) volontuloj batalis sur la finna flanko. En la monda gazetaro la Vintra milito estis konstanta temo, Šar sur aliaj frontoj tiam nenio okazis, kaj la simpatio de la publika opinio preskař Šie estis sur la flanko de Finnlando. En februaro Britio duone promesis helpon, kiu tamen povus alveni plej frue fine de aprilo.

  El la vidpunkto de Sovetio la milito jam dařris tro longe kaj i°is tro kosta. Samtempe la februaraj venkoj iom riparis la dama°on faritan al la presti°o de la sovetia armeo, kaj krome minacis baldařa brita helpo al Finnlando. Tial komence de marto Sovetio denove konsentis negoci pri paco kun la finna registaro, kaj la 13an de marto je la unua horo nokte estis subskribita pactraktato, kiu konsternis Finnlandon.

  En la tuta lando la flagoj estis funebre duonhisitaj. Dek procentoj el la teritorio de la lando estis cedita al Sovetio. Perdita estis Viborgo, la dua urbo lař la grandeco. En la milito pereis preskař 24 mil el la 3,6-miliona lo°antaro de Finnlando, kaj centmiloj perdis sian hejmon. La severaj kondiŠoj de la pactraktato sendube kontribuis al la fakto, ke Finnlando jam en la sekva jaro ali°is al la germana atako kontrař Sovetio. Ankař la nova milito kontrař Sovetio por regajni la perditan teritorion estis en Finnlando °enerale konsiderata justa, almenař °is la finnaj trupoj transiris la malnovan limon kaj eniris regionojn, kiuj neniam estis finnaj.

  Mejlo■tono de konkordo

  En Finnlando oni en postaj jaroj multe diskutis, Šu eblis eviti la Vintran militon. Iuj ■ar°is grandan parton de la kulpo sur la ■ultrojn de la tiama finna ministro pri eksterlandaj aferoj, Eljas Erkko, kiu esperis forpeli la sovetian minacon kun okcidenta helpo kaj subtenis tre necedeman linion en la antařmilitaj negocoj. Aliaj atentigas, ke eŠ se ařtune 1939 estus atingita interkonsento pri limo■an°oj kaj sovetia milita bazo, tio neniel garantius, ke Finnlando evitus la sorton de Estonio, Latvio kaj Litovio.

  Kiel ajn, en la finna komuna membildo la Vintra milito i°is grava simbolo de popola unueco viza°e al terura minaco. Ankorař en la dudekaj jaroj la finna nacio estis grave dividita politike kaj lingve. Politike la remparo pasis inter la ru°aj venkitoj kaj la malru°aj venkintoj de la interna milito de 1918, lingve dařris la kverelado pri la respektiva pozicio de la du oficialaj lingvoj, la majoritata finna kaj la tradicie elita sveda.

  Tamen °uste en la jaroj antař la Vintra milito la konfliktoj malakri°is. La Šefa batalkampo de la lingva kverelo, la Universitato de Helsinko, estis pacigita per oficiala dulingvigo kun garantioj al la svedlingva minoritato. Sur la politika fronto la mildi°on de la batalo signis la nova registaro ekoficinta en marto 1937. Tiam la socialdemokratia partio eniris la registaron kune kun la nesocialisma kamparana partio.

  Tiel la popolo de Finnlando staris pli unuigita ol dum jardekoj, kaj en la decida momento la tuta lando senhezite per komunaj fortoj faris Šion eblan por haltigi la malamikon. EŠ nun, sesdek jarojn poste, oni dařre memoras pri la spirito de la Vintra milito -- la komuna defendo kontrař fortega malamiko i°is unu el la gravaj mejlo■tonoj en la historio de la finna popolo.


  La havenurbon Vaasa en okcidenta Finnlando, kie lo°is mia avino Hanna Holmberg, oni komence kredis sekura, kaj tien transloki°is multaj oficialaj instancoj. Tamen ankař tie baldař komenci°is aeratakoj kontrař ordinaraj lo°domoj. Jen kion notis en sia taglibro mia avino:

  La 1an de januaro 1940

  La luma dimanŠa tago en Vaasa fini°is en terura nokto, lumigita de flamoj. Matene ni promenis en Smedsby, kaj tie ni ařdis la alarmon. Apud granda ■tono, protektitaj de arboj, ni rigardis la aviadilojn kaj ařskultis la eksplodojn; kiu ajn bombo povis detrui °uste mian hejmon. Lař niaj kalkuloj estis 28 aviadiloj. La tondra bruo devigis min fermi la okulojn. El la urbo eklevi°is densaj kolonoj de fumo. Strange ru°is la suno malantař la fumo. Post du-tri horoj ni povis ekiri reen. Kiam mi atingis la ponton rande de la urbo, mi ekvidis, ke la ru°o ne estis la suno, sed la lumo de incendioj. La tuta urbo ■ajnis bruli. Mi ekkuris. Sur la stratoj interpu■i°is hom-amasoj. Mi vidis, ke nia domo estis tute kovrita de fumo, kaj klopodis veni pli proksimen. La vojo ■ajnis nekredeble longa. Oni devis Širkařiri akvopumpilojn, flakojn, neeksplodintajn bombojn, a╝ojn ╝etitajn surstraten. Nia domo restis netu■ita, sed tion mi vidis nur kiam mi estis tute apude, Šar ambařflanke brulis fajroj je distanco de kelkaj metroj, kaj inter la fumo kaj fajreroj estis malfacile distingi ion en la senluma vespero. Mi atente, ■tele eniris kaj kontrolis Šiun Šambron: nur en la kuirejo iomete rompi°is fenestro, Šio alia estis en ordo. Tiam mi sidi°is, kaj preskař ekploris. Multaj perdis Šion.


  SEJM

  SEJM-II heredis la nomon de Sovetia E-Junulara Movado, kiu aktivis en Sovetunio dum 1966--79. SEJM estis refondita fine de 1988 dum konferenco en Ta■tagol (Siberio). Post la malapero de Sovetunio oni tamen decidis plu lasi SEJM la propra nomo de la organizo, sen konkreta malsiglado. Do, oficiale la organizo nomi°as "SEJM -- E-junulara movado en Rusio kaj KSŮ". ěis nun SEJM ne estas jure oficialigita, sed oni denove eklaboris por tio. SEJM estas Landa Sekcio de TEJO ekde 1990, kaj trovi°as en konstantaj rilatoj kun TEJO per inter■an°o de informoj, partopreno en TEJO-seminarioj k.s. Du SEJManoj membras en la Estraro de TEJO.

  SEJM ne estas amasa organizo, Šar la membraron konsistigas plejparte aktivuloj. Plej multajn membrojn (120) SEJM havis en 1995. Antař la Ši-jara SEJM-konferenco en SEJM estis iom malpli ol 50 membroj, Šefe el Siberio (Tomsk, Tjumeno), Volgio (Tatarstano, Ăuva■io, Uljanovska regiono), Moskvo kaj Peterburgo.

  Iom da malgaja historio

  SEJM-II atingis pinton de sia aktivado en 1995 per okazigo de la 51a Internacia junulara kongreso de TEJO (IJK) apud Peterburgo. Poste komenci°is gravaj problemoj. La Šefa estas manko de aktivuloj. La IJKon organizis SEJManoj kies a°o tiam proksimis al 30 jaroj (a°limo por membri en SEJM), kaj baldař post la IJK-51 evidenti°is, ke preskař neniu el la pli junaj membroj kapablis agadi landskale, kiel faris iliaj antařuloj. Tiu Ši problemo estis solvita nur somere 1998, kiam apud Ăeboksari pasis la unua vera SEJM-konferenco post 1995. Dum °i elekti°is nova SEJM-komitato, kiu ekgvidis SEJMon entuziasme al novaj atingoj.

  Taskoj kaj atingoj

  Krom la taskoj kiujn havas ajna organizo (varbado de novaj membroj, reklamado de la organizo), SEJM starigis kelkajn novajn taskojn, interalie funkciigon de la Reta Nova╝-agentejo de SEJM, kreon de SEJMa retpa°o kaj kunfondon de la TutSiberia E-Asocio (TSEA).

  La reta nova╝-agentejo rezulte transformi°is al la ret╝urnalo de SEJM SEJM-virt-info (SVI) kaj ties suplemento Virt-sup. SVI aperas avera°e Šiun trian semajnon, sup aperis kvinfoje en la jaro. La sekva tasko estis pretigo de SEJM-retpa°o. Unu el Šefaj problemoj estis la loko en Interreto kie eblas lokigi tiun Ši retpa°on. Tio sukcese solvi°is, kaj oni povas rigardi duonpretan retpa°on Še www.esperanto.mv. ru/sejm. La administranto kaj posedanto de la servilo estas Jurij Finkel.

  Sekva tasko de SEJM-komitato estas kunfondo de TSEA. SEJM-komitatano Konstantin Malasajev (Tomsk) voja°is al pluraj siberiaj urboj. La stato surloke evidenti°is ne tro gaja: post la forpaso de Vladimir Izosimov (okt 1998) la klubo en Tjumeno preskař Šesigis sian aktivadon, aprile en Novokuzneck restis nur unu persono kiu faris ion por Esperanto, en Omsk la situacio estas eŠ pli stagna. Pli bona estas la stato de la E-kluboj en Krasnojarsk kaj Tomsk. Ăio Ši ne donis seriozan motivon por fondi TSEA. Tamen la laboro dařras. Unu el la instigoj por revigligo de la vivo esperantista en Siberio i°os OrSEJT (Orienta Somera E-Junulara Tendaro), kiu plej ver■ajne okazos apud Tomsk.

  Interesan sperton donis ATS (Aktivul-Trejna Seminario). ATS okazas por trejni lokajn aktivulojn en certa urbo pri konkreta temo (ekzemple "Organizado de amasaj aran°oj", "Kluba vivo, kluba laboro" k.t.p.). Dum la pasinta jaro okazis du ATSoj, ambař en Ăeboksari. Septembre okazis tie ATS pri "Eksteraj rilatoj kaj partopreno en internaciaj aran°oj". La okazigo de ATS dependas de lokaj aktivuloj, kaj dezirantoj turnu sin al SEJM-komitato pri tio.

  Krome SEJM plu (kun)organizas printempajn festivalojn "EoLA" (Esperanto -- Lingvo Arta) kaj somerajn tendarojn OkSEJT. En 2000 EoLA okazos en Nabere╝nye Ăelny (Tatarstano), kaj OkSEJT okazos apud Ivanovo. La aran°oj kutime estas vizitataj de Š. 100--200 partoprenantoj el tute diversaj partoj de Rusio, Ukrainio, Belorusio kaj eŠ t.n. "fora eksterlando".

  Nova jarmilo kun novaj planoj

  K.Malasajev, K.Vihrov, G.Arosjev
  Kadre de la SEJM-konferenco okazinta en OkSEJT-39 (TiÂvin, jul 1999) la SEJM-komitato estis reelektita. La nova kunordiganto de la komitato i°is Konstantin ViÂrov (Ăeboksari). Pliboniginte sian informan fakon, la komitato intencas pli da atento investi al eksteraj rilatoj kaj instruado. Kaj nun aperis reala ebleco finfine oficialigi SEJMon (la delonge lulata revo de Šiuj SEJM-aktivuloj).

  La instrua fako havas multajn ideojn. Inter la plej allogaj estas kreado de komuna datumbazo pri atingeblaj kaj akireblaj lernolibroj kaj helplibroj pri instruado, kolekto de lingvoludoj, uzeblaj en la instruado, speciala rubriko en SVI kaj en SEJM-info, okazigo de konferencoj de instruistoj dum diversaj E-aran°oj...

  Por ajnaj demandoj koncerne SEJMon turnu vin al SEJM-komitato rete sejm@inbox.ru ař po■te (RU-117071, Moskva, ab. ja. 31).

  Grigorij Arosjev


  Interparolo kun geamikoj

  Legado de la revuo estas kvazař interparolo kun geamikoj, pliriŠigo de la animo kaj menso. Kaj se la revuo ne venas... Nericevo de la revuo estas malfeliŠo, granda perdo. La lasta numero de LOdE, kiun mi ricevis, estas la tria.

  Por la nuna jaro mi abonis la revuon pere de D.Cibulevskij. Mi sendis la monon poparte per tri fojoj, Šar mi spertis malfacila╝ojn. Mi ařdis ke li pagas al vi dum someraj internaciaj E-aran°oj. Ăi-kaze li ver■ajne devus anticipe, komence de la jaro, informi vin pri la pagintoj. Mi volas reakiri la eblecon legi la revuon, kaj mian sorton mi fordonas al viaj manoj.

  Grigorij Berezin (Ukrainio)

  Bedařrinde, ni devis forigi s-ron Cibulevskij el la listo de l' perantoj. Kompreneble, ni sendis al Grigorij Berezin la abonitajn revuojn. Cetere, ukrainianoj povas pagi la abonon en iu ajn Ukrainia po■tejo, rekte al Galina Romanovna Goreckaja je la redakcia adreso de La Ondo. Por kura°igi niajn samideanojn en Ukrainio ni proponas al ili favoran abontarifon por 2000: hrivna ekvivalento de nur 6 usonaj dolaroj.

  LOdE


  Ni esperu pri la tria...

  Johansson, Sten. Trans maro kaj morto: Krimromano. -- Sk÷vde: Al-fab-et-o, 1999. -- 80 pa°oj.

  Krimo estas unu el la multaj tristigaj manifesti°oj de la homa Šeesto sur nia planedo, pri kiuj memorigoj kaj atentigoj neniel mankas. Tial oni povus foje sin demandi, Šu estas °uste kaj pravigeble distri sin per libroj kiuj temas pri murdo kaj morto.

  El tiu Ši vidpunkto indus analizi krim-romanon, sed ne la recenzatan Ši-sube. Lař mia opinio °i estas en tiu Ši rilato senprovoka. Morto, estante natura fenomeno, ne bezonas ■oki; ■okas maksimume °ia kařzo.

  En alloga detektiv-romano kunrolas pluraj facetoj per kiuj la verkinto ree kaj denove konkeras sian publikon. Traktante pri vivo kaj morto, kulpo kaj elaŠeto, lia verko ne preterlasas inciti la emociojn de la leganto, kiun konvinki kaj kateni apartenas al la tekniko de la ařtoro.

  Trans maro kaj morto, la dua krimromaneto de Sten Johansson, pensigas pri kolekto de fotoj kun ties ebloj kaj limoj.

  Sur sange ru°a kovril-pa°o minacas paf-preta revolvero kaj, preskař simbole, sub parto el mapo pri Svedio sinkas ■alupo; atento-kapta enkonduko bilda, kvazař en °i eÂus la lastaj ■rikoj de mortigato.

  Ůajnas al mi, ke la ařtoro ektiris Šaron iom pezan, dezirante sur apenař okdek pa°oj disvolvi tutan dramon kun prologo, apogeo kaj epilogo. Li evidente havas kion diri, almenař la komenco esperigas pri kelkaj surprizoj pri la evoluo de la roluloj kaj de la rakonto.

  Tamen, tamen...

  La rakonto ekas per la bedařrinde aktuala dramo de rifu°intoj, al kiuj mankas perspektivo, kaj, se malestas financa garantio, ajna oficiala rajto je prizorgo kaze de malsani°o. Jen tuja okazo emocii la leganton kaj almenař iom sentigi al li la implikojn de tia situacio. La ařtoro bedařrinde ne sukcesis en tio kaj, eŠ pli bedařrinde, kontentis lařvice priskribi la okaza╝ojn en maniero tute trankvila, kiu Še mi, komence, vekis nenion krom enuo.

  Tamen kaj malgraře, ekde la 15a pa°o io ■an°i°as: la enhavo, la rakont-maniero, la stilo fari°as pli allogaj kaj solidaj. Ůajnas al mi °enerale, ke Trans maro kaj morto estas verko en komenca fazo, kiu Šerpus profiton el plia polurado. Sen tio, en °ia nuna stato, mankas koloro kaj vervo dum la rakonto progresas; la esplor-demandoj estas ■ablonaj kaj ne igus krimulon konfesi sian kulpon; °enerale la dialogoj impresas, kvazař ili estus faritaj por film-scenaro. En filmo °enas malpli, se la teksto ne trovi°as dařre sur premiinda nivelo; aliaj faktoroj povas tie rezultigi favoran impreson Še spektanto. Sed en krim-romano oni disponas nur pri papero kiu scias nenion kaj povas nenion. Verkante, oni spicu per priskriboj en kiuj adjektivoj kaj adverboj povas grave efiki por elsorŠi la etoson kaj envulti la leganton.

  Se iu ambicias verki krim-romanon, mi tre konsilus al tia persono funde studi almenař la Mortsonorilon de Chamblay kaj mediti pri la ideoj de Karolo PiŠ pri la koncerna °enro.

  La lingva╝o estas sufiŠe bona, kvankam modelan mi emus serŠi aliloke.

  Espereble, en sia tria krim-romaneto -- eble eŠ en romano -- Sten Johansson regalos nin per verko, kiu situos pli proksime al la idealo, pri kiu neniu el ni iam Šesu revadi.

  Antonio de Ruiter


  Kontrař Šiuj ideologioj -- ankorař unu

  Vogelmann, Bruno. La Nova Realismo. La konsekvencoj de la Nova Pensado. 3a eld. -- Dobrichovice: KAVA-PECH, 1998. -- 192 pa°oj. -- 1000 ekz.

  La libro estas tre fama. Aperis jam la tria eldono en Esperanto kaj estis eldonitaj °iaj tradukoj el Esperanto al 16 naciaj lingvoj, i.a. la rusa. Vere rara fenomeno por libro, originale verkita en la internacia lingvo! La temo estas socia filozofio, kaj por Esperanta libro ankař tio estas tre rara fenomeno. ěi estas verkita per senriproŠa lingvo. Do, pro Šio tio la verko de Bruno Vogelmann estas elstara fenomeno por nia kulturo, kaj tial estas klare, kial °i ricevis du gravajn premiojn: FAME en 1992 kaj UEA kaj Oomoto en 1993.

  La libro estas provizita de reeÂoj de pluraj famaj esperantistoj pri °i. La reeÂoj estas pozitivaj kaj eŠ entuziasmaj, tamen el ili ne sufiŠe klaras, kiom grade la reeÂintoj disdividas la ideojn de la ařtoro, kiun realan praktikan valoron havas la verko. Sed tio estas la Šefa punkto, kiun necesas konsideri por kompreni la veran signifon de la libro. Do, mi provos skizi miajn Šefajn pensojn °uste pri tio.

  La unua impreso estas tiu, ke, strebante al la nova mondkoncepto, la ařtoro batalis kontrař du grandaj ideologioj, nome kontrař kristanismo kaj marksismo, samtempe kun certa influo de ambař. Tio ne estas hazardo, Šar fonto de influo de ili klaras de lia biografio, kaj, povas esti, li venis al la penso pri sia Nova Pensado, provante interpacigi tiujn du malnovajn mondkonceptojn. Sed pro tio en la libro neeviteble senteblas metodologia eklektiko. Ne tio, tamen estas la plej grava manko de la libro.

  Pli gravas la Šefa starpunkto de s-ro Vogelmann, kiu estas por Šiu normala menso absolute erara. Tio estas alvoko forigi Šiujn ideologiojn. Sed Šu °enerale eblas tuteca mondkoncepto sen ideologio? ěi ja mem estas ideologio!

  -- Ne, -- ob╝etus tuj atenta leganto de la libro, -- la ařtoro parolas nur pri ideologio en pli malvasta senco de la vorto, nome pri "tiu ideokonstrua╝o, ekzemple doktrino, baza koncepto, religio ař filozofio, kiu fundamenti°as je dogmoj, kiuj estas formitaj pli-malpli konscie en certa grupo de homoj dum historia proceso". Bone! Estu tiel. Sed Šu ekster tia ideokonstrua╝o eblas ekzisti? Ău eblas iu pensado, ne bazita sur certaj dogmoj? Ău la Nova Realismo mem, kiun kreis Bruno Vogelmann, bazi°as ne sur dogmoj?

  La ařtoro insistas, ke tute ne, ke °i bazi°as nur je ses (ař kvin, Šar la sesa sekvas el la antařaj kvin) dialektikaj principoj. Nu, dialektiko estas por mi konata afero, Šar mi multe °in studis, kaj pensado per °iaj kategorioj estas por mi kutima afero. Sed samtempe mi bonege komprenas, ke por homoj, edukitaj alimaniere (sen atenta studado de klasika germana filozofio, sen profundaj scioj pri Hegel kaj Marx), la dialektiko estas artefarita kaj ne facile akceptebla dogmo.

  Do, neante dogmojn °enerale, Bruno Vogelmann trafas en kaptilon de dogmoj, dogmecon de kiuj li simple ne perceptas, Šar ili estas por li tre naturaj.

  Cetere, ial el dialektikaj principoj, elektitaj de la ařtoro, elfalis tre grava por Hegel "neo de neo". Iam tiun principon for╝etis el sia dialektika dogmaro Stalin. Nu, por Stalin tiu principo estis nesufiŠe dogmeca. Sed kial Bruno Vogelmann?

  Same senespera tasko ■ajnas al mi krei sendogmecan kristanismon. Sed la ařtoro penas tion fari (kial tamen nur kristanismon, sed ne ankař islamon, budhismon ktp?). Li opinias sian la plej gravan antařulon esti Jesuo Kristo, kiun li, por diferencigi lin de la Šefa kristana protagonisto, nomas, kiel MiÂail Bulgakov, "Je■uo". Nu, la pruvoj, ke lia Je■uo estis ne religia profeto, sed kreinto de la Nova Realismo, aspektas iom dubindaj, sed la ařtoro certe rajtas tion kredi. Tamen alia lia prireligia ideo estas eŠ pli senespera. Temas pri idea pacigo inter "seriozaj" kredantoj kaj ateistoj surbaze de sendogmigo. Sed kredon kaj nekredon je dio(j) ne eblas sendogmigi: ili mem estas dogmoj neeviteble, Šar por neniu kredanto la vivo estas sinonimo de la dio(j), la dio(j) Šiam estas io plia! Krome, religio estas ne nur kredo, °i estas ankař komplekso de diversaj tradicioj, moroj, magiaj ritoj ktp. Same por Šiuj ateistoj, des pli seriozaj, diigi la vivon estus nenormale. Pacigi kredantojn kun ateistoj eblas nur surbaze de interkonsento reciproke ne tu■i la bazajn mondkonceptajn principojn, t.e. simpla toleremo, sed certe ne surbaze de iu nova komuna mondkoncepto (t.e. ideologio).

  La libron oni povus analizi longe kaj detale, lař Šapitroj kaj pa°oj, malkovrante Šiam novajn "dogmojn" de ideologio de la ařtoro, naivecon de la logikaj pruvoj de la konkludoj, ktp. Speciala esploro de la Šefaj 47 tezoj de la Nova Realismo povus okupi pli da loko, ol okupas la tezoj mem. Sed la recenzospaco tion ne permesas. Tial mi konkludu.

  Bruno Vogelmann faris provon konstrui principe novan mondkoncepton, strebante al pli bona homa interkompreno. Ne li estas la unua -- tio estas celo de Šiuj filozofoj kaj profetoj. Lia provo, same kiel Šiuj similaj, ne estas sufiŠe elokventa, kaj "serioza" persono (Šu kredanto, Šu ateisto) apenař fari°os lia fidela disŠiplo. Speciale gravas, ke lia libro estas verkita en tradicioj de kristana kulturo kaj apogas sin je germana dialektika filozofio, do, °i estas sufiŠe malproksima por la homoj, edukitaj en aliaj kulturaj tradicioj.

  Tamen la libro ne estas verkita tute vane: Šiu peno atingi pli bonan homan interkomprenon estas valora kaj °ia leganto ricevos certan aldonan pu■on por plu pensi pri la problemo, kvankam nur tre malmultaj plene akceptos iun novan ideologion, kiu devas anstataři Šiujn antařajn ideologiojn. Samtempe Šiu homo, ■atanta legi filozofian literaturon, nepre trovos multajn novajn por si ideojn, konsiderojn, tezojn, kaj jam tial °ia legado estos ne tute vana. Des pli estas grave, ke tia libro aperis en Esperanto, kio atestas pri certa matureco de nia kulturo.

  Nikolao Gudskov


  "Rusa Antologio": Ni akceptu defion

  En Esperantujo estas bona kutimo eldoni antologiojn de tradukoj de elstaraj verkoj por literaturoj naciaj. Jam aperis kelkaj dekoj da antologioj. Krom la t.n. "grandaj" literaturoj (angla, Šina, franca, germana, itala), estas eldonitaj antologioj "malgrandlingvaj": estona, hungara, kataluna, makedona, malta kaj multaj aliaj.

  Malgrař la riŠeco de la rusa literaturo, ankorař mankas antologio rusa. Tion eldonejo Sezonoj konstatis ankorař antař kelkaj jaroj kaj komisiis la projekton Rusa Antologio al Nikolai LozgaŠev kaj Aleksander Kor╝enkov. Lař ilia koncepto tiun antologion devus konsistigi tri 500-pa°aj volumoj:

  Nikolai kaj Aleksander sukcesis kunkompili la planon de la unua volumo. Ăe la preparlaboro ili frontis taskon: pluki po unu-du rakontoj de kelkdek ařtoroj, ař preni pli multajn (ař pli longajn) novelojn de la pli signifaj ařtoroj. Ili elektis la duan manieron kaj decidis enmeti en la unuan volumon novelojn de 10 elstaraj rusaj verkistoj: Nikolaj Karamzin, Aleksandr Pu■kin, MiÂail Lermontov, Nikolaj Gogolj, Ivan Turgenev, Fjodor Dostojevskij, Dmitrij Mamin-Sibirjak, Lev Tolstoj, MiÂail Saltykov-ŮŠedrin, Anton ĂeÂov.

  La forpaso de Nikolai LozgaŠev (4 ařg 1998) por pli ol unu jaro paralizis la projekton, sed Sezonoj opinias necesa dařrigi la laboron, ankař oma°e al Nikolai.

  La defio estas granda, sed inter la ruslandaj esperantistoj estas sufiŠe da talentaj tradukantoj, kiuj kapablos akcepti la defion kaj demonstri, ke ni povas ne nur movadumi, drinki, kaj interbatali por potenco, kiu ne ekzistas, sed ankař realigi komune gravajn projektojn.

  Dezirantoj kunpartopreni en la traduklaboro pri la unua volumo bonvolu skribi al Aleksander Kor╝enkov (RU-620014 Jekaterinburg-14, ab. ja. 162, Ruslando. Rete: sezonoj@mail.ru.)

  Halina Gorecka


  Nova libro en la Unesko-serio de UEA

  KULTURO KAJ SANO. Refera╝o por la Monda Jardeko de Kultura Evoluigo. Mervyn Claxton. Trad. Helga Rapley. Rotterdam: UEA, 1999. 42p. ISBN 92-9017-060-3. 21cm. Prezo: 5,40 eřroj. (Triona rabato ekde 3 ekz.)
  UEA eldonis trian titolon en la libroserio pri la temoj de la Monda Jardeko de Kultura Evoluigo de UN kaj Unesko. Post "Kulturo kaj evoluo" kaj "Kulturo kaj teknologio" aperis "Kulturo kaj sano", kies originalo estis eldonita de Unesko kunlabore kun Monda Organiza╝o pri Sano. ěia ařtoro estas Mervyn Claxton, klerulo kaj eksdiplomato el Trinidado kaj Tobago. Ankař la antaře eldonita "Kulturo kaj evoluo" estis lia verko. En "Kulturo kaj sano" Claxton priskribas kiel evoluis la konceptoj de sano kaj malsano en diversaj kulturoj kaj historiaj epokoj. En fascina maniero li traktas la kařzojn kaj kulturajn, politikajn kaj sociajn sekvojn de famaj amasmalsanoj kiel malario, variolo, sifiliso kaj aidoso. Multan atenton ricevas la uzo de alkoholo, opio, kanabo kaj aliaj narkota╝oj, kiuj ofte rolis en sociaj perturboj. Interesa estas la priskribo de la dařra potencialo de popolaj kuracmetodoj apud moderna medicino. GK UEA


  Gazetoj

  Vicredaktoro de "Heroldo"

  Heroldo de Esperanto 25 feb 1999 informis, ke Perla Martinelli estas la redaktoro de Heroldo °is la fino de 2002, kun la rajto rekte transdoni al propra vicredaktoro la postenon antař tiu limdato. Kandidato al la posteno estis Aleksander Kor╝enkov.

  La enpostenigo de kolego Kor╝enkov estis kuplita al migro en orienteřropan landon, lař lia deziro. La koncernaj kondiŠoj estis detale kaj kontentige preparitaj, por li kaj lia familio, en Bulgario. Tamen familio Kor╝enkov fine rezignis pri tiu ■anco.

  Konsekvence, la Administra Komitato de LF-koop (posedanto, administranto kaj eldonanto de HdE) decidis registri kolegon Kor╝enkov, ekde septembro 1999, nur kiel redakcian kunlaboranton kaj ne plu kiel vicredaktoron. La Komitato decidos baldař pri aliaj kandidatoj al la vicredaktora posteno.

  (Aperonta en HdE. 1999: 12)


  "Niaj Kursoj"

  Aboneblas Niaj Kursoj, Šiusemajna spertinter■an°a eldona╝o de Kijiva E-klubo kun aktuala materialo. Viajn spertinter■an°ajn artikolojn pri instruado ař kluba laboro sendu al mi. Por la respondo aldonu: KSŮ -- 1 IRK, aliaj landoj -- 2 IRK.

  Svitlana MiÂajlivna Pohorila
  p.k. 54, Kijiv-35, 03035, Ukrainio.


  Novaj leterkestoj en Kiaso

  La adresoj de Heroldo de Esperanto kaj Literatura Foiro en Svislando estas:

  Heroldo de Esperanto: CP 1251, CH-6830 Chiasso 1, Svislando.

  Literatura Foiro: CP 1904, CH-6830 Chiasso 1, Svislando.

  Kompreneble estas dařre valida la redakcia adreso de LF en Bulgario: S-ro Ljubomir TrifonŠovski, Literatura Foiro, p. k. 26, BG-3000 Vraca, Bulgario.

  HeKo


  "Monato": Ůparu per frua pago

  Monato, internacia sendependa magazino pri politiko, ekonomio kaj kulturo, redaktata de Stefan Maul, ankař en 2000 estos abonebla en Ruslando kontrař speciale rabatita tarifo. La nova abonprezo estas 17,50 eřroj = 460 rubloj.

  Tamen atentu, ke abonantoj kiuj pagas antař la 1a de novembro pagas lař la tarifo 1999, t.e. nur 14.89 eřroj = 400 rubloj.

  Ůparu 60 rublojn, kaj tuj sendu la abonkotizon al Galina Romanovna Goreckaja je la redakcia adreso. La ekzaktan kurzon de eřro prenu en la gazetaro.


  Ricevitaj gazetoj


  Mozaiko

  Malgrař manko de unu linio!

  Bedařrinde, en la junia tasko de la E-klubo Fre■o el Ol■tin estis farita eraro. Estis perdita la lasta linio, kiu estas "verda -- vivo". Bonvolu pardoni nin pro tio. Malgrař la nekompleta tasko ni tamen ricevis kvin respondojn. Per lotumado gajnis Jevgenij Kostygov el Karaganda (KazaÂstano). Ni gratulas lin.

  La °ustaj vortparoj: Birda cerbeto, cikonia nesto, cigna kanto, formika energio, hunda vivo, kata maniero, kolomba koro, lupa malsato, pula bazaro, testuda pa■o, ursa kareso, verda stelo.


  Tri proverboj

  Provu deŠifri la tri subajn proverbojn:
  La unua:
  1,2,3 4,2,5,6,7 8,6 9,10,5,11,12, 13,6,9,11,7 7,3,5 8,6 1,6,14,11 15,3,16,10,5,11,12.

  Helpvortoj:

  Šefo de oficejo ař de institucio: 4,2,5,10,1,15,5,11;

  ano de unu el la Eřropaj popolaroj: 7,8,6,9,11;

  perioda informilo de societo: 16,3,8,15,10,12,11;

  grava organo situanta Še la homo dekstre sub la diafragmo: 13,10,14,6,15,11.

  La dua:
  1,2,3,2,4 5,2,6,7,8,9,2,7 7,2,10,11,7 1,11,10 7,8,9,2,7 12,10,2,10,11,7.

  Helpvortoj:

  aro da sekigitaj tigoj: 1,2,7,6,11;

  plibeligo per aldonaj detaloj: 11,10,9,2,5,11;

  glata surfaco, en kiu oni povas rigardi sin: 4,1,12,3,8,6,11.

  La tria:
  1,2,3,4,5,2,6,7 4,8 8,9,10,3,10 8,11,12,2,6,7.

  Helpvortoj:

  numeralo: 9,8,9;

  plenkredi je la efiko de io: 1,2,11,2;

  devigo per skandalminaco pagi monon ař doni avanta°on: 5,3,4,10,3,6,7.

  Kompilis Tatjana Kulakova
  kun helpo de Jevgenij Kostygov

  Bonvolu sendi la respondojn po■te ař rete tiel, ke ni ricevu ilin antař la 15a de novembro. Cetere, la redaktoro de Mozaiko antař nelonge ekhavis komputil-retan adreson: kulakova@akb.mplik.ru -- ne hezitu respondi rekte kaj rete. Unu el la °ustaj solvintoj ricevos Alicon en Mirlando.


  Gabrovanoj ridas

  Nia delonga kaj fidela amiko Petko Arnaudov sendis al ni kelkajn Ůercoj el Gabrovo, kiuj ankorař ne estas konataj en Esperantujo.

  Du regaloj

  Gimnazia instruisto en Gabrovo regalis kolegon per kafo en la kafejo de Paskalo. Post la fortrinko de la kafo la regalito, por esprimi la kontenton, diris:

  -- Avramo, ankař mi mendos po unu...

  -- Ne estas necese, Vasilo. Tamen se vi volas regali, vi pagu la vian, kaj mi la mian, por ke ni povu ankař alifoje regali unu la alian.

  Nur persone

  Oni invitis kvestadon por konstruado de templo. Juna kolektantino adresis peton al maljuna gabrovano:

  -- Donu por la Dio, mi petas!

  La gabrovano rigardis la knabinon:

  -- Kiom da jaroj vi havas, knabino?

  -- Dek sep.

  -- Ee. Mi havas sepdek. Pli frue mi iros al la Dio, kaj mi persone donos mian oferon.

  Sen donaco

  -- Ej, PenŠjo, kial vi kverelis kun cia fianŠino? -- gabrovano demandis sian najbaron.

  -- Intence. Sed nur °is kiam pasos ■ia nomtago, Šar je tiu oni devas alporti donacojn.

  Senpaga transporto

  Gabrovano venis al Sofio kun sia amiko, hebreo. Ăe la stacidomo la gabrovano petis lin:

  -- Bohor, pruntedonu al mi 100 levojn, kaj mi redonos la monon al vi en la hotelo. Kiel garantion mi donas al vi unu el miaj kofroj.

  La hebreo donis la monon kaj ekportis la garantia╝on. Kiam ili atingis la hotelon, la gabrovano redonis la 100 levojn kaj reprenis sian kofron.

  Mal■paremo

  La edzino de gabrovano estis tre diligenta dommastrino. Ůi ofte farbis la murojn per kalko. Iun tagon ■ia edzo diris al ■i:

  -- Jam sufiŠe vi farbis la murojn, Šar la Šambroj i°as pli malvastaj.

  Konjektemo

  En la Šefurbo gabrovano vizitis panvendejon por aŠeti panon.

  -- Via pano estas tre malgranda, -- li diris.

  -- ěuste. Sed °i malpli pezos por vi, -- respondis la panvendisto.

  La aŠetanto elpo■igis kelkajn monerojn sur la vendobreton kaj ekiris.

  -- Atendu por ke mi kontrolu, Šu la mono sufiŠas, -- ekkriis la panvendisto.

  -- Ne gravas, -- respondis la gabrovano, -- ja vi kalkulos ilin dum malpli da tempo.

  Gabrovano en kafejo

  -- Knabo, donu al mi glason da teo. ěi estu dolŠa kaj forta!

  Fortrinkinte duonon li diris:

  -- Knabo, la teo estas tro forta. Aldonu iom da varma akvo.

  Fortinkinte duonon el la replenigita glaso, la gabrovano diris:

  -- Knabo, bonvolu doni ankorař pecon da sukero, Šar vi aldonis tro da akvo, kaj la teo havas nenian dolŠecon.

  Tradukis el la bulgara Petko Arnaudov (Bulgario)


  Kalendaro

  1999

  15--17 okt. Tßbor (ĂeÂio).
  9a ĂeÂa Esperanto-Kongreso.
  Org. ĂEA.
  p.k. 1069, CZ-111 21, Praha 1, ĂeÂio.

  30 okt.--1 nov. Manresa (Katalunio, Hispanio).
  29a Kataluna kaj 2a Transpirenea Kongreso de Esperanto.
  Org. Kataluna E-Asocio.
  Adreso: Apartad 290, ES-08200 Sabadell, Katalunio, Hispanio.

  12 dec. Jekaterinburg (Ruslando).
  Tago de Zamenhof: Granda festa programo.
  Org. Urala Esperantista Societo.
  Adreso: RU-620077 Jekaterinbirg-77, ab. ja. 67, Ruslando.
  Telefono: (3432) 104503.
  Rete: sezonoj@mail.ru.)
  Altaj Tatroj
  26 dec.--6 jan. Moskvo -- Altaj Tatroj -- Moskvo.
  Internacia Silvestra Balo kaj semajna restado en Altaj Tatroj.
  Org. Urala Esperantista Societo.
  Adreso: RU-620077 Jekaterinbirg-77, ab. ja. 67, Ruslando.
  Telefono: (3432) 104503.
  Rete: sezonoj@mail.ru.)

  2000

  3--6 feb. Ăeboksari (Ăuva■io, Ruslando).
  Ruslanda Esperanto-Kongreso.
  Org. REU, SEJM, JEAĂR.
  Adreso: RU-428000, Ăeboksari, ab. ja. 189, Ruslando.

  4--9 mar. Nabere╝nyje Ăelny (Tatarstano, Ruslando).
  EoLA-12.
  Org. SEJM, EK Gaja Krokodilo.
  Adreso: RU-423819, Tatarstan, Nabere╝nyje Ăelny, ab. ja. 133, Ruslando.

  27 apr.--1 maj. Oostende (Belgio).
  4a Eřrop-Unia Esperanto-Kongreso: Ekologio, ■losilo por la tria jarmilo.
  Org. FEL.
  Adreso: Frankrijklei 140, BE-2000, Antwerpen, Belgio.

  UES/La Ondo proponos nemultekostan voja°on kaj partoprenon en la kongreso.

  26 jun.--2 jul. Bulgario kaj Turkio.
  10a Internacia Esperanto-Kongreso.
  Org.: Monda Turismo.
  Adreso: ul. M.Sklodowskiej-Curie 10, PL 85-094, Bydgoszcz, Pollando.

  15--23 jul. Moskvo (Ruslando).
  73a Kongreso de SAT.
  Org. SAT, OK,
  Adreso: RU-105318 Moskva, ab. ja. 57, Ruslando.
  UK-85: Emblemo
  25 jul.--7 ařg. Tel-Avivo (Israelo).
  85a Universala Kongreso de Esperanto.
  Org. UEA, LKK.
  Adreso: Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando (konstanta adreso).

  Halina Gorecka estas Kongresa Peranto por Ruslando, kiu akceptas pagojn por ali°o, lo°ado kaj ekskursoj. Estas planata kolektiva flugo al Israelo. Bonvolu kontakti je nia redakcia adreso.

  17-22 ařg. Budape■to (Hungario).
  3a Eřropa Esperanto-Festivalo.
  Org. HEA.
  Adreso: HU-1061 Budapest, Andrßssy ˙t 27, Hungario.


  Anoncetoj

  27-jara skulptisto kaj fakulo pri turismo, prezidanto de municipa E-filio de Kuba E-Asocio deziras korespondi tutmonde.
  S-ro Luis Manuel Vergel Garcia: Calle 45, # 4607, % 46, y 48, Cienfuegos, CU-55100, Cuba -- Kubo.


  52-jara lingvoinstruistino (rumana, hungara, Esperanto) deziras korespondi kun sama°ulino. Mi ■atas legi, traduki, korespondi kaj inter■an°i revuojn.
  S-ino Lenke Szßsz: Guarii nr. 130, bloc. et.II, ap. 7, RO-4174, Praid, jud Harghita, RomÔnia -- Rumanio.


  Emerita ekonomikistino el Gliwice (la sidejo de Pola E-Asocio) deziras ligi seriozan korespond-kontakton kun almenař unu Ruslanda esperantist(in)o bone reganta Esperanton. Mia E-vojo komenci°is en 1960. Miaj Šefaj interesoj estas: literaturo, historio, sociologio.
  S-ino Maria Jagiello-Dangow: PL-44-100 Gliwice ul. Styczynskiego 37, m. 6, Polska -- Pollando.


  Mi ne scias Šu Ši tiu informo havas iun intereson, tamen mi informas iomete malfrue, ke okaze de la 10-a Kongreso de Valencia E-Federacio kaj Murcio, okazinta en Lorca (Murcia) 17-18 apr 1999, estis nomumita nova Prezidanto de Valencia E-Federacio Augusto Casquero de la Cruz (mi mem).


  Por ekspozicio estas bonvenigataj pentra╝oj kaj aliaj manfaritaj objektoj. Partopreno tute ne limigita -- a°o, kvanto, dato. Povas partopreni amikoj de Esperanto. Eblas inter■an°o lař interkonsento.
  Svitlana MiÂajlivna Pohorila: p.k. 54, Kijiv-35, 03035, Ukrainio.


  La redakcio de La Ondo de Esperanto ricevos donace, inter■an°e ař kontrař modera pago malnovajn librojn kaj gazetojn, kiuj estis eldonitaj en Ruslando/Sovetunio antař la dua mondmilito.
  Adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando
  Rete: sezonoj@mail.ru.)


  Ăiuj, kiuj volas esti olimpikaj Šampionoj, estas invitataj provi la ■ancon en Malgrandaj Olimpikaj Ludoj Kijivaj. Koresponde vi povas partopreni nur en branŠo prikijiva: 1. rakonto pri farita ař planata vizito al Kijivo; 2. rakonto pri iu el Kijivaj muzeoj; 3. priskribo de iu artobjekto el iu Kijiva muzeo (kunsendu fota╝on ař bonan fotokopion). Anstatař rakonton vi povas verki poemon ař kanton. La kvanto de la verkoj estas nelimigita. Indiku la jaron kaj monaton de via esperantisti°o. Sendu °is januaro 2000.
  Svitlana MiÂajlivna Pohorila: p.k. 54, Kijiv-35, 03035, Ukrainio.


  SEJM-virt-info, reta ╝urnalo de SEJM, rakontas pri agado de eks-sovetianoj tutmonde. SVI aperas proksimume unufoje en 15-20 tagoj, sed la ofteco dependas nur de kvanto de materialoj -- teorie °i povas esti eŠ Šiutaga. SVI aboneblas kaj riceveblas tute senpage. Sendu abonpeton al redaktoro Grigori Arosiev kaj nepre kontribuu per materialoj pri agado en via regiono. Bonvenon!
  Rete: arosjev@fnmail.com


  Frazoj

  ... multaj parolas kvazař abrupte morgař SAT kaj UEA farus grandan geedzi°on. Tio tute ne estas la kazo, kaj neniam estos: mia amiko Kep Enderby kaj mi mem kaj aliaj estas fortege kontrařaj al Šia hipotezo tiusenca. Ni forte subtenas kunlaboron, renkonton de diversaj responsuloj, sed formaligitan, ne ka■an, ne en restoracio, ne en la kulisoj de kongreso, sed tre seriozan, je aperta viza°o, flagoflirte. Renkonto kiu ebligos diskuti inter ni pri la diversaj projektoj el ambař flankoj.

  Yves Peyraut, prezidanto de SAT
  Heroldo de Esperanto. 1999: 9


  Malbone reklamita, duonorganizita, la kongreso en Fournols restos certe en la memoroj: pro sia neorganiziteco, pro sia laboremo, pro sia malgrandeco, sia deficito kaj bonega etoso ... Tiu kongreso estis la lasta en Francio kaj ne finas la jarcenton en gloro. La venonta okazos en Ostendo, °i estos eřropa en 2000.

  Franca Esperantista. 1999: 510


  Finfine, naturo donis al ni du orelojn kaj unu solan bu■on, por ke ni ařskultu duoble pli ol ni parolas. En Esperantio, ni foje tro parolas: Šiuj opinias scii Šion; Šiuj opinias esti la posedantoj de la vero. Plie, en Esperantio tro ofte oni polemikas kaj batalas unu kontrař la alia, kvazař temus pri dialektika ekzerco. Kiam ni reduktas esperanton al la rolo de helplingvo, kontrastoj estas neeviteblaj. Sed ankař se ni reduktas esperanton al la rolo de kultura lingvo, kontrastoj levi°as.

  Marco Picasso
  Literatura Foiro. 1999: 179


  La redaktisto de Internaciisto, Luis Serrano PÚrez, en la Šefartikolo ... adapti°i ař morti ... alvokas la membrojn de Internacia Kolektivo Esperantista Komunista savi la gazeton per altigo de la kotizo. Ău °i vere estas la nura laborista E-gazeto?

  Kamaradoj, mi estas tute certa, ke vi unuanime agados por savi la nuran laboristan perioda╝on ekzistantan en Esperantujo. Ni Šiam travivis krizojn kaj Ši tiu estas unu el ili. Mi ne dubas, ke malgrař Šio ni kapablos savi nian Kolektivon kaj nian organon Internaciisto.

  Internaciisto. 1999: 4


  Mireille Grosjean havigis al ni esperantigon de la raporto, kiun ■i sendis tuj post la UK al la svisa gazetara agentejo Agence TÚlÚgraphique Suisse/Schweizerische Depeschenagentur, kiu tre ver■ajne ne tařge plenumis sian informan taskon, Šar neniu radio ař gazeto eÂis tiun raporton. En Svislando nuntempe sine de la koncerna agentejo regas porangla ■ovinismo kaj kontrařidealismo ege vundaj por la estonteco mem de nia lando. Estas kiel se nur la voŠoj de la dekstremuloj ař de la perfortemuloj estas atentindaj.

  Svisa Esperanto-Societo Informas. 1999: 4


  Ařtunaj strofoj

  Poemoj de Hilda Dresen el "Norda naturo"
  Bildoj de Anna Kostrikova (Jekaterinburg)

  Ařtuno

  Aer' kristala
  la pensojn igas sobraj,
  dum niajn sensojn
  ekscite ebriigas
  la pompoj fruoktobraj.

  Ařtuna suno

  La korojn, kiujn
  sub sia jug' posedis
  la pluv' kaj grizo,
  septembra tago suna
  per oro elaŠetis.

  ěardeno

  ěardeno mia
  en blankaj floksoj dronas,
  dum el arbustoj
  la blankon ru°aj riboj
  embuske ekspionas.


  PERANTOJ DE LA ONDO DE ESPERANTO

  AŢSTRIO: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, AT-3400 Klosterneuburg
  AŢSTRALIO: Libroservo de AEA, P.O.Box 230 Matraville N.S.W. 2036
  BELGIO: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
  BRAZILO: Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 03625, Brasilia, DF 70084-970
  BRITIO: Esperanto-Asocio de Britio, 140 Holland Park Avenue, London, W11 4UF
  BULGARIO: Ljubomir TrifonŠovski, pk 26, BG-3000 Vraca
  ĂEŽIO: Vladislav Hasala, A.Dvorßka 1, CZ-696 62 Strßznice
  DANLANDO: Wolfgang Kirschstein, Hvedebjergvej 30, DK-8220 Brabrand
  ESTONIO: Virve Ernits, Mahla 65-1, EE-0012 Tallinn
  FINNLANDO: Heta Kesńlń, Kalamiehenkuja 3 D 32, FI-04300
  FRANCIO: Unui°o Franca por Esperanto, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris
  GERMANIO: Esperanto-Centro, Rheinstr. 9, DE-12159 Berlin
  ááááááá Manfred FŘhrer, Am Stadtpfad 11, DE-65760 Eschborn
  HISPANIO: Juan AzcuÚnaga Vierna, Gen. Dßvila, 127, por 7, 2 iz., ES-39007 Santander
  HUNGARIO: Attila Kovacs, Pf. 374, HU-7601, PÚcs
  IRLANDO: Joy Davies, 9 Templeogue Wood, Dublin 6W
  ISRAELO: Aleksandr Miki■ev, 20/1 Hameleh-Amacja-str., IL-77484 A■hod
  ITALIO: Itala Esperanto-Federacio, Via Viloresi 38, IT-20143 Milano
  ááááááá ViÜnja BrankoviŠ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste
  JAPANIO: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3, T˘ky˘-to 162-0042
  KANADO: Kanada Esperanto-Asocio, P.O.Box 2159, Sidney, BC, Canada V8L 3S6
  KATALUNIO: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell, Katalunio
  KOREIO: KEA. Kang Byeon Han Shin Core B/D No 1601 Mapo-Dong 350 Mapo-ku, Seoul
  LITOVIO: Litova Esperanto-Asocio, p.k 167, LT-3000 Kaunas-C
  NEDERLANDO: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
  NORVEGIO: Esperantoforlaget A.S., Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo.
  POLLANDO: Maciej Wnuk, Skrytka 105, ul. Broniewskego 77-137, PL-01-865 Warszawa
  PORTUGALIO: Portugala Esperanto-Asocio, Rua JoŃo Couto, 6, R/C-A, PT-1500 Lisboa
  RUSLANDO: Nade╝da MiÂajlovna Ůeludjko, RU-620077 Jekaterinburg-77, p.k. 67
  SLOVAKIO: Milan Zvara, PopradskÚ Nab. 33, SK-058 01 Poprad
  SVEDIO: SEF, Lisbet AndrÚasson, S÷dra R÷rum pl 455, SE-24294 H÷rby
  SVISLANDO: Christoph Scheidegger, Im Schleedorn 6, CH-4224 Nenzlingen
  USONO: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530


  LA ONDO DE ESPERANTO

  SENDEPENDA INTERNACIA REVUO.
  1999. N-ro 10 (60)
  Aperas Šiumonate
  Fondita en 1909 de Aleksandr SaÂarov
  Refondita en 1991
  Eldonas kaj administras: Halina Gorecka
  Redaktas: Aleksander Kor╝enkov
  Konstantaj kunlaborantoj: Maria Ba╝enova, Boris Kondratjev, Viktor Kulakov, Tatjana Kulakova, Valentin Melnikov, Sergio Pokrovskij, Wolfgang Kirschstein
  Adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando
  Telefono: (3432) 104503
  Telefakso: (3432) 775252 Esperanto 104503
  Elektronika adreso: sezonoj@mail.ru
  Hejmpa°o: http:/sezonoj.itgo.com
  Abontarifo por 2000:
  ááá -- Internacia tarifo: 22 eřroj 24 usonaj dolaroj
  ááá -- Orienteřropa tarifo: 15 usonaj dolaroj
  ááá -- Ruslanda tarifo: 135 ruslandaj rubloj
  ááá -- Aerpo■ta aldono: 4 eřroj ař usonaj dolaroj
  Konto Še UEA: avko-u
  Recenzoj. Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro, kasedo, disko k. a. al la redakcia adreso.
  Eldonkvanto: 500 ekzempleroj
  Elektronika eldono: Abonebla Še nia elektronika adreso kontrař 10 usonaj dolaroj
  Anonctarifo:
  ááá -- Plena pa°o: 200 NLG (800 rub.)
  ááá -- Duona pa°o: 120 NLG (480 rub.)
  ááá -- Kvarona pa°o: 70 NLG (280 rub.)
  ááá -- Okona pa°o: 40 NLG (160 rub.)
  ááá -- Malpligrandaj: 1 NLG ař 4 rubloj por 1 cm▓
  ááá -- Kovrilpa°a anonco, kun aldono de plia koloro, kostas duoble.
  Triona rabato por ripeto en la sekva numero.
  Donacoj. La donacoj estas danke akceptataj Še la redakcia adreso (ruslandaj rubloj) ař Še nia konto avko-u Še UEA (devizoj).
  Oni povas represi kaj traduki materialojn el La Ondo de Esperanto nur kun indiko de la fonto.
  (c) La Ondo de Esperanto, 1999.
  [Subtitolo]