Titolo

SENDEPENDA ĂIUMONATA REVUO. 2000. No 5 (67)


Ăi tiu dokumento uzas la signaron ISO-8859-3 (Latina-3a)

Foto de Vilmo■ Arnold

La kovrilpa°a foto de Vilmo■ Arnold (Senta, Jugoslavio) kun geknaboj apud la tabulo de la arbo de amikeco en la strato Esperanto en Senta ricevis specialan premion de UES en nia dua Internacia Fotokonkurso.


ENHAVO

REDAKCIE

 • Halina Gorecka. Redakcie
 • ĂEFARTIKOLO

 • Kiucele SAT kongresos en Moskvo?
 • INFORMOJ: TRA LA MONDO

 • Renkonte al UKoj
 • Spomenka Ůtimec. La nova kroatia registaro kaj Esperanto
 • Spomenka Ůtimec. Kurso por esperantistoj
 • Pli ol 13 mil subskriboj
 • Marc Hiltbrand reelektita
 • Pavol Kascak. OSES jarkunvenis
 • Lee Jung-kee. Pli ol 500 kursanoj
 • Vladislav Hasala. Filatelo: medalo en Brno
 • Armand Hubert. L'estonto de la lingvoj
 • Katinjo Fetes-Tosegi. Malgrař maloftaj elsendoj
 • Bard Hekland. Vintraj Tagoj, kie boacoj vagadas
 • DarÝo Rodriguez. DMOZ: Esperanto sur la 19a loko
 • Kurte
 • INFORMOJ: TRA RUSLANDO

 • Gennadij Basov. Inter Eřropo kaj Azio
 • Valentin Melnikov. Distre en Ni╝nij Novgorod
 • Anatolo Sidorov. Nova╝oj el Komia Respubliko
 • Aleksandr Belov. Ekzameno en TiÂvin
 • TRIBUNO

 • Walter Zelazny. Pri la rilatoj inter inteligencio kaj plebo en la movado, ař intelektulo inter plebanoj kaj nuda inter lupoj (4)
 • Giorgio Silfer. Mondkongreso de PEN en Ruslando
 • Aleksander Kor╝enkov. UEA: la membraro plu falas
 • Kiom da ni inter 100 milionoj?
 • Nikolao Gudskov. Fine! Mi komprenis la rařmismon
 • Mark Fettes. UEA: fascine diversa homgrupo
 • Eric Walker. Suferantaj legantoj
 • Nikolaj Batyrev. Mi ne estas sola
 • Rejna de Jong. Absurdaj kaj dan°eraj planoj
 • Cornelius J. McKown. Kun granda intereso
 • Carlo Nicolodi. Ău Ruslando pereas en barbareca mezepoko?
 • Gianfranco Giorgi. Tolstoj, italo kaj Esperanto
 • BELETRO

 • Lev Tolstoj. Resurekto: 2a Šapitro (Tradukis Viktor Sapo╝nikov)
 • BIBLIOTEKO

 • Libroj
 • Grigori Arosiev. Sed estas JES
 • Liro-2000
 • Halina Gorecka. "Rusa Antologio": la unuaj subtenintoj
 • Gazetoj
 • Ricevitaj gazetoj
 • MOZAIKO

 • Tatjana Kulakova, Jevgenij Kostygov. Tri proverboj
 • Gennadij ŮlepŠenko. La tero naskas nenion fian
 • DIVERSAČOJ

 • Frazoj
 • Anoncetoj
 • Libroj el Rostov-na-Donu
 • Kolekto 2000 estas realigita!
 • Perantoj de "La Ondo de Esperanto"
 • Kolofono

 • Maja vinjeto de Ma■a Ba╝enova


  Redakcie
  En tiu Ši kajero (°i aperas iom pli frue ol kutime) vi legos la lastan parton de la eseo de Walter Zelazny.

  Duafoje La Ondo aperigas longan eseon pri la Esperantaj movado kaj komunumo. Antař tri jaroj temis pri Esperanto post la jaro 2000 de nia redaktanto. ěi ne restis nura gazet-artikolo. ěi estis en la centro de Eřropo-Azio'97, kies partoprenantoj diskutis °in dum tri labor-kunsidoj. ěi estis unu el la Šefprelegoj en la unua Strategia Forumo (Montpeliero, 1998). Fine, °i estis bro■urforme eldonita de UEA kaj recenzita en dudeko da revuoj.

  Malkiel la ařtoro de Esperanto post la jaro 2000, Zelazny ne estas senemocia. Lia celo estas pensigi kaj konsciigi, ke "malbona io estas en Danujo". Li do uzas la polemikan formon, kiun kelkaj povas konsideri tro akra kaj senkompromisa.

  Jam Ši-kajere aperas du reagoj. Aliaj venos. Probable estas oportune, ke nun la eldonanto uzu la redakcian kolumnon por skribi kelkajn frazojn pri nia pozicio.

  La Ondo de Esperanto estas nek rařmisma nek pracelisma gazeto. Ni nur prezentas al nia legantaro la eventojn kaj ideojn, kiuj estas tutEsperantuje gravaj -- ne gravas el kiu "tendaro" ili venas.

  Per tio La Ondo malsimilas al, ekzemple, Esperanto, Eventoj kaj Heroldo, kiuj Še la aperigo de strategia materialo zorgas pri ties konformeco al sia "ideologio". Sed en La Ondo vi legis artikolojn de Kep Enderby kaj Renato Corsetti (prezidanto kaj vicprezidanto de UEA), de Giorgio Silfer kaj Walter Zelazny (esprimantoj de la rařmismaj ideoj), de SAT-mediaj agantoj Henri Masson kaj Nikolao Gudskov. Al nia revuo kontribuis/as tiaj malsamopiniaj personoj, kiaj William Auld, Fernando de Diego, Aleksandr Žarjkovskij, Birthe Lapenna, Lee Chong Yeong, Jouko Lindstedt, Ziko Marcus Sikosek -- kaj neniu el ili poste havis la motivon por rezigni de plua kontribuado.

  Tiusence La Ondo funkcias kiel supertendenca tribuno, de kiu parolas reprezentantoj de tute diversaj -- dominantaj kaj disidentaj -- opinioj kaj doktrinoj ekzistantaj en Esperantujo. Ăe tio nia tasko estas, unuflanke, gardi la ekvilibron inter la ideoj, duaflanke, forkribri la artikolojn kiuj atakas personojn, ne ideojn. Ůajnas al ni, ke ni preskař Šiam sukcese plenumas tiujn du taskojn, kvankam ni konscias ke "neniu povas plaŠi al Šiu".

  Ni Šiuj ■atas nian Esperantujon. Sed lastatempe °i, bedařrinde, montras pli da tendencoj krizaj ol progresaj. Analizi kaj kompreni la nunan situacion, diskonigi °in kaj komune serŠi la eblojn de pluvivo kaj evoluo en la nuna komplika mondo -- tiun vojon ni iras. Bonvenu al kunirado!

  Halina Gorecka
   


  KIUCELE SAT KONGRESOS EN MOSKVO?

  La kongresa emblemoLař la statistiko de la ali°oj al la 73a kongreso de SAT, kiu okazos Ši-julie en Moskvo, kelkaj povas opinii ke tiu kongreso interesas nur tre malmultajn. Lař nia peto, la Šeforganizanto de la kongreso, Nikolao Gudskov, faris etan opiniesploron. La demando "Kiun signifon havas okazigo de la SAT-kongreso nun en Moskvo?" estis direktita al kelkaj ruslandaj esperantistoj de diversa a°o (biologia kaj esperantista) kaj gvidoroj de maldekstraj neesperantistaj organizoj.


  Atentigi politikistojn kaj sociajn agantojn pri Esperanto kaj E-movado, popularigi inter ili Esperanton. (OŠjo Dadaev, 27-jara, e-isto ekde 1987)

  Ajnan esperantistan kongreson en nia lando eblas uzi por konatigi eksterlandanojn kun la rusa kulturo. Al mi ■ajnas, ke tio povus helpi al ili almenař iomete kompreni Rusion. (Natalia AroloviŠ, 47-jara, e-isto ekde 1974)

  Iom simbola, la "gorbostrojko" rompis iamajn tradiciojn; "demokratii°o" ja donis multajn eblecojn, sed forprenis iaman celgrupon, el kiu rekruti°is novaj movadanoj. Kiel mi imagas, la kongreso estos modesta, el Rusio venos nemultaj, kvankam la evento estas internacia... ěenerale la esperantismaj ideoj estas nun por la lo°antaro ne tiom allogaj -- obsedas lukto por ekzisto. Ău SAT-kongreso vekos iun reeÂon en la vasta publiko? Ni vivos kaj vidos. (Gennadij Basov, 40-jara siberiano, e-isto ekde 1980)

  La kongreso havos du celojn: disvastigi SAT-movadon en Moskvo kaj Rusio; konatigi SAT-anojn kun nuntempa Moskva E-movado kaj nova╝oj de la rusia vivo. (Dinara Teni■eva, 31-jara, e-isto ekde 1990)

  Esperanto estas Šiam bonvena. Eble, pli multe da moskvanoj komprenos, ke Esperanto vivas kaj plibonigas la vivon. (Klara IlutoviŠ, 54-jara, e-isto ekde 1991)

  La kongreso donas eblecon esplori la realan potencialon de moskva (kaj °enerale rusia) esperantistaro por okazigo de similaj aran°oj: Šu la organiza nivelo progresas ař regresas kompare kun tiu de IJK en Peterburgo, -- kaj surbaze de tio ju°i, Šu reale ař ne estus en proksima perspektivo inviti en Rusion UK-on. (Viktor AroloviŠ, 54-jara, e-isto ekde 1966)

  Lař mia scio, SAT-kongreso en Moskvo neniam okazis. Okazu °i finfine! La ekonomia kaj politika situacio nun stabilas. Moskvo estas reala centro de E-aktiveco. Kaj, kompreneble, geografia centro de la plej grava parto de Rusio. Do, se en Rusio -- certe, en Moskvo! Moskvo estas interesa kaj bela urbo, tre vizitinda. Mi mem estas moskvano, kaj tial, eble, mia opinio ne tute objektivas. Sed mi almenař rajtas esti patrioto de mia naski°urbo. (MiÂail Povorin, 38-jara, e-isto ekde 1982)

  La kongreso rezultos je 1) aktivigo kaj kunigo de esperantistaro en la tuta ekssovetia teritorio; 2) dono de serioza bona impreso al eksterlandanoj pri stato de nia movado; 3) montro de nia vivo kiel sufiŠe normala, por ke ili kun plezuro dařrigu vizitadon en Rusion. (Galina Stane■nikova, 50-jara, e-isto ekde 1963)

  Mi rilatas al tiu aran°o indiferente. Eble, °i donos iom da ebleco informi la publikon pri Esperanto, tamen SAT mem ne interesas min. (Vladimir Samodaj, 64-jara, e-isto ekde 1958)

  La SAT-kongreson en Moskvo indus organizi nur, se Ši tie trovi°us sufiŠe da SAT-entuziastoj, por bone °in prepari kaj organizi. (Georgij Kokolija, 36-jara, e-isto ekde 1980)

  Ju pli multas renkonti°oj de maldekstruloj, des pli bone. Speciale gravas, ke esperantistoj lařdifine estas internaciistoj, kio tre gravas por kontrařstari naciismajn tendencojn en nia duon-ařtoritatisma kaj duon-monarkia socio. Mi, kiel reprezentanto de la sola sinsekve maldekstra kaj sinsekve opozicia al la re°imo politika movado, povas nur °oji, ke tia evento okazas en Moskvo. (Aleksandr AbramoviŠ, prezidanto de la estraro de la tutlanda movado Novaj Maldekstruloj)

  La kongreso donos eblecon al rusiaj anarkiistoj renkonti°i kaj pridiskuti la komunajn problemojn kun samideanoj el aliaj landoj, reciproke kompreni la situacion en diversaj mondopartoj. Esperanto por tio estas tre bona rimedo, kaj la kongreso povos helpi °in disvastigi en la liberecana medio. (Vadim Damier, gvidoro de la Iniciato de Revoluciaj Anarkiistoj)
   


  Renkonte al UKojUK-85

  Tel-Avivo 2000

  Preskař kvar monatojn antař la komenco de la 85a UK en Tel-Avivo estas jam evidente, ke °i havos pli ol mil ali°intojn. Je 3 apr estis registritaj 975 ali°intoj el 51 landoj. En tiu nombro mankas parto de ali°oj, kiujn perantoj de UEA ricevis fine de marto kaj kiuj ankorař ne atingis la Centran Oficejon.

  Japanio transprenis de Germanio kun granda mar°eno la unuan lokon. Estas 193 ali°intoj el Japanio kaj 105 el Germanio. Aliaj landoj en la pinta deko estas Francio (63), Israelo (62), Pollando (57), Nederlando (52), Italio (41), Usono (30), Brazilo (29), Ruslando (27) kaj Kroatio (23).

  (Lastminuta korekto: Je 12 apr ali°is 1030 personoj.)
   


  Zagrebo 2001

  Lař decido de la ěenerala Asembleo de Unui°intaj Nacioj, la jaro 2001 estos Internacia Jaro de Dialogo inter Civilizoj. La Loka Kongresa Komitato de la 86a Universala Kongreso de Esperanto en Zagrebo proponis al la estraro de UEA dediŠi la temon de la kongreso al tiu Internacia Jaro.

  La estraro unuanime akceptis la proponon de LKK kaj vortumis la temon kiel "Kulturo de dialogo -- Dialogo inter kulturoj".

  GK UEA


  La nova kroatia registaro kaj Esperanto

  En januaro estis elektita en Kroatio la nova registaro, sub kies regado evoluos la 86a Universala Kongreso de Esperanto.

  La du vicprezidantoj de la registaro estas la personoj por kiuj Esperanto neniel estas nova╝o. S-ro Slavko LiniŠ el la Socialdemokrata Partio estas la persono kiu en Esperanto malfermis la 54an IJKon en Rijeka en 1998, akceptis la kongresanojn en la urbodomo de Rijeka kaj donis multajn valorajn konsilojn al la tiama LKK.

  La dua vicprezidanto en la registaro estas lia sampartiano s-ino Zeljka AntunoviŠ, kiu kiel deputito gvidis en la Parlamento komitaton por junularo kaj dum IJK-54 donis utilajn konsilojn pri la organizo de la kongreso. Ůi estas membro de la Honora Komitato (HK) de UK-86.

  Ministro pri naturprotektado s-ro Bo╝o KovaŠeviŠ komence de la 90aj jaroj donis intervjuon al Monato pri sia politika agado en Liberala Partio.

  Pluraj el la membroj de HK transprenis gravan politikan funkcion. D-ro Biserka CvjetiŠanin estis elektita vicministro de kulturo. En tiu posteno ■i 29 feb 2000 akceptis en Kulturministerio Spomenkan Ůtimec kaj Nikolan Ra■iŠ kaj donis plurajn konsilojn pri UK-86. Plurfoje ■i partoprenis en konferencoj de UNESCO kaj notis elpa■ojn de esperantistoj.

  S-ino CvjetiŠanin estas granda konanto de la afrikaj kulturoj. Ůi interalie verkis enkondukon al la Esperanta traduko de poemoj de Agostinho Neto.

  Pluraj aliaj personoj el la HK nun okupas gravajn politikajn postenojn. S-ino Naima BaliŠ el HK en la Kulturministerio transprenis la postenon de konsilanto.

  S-ino Dorica NikoliŠ, membro de HK, estis elektita deputito en la Kroata Ůtata Parlamento.

  D-ro Stanko Nick diplomato en Ministerio de Eksterlandaj Aferoj inklinas al Esperanto ekde la tempo kiam pri °i en Ařstralio informis lin Tibor Sekelj. En sia libro Diplomatio d-ro Nick en pluraj lokoj traktas pri latentaj ebloj de Esperanto en la politika vivo. D-ro Nick estas interalie granda admiranto de la franca kulturo kaj li kun granda plezuro Šeestis la oktobran koncerton de Jacques Yvart en Zagreb, organizita de KEL. Li estis elektita por la konsilanto de la prezidento Stipe MesiŠ kaj de la Ministerio de Eksterlandaj Aferoj transiris al la Palaco de la prezidento, kie li estas konsilanto pri eksterlanda politiko.

  Ver■ajne ne multaj UKoj havis en la Honoraj Komitatoj tiom presti°ajn homojn, kiuj tiom profunde rilatas al Esperanto.

  Kun tiaj helpantoj en HK la kongreso en Zagreb povus havi tute apartan akcenton.

  Spomenka Ůtimec


  Kurso por esperantistoj

  La zagreba agentejo Generalturist kiu zorgos pri turismaj aspektoj de la Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb, lanŠis kurson pri turismo por esperantistoj, kiuj zorgos pri gvidado de ařtobusaj ekskursoj en la jaro 2001.

  En diversaj urboj de Kroatio 35 esperantistoj faris en la unua aprila semajno akceptekzamenon por la kurso, kiu okazos en majo. Profesoroj de Ekonomia Universitato de Zagreb instruos al esperantistoj pri teorio post kio sekvos praktiko en ařtobuso kaj ekzamenoj.

  Esperantistoj post la ekzamenoj ricevos diplomojn kaj fari°os kunlaborantoj de Generalturist ankař ekster la semajno de la Unuversala Kongreso.

  Spomenka Ůtimec


  Pli ol 13 mil subskriboj

  Fine de marto la Centra Oficejo de UEA ricevis dikan paka╝on el Pakistano kun 487 subskriboj al la Manifesto de Prago, kolektitaj de Pakistana Esperanto-Asocio (PakEsA). Pasintjare PakEsA jam sendis 719 subskribojn.

  31 mar 2000 la subskribaj apogoj al tiu Šefa dokumento de la moderna Esperanto-movado nombris jam 13437. Pliajn subskribojn oni povas dařre sendi al UEA, de kiu eblas peti subskriboformularojn, sed sian apogon al la Manifesto eblas anonci ankař per ordinara letero.

  GK UEA


  Marc Hiltbrand reelektita

  Marc Hiltbrand, 43-jara, el ěenevo, prezidos la kooperativon de Literatura Foiro ankař por la mandato 2000-02 (9a Trijara Laborplano). Li estis reelektita okaze de la °enerala Asembleo 25 mar 2000. Pliaj membroj de KALiFo (Administra Komitato de LF-koop): Sonja Brun, David Buhlmann, Marie-France Conde Rey, Walter Zelazny. Unua neelektito: Perla Martinelli. Dua: Marco Picasso.

  Francisco Perez kaj Giorgio Silfer, novaj revizoroj, kaj Albert J. Wurzer, nova vicrevizoro, kompletigas la statutan organigramon.

  La Asembleo konfirmis Ljubomir TrifonŠovski kiel Šefredaktoron de Literatura Foiro kaj formaligis la enpostenigon de Stano MarŠek kiel redaktoro de Heroldo de Esperanto: ambař °is decembro 2002, kun ařtomata plilongigo de la oficoj. Judit Felszeghy, dařre direktoro de LF-koop, estos la redaktoro de Heroldo Komunikas °is la eventuala transdono de la nova╝agentejo al la naskota Esperanta Civito.

  La 9a Trijara Laborplano akcentas la plifortigon kvantan kaj kvalitan de la stabo, la relanŠon de la kooperativa plurfakeco, la integri°on de la diversaj strukturoj kun tiuj de la aliancanoj ene de la Pakto por la Esperanta Civito. 30 maj LF-koop festos la dudekan datrevenon de sia fondi°o.

  HeKo


  OSES jarkunvenis

  Jarkunveno de la plej nova esperanta organizo en Slovakio OSES -- Okcidentslovakia Esperanta Societo (la societo ekestis antař 2 jaroj kaj havas 64 membrojn) okazis 25 mar 2000 en Bratislava.

  Okaze de tiu jarkunveno ni preparis kaj komencis radioelsendojn de la nova retradio Esperanto. Jam ekde 9 mar Šiuj dezirantoj povas atingi niajn programojn Še http://www.home.sk/www/ esperanto/radio.htm. Ni klopodas preparadi unu ař du elsendojn monate, Šar ni ne estas profesiuloj nur amatoroj.

  La jarkunvenon partoprenis nur 13 membroj de OSES. Bedařrinde, multaj bonaj kaj multjaraj esperantistoj ne partoprenis kaj duono de partoprenantoj estis tute novaj kaj junaj esperantistoj. Ili lastatempe tre bone agas por Esperanto kaj Šefe, ili ne nur membras, sed ankař partoprenadas E-aran°ojn kaj helpas al Esperanto per sia laboremo. Inter ili mi devas lařdi la sinjorinojn Elizabeth Diaz (kantas en Esperanto), Nata■a Ůandorovß (kultura sekcio) kaj Janka Vizßrovß (financo).

  Nuntempe ni preparas Internacian Reprezentan Vesperon de Esperanta Kulturo (IRVEK), kiu okazos 27 maj 2000, je 18h00 en Pola Instituto en Bratislava en la placo SNP 28. Per tiu kultura programo preparata en Esperanto ni volas prezenti al la vasta publiko, ke Esperanto kaj °ia kulturo estas viva kaj uzebla.

  Pavol Kascak


  Pli ol 500 kursanoj

  En Universitato Dankook en Seulo kaj Chonan (Koreio) ekfunkciis kurso de Esperanto kiel elektebla lernoobjekto. Docento estas Lee Jung-kee. En la unua semestro ali°is 503 studentoj. 127 studentoj eklernis en Seulo -- "Esperanto" (2 klasoj po 2 horoj) kaj "Esperanto kaj Internacia komunikado" (1 klaso po 2 horoj). 376 studentoj ali°is en Chonan -- "Esperanto" (1 klaso po 2 horoj) kaj "Esperanto kaj Internacia komunikado" (1 klaso po 2 horoj).

  Lee Jung-kee


  Filatelo: medalo en Brno

  5--11 mar 2000 okazis en moravia urbo Brno Tut■tata ekspozicio de po■tmarkoj Brno 2000 kiun partoprenis pli ol 200 filatelistoj el 19 landoj. La ekspozicio okazis sub ařspicioj de la urbestro d-ro Petr Duchon kaj de FEPA (Eřropa Federacio de Filatelaj Asocioj) oma°e al la 150a naski°datreveno de la unua ŠeÂoslovaka prezidento T.G.Masaryk. Ăiutage la ekspozicion vizitis pli ol mil personoj.

  Sukcese °in partoprenis membro de E-sekcio de AĂF (Asocio de ŠeÂaj filatelistoj) Vladimir Vana per sia ekspona╝o Ăapitroj el historio de Esperanto. Internacia ekspozicia ╝urio distingis °in per granda orumita medalo.

  La ekspozicion sukcese partoprenis esperantisto d-ro Karel ŮpaŠek, kies neesperanta ekspona╝o gajnis grandan ar°entan medalon.

  Vladislav Hasala


  L'estonto de la lingvoj

  Pli ol cent esperantistoj el Germanio, Luksemburgio, Svislando kaj Francio rendevuis 1--2 apr 2000 en la kultura E-Centro de Strasburgo okaze de la 47a Sta°o de parolata Esperanto "L'estonto de la lingvoj".

  Claude Gacond lerte sur■ultris seshoran konferencon: la temo kaj ties prezentanto kaptis la ařskultantaron. Esperantistoj tre atentas, kiam temas pri ilia lingvo kaj ties disvolvi°o. La vico de renaski°oj post silentigo, forigo kaj malpermeso atestas la lingvan kaj celan tařgecon de la internacia lingvo. Li ankař prezentis sian elementan kurson por franclingvanoj utiliginta sperton de plurjardeka instruado.

  JEFO (Junulara Esperantista Franca Organizo) trovis angulon en la prelegŠambro kaj etan tempospacon por demandkonkurso rilate al kanzonoj.

  Ni frandis kantokoncerton de M˘rice Benin. ěis tiu tago, li neniam kantis en Esperanto. Per vere homaranisma antařparolo li pruvis, ke li estas esperantisto antař scipovi la lingvon. Lia klopodo kanti esperante estis varme aplařdata. Ăeestis neesperantistoj. La favoremo de la kantisto al Esperanto i°is plej trafa varbilo.

  Venonta semajnfino de JEFO okazos 1--3 sep 2000 en Epinal, nord-orienta Francio. ěia temo estos sporto (kajako, vel■ipo, biciklo, piedirado, banado k.a.). Petu informojn rete: philippe.rieunau@wanadoo.fr

  Armand Hubert


  Malgrař maloftaj elsendojVinjeto Radio

  (Interredaktore) La geařskultantaro de Radio Ařstria Internacia (RAI) en 1999 honoris la E-programon per 10 mil 28 alskriboj. Tio estas kresko de 111% kompare al la jaro 1998, kaj 28,7% de la 34 mil 902 alskriboj venintaj al la tuta RAI dum 1999.

  Germana Redakcio 12.437
  Esperanto Redakcio 10.028
  Angla Redakcio 6.563
  Hispana Redakcio 3.120
  Franca Redakcio 1.624
  Araba Redakcio 1.130

  Interreto grave rolis en atingo de tia granda sumo. Kvankam jam en 1998 ni ricevis la plejmultan retalskribon (1.224), la jaro 1999 alportis kreskon de 481% en tiu rilato, kiu sumis 7.117 erojn. Konsiderante la tutan retmesa°kvanton de RAI kio estas 11.741, al la E-Redakcio venis 60,6%.

  Tiom da koresponda╝oj ni ricevis malgrař tio, ke krom la germana, kiu havas la plej grandan disařdigtempon, ankař la angla, franca kaj hispana lingvoj havas minimume 6-oble pli oftan elsendotempon ol Esperanto, pro ilia Šiutaga plurfoja disradiado.

  La fidelecon kaj subtenemon ankař Ši-foje dankas al Šiuj geařskultantoj

  Katinjo Fetes-Tosegi
  Estro de la E-Redakcio


  Osmo Buller prelegasVintraj Tagoj, kie boacoj vagadas...

  18--19 mar 2000 okazis la tradiciaj Vintraj Tagoj de E-Asocio de Finnlando (EAF) en Rovaniemi. Krom kutimaj programeroj, prelegoj kaj jarkunvenoj de EAF kaj la finna instruista asocio, pro la norda loki°o oni diskutis pri regiona kunlaboro inter nordaj Norvegio, Svedio, Finnlando kaj Ruslando.

  Partoprenis Š. 40 personoj, el kiuj du norvegoj kaj unu ruslandano (krom du-tri ruslandaj turistoj, ne Šeestintaj la aran°on). Granda surprizo estis Šeesto de Osmo Buller, °enerala direktoro de UEA.

  Post la malfermo sekvis diversaj prelegoj, i.a. de Pekka Valimaki pri gimnazia kurso en Enonteki÷ kaj partopreno en la projekto Interkulturo, prezento de internacia proverbaro far kompilinto Erkki R÷ntynen, kaj prezento de agado en Taivalkoski (norda Finnlando), kie en vila°o kun 300 lo°antoj Š. 15 personoj partoprenis kursojn lastatempe.

  Prezidanto Jukka Laaksonen prezentis novan planon por informado, kiu celas aparte allogi gejunulojn al la movado, Šar tute mankas subtridekjaruloj inter finnaj E-parolantoj. Ankař la somere okazonta Kultura E-Festivalo en Helsinki espereble helpos restarigi junularan sekcion.

  Alistrategie Osmo Buller pledis por varbado inter plia°uloj. Homoj vivas pli longe ol antaře, kaj amaso da bonedukitaj, dařre agemaj kaj lernemaj homoj Šiujare pensii°as. Multaj el tiuj interesi°as pri voja°oj kaj internaciaj kontaktoj, kaj eble pli da ■anco ni havas en tiu "merkato" ol inter la junuloj, li atentigis.

  La konkludoj de la kunsido pri regiona kunlaboro en la nordo estis miksitaj. E-agado en la regiono estas ař loka (oni renkonti°as en lokaj kluboj, faras kursojn) ař "tutmonda" (oni korespondas, retumas, vizitas kongresojn). Por ke regiona kunlaboro funkciu, estu sentata iu bezono por "meza nivelo", kie oni povas profiti de kontaktoj en propra regiono, realigi ion, kio ne realigeblas loke ař internacie. Tiu bezono simple ne estas sentata, ař pli precize, pro la manko de homoj (10 en norda Norvegio, unu en norda Svedio, 10-20 en norda Finnlando kaj kelkaj en Murmansk) kaj la longaj distancoj neniu sentis realisma multe plivastigi la °eneralan kunlaboron. Tamen, estis konkretigitaj pluraj etskalaj projektoj kaj ellaborita rezolucio, kie oni priskribas la neceson de helpa lingvo en la regiono, proponas Esperanton en tiu rolo, kaj instigas esperantistojn renkonti°i kadre de neesperantistaj aran°oj, organizi E-kursojn dum tiaj aran°oj kaj aliloke, helpi realigi turismajn rondvoja°ojn en la regiono kaj esperantigi plej gravajn turismajn tekstojn pri la regiono.

  DimanŠe Šefa programero estis jarkunsido de EAF, kie konstateblis stabila bona laboro sen surprizoj ař gravaj malkonsentoj. La asocio havis en 1999 421 membrojn. En la agadplano por la jaro 2000 oni akcentas eksteran informadon kaj instruadon. Kiel prezidanto estis reelektita Jukka Laaksonen.

  Bard Hekland


  DMOZ: Esperanto sur la 19a loko

  Kompanio Netscape havas retpa°aron kun la nomo DMOZ, en kiu aperas ligiloj al Šiulingvaj retpa°oj (escepte de la angla).

  Je 8 apr 2000 en DMOZ estis listigitaj 213.618 ligoj al 60 lingvoj. Tiutage Esperanto havis Ši-pa°e 1.119 ligilojn -- inter la lingvoj norvega (1.129) kaj dana (1.093). Per tio Esperanto okupas la 19an lokon.

  Unualoke estas la pola kun 54.779 ligoj. Sekvas la germana (38.365), la hispana (31.511), la sveda (17.804) kaj la franca (17.625). La rusa estas en la 11a loko (2.652 ligoj).

  Interalie, malpli da ligoj ol Esperanto en DMOZ havas la gravaj lingvoj bulgara, greka, turka kaj hungara.

  La nombroj varias Šiutage. Konsultu Še la adreso http://dmoz.org/World/

  DarÝo Rodriguez


  KURTE

  12 apr en la debato de Eřropa Parlamento pri la Europa Jaro de Lingvoj EPano Caudron (PSE) diris: "Dum mi favoras plurlingvismon, mi tamen bedařras, ke ni ne klopodas paralele evoluigi la instruadon de E-to. Tiu lingvo, kiu havas eřropajn radikojn, estas facile lernebla, riŠa kaj nuancoplena. Kiel helplingvo, °i povas esti unu rimedo inter aliaj por faciligi komunikadon inter Šiuj civitanoj de Eřropo. Pro tio mi bedařras, ke oni ne mencias °in en tiu Ši propono". (David Ferguson)


  Du tre popularaj ╝urnaloj, Yomiuri Shinbun (10.5 mln ekz.) k USA Today (2,5 mln ekz.), aperigis komence de la jaro artikolojn pri E-o. (Esperanto)


  83 (13.25%) eřroparlamentanoj diversgrade opinias ke E-to povas faciligi lingvan komunikadon en Eřropa Unio; inter ili estas 12 el la 15 irlandaj EPanoj kaj 14 el la 25 belgaj, sed nur 1 el la 31 nederlandaj EPanoj. (Ařstria Esperanto-Revuo)


  Gvidata de MartÝ Guerrero i Cots la televida Canal 54 (Katalunio) prezentas kurson de E-to Šiun duan semajnon ekde 2 mar 2000, kun ripeto en aliaj semajnotagoj. (KAE-Informilo)


  Norvega E-Ligo decidis ali°i al Abolicion 2000 -- internacia kampanjo por atommalarmado, kiu havas 1455 ali°intajn organizojn. (Norvega Esperantisto)


  Prezidanto de Sindikato de Polaj Teatroj Kazimierz Kaczor en gratulletero al Jerzy Fornal, okaze de ties 45-jara aktorado, emfazis la meritojn kaj atingojn de Fornal en E-teatro. (Wydarzenia Esperanto-Polska)


  Fonduso Litovio-Italio subvenciis Litovan E-Asocion per 100 mil lidoj (25 mil USD) por eldoni librojn La serŠado de la perfekta lingvo (Umberto Eco) k UnuvoŠe tra la mondo (Lamberto Dini, pri Zamenhof) en la litova lingvo. (Litova Stelo)


  Tribunalo Covasna (Rumanio) registris E-fonda╝on por infanoj Esperanto-Ro; tiun agon aprobis la eduk-ministerio. (Bazaro)


  Konata E-verkistino Zora Heide post kvar jardekoj, dum kiuj ■i lo°is en Svedio, Danlando kaj Islando, denove eklo°is en Zagrebo. (Tempo)


  Fervojista sekcio de ĂeÂa E-Asocio havas 139 membrojn, el kiuj 71 membras en IFEF. (Starto)


  En Novjorko estas malfermita restoracio Esperanto Še Avenuo C kaj 9a Strato. (Esperanto)


  En Nederlando, post 53 jaroj de regula aperado Šesis la revuo Fervojisto kaj ekaperis jarkvarona nederlandlingva revuo Monditaal. (Esperanto)
   


  Emblemo de OrSEJT-32Inter Eřropo kaj Azio

  La 32a Orienta Somera Esperantista Junulara Tendaro (OrSEJT-32) okazos 21-31 jul 2000 en Tomsk. La Šeftemo de la tendaro estas "Inter Eřropo kaj Azio".

  Tomsk (fondita en 1604) situas Š. 300 km nord-oriente de Novosibirsk, Še bordo de rivero Tomj. Tra Tomsk iris transsiberia vojo al la oriento de Rusa Imperio, kaj unu el Šefaj okupi°oj de tiamaj lo°antoj longe estis transportado de pasa°eroj kaj varoj per veturiloj, tirataj de Ševaloj.

  Pro historia kaprico Transsiberia fervojo pasis iom pli sude (Š. 80 km), kaj eble pro tio Tomsk konservis sian historieskan karakteron kaj sian individuecon. Tamen °i ne similas al maljuna kaduka urbo, male, la urbo estas juna -- estas kelkaj universitatoj, inter ili -- Tomska ■tata universitato (1888, la unua post Uralo), Tomska politeknika universitato (1898), medicina, pedagogia, radioteknika universitatoj, konstrua akademio k.a. Ăiu nařa lo°anto estas studento!


  La programo

  Ăiumatene akurate okazos paroliga kurso, kiun ni konsilas al vi partopreni, Šar tio helpos al vi eviti dan°erajn konfliktojn kun severa Verda Polico. Interalie, la Verda Polico avertas, ke la sola komuniklingvo dum la tendaro estos Esperanto!

  Post ■vita studado ne ignoru klasikajn E-am-uza╝ojn. Ău vi povas imagi E-tendaron sen "Kuru-kuru", "SerŠado de trezoro", "Neptunfesto", "Fabelo", "KGS", "Tago de naski°intoj", koncertoj kaj, ho ve, "Adiařa balo"? Ni ne povas. Ni estimas la etoson de tradiciaj E-tendaroj. Pro tio nepre okazos streŠa teama vivo, bedařrinde iom forgesita lastatempe.

  Funkcios sekcioj por radioamatoroj, interlingvistik■atantoj, bahaanoj, petveturantoj k.a. Oni diras, ke "De glora °is ridinda estas nur unu pa■o...", tiun pa■on vi faros partoprenante konkursojn: seriozajn kaj ne tre. Provu vin en kreado de harmonio inter natura kaj homfarita belecoj en korp-art-konkurso. Ůatantoj unuigi agrablan kaj utilan havos eblecon samtempe plezurigi siajn nazojn kaj sanigi Šion ceteran, inkluzive de la animo, dum kurso de aroma terapio. Ůancon revivigi kaj vigligi stagnintajn korpon kaj spiriton, sperti ereton de antikva kaj riŠa orienta kulturo donos al vi kurso de klasika hinda danco.

  Tiujn, kiuj preferas streŠi sian cerbon anstatař muskolojn, atendas ronda tablo "E-klubo -- Šu sola formo de E-agado?". Preparu viajn "por" kaj "kontrař".

  La programo ne limi°os interne de ripozejo. Por dezirantoj estos organizita ekskurso en "Siberian Atenon" -- Tomsk.

  Talentuloj kaj geniuloj atentu: ni bezonas vin por kompletigi kaj variigi la programon.


  Ali°kotizoj

  Ruslando kaj KSŮ (ruslandaj rubloj)
   
  A°o °is 21.04 °is 21.06 surloke
  Sub 16 jaroj 30 40 60
  16-30 jaroj 40 60 90
  Pli ol 30 jaroj 50 80 120

  Aliaj landoj (usonaj dolaroj)
   
  °is 21.04 °is 21.06 surloke
  5 8 12

  La alilandanoj petu informojn pri la pagmaniero. Privatajn invitilojn por eksterlandanoj ni povas aran°i post aparta peto.


  KondiŠoj kaj prezoj

  La tendaro pasos Še bordo de rivero Obj, Š. 60 km de Tomsk, en ripozejo de Siberia fiziko-teknika instituto. Ni speciale serŠis ripozejon, kie ni povu pagi aparte pro lo°ado kaj man°ado. Eblas dormi en tendoj, en dometo sur-planke 8-10 lokoj, kaj en 4-loka Šambro. Mastroj povas doni matracon kaj littukojn por Šambroj. Estas negranda halo por vesperaj aran°oj, boatoj, sportiloj.
   
  KondiŠoj Plena periodo Unu tago
  Tendo 50 rubloj 7 rubloj
  Amaslo°ejo 150 rubloj 20 rubloj
  4-lita Šambro 300 rubloj 40 rubloj

  Man°ado: tagman°o + vesperman°o = 35 rub. Funkcios bufedo matene kaj vespere. Luado de boatoj: 5 rub/hore.

  Prezoj povos alti°i, precipe por la man°ado! La man°adon ni devos pagi antař unu monato!

  Petu informojn pri la banka konto kaj aliaj send-manieroj Še la organiza komitato.

  Adreso: RU-634055, Tomsk-55, a/k 2289

  Rete: gbasov@hcei.tsc.ru

  Telefono: (3822-258-966 (ofica de G.Basov)

  Gennadij Basov


  Distre en Ni╝nij Novgorod

  31 mar -- 2 apr en Ni╝nij Novgorod (440 km oriente de Moskvo) okazis distra renkonti°o Strelka-2 kun partopreno de Š. 80 personoj. La celo estis konatigi fre■ajn novulojn kaj lokan junularon kun Esperanto, tamen reale Esperanto estis nur "pasvorto" por kunveno de gaja kompanio. Okazis unuleciona elementa E-kurso, Šio cetera estis ruslingva: intelektaj kaj rolaj ludoj, "ekspromtaj" spektakloj, kantado, ekskurso tra la urbo. Menciindas gustumado de lokaj bieroj.

  Neforgeseblaj lo°kondiŠoj: 50-60 homoj en unu Šambro surplanke en dormosakoj (ne al Šiuj sufiŠis!) kaj unusola (t.e. unuloka) necesejo por Šiuj.

  Valentin Melnikov


  Nova╝oj el Komia Respubliko

  30 jan 2000 okazis refondo de E-Societo en Syktyvkar -- la Šefurbo de Komia Respubliko.

  La laborplano de la refondita societo enhavas preparon de E-lernolibroj por komioj (inkluzive de du vortaroj kaj krestomatio), aperigon de artikoloj en gazetaro, publikigon de tradukoj kaj lařeble eldonon de respublika E-╝urnalo. Nun en Syktyvkar aktivas Š. dek esperantistoj.

  Anatolo Sidorov


  Ekzameno en TiÂvin

  Fine de marto en TiÂvina E-klubo ekzameni°is 7 anoj de elementa kurso de esperanto. Enmanigis atestojn kun poentoj "bone" kaj "perfekte" kursgvidanto M.Bron■tejn. Li diris, ke ili dume ne fari°is veraj esperantistoj, sed staras Še sojlo al lando Esperantujo kaj Šiu devas decidi mem Šu fari tiun lastan pa■on ař ne.

  La pa■o estis farita, Šar jam la unuan de aprilo klubanoj kunvenis por renkonti°o kun vic-prezidanto de REU G.Kokolia, kiu vizitis nian klubon. Ekzistis serioza (se tia eblas la 1an de aprilo kaj dum Šeesto de Garik) konversacio pri taskoj kaj planoj de nova gvidantaro de REU kaj kunlaboro de esperanto-kluboj.

  Aleksandr Belov
   


  Mondkongreso de PEN en Ruslando

  Unuafoje en sia preskař 80-jara historio PEN Club International kunvokis sian mondkongreson al Moskvo, por majo 2000.

  La eta UN de la verkistaro (PEN egalas al Poets/poetoj, Essayists/eseistoj, Novelists/romanistoj), turnita al la principoj de translima kooperado sur la fundamento de esprimlibero, evidente ne povas havi facilajn rilatojn kun totalismaj re°imoj. Interalie honoras PEN-Klubon, ke °i eksigis sian germanan (naziigitan) filion jam en julio 1933, dum Ligo de Nacioj mem ne kura°is fari la samon kun la Tria Regno (kiu libervole eksi°is en novembro de tiu jaro).

  Fondite en 1921 en Londono, PEN-Klubo estas unu el la malmultaj kulturaj neregistaraj organizoj pli maljunaj ol UN. Tio kařzas ke en °i kunvivas du animoj: la verkista klubo kaj la UN (ař Unesko)-agentejo. Fakte ne ekzistas Unesko-organismo kiu okupi°as specife pri literaturo (nek pri muziko, nek pri teatro), kaj tiun taskon iel plenumas internaciaj asocioj, kiuj havas kontrakton kun la organizo en Parizo.

  Necesas tuj rimarki, ke PEN ne estas bazita sur landa strukturo: °iaj centroj referencas al lingvoj, Šar ili ne reprezentas ■tatojn, ili reprezentas literaturojn. Tial la 10an de septembro 1993 estis akceptita ankař esperanto-centro, kiu inkluzivas nur profesiulojn de la esperanto-verkado (ekzemple la redaktorojn reale vivtenatajn de sia peresperanta laboro), profesiulojn kiuj subskribis la Ăarton de PEN. Ne Šiuj en Esperantio konsentas pri tiuj principoj (ja ne mankas eŠ antisemitoj inter ni); sekve ne Šiuj estas facile akceptitaj en la Esperanta PEN, kiun prezidis Istvßn Nemere (1991--99) kaj William Auld ekde 1999.

  La akcepto de nia centro en la sinon de la granda PEN-familio (Širkař 130 centroj) signifis la oficialan agnoskon pri la literatura valoro de nia lingvo. Temas pri atingo komparebla al Bulonjo 1905, kiam pli ol 700 gazetartikoloj agnoskis ke esperanto vere funkcias kiel komunikilo. Ekde septembro 1993 la mondo konsentas ke °i funkcias ankař kiel arta perilo.

  Per tio neniu celas, ke PEN havu plian oficialan laborlingvon: la esperantistoj devas kontribui al la aktiveco de la organizo alimaniere, ol per primitiva propagando. Se vere oni volas ke PEN-Klubo adoptu esperanton apud la angla, franca kaj hispana, sufiŠas inviti regionan konferencon ař eŠ mondkongreson: tiam la lingvo de la organizanta centro aldoni°as lařstatute al tiuj tri.

  Ene de PEN niaj verkistoj aktivas precipe en la komisiono pri lingvaj rajtoj kaj tradukado (Giorgio Silfer kaj Manuel de Seabra) kaj en la pac-komisiono (ankorař Silfer kaj Ljubomir TrifonŠovski). Ili kontribuis interalie al la aprobo de la Universala Deklaracio de Lingvaj Rajtoj (Barcelono, 6an de junio 1996), kies tekston aperigis Literatura Foiro en aprilo kaj junio 2000. Tiu deklaracio unuafoje allasas sociologian perspektivon por la esperantistaro kiel lingva grupo, nome kiel kolektivo identigebla per idiomo senteritoria. Praktike, la mondo mem alvenas iom post iom al la samaj konkludoj de la rařmismo.

  La milito en ĂeŠenio metis la rusan PEN-centron en delikatan pozicion. Sed tio ne malhelpas, ke °i estu kohera kun la principoj de la Ăarto. La 5an de decembro 1999 °i dissendis la sekvan alvokon:

  "La verkistoj de Ruslando, unui°intaj sub la ařspicio de la rusa centro de PEN-Klubo Internacia, estas koncernataj de la militevoluo en ĂeŠenio, kiu i°as minaco ne nur por la civiluloj en Grozno sed ankař por la nacia sekureco de Ruslando. La ultimato anoncita al virinoj, infanoj kaj maljunuloj de la ŠeŠena Šefurbo igas ilin osta°oj kaj de la terorismaj kaj de la federalaj fortoj. Estas tre malagrable kompreni, ke en tia situacio la rusaj ařtoritatoj estas uzontaj la samajn metodojn de la teroristoj. Ni tre bone konscias, kiel malfacile estas malligi la plektitan ŠeŠenan nodon, sed Šiukaze senkulpaj homoj ne i°u viktimoj de la alprenitaj decidoj. Ni tute malakceptas la principon "neniu milito estas sen viktimoj", deklaritan de la armeo kiel pravigon pri kruelaj rimedoj."
  La starpunkton de la ruslingvaj gekolegoj subtenis la internacia estraro, per letero de la PEN-prezidanto, Homero Arijis (el Meksiko), la 10an de februaro 2000.

  Pri la rezultoj de la moskva mondkongreso, kaj pri PEN-Klubo °enerale, vi povas legi en Literatura Foiro, la organo de Esperanta PEN-Centro (establo ali°inta al la Pakto por la Esperanta Civito).

  Giorgio Silfer

  Komitato de la Esperanta PEN-Centro en Bratislavo
  La supra foto, farita en Bratislavo je la 13a Internacia Literatura Forumo (1994) montras tri membrojn de la Esperanta PEN-Centro Judit Felszeghy, Giorgio Silfer kaj Istvßn Nemere. Nun la Centro havas 23 membrojn. (Foto de A.K.)


  UEAUEA: la membraro plu falas

  Lař informo de la Centra Oficejo de UEA (CO), ankař en 1999, por la 13a sinsekva jaro, UEA havis pli ol 7 mil individuajn membrojn (IM), nome 7074 en 119 landoj -- je 286 malpli ol en 1998. Pli forte malkreskis la nombro de aligitaj membroj (AM), kaj la suma membronombro de UEA sekve falis per 1002 membroj.

  La statistiko reprezentas la staton je 12 apr 2000, kaj post la traktado de malfrukotizintoj la falo ver■ajne estos iomete malpli granda, sed certe la membronombro unuafoje dum la lastaj jardekoj estas sub 20 mil.

  jaro AM IM sume

  1987 36351 7291 43642
  1988 35945 7203 43148
  1989 32474 7355 39829
  1990 25224 7645 32869
  1991 19146 8071 27217
  1992 18808 7783 26591
  1993 16041 7272 23313
  1994 14495 7018 21513
  1995 13808 7237 21045
  1996 13314 7284 20598
  1997 13035 7122 20157
  1998 12812 7360 20172
  1999 12096 7074 19170

  La falo de IM okazis Šefe pro la malpli granda UK en Berlino kompare kun Montpeliero. Sed, ekzemple, en Ruslando la malmulti°o de la UEAanoj (-58) okazis ankař pro la katastrofa falo de la rublo -- la rubla ekvivalento de la kotizoj por UEA kaj UK kreskis kvaroble, dum la salajroj apenař alti°is. La plej pozitivan evoluon de la individua membraro registris Brazilo kaj Svedio, en kiuj okazis kresko de respektive 41 kaj 27.
   
  IM de UEA en 1999 (1998)

  Francio 686 (894)
  Germanio 587 (602)
  Brazilo 552 (511)
  Japanio 409 (415)
  USA 389 (400)
  Nederlando 349 (356)
  Svedio 255 (226)
  Italio 253 (259)
  Finnlando 234 (246)
  Britio 230 (229)
  Hispanio 190 (190)

  AM de UEA en 1999 (1998)

  Germanio 1079 (1017)
  Japanio 1062 (1048)
  Ăinio 963 (970)
  Italio 895 (860)
  Svedio 686 (766)
  Britio 510 (580)
  Belgio 504 (505)
  USA 429 (480)
  Pollando 330 (240)
  Hispanio 329 (320)


  La nombro de AMoj (membroj de la ali°intaj landaj asocioj, kiuj ne estas individuaj membroj de UEA) ■ajne atingis la nadiron, kaj lař CO jam pli ol triono de la landaj asocioj pagis por AMoj. La °isnuna nombro superas per 923 la nombron, por kiu la samaj asocioj pagis pasintjare.

  Probable la Tel-Aviva UK estos iomete pli granda ol la Adelaida (1997), kaj tio premisas plian falon de IM. Sed la rezulto dependas ankař de la ařtuna ali°ado al Zagrebo -- eble oni elektos kotizi samtempe por la Zagreba UK kaj por UEA-2000, kaj tio retenos la individuan membraron super sep mil membroj. Almenař tiel agos iuj el ruslandanoj, kiuj iros al Kroatio.

  Aleksander Kor╝enkov


  Ăiu ruslanda esperantisto povas ali°i al UEA Še Halina Gorecka (620077, Jekaterinburg-77, ab.ja. 67) lař favora kategorio B.
  Membro kun Gvidlibro 4 EUR
  Membro kun Jarlibro 10 EUR
  Membro-Abonanto 24 EUR
  Moskvanoj pagu al Oksana Kostousova, tel: 4987212.


  Kiom da ni inter 100 milionoj?

  La ěenerala Asembleo de UN proklamis la jaron 2000 Internacia Jaro por la Kulturo de Paco. Okaze de la 50a datreveno de Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj en 1998 grupo da Nobel-pacpremiitoj, i.a. MiÂail GorbaŠov, Nelson Mandela kaj Ůimon Peres, projektis tekston de Manifesto 2000 por kulturo de paco kaj senperforto.

  Unesko lanŠis amasmovadon por diskonigi Manifeston 2000 kaj por kolekti apogajn subskribojn por °i. Ăiu subskribo estos persona sindevontigo realigi la celojn de Manifesto 2000 "en mia Šiutaga vivo, mia familio, mia laboro, mia komunumo, mia lando kaj mia regiono". La subskriboj estos transdonitaj al la ěenerala Asembleo de UN en septembro 2000 kiel esprimo de la monda civila socio por paco kaj senperforto. La celo de Unesko estas kolekti 100 milionojn da subskriboj.

  UEA, kies Ši-jara kongreso en Tel-Avivo estas agnoskita de Unesko kiel Flag■ipa Evento de la Internacia Jaro por la Kulturo de Paco, alvokas al Šiuj esperantistoj, ke ili konati°u kun Manifesto 2000 kaj subskribu °in, kaj ke ili diskonigu °in kaj kolektu por °i subskribojn kiel eble plej vaste en sia propra vivmedio, inter esperantistoj kaj Šiuj aliaj.

  Oni povas subskribi pere de Interreto www.uea.org/2000.html ař per la Esperanta faldfolio eldonita de UEA kunlabore kun Unesko. La faldfolio enhavas la tekston de Manifesto 2000 kaj kuponon por la subskribo. ěi estos dissendita kun n-ro 3/2000 de la revuo Esperanto, sed Esperantaj asocioj, kluboj, gazetoj, organizantoj de eventoj, kaj unuopuloj povas peti ekstrajn ekzemplerojn de la Centra Oficejo de UEA, indikante la kvanton.


  Manifesto 2000 por kulturo de paco kaj senperforto

  Konsciante pri mia parto de respondeco antař la estonteco de la homaro, kaj tute aparte antař la hodiařaj kaj morgařaj infanoj, mi devontigas min en mia Šiutaga vivo, mia familio, mia laboro, mia komunumo, mia lando kaj mia lo°-loko:

  -- respekti la vivon kaj la dignon de Šiu homo sen diskriminacio ař sen antařju°oj;

  -- praktiki aktivan senperforton, rezignante pri perforto en Šiuj °iaj formoj: fizika, seksa, psikologia, ekonomia kaj socia, precipe rilate al la plej malriŠaj kaj la plej vundeblaj kiel infanoj kaj adoleskuloj;

  -- kundividi mian tempon kaj miajn materiajn rimedojn, praktikante malavarecon por haltigi forpu■adon, maljustecon kaj politikan kaj ekonomian subpremon;

  -- defendi la liberecon de esprimado kaj la kulturan malsamecon, Šiam favorante ařskultadon kaj dialogon kaj ne cedante je fanatikeco, mensogado kaj malakcepto de aliaj homoj;

  -- favori respondecan konsumadon kaj evoluon, kiuj konsideras la gravecon de Šiuj vivo-formoj kaj konservas la ekvilibron de la naturo sur nia planedo;

  -- kontribui al la evoluo de mia komunumo, kun plena partopreno ankař de virinoj kaj kun respekto de la demokratiaj principoj, cele al kuna kreado de novaj formoj de solidareco.

  GK UEA


  Walter ZelaznyPri la rilatoj inter inteligencio kaj plebo en la movado ař intelektulo inter plebanoj kaj nuda inter lupoj

  Kvara parto de la eseo de Walter Zelazny

  La lasta parto. Legu en nia retpa°aro la unuan, duan kaj trian partojn

  Min ne tre koncernas la "fina venko", se paroli vere

  Se en la pionira periodo de la Esperanto la plej moda aktivado estis plibonigi la lingvon (reformismo), nun venas stranga modo plibonigi ideologiojn. En Esperanto (1998: 7-8) Mark Fettes skribis, ke li faris enketon, je kiu respondis okcento da demanditoj. Fettes diras, ke plimulto da ili "atribuis elstaran prioritaton al la eksteraj rilatoj de UEA". Poste ni ekscias, ke "post sesjara okupi°o pri tiuj rilatoj, mi eŠ pli aprezas kaj dividas tiun sintenon". Kaj poste sekvas vortoj, kiujn mi jam ne povas kompreni:
  En la internacia Âorego, la voŠo de UEA agordi°as al io malofta: al pozitiva socia fakto.
  Kiu povus vicigi pozitivajn sociajn faktojn? En la sociaj sciencoj ekzistas koncepto pri la sociaj faktoj, sed sen iu ajn morala (aksiologia) valoro. Kio estas pozitiva al unuj estas malpozitiva al aliaj. Nur religiaj sistemoj kaj ideologioj diras, kio estas bona kaj malbona.

  Sociologoj ne diras, kio estas bona ař malbona. Ău s-ro Fettes ne tro rapidis kun la konkludoj, ke "UEA, kontraste, reprezentas funkciantan sistemon de homa interkompreno, jam malfermitan al Šiuj kiuj volas °in sperti"? Ău tio signifas, ke jam 20 mil UEAanoj spertas "funkciantan sistemon de homa interkompreno"? Sed pro kio ne volas sperti °in ceteraj kelkaj miliardoj da homoj? Kaj pro kio mi, Walter Zelazny, kiu scipovas Esperanton kaj scias iom pri la movado, ties kulturo, literaturo, ideologio, pro kio mi ne volas konsenti kun s-ro Fettes? Ău mi estas tiom malica, ař mi simple alimaniere analizas nian socion kaj la mondan socion? Ău mi rajtas al tio ař ne?

  Ăiam mi timis ideologojn, kiuj konas la pozitivan socian fakton, Šar ekde sia ekrego ili devigas akcepti sian pozitivan socian fakton -- tio estas unu el la fundamentaj konkludoj de sociaj sciencoj, kiuj avertas kontrař tiuj sociaj solvoj kaj iliaj profetoj. Ankař mi povus prepari sociologian enketon je kiu respondos okcento de respondintoj, sed ili konkludos kiel William Auld: "min ne tre koncernas la fina venko, se paroli vere".

  Tio estas tre simpla afero, kaj sufiŠas iom scii pri la soci-teknikoj esplori la opinion por havi tian rezulton. Pro tio sociologiaj esploroj devas esti kompleksaj, teorie kaj praktike ellaboritaj, preparitaj fare de specialistoj, kaj metitaj por la kritiko al alia grupo de specialistoj kune kun la publika diskuto.


  Esperanta populismo ař la diabla cirko

  Opinio de iuj esperantistoj ne estas sociologia studo pri la Movado. La studo devas havi teoriajn premisojn, do tion kion ni volas scii. La teoriaj studoj ne demandas esperantistojn, Šu ili preferas esti ru°aj ař mortaj ař Šu ili atribuos elstaran prioritaton al la eksteraj rilatoj de UEA. Tio estas enketado pri opinioj. La sociologia studo respondas ař ne je hipotezaj modeloj de la socio, respektive movado.

  Por ekscii tion la enketado devus havi milojn da demandoj. Pro tio la arto bone sociologii estas limigi la nombron de la demandoj, sed ne limigi la nombron de la respondoj, kaj aldone, °i devas sin apogi Šefe sur la jam ekzistantaj dokumentoj, arÂivoj, intervjuoj ktp... Sed tio estas bazo de la esploro. Ni bone scias, kion politikistoj pensas pri opinioj, ili simple neglektas ilin. Kaj ni scias, ke ili pravas. Ja estas bezonataj kaj la opinioj kaj la profundaj studoj. Sa°aj strategoj eltiras konkludojn el bonaj studoj kaj opinion ili lasas al plebo. Ili apogas sin je sciencistoj, sed ne kunlaboras kun sciencistoj. Sciencisto devas esti sendependa, kiel intelektulo.

  Lař mia hipotezo, sur la pinto de la oficiala Movado estas Širkař 50 personoj, kiuj ligis sian psikologian lukson kun financa lukso kaj Šion Ši kun Esperanto. Esperanto donas al ili la socian presti°on.

  Ăio estas relativa, sed estrarano de UEA almenař unu fojon jare sidos apud diplomatoj, ministroj kaj aliaj gravuloj antař 3000 esperantistoj. Li estas tiam en paradizo. Por tiu momento valoras vivi kaj peni (ař ■ajnigi penon) dum la tuta jaro. 3000 esperantistaj plebanoj °uos tiun atmosferon kaj Šiuj estos kontentaj.

  Ili Šiuj produktas neniun intelektan laboron, tamen ili regas. Ili esperantumadas, ili gvidas la oficialan Movadon. Ili donas al la movado la plej facilan esperon. La populistan! Ili trovas respondon al Šiuj mondaj problemoj per Esperanto. Se homoj estas malriŠaj, ili lernu Esperanton; se estas militoj, oni enkonduku Esperanton; se homoj malsanas, ili kuracu sin per Esperanto. Ăiuj eblaj scenaroj de la socia vivo trovas solvon per Esperanto. Ău vi volas pruvon?

  Multaj aliaj volas reformi la politikon ař socian ordon, sed ne proponas ion kio ■an°as la vivrealon de nuntempuloj: UEA kontraste ... (M.Fettes, samloke).
  Jen la klasika ekzemplo de la populismo.

  Oni devas esti absolute naiva por kontrařstarigi UEA-on al Šiuj, kiuj "volas reformi la politikon ař socian ordon". Kia manko de modesteco, bona gusto, eble eŠ eduko. Kaj tiuj konstatoj koncernas ekzemple ankař la mondfaman lingviston Jan Baudouin de Courtenay (ne gravas kio li estis, gravas ke li ne estis finvenkisto) kaj poeton Julian Tuwim.

  Mi volus scii, kion fari por ke el la Movado ne foriru tiaj homoj. Mi rimarkis, ke eble 99% da varbitoj post ioma tempo komprenas ke la Fina Venko estas iluzio kaj foriras de la Movado. Ili ne scios, ke la Movado enhavis ne nur noblajn kartojn, sed ankař makulitajn de tiuj kiuj pretis kunlabori kun fa■istoj ař stalinistoj por savi nian Lingvon. Tian savon nia Lingvo ne bezonas, Šar oni °in mortigas kune kun la plej fidelaj esperantistoj, kaj ne kolaborantoj. Ili gvidas la Movadon al memmortigo, sed poste ■an°as hařton kaj funkcias en la nova politika ordo.

  Sed ankař en la paca periodo kiam naski°as nova penso en Esperantio, ekzemple kiel PSEK kaj PEA en 1985, la Movado estas preta utiligi la polican forton por fari la ordon. Kiu memoras pri tio, kiu tiris konkludojn.


  Lapenna kaj la plebo

  Oni povas riproŠi multon al Ivo Lapenna pro la ařtokrateco, sed ne la trompon de la morala sinteno. Li gvidis la movadon en la periodo, kiam antař Šiuj socioj estis ebla nur elekto inter la stalinismo kaj makartismo. Nur en tiu senco oni devas kompreni la koncepton de la neřtraleco de Lapenna. Se iuj tiras aliajn konkludojn ili nenion komprenis.

  Ău okazis puŠo? De la sociologia vidpunkto problemo estas pli komplika ol de la formala, jura. Se jure kalkuli la voŠojn, al Lapenna mankis iomete. Sed unue oni devas klare diri, ke ne Šiuj komitatanoj el la "socialismaj" landoj estis demokratie elektitaj. En la praktiko kelkaj elektis sin mem. Pravigitaj per proceduroj nekontroleblaj de UEA, ekde la kunsido de la Komitato ili jam estis demokratoj. Sed ankař tion ni lasu.

  Tiutempe la movado sentis tro streŠan moralan disciplinon ene de UEA kaj Šefe tion sentis proprahařte la oficistoj de UEA. La Šefo petis pli, kaj ili ne Šiam komprenis, kion kaj kiucele li petas. En la periodo de la hamburgaj eventoj (1974) pli kaj pli foriradis la divido je la mondo unuflanke stalinisma aliflanke makartisma. La Vjetnama milito ■an°is en Usono rilaton al komunismo: se iuj volis esti komunistoj, ili estu. Moskvo komprenis, ke ekzistas baroj eksporti la revolucion, °i tro kostas, do se usonaj ař francaj laboristoj volas resti sub la ekspluatado de kapitalistoj, ili restu.


  La plebo eniras salonojn kaj TEI (Tradicia Esperanto-Ideologio) finfine bone fartas.

  Homo de la digna konduto, premita per la morala rigoro, sciencisto kaj stratego, batalanto kontrař fa■ismo, stalinismo kaj makartismo, homo de la interna disciplino... jam en la sepdekaj jaroj ■ajnis eksmoda.

  Lapenna foriris. Oni bezonis novan viza°on, prefere pli junan, kial ne usonan, kial ne profesoran, saman kiel Lapenna, sed pli bonan. En la sepdekaj jaroj oni forgesis pri fa■ismo kaj komunismo. La nova generacio ne spertis militon. Okcidente konstante kreskas la vivnivelo, °i pliboni°as ankař en la "socialismaj" landoj dank' al okcidentaj pruntoj. Komenci°is paradizo eŠ en UEA. La plebo bezonas sian reprezentanton. Komenci°is en UEA lapennismo sen Lapenna. La novaj estroj diris: certe Lapenna en certa tempo pravis, sed ni faros pli bone. Kaj faris. Sed tio estas same kiel vodko sen alkoholo ař virtuala seksumado. Sen firma ařtoritato morala, scienca, politika, kultura ni nomu tiaman esperantan periodon la tempo de la esperanta plebo.

  La fama malstreŠigo de la monda politika situacio malfermis pordon al la orienta Eřropo ankař por esperantistoj. La plej bona tipo estis la okcidenta esperantisto en la malfermitaj salonoj de la orienta Eřropo, al kiu statistika orientano havis fermitajn pordojn. Sed Šiuj estis kontentaj. La oficistoj de UEA komencis sian oran periodon. Kaj ab ovo, la plebon oni petis varbi, propagandi... La intelektuloj fari°is politikistoj, kaj dum la plebo varbis kaj propagandis, ili eniradis la salonojn de la granda mondo. Malfermi°is kabinetoj de plej altaj ■tataj funkciuloj, ju pli oriente, des pli alte. Sed en tiu tempo oni proponis neniun novan strategion, neniun novan penson. Oni cenzuris pli ol Lapenna, la organo ne publikigis opiniojn, diskutojn, Šio estis klara. Ili uzis la politikan policon por prepari la UK-on en Varsovio (1987), mensogis sur Šiu pa■o.

  Ne mirindas, ke en tiu periodo aperis multaj ekstermovadaj iniciatoj kaj °uste intelekte ili estis la plej dan°eraj por UEA (ne por komunismo). Oni ne povis plu toleri tiun bufonadon. UEA reagis. La malamiko n-ro Unu Lapenna malaperis, sed aperis novaj hidroj, inter ili la rařmistoj kaj PSEK. Komenci°as batalo kontrař ili. Malnovaj metodoj, prisilento, cenzurado kaj mensogo.

  Nuna nova generacio feliŠe scipovas rimarki kaj paroli, Šar prisilento, cenzuro kaj mensogo malaperadas. Mi ne konas s-ron Sikosek, sed mi lin citu, li bone komprenis la movadan atmosferon de tiu epoko, en kiu oni volis trovi alternativon al la tradicia movado, al lapennismo sen Lapenna:

  Interesa signo estas ankař la netoleremo kontrař herezoj. Bela ekzemplo: la "kontrař-rařmismo" de UEA- prezidinto Tonkin ... Tio estas la plej akra riproŠo kiun TEI-ano povas eldiri: "Rařmistoj ne volas disvastigi Esperanton". Fakte, la Manifesto de Rařmo eksplicite jesas disvastigon ... Sed skeptikon kontrař la "fina venko" -- tian blasfemon -- TEI-ano eble pardonus al neesperantisto, sed ne al "batalanto el la propra tendaro". (Esperanto. 1996: 7--8)
  La komunismo falis kaj la ludo fini°is. Restis la salono en Nov-Jorko. Intertempe kun la helpo de tiama UEA oni sukcesis detrui tutan generacion de la esperantaj studentoj de dekkelkaj polaj universitatoj, kiuj PSEK-umadis, kiuj kune kun la epoko de Solidareco prenis povon en PEA. Kaj poste oni demandas pro kio la Movado stagnas, pro kio homoj kabeas? Kaj denove varbi, propagandi...


  Konklude

  Esperantio ne havas inteligencion, do strebado al sendependa libera penso estas vana en Esperantio, Šar kie regas blinda ideologio tie ne trovas lokon la libera penso, kiu Šiam estis la motoro de la historio, scienco kaj arto. La intelektaj debatoj ne okazas, kaj se jes ař tuta plebo diskutas pri Šio ajn (finfine ili pagis kotizon, do ili rajtas) kaj post la diskutado, de kiu ne eblas eltiri konkludojn, la oficistoj decidas.

  Kompreneble oni faras esplorojn de la oficiala Movado. Estis tuta debato teoria pri la sociologio lanŠita de PSEK kaj PEA (°is kiam oni ne balais la tutan junan PEA-stabon antař la Jubilea UK). Mi ne volas tute neglekti la faritajn seriozajn studojn, kaj mi certigas Šiujn esploristojn, ke mi konas iliajn kontribuojn. Ůajnas al mi, ke ili ne superas la nivelon de la ekscio pri certaj opinioj de certaj esperantistoj. Ne estas ilia kulpo, Šar tio ne estas laboro por unu sola homo. Mankas kompleksa programo, kiun povus prilabori nur stabo de specialistoj.

  Politikaj partioj, ekonomiaj entreprenoj, kulturaj establoj apogas sin je ekspertizoj kaj kontrařekspertizoj por fiksi strategion. Bedařrinde ne en Esperantio.

  Kio okazus, se la esploroj montrus, ke la tradicia varbado havas neniun sencon, Šar la varbitoj rapide foriras el la oficiala Movado? En la kazo de "Projekto de analizo n-ro 1" lař mia provizora kalkulo, oni devus elspezi el la bu°eto de UEA (Šar UEA monopoligas esperantistan monon!) minimume kvin mil dolarojn.

  Sed la esperanta plebo kaj ties Šefoj opinios, ke tio estas for╝eto de la mono en rubujon, kaj poste oni decidos for╝eti tiun monon en alian rubujon, kun pli nobla preteksto, ekzemple por la Tria Mondo. (Ne gravas, ke tio donos neniun rezulton. Tio trankviligos niajn korojn: ni elspezis por la Nobla Celo kaj ne por stultaj esploroj.) Sed se mi diros, ke mi estas por la Tria Mondo, kondiŠe ke CO UEA trovi°u en LomÚ, oni prenos min por psiÂe neekvilibrita homo. Do Esperanto al Togolando jes, sed ne CO. Kial? Ili diros: Kion fari, ni scias pli bone ol ekspertoj, estas ni kiuj varbas, ne ekspertoj.

  Sed kio okazus, se la rezulto de la esploroj montrus, ke la Šefa rezono esti por Esperanto estas °uste ties kulturo? Valoro en si mem. Tiam ni scius kiucele peti monon de la esperantistaro, kaj kiel elspezi la monon. Poste oni malfermu la debaton pri la valoro de Esperanto por respondi la demandon: Šu ni estas politika-ideologia Movado (la manifesto de Prago) ař kultura movado, kiu rajtas al sia loko en la homara socio?

  Se ni estas politika-ideologia movado, tiam dekomence la afero estas fu■ita. Oni ne povas diri A... sen fini alfabeton. Tiam la esperantaj radikaluloj pravas. Se ni estas la kultura movado, tiam la rařmistoj pravas. En tiu perspektivo la nuntempa UEA estas nur internacia klubo de homoj, kiuj pagas kotizon, elektas sian prezidanton, metas monon al la kluba banko, UK-umas kaj vivas per la iluzioj, ke UEA ■an°os la vivrealon de nuntempuloj.

  Ău kelkdeko da esperantaj intelektuloj ne estas la lastaj esperantistoj en la historio de la homaro? Se jes, cetero apartenas al la plebo. Kun la konataj rezultoj, al la Fina Venko. Intertempe mi tamen donas al malsata panon, al malsana kuracilon, poste mi karesos mian katon kaj mi legos tiun poemon:

  EŠ se iam jena tempo venos
  post jarmiloj, kaj post miliardo,
  tiam ree homon batos homo,
  sed li batos lin en via nomo
  -- ankař kun la stelo sur standardo...
  esperante, ke antař la Fina Venko, PIV trovos pli °ustan difinon de la esperanta inteligencio.
  Walter Zelazny


  Fine! Mi komprenis la rařmismon!

  Plej ofte pri la rařmismo parolas Giorgio Silfer, kiu kvazař monopoligus interpretadon de °i. EŠ se li pravas (kvankam neniu monopolo estas senrezerve prava), liaj belstilaj klarigoj pri la afero restas kompreneblaj ne por Šiuj -- ver■ajne, Šar la aferoj memkompreneblaj por li mem, ne same kompreneblas por neinicitoj. Bone klarigi, kio °i estas, devas alia(j) homo(j), por ke Šiu laiko decidu Šu ali°i al la sketo kaj Šu °i °enerale estas bezonata.

  Walter Zelazny, unu el la ideologoj de la rařmismo, kaj samtempe ne blinda disŠiplo de Silfer, finfine sukcesis en La Ondo de Esperantotiel priskribi la ismon, ke Šiu ordinara esperantisto povu kompreni kio °i estas. Do, la Šefa ideo estas formulita tre simple:

  Por la rařmistoj Esperanto solvas neniun mondan problemon. Esperanto posedas valoron en si mem, kiel Šiu civiliza unuo, Šu granda kiel Rusujo Šu eta kiel Esperantio.
  Kaj de tiu vidpunkto la rařmistoj kritikas (°is plena neo) la tradician ("finvenkisman") E-movadon kaj ties instituciojn -- unuavice UEA. Kaj tio estas klarigata tiel, ke tiu tradicia E-movado estas tařga por "plebo", kaj ili, rařmistoj, estas ja "inteligencio" inter esperantistoj.

  Certe, la lasta aserto estas tro forta kaj iom ofenda por malsamopiniuloj. Mi, ekzemple, aroge opinias min inteligentulo, kaj pro tio ke forte kredas ke sen strebo al la Fina Venko (°uste tiel, majuskle), sendepende de tio Šu kaj en kia formo °i efektivigeblas, la lingvo esperanto kaj E-komunumo estas bezonata por neniu kaj tute ne vivkapabla, malgrař ajnaj kulturaj valoroj. Lař mia opinio, en Esperantio °enerale ne ekzistas plebo, kaj la Šefa trajto de la verda popolo estas, ke °i plene konsistas el, almenař potencialaj, inteligentuloj. Tiurilate, malgrař Šiuj pravaj asertoj de la rařmistoj, pro sia konduto ili Šiuj aperas antař la plejparto el la esperantistaro kiel simplaj snoboj.

  Certaj asertoj kaj proponoj de Zelazny (pri tio, ke Esperanto estas pure Eřropa fenomeno, ke ion bonan por Esperanto °enerale portos transmeto de la movadaj institucioj al la Orienta Eřropo ktp.) estas nur ridindaj kaj delonge pruvitaj malveraj. La aliaj, kiel esplorprogramo de esperantista socio, estas nepre konsiderindaj.

  Sed jen estas la afero: la Šefa patoso de la rařmisto estas ja tutegale kritiko de UEA! Se rařmismo estus reale la sola vera strategio, por ties adeptoj la sorto de la "oficiala" movado estus tute egala... Des pli, ke ili ne volas rimarki, ke la reala praktiko de la tradicia movado estas ne malpli, se ne pli rařmisma (en la senco de strebo progresigi E-kulturon, komunumon ktp.), ol de la rařmismaj instancoj. Do, la rařmistoj, kion pruvas tre klara artikolo de Zelazny, fakte estas ne pli ol mar°ena -- pro snobeco de la partoprenantoj -- parto de la "tradicia" kaj "oficiala" Esperantio!

  Nikolao Gudskov (Ruslando)


  UEA: fascine diversa homgrupo

  Mi detale legis la unuan parton de la eseo de Walter Zelazny en La Ondo, sed (kvankam admirante la stilon kaj pretendojn de la verko) poste laci°is pro la supra╝a, nigra-blanka, pracela-rařmista, oficiala-neoficiala, ktp-a dupolusa retoriko de la ařtoro, kaj nur rapide trafoliumis la reston. Tipaj por la postmoderna epoko estas intelektuloj, kiuj preferas polemiki anstatař dialogi. Stimulaj ili eble estas (Derrida estas fama ekzemplo), sed samtempe kaj samkiale misgvidaj, aparte por la kondiŠoj de Esperantujo, kies ekzisto kaj estonteco dependas de dialogado.

  Mi ankař sentas ian kompaton por homoj, kiuj interpretas Šion movadecan kiel provon "konkeri" aliajn, trudi Esperanton ař ideologion kontrař la volo de la ceteraj homoj. Kian angoran bildon pri la mondo ili devas posedi por povi tiel reagi -- ekzemple al la Manifesto de Prago (kiu nenie deskribas la internan kulturon de Esperanto ař postulas, ke Šiuj konsideru sin movadanoj), ař al la novaj provoj trovi radikojn por Esperanto en diversaj islamaj socioj (kompreneble tiaj radikoj jam ekzistas delonge en Irano kaj Pakistano, sed kial kompliki la bildon per faktoj?).

  Mi mem estas intelektulo, lař Šiuj kriterioj. Mi ne sentas min elkludita el UEA, a.k.k. la Oficiala Movado; mi vidas en °i fascine diversan homgrupon, kiu dařrigas valoregan kulturan kaj organizan tradicion, kompreneble kun multaj misoj kaj mankoj, kiel Šio efektiva (ne nur surpapera).

  Tiuj homoj kaj tiu tradicio pli profitos el mia kunlaboro (kaj deinterna kritikado), ol el deekstera kritikado kiu bazi°as sur trosimpligoj.

  Mark Fettes (Kanado)


  Suferantaj legantoj

  Mi tute konsentas kun DarÝo Rodriguez ("Ne plu okupi°u pri tia absurda╝o". LOdE. 2000:3).

  Mi ofte intencis skribi al la redaktoro kaj plendi pri la mal■paro de papero kaj mia tempo per longaj artikoloj pri la konstitucio de E-Civito. Mi tute ne komprenas, kial inteligentaj homoj ludas tiajn stultajn ludojn. La movado sufoki°as de manko de homoj pretaj uzi siajn homfortojn por propagandi kaj varbi.

  Ăi tiaj aferoj estas ege tedaj por la plimulto, eŠ forpelas homojn kiuj pensus: "Mi ne volas resti ano de tia idiota societo". Tamen, mia plendo ne estas Šefe kontrař la ludantoj en la Esperanta Civito -- se ili volas konstrui kastelojn en la Šielo, ili rajtas, sed kara redaktoro, pensu pri viaj suferantaj legantoj!

  Eric Walker (Britio)


  Mi ne estas sola

  Dankon al la redakcia teamo pro la aperigita opinio de DarÝo Rodriguez pri la Civito (LOdE. 2000: 3). Mi sentas, ke mi ne estas sola. Mi timis ke la civitanoj la Ondon tute "hokis" (per HeKo).

  Nikolaj Batyrev
  (Udmurtio, Ruslando)


  Absurdaj kaj dan°eraj planoj

  En Tribuno de LOdE (2000: 3) mi legis la ensenda╝on de DarÝo Rodriguez Ne plu okupi°u pri tia absurda╝o. Mi °ojas, ke li skribis tion, Šar mi tute samopinias. LOdE malagrable surprizis min, publikigante la absurdajn kaj dan°erajn planojn de LF-koop. Cetere la influo de LF-koop en LOdE estas por mi tro granda por dařrigi mian abonon post la jaro 2000.

  Rejna de Jong (Nederlando)


  Kun granda intereso

  Mi dankas al vi pro la sendita numero 12/1999 de La Ondo de Esperanto. Pro la fakto, ke mi estas emerita kaj devas ■pari mian monon, mi ne povas aboni al via bona eldona╝o. Sed mi havas favoron peti al vi.

  Kun granda intereso mi legis la artikolon, Propono de Konstitucia Ăarto de la Esperanta Civito, parto 1a. La finota parto estis planata por la numero de januaro 2000 kaj mi treege deziras legi tiun numeron.

  Ău vi povus sendi al mi nur la numeron por januaro 2000? Tre plaŠus al mi se vi havus la afablecon respondi al mi pri via decido.

  Cornelius J.McKown (Usono)


  Ău Ruslando pereas en barbareca mezepoko?

  Mi volonte deziras ricevi vian gazeton ankař estonte, kvankam mi devas diri, ke malgrař ke mi legas °in kun scivolemo kaj malkovras en °i interesajn artikolojn, ■ajnas al mi ofte, ke en via gazeto ne respeguli°as la objektiva situacio.

  Lař la ordinaraj informoj, kiujn ni ricevas en Svislando, ■ajnas ke la plejmulto de viaj samlandanoj travivas bedařrinde nuntempe ege malhelan epokon: socie, ekonomie kaj por ne paroli pri la abomenaj militoj kaj ekologiaj katastrofoj. Ůajnas, ke la tuta lando pereas en barbareca mezepoko.

  Nun, estas imageble, ke ankař la rusaj esperantistoj estas rekte konfrontitaj kun tiaj malagrabla╝oj kaj tutcerte havas neceson ařdigi siajn voŠojn pri tiaj aspektoj. Sed nur tre malofte oni legas ion pri ili en viaj pa°oj. Do, tiel ni venas al konstato ke: ař la priskriboj de Ruslando estas troigitaj de niaj amaskomunikiloj kaj Šio estas en ordo en via lando, ař la respondeculoj de La Ondo de Esperanto estas ornamitaj per rozkoloraj okulvitroj?

  Mi konscias ankař, ke kritiki estas pli facile ol kunlabori kaj kutime la redaktoroj estas konataj viktimoj de furiozaj legantoj kaj pro tio, malgrař miaj supraj skribitaj linioj, dařrigu trankvile vian laboron tiel kiel al vi eblas, Šar sen vi ne aperos la tradicie riŠa Ondo.

  Carlo Nicolodi (Svislando)


  Tolstoj, italo kaj Esperanto

  Mi estas via abonanto, kaj en La Ondo de Esperanto mi legis artikoleton okaze de la Tago de la Urbo en Moskvo, kiu malka■is al mi la ekziston de E-klubo en Moskvo kun titolnomo Leono Nikolaido Tolstoj.

  Mi estas ■atanto de via granda verkisto L.N.Tolstoj. Bedařrinde mi ne konas la rusan lingvon, tial mi legis liajn verkojn en la itala, sed koninte la opinion de Tolstoj pri Esperanto mi mem eklernis Esperanton.

  Mi deziras koni la adreson de E-klubo Lev Tolstoj por adresi al °i miajn petojn pri la granda verkisto.

  Gianfranco Giorgi (Italio)


  Lev TolstojRESUREKTO

  Fragmento el la aperonta romano de Lev Tolstoj

   

  Parto 1
  Ăapitro II


  La historio de la arestitino Maslova estis tre ordinara historio. Maslova estis filino de senedza kortlaboristino, kiu vivis kun sia patrino-stalistino en vila°o Še du fratinoj bienistinoj. Tiu frařlino naskis Šiujare kaj, kiel ordinaras vila°e, oni baptis infanon, kaj poste la patrino ne nutris la nedezirite aperintan infanon, nebezonatan kaj malhelpantan labori, kaj tiu baldař mortis pro malsato.

  Tiamaniere mortis kvin infanoj. Oni Šiujn baptis, poste ne nutris, kaj ili mortis. La sesa infano, generita de pretervoja°anta cigano, estis knabino, kaj ■ia sorto estus la sama, sed okazis, ke unu el la du maljunaj sinjorinoj vizitis la stalon por riproŠi la stalistinon pro kremo, odorinta je bovino. En la stalo ku■is la novpatrino kun Šarma sana bebo. La maljuna sinjorino riproŠis kaj pro la kremo kaj pro tio, ke oni lasis la naskintinon ku■i en la stalo, kaj ■i volis jam foriri, sed ekvidinte la bebon kortu■i°is kaj proponis sin kiel baptopatrinon. ěuste ■i baptis la knabinon, kaj poste, kompatinte sian baptofilinon, ofte donis lakton kaj monon al la patrino, kaj la knabino restis viva. Tial la maljunaj sinjorinoj nomis ■in "savita".

  La infano havis tri jarojn, kiam ■ia patrino ekmalsanis kaj mortis. La avino-stalistino ne bezonis la nepinon, kaj tiam la maljunaj sinjorinoj akceptis la knabinon al si. La nigraokula knabino kreskis neordinare vigla kaj Šarma, kaj la maljunulinoj trovis en ■i konsolon.

  La maljunaj bienistinoj estis du. La pli juna -- Sofia Ivanovna -- estis pli bonkora, °uste ■i baptis la knabinon, kaj la pli a°a -- Maria Ivanovna -- estis pli severa. Sofia Ivanovna vestis la knabinon, instruis ■in legi kaj volis fari el ■i zorgatinon. Maria Ivanovna ofte diris, ke la knabinon necesas fari laboristino, bona Šambristino, kaj pro tio ■i estis postulema, punis kaj eŠ batis la knabinon, kiam ■i havis mishumoron. Tiamaniere, inter du influoj, la knabino Še la maturi°o rezultis duona servistino, duona zorgatino. Oni eŠ nomis ■in meze: nek ofende Katjka, nek karese Katinjo, sed Katju■a. Ůi kudris, ordigis la Šambrojn, purigis per kreto ikonojn, fritis, muelis, servis kafon, lavis etajn vesta╝ojn kaj foje sidis kun la bienistinoj kaj legis por ili.

  Oni svatis ■in, sed ■i ne volis edzini°i, sentante, ke ■ia vivo kun la homoj de laboro, kiuj ■in svatis, estos malfacila por ■i, dorlotita de la nobela vivo.

  Tiel ■i vivis dek ses jarojn. Kiam ■i a°is iomete pli, ■iajn mastrinojn vizitis nevo -- studento, riŠa princo, kaj Katju■a enami°is sen kura°e konfesi tion al li kaj eŠ al si mem. Post du jaroj tiu nevo, veturonte al milito, denove vizitis la onklinojn, gastis Še ili kvar tagojn kaj antař sia forveturo delogis Katju■an kaj forveturis, ■ovinte al ■i lastatage centrublan bileton. Kvin monatojn post lia forveturo ■i certe eksciis, ke ■i estas graveda.

  Ekde tiu momento al ■i Šio tedis, kaj ■i pensis nur pri tio, kiel eblas eviti la honton, kiu atendis ■in, kaj ■i ne nur malvolonte kaj fu■e priservis la mastrinojn, sed, sen kompreno pri la kařzoj, subite iriti°is. Ůi diris al la sinjorinoj kruda╝ojn, pro kiuj ■i poste pentis, kaj petis maldungon.

  La sinjorinoj, tre malkontentaj pri ■i, lasis ■in foriri. Ůi eklaboris kiel Šambristino Še la kampara policestro, sed ■i povis vivi tie nur tri monatojn, Šar la policestro komencis altrudi sin al ■i kaj, kiam li estis aparte agema, ■i eksciti°is, nomis lin stultulo kaj maljuna diablo kaj tiel forte pu■is lin, ke li falis. Ůi estis maldungita pro krudeco. Mankis senco serŠi laboron, Šar baldař necesis naski kaj ■i eklo°is Še vila°a vidvino-aku■istino, kiu vendis vinon. La aku■o estis facila, sed la aku■istino, helpinta naskon en vila°o Še malsana virino, infektis Katju■an per puerpera febro, kaj oni sendis la bebon, knabon, al orfejo, kie li, lař rakonto de oldulino akompaninta lin, mortis tuj post la alveno.

  Kiam Katju■a eklo°is Še la aku■istino, ■i havis entute cent dudek sep rublojn: dudek sep perlaboritajn kaj cent rublojn, kiujn donis la deloginto. Forlasinte la aku■istinon, ■i havis nur ses rublojn. Ůi ne sciis ■pari kaj ■i disipis la monon por si kaj donis al Šiuj, kiuj petis. La aku■istino prenis de ■i pro la dumonata pensiono kvardek rublojn, dudek kvin rublojn kostis la forsendo de l' infano, kvardek rublojn la aku■istino elpetis prunte por aŠeti bovinon, Širkař dudek rubloj uzi°is sencele -- roboj, donacetoj; do, kiam Katju■a resani°is, ■i ne havis monon, kaj ■i devis trovi laboron. Laboron havis forstisto. La forstisto havis edzinon, sed samkiel la policestro li de la unua tago komencis altrudi°i al Katju■a. Katju■a abomenis lin, kaj ■i penis lin eviti. Sed li estis pli sperta kaj ruza ol ■i, kaj Šefe -- li estis mastro, kiu povis sendi ■in kien li deziris, kaj kaptinte momenton li ekposedis ■in. La edzino eksciis kaj surprizis ilin duope en la Šambro de Katju■a kaj volis ■in bati. Katju■a ne cedis, kaj okazis batalo, pro kiu ■i estis forpelita sensalajre. Tiam Katju■a veturis urben kaj restis tie Še sia onklino. La edzo de la onklino estis librobindisto kaj iam li vivis bone, sed nun li perdis la klientojn kaj diboŠis, fordrinkante Šion, kio trafis al liaj manoj.

  La onklino posedis etan tollavejon kaj per °i vivtenis sin kun la infanoj kaj subtenis la sentařgan edzon. La onklino proponis al Maslova labori Še ■i kiel lavistino. Sed vidinte la pezan vivon de la lavistinoj, kiuj laboris Še la onklino, Maslova ne rapidis kaj serŠis en kontoroj oficon de servistino. La loko trovi°is Še nobelino, kiu lo°is kun du filoj-gimnazianoj. Unu semajnon post ■ia eklaboro, la plia°a liphara sesaklasa gimnaziano forlasis la studojn kaj ne donis trankvilon al Maslova, persekutante ■in. La patrino kulpigis pri Šio Maslovan kaj maldungis ■in. La nova loko ne trovi°is, sed okazis, ke veninte al borso de servistinoj, Maslova renkontis tie sinjorinon, kiu havis multajn ringojn kaj braceletojn sur la pufaj nudaj brakoj. Tiu sinjorino, scii°inte pri la situacio de Maslova kiu serŠis laboron, donis al ■i sian adreson kaj invitis ■in al si. Maslova iris al ■i. La sinjorino varme akceptis ■in, regalis per kukoj kaj dolŠa vino kaj forsendis ien sian Šambristinon kun letero. Vespere venis alta persono kun longaj grizaj haroj kaj barbo; tiu maljunulo tuj sidi°is apud Maslova kaj komencis, ridetante kaj kun la brilantaj okuloj, rigardi ■in kaj ■erci kun ■i. La mastrino invitis lin en alian Šambron, kaj Maslova ařdis la mastrinon diri: "Fre■a, vila°a". Poste la mastrino elvokis Maslovan kaj diris, ke li estas verkisto kun multa mono kaj ke li ne avaros, se ■i ekplaŠos al li. Ůi ekplaŠis kaj la verkisto donis al ■i dudek kvin rublojn, promesinte ofte renkonti°i kun ■i. La mono disi°is tre baldař por pagi lo°adon Še la onklino kaj por novaj robo, Šapeleto kaj rubandoj. Post kelkaj tagoj la verkisto denove invitis ■in. Ůi venis. Li donis al ■i ankorař dudek kvin rublojn kaj proponis okupi apartan lo°ejon.

  En la lo°ejo, luita de la verkisto, Maslova ekamis gajan komizon, kiu lo°is en la sama korto. Ůi mem anoncis tion al la verkisto kaj ■i transiris en apartan malgrandan lo°ejon. Tamen la komizo, promesinta geedzi°i, forveturis senaverte kaj, evidente, senrevene al Ni╝nij Novgorod, kaj Maslova restis sola. Ůi volis lo°i sola en la lo°ejo, sed oni malpermesis tion al ■i. La polica kvartalestro diris al ■i, ke ■i povos lo°i tiel nur registrinte sin kiel prostituitino, kaj submetante sin al medicina kontrolo. Tiam ■i ree iris al la onklino. La onklino vidinte sur ■i modan robon, mantelon kaj Šapelon kun estimo akceptis ■in kaj jam ne kura°is proponi al ■i i°i lavistino, opiniante ke ■i nun staris sur la pli alta ■tupo de vivo. Kaj por Maslova jam ne estis demando pri tio, Šu i°i ař ne i°i lavistino. Ůi kondolence observis nun la bagnan vivon, kiun havis en la antařaj Šambroj palaj magramanaj lavistinoj, el kiuj kelkaj havis ftizon, lavantaj kaj gladantaj en tridekgrada sapoza vaporo kun malfermitaj fenestroj somere kaj vintre, kaj ■i teruri°is pro penso pri tio, ke ankař ■i povus trafi la saman bagnon.

  ěuste en tiu tempo, tre malfacila por Maslova, Šar ne trovi°is protektanto, ■in trovis agentino, liveranta junulinojn por bordelo.

  Maslova fumis jam delonge, sed lastatempe, pro sia amligo kun komizo kaj pro tio, ke li forlasis ■in, ■i alkutimi°is drinki. La vino logis ■in ne nur pro tio, ke °i ■ajnis al ■i bongusta, sed °i logis ■in Šefe tial, ke °i donis al ■i eblon forgesi Šian malbonon, kiun ■i travivis, kaj donis al ■i liberon kaj memcertecon, kiun ■i ne havis sen vino. Sen vino ■i Šiam sentis enuon kaj honton.

  La agentino aran°is regalon por la onklino kaj ebriiginte Maslovan, proponis al tiu dungi°i en la plej bona entrepreno en la urbo, montrante al ■i Šiujn profitojn kaj avanta°ojn de tiu propono. Maslova devis elekti: ař humila stato de servistino, en kiu eblos molestoj flanke de viroj kaj sekretaj portempaj amrilatoj, ař sekura, trankvila, legitimita stato kaj evidenta, permesita de la le°o kaj bone pagata, konstanta prostituado. Ůi elektis la lastan. Krome, per sia elekto ■i volis ven°i kaj sian deloginton kaj la komizon, kaj Šiujn homojn kiuj faris al ■i malbonon. Aldone ■in logis -- tio estis unu el la Šefaj kařzoj de la findecido -- tio, ke la agentino diris, ke ■i povos mendi al si diversajn robojn, velurajn, fajajn, silkajn, porbalajn kun malkovritaj ■ultroj kaj brakoj. Kaj kiam Maslova imagis sin vestita per helflava silka robo kun nigra velura ornama╝o Še dekolta╝o, ■i ne povis rezisti kaj fordonis la pasporton. En la sama vespero la agentino luis fiakron kaj veturigis ■in en la faman domon de Kitajeva.

  De tiu tempo por Maslova komenci°is la vivo de konstanta rompo de Diaj kaj homaj testamentoj, kiun vivon praktikas centmiloj da virinoj, ne nur kun permeso, sed eŠ kun protekto de l' reganta potenco, kiu zorgas pri la bono de siaj civitanoj, kaj kiu vivo fini°as por nař el dek tiaj virinoj per turmentaj malsanoj, frua kaduki°o kaj morto.

  Matene kaj tage dařris peza dormo post diboŠa nokto. Je la tria ař kvara horo sekvis laca elliti°o de sur malpuraj litoj, Selters-akvo por kompensi la trodrinkadon, kafo, pigra vagado tra Šambroj en negli°oj, ╝erzoj, noktaj surtutoj, rigardado el post kurtenoj tra la fenestroj, malvigla kverelo inter koleginoj; poste sinbanado, ■mirado, parfumado de la korpo, haroj, almezurado de roboj, disputoj pri ili kun la mastrino, sinesploro antař spegulo, ■minkado de la viza°o kaj brovoj, dolŠa kaj grasa nutra╝o; poste surmeto de puca silka robo nudiganta la korpon; poste veno al bunta, hele lumigita salono, alveno de gastoj, muziko, dancoj, bombonoj, vino, fumado kaj amorado kun junuloj, meza°uloj, duoninfanoj kaj kadukuloj, frařloj, edzoj, negocistoj, komizoj, armeanoj, judoj, tataroj, riŠaj, malriŠaj, sanaj, malsanaj, ebriaj, sobraj, krudaj, karesemaj, militaj, civilaj, studentoj, gimnazianoj -- viroj de Šiuj eblaj klasoj, a°oj kaj temperamentoj. Krioj kaj ■ercoj, interbati°oj kaj muziko, tabako kaj vino, vino kaj tabako, kaj muziko de vespero °is mateni°o. Kaj nur matene liberi°o kaj peza dormo. Kaj tiel Šiutage, tra la tuta semajno. Fine de l' semajno estis vizito al speciala institucio, kie estantaj en la ■tata servo oficistoj kaj doktoroj -- viroj, foje serioze kaj digne, sed foje kun petola gajo nuliganta la honton -- protekto kiun la naturo donis ne nur al la homoj, sed ankař al la bestoj -- esploris tiujn virinojn kaj donis al ili licencon por dařrigi la samajn pekojn, kiujn ili faris kun siaj komplicoj en la dařro de la semajno. Kaj sekvis denove la sama semajno. Kaj tiel estis Šiutage, somere kaj vintre, dum tagoj laboraj kaj feriaj.

  Maslova tiel vivis sep jarojn. Dum tiu tempo ■i ■an°is du domojn kaj unufoje estis en malsanulejo. La sepan jaron de ■ia restado en bordelo, la okan jaron post ■ia unua peko, en la a°o de dudek ses jaroj, oni ■in malliberigis kaj nun kondukis ■in al tribunalo, post sesmonata restado en prizono kun murdintoj kaj ■telistinoj.

  Tradukis el la rusa
  Viktor Sapo╝nikov


  Sed estas JES.

  Persone. ... sed estas ne: Kompakta disko. -- Donneville: Vinilkosmo, 1998.
  Sveda rok-bando Persone estas unu el plej konataj muzikaj E-grupoj, almenař inter junularo. Sed se °i ne estas vaste konata inter nejunuloj, tio estas tre bedařrinda fakto, Šar la muziko meritas plej vastan agnoskon. Persone fondi°is en 1986, "okaze" de unua KEF (Kultura E-Festivalo), okazinta en Uppsala, Svedio. De tiam preskař kun sen■an°a konsisto, la grupo furoras en Esperantujo. Jam estis eldonitaj kelkaj diskoj de Persone, sed tiu Ši estas aparte bona. ěi havas iom strangan titolon ... Sed estas ne, sed tio estas sprita elpensa╝o, dank'al kiu du titoloj de la du lastaj albumoj kunflui°as en unuecan frazon. Rezultas: "Povus esti simple... Sed estas ne". Interese, Šu ne?

  Tuj dirindas pri malbonaj flankoj de la disko. Fakte °i estas sola, kiun jam substrekis pluraj recenzintoj -- temas pri troa mallongeco. 9 kantoj por vera ařskultanto estas nur komenco de enga°i°o en la Persone-etoson, kaj jen -- la disko fini°as... Doma°e!

  Sed jen tamen pri la kantoj mem. La disko komenci°as per agrabla, sed simpleta kanto Liza pentras bildojn, kiu kvazař (ař eble vere) enkondukas nin en la diskon. Sed jam la dua kanto estas ege kortu■a kaj profunda. Temas pri Se la cerbo volas. Ařskultante °in, ni dronas ie inter urbaj Šielskrapuloj, dum malfrua krepusko, ařdante malklaran voŠon de ie:

  Kaj ■i diris: nun ni iru Šiam supren kaj sen Šes',
  Ni atingos ajnan celon. Kaj mi diris: Certe jes,
  Se la cerbo volas,
  Se la korpo povas,
  Se la tempo sufiŠas,
  Kaj °usta vento blovas.
  La sekva kanto kvazař dařrigus la spiriton de la antařa -- La Šielo. La heroo de Šiuj kantoj ■ajnas trovi°i en iu mistera duonson°o-duondeliro, sed kun sufiŠe certaj doloroj:
  Kaj mi demandas min,
  Kiam mi estas kun ■i,
  Ău mi estas sola?
  -- Tiel tekstas kanto Sola?, kiu eble estos aktuala por multaj viroj en la mondo (ne nur Esperanta)... Kantoj de Sed estas ne samtempe kaj pelas nin for de io, kaj vokas al io. Baza temo de Šiuj kantoj estas amo, kaj la heroo ne estas vere feliŠa, kaj pri tio rakontas la kanto Bileto al la lun':
  Malprave pensis mi pli bone sen ol kun,
  Kaj ■paris monon por bileto al la lun'.
  Sed tri lastaj kantoj estas plej brilaj, kaj Šiuj -- propravoje. Kion ajn estas plej kortu■a, plej akra lař amaj sentoj, kaj (■ajne!) plej dolora por la heroo:
  Amo estas stranga sent',
  Kaj nur timas mi de temp' al temp'
  Ke mi povus fari kion ajn por ■i...
  Fantomoj de la pasintec' ja ne temas pri amo, sed pri seniluzii°inta homo, kiu jam pri nenio interesi°as kaj desperi°is pri vere Šio:
  Vivo fre■is por ni du,
  Sed viaj pensoj ne tro fre■as plu,
  Ili fiodoras...
  Kaj parolante pri la lasta kanto, Lasu min son°i, finfine venu la nomoj de la bravaj bandanoj. Martin Wiese -- ařtoro de plejparto de la kantoj, Šefkantisto kaj elektrogitaristo. Bertilo Wennergren -- drumisto, kunkantanto, en la lasta kanto ludas akustikan gitaron, kaj Anders Grop, basgitaristo kaj same kunkantanto, en Lasu min son°i anstatařigas la basgitaron per kontrabaso, kaj fine rezulti°as fajna, eleganta kaj serena kanto kun kutime tre profunda teksto, kiu lule adiařas nin.

  Menciindas alta kvalito de eldono (dankon al EUROKKA), kaj vere interesa desegnoaran°o. La ena bro■ureto estas tre originale konceptita. Ăe Šiu pa°o trovi°as iu foto, kiu estas tre malklara -- videblas preskař nur lumoj de iu granda urbo, sed tiuj fotoj kunkreas la magian spiriton de la disko.

  Certe oni povas palavre kaj tede riproŠi al la bando ke °i foje sekvas la stilon de aliaj, neE-aj grupoj, sed responde mi povas diri, ke estas grandega plezuro ařskulti la diskon, kaj °i estas bonega donaco por Šiu muzik■atanta esperantisto. Do, la disko povus esti simpla kaj neinteresa, sed estas ne!!!

  Grigori Arosiev


  Libroj
  Tazio Carlevaro, Reinhardt Haupenthal. Bibliografio di Ido. -- Bellinzona: Hans Dubois, SaarbrŘcken: Edition Iltis, 1999. -- 193 p°.
  Ido, la planlingvo konceptita de franca filozofo Louis Couturat, estas la tria lingvoprojekto (krom Esperanto kaj VolapŘk) en kiu aperis ne nur La Unua Libro, sed ankař centoj da libroj kaj gazetoj. La Bibliografio di Ido konsistas el kronologia librolisto, lařařtora librolisto, librokolekta listo kaj gazet-listo. La bibliografio montras, ke la libroeldonado en Ido malintensi°is en la 1930aj jaroj kaj poste fari°is nur sporada. Krome, estas videble ke estis eldonataj Šefe lerniloj kaj prilingvaj verkoj; libroj beletraj (Š. 30% de la Esperanta literaturo), politikaj kaj alitemaj estas maloftaj -- tamen oni sciu, ke en Ido ekzistas verkoj, ekzemple, de Freud, fratoj Grimm, Kropotkin, Lagerl÷f, Maupassant, Pu■kin k.a. La idistoj ricevis sian bibliografion, Šu iam ricevos °in la esperantistoj?

  Ulrich Lins. La laboro de Universala Esperanto-Asocio por pli paca mondo. -- Rotterdam: UEA, 2000. -- 12 p°.
  Ja Esperanto povus esti utila por la paco, sed neniu serioza neesperantista organizo uzis °in por starigi pacon en Proksima Oriento, Balkano, ĂeŠenio kaj aliaj "varmaj regionoj". Prefere ne legu la bro■ureton, kies titolo recenzas °in, sed subtenu la agadon kaj konton Espero.

  Oma°e al Ignacio Aldecoa: Trilingva novelaro. -- Vitoria Gasteiz: Alava E-Asocio. -- 72 p°.
  Jen libreto kun du rakontoj en la hispana, eřska kaj Esperanto de la ařtoro pri kiu la antařparolo diras: "Neniu rajtas postuli rekuperon de lia ampleksa verkaro tial, ke °i neniam forgesi°is: nek la novaj rakont-manieroj nek la blovo de pli fre■aj aeroj influis lin signife..." Al la Zamenhofa lingvo tradukis Istvßn Ertl kaj Miguel Fernßndez, kiuj ■ajne uzis iom pli le°eran stilon ol la antařparolinto.


  Vinjeto LiroLiro-2000

  Post la sukcesaj konkursoj Liro-97, Liro-98 kaj Liro-99 Urala Esperantista Societo (UES) kaj la redakcio de La Ondo de Esperanto invitas Šiujn dezirantojn partopreni en Liro-2000.

  Kadre de Liro-2000 okazos kvar konkursoj.

  1. Originala prozo: ajnatema novelo kun amplekso ne pli ol 20 mil literoj (tajperoj)
  2. Originala poezio: la temo kaj amplekso ne estas limigitaj
  3. Traduka prozo el la rusa lingvo: novelo de Anton ĂeÂov "Sapogi"
  4. Traduka poezio el la rusa lingvo: poemo de Sergej Jesenin "Ustal ja ╝itj v rodnom kraju..."
  En Šiu el la originalaj konkursoj oni rajtas partopreni per ne pli ol tri verkoj.

  Bonvolu sendi tri tajpitajn, komputile kompostitajn ař tre klare skribitajn ekz-ojn de la konkursa╝o °is la 1a de oktobro 2000 je la adreso RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando.

  Subskribu vian konkursa╝on per pseřdonimo kaj aldonu slipon kun indiko de la pseřdonimo, ařtenta nomo kaj po■ta adreso.

  Oni ne rajtas sendi verkojn, kiuj jam estis publikigitaj ař premiitaj en aliaj konkursoj.

  La lařreatoj de Liro-2000 ricevos diplomojn kaj libropremiojn. La rezulto estos anoncita je la Zamenhofa Tago. La organizantoj rezervas al si la rajton °is la 31a de decembro 2002 publikigi la ricevitajn konkursa╝ojn en La Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike, kondiŠe ke ili avertos pri tio la ařtoron °is la 1a de februaro 2001.

  Bon■ancon!


  Vinjeto RA"Rusa Antologio": la unuaj subtenintoj

  Iom post iom evoluas la laboro pri la unua volumo de la Rusa Antologio, kiu enhavos tradukojn de noveloj el la 19-jarcenta rusa literaturo. Eldonejo Sezonoj planas enmondigi la libron en la sekva jaro.

  La antologio (ankař la dua kaj tria volumoj) devos esti bona kiel enhave, tiel forme (bona preso, fortika bindo, eleganta kromkovrilo). La eldonkvanto devos esti almenař duoble pli granda ol la supozata vendokvanto en la proksimaj jaroj, kaj tiel la libro estos havebla en la merkato dum sufiŠe longa tempo.

  La vendoprezo de la unua volumo estos 24 eřroj, sed la prezo en Ruslando estos malpli alta -- nur 170 rubloj je la nuna kurzo, aktualigota lař la inflacio -- por ke °in povu aŠeti ankař neriŠaj literatur-amantoj en nia lando.

  Jam nun ni akceptas antařpagojn (24 EUR ař 170 rubloj). Paginte nun, vi ■paros la sendokostojn kaj ricevos la libron tuj post la eldono rekte de Sezonoj.

  Pli bonstataj samideanoj, societoj kaj entreprenoj povas sponsori la projekton per donaco de, respektive, 50 eřroj ař 500 rubloj. (Kompreneble, oni povas donaci pli grandan sumon!). Ăiu sponsoro ricevos ekzempleron de Rusa novelaro kaj diplomon de la eldonejo. La listo de la donacintoj aperos en la libro mem kaj en La Ondo de Esperanto.

  Ruslandanoj sendu pagojn al Halina Gorecka je la redakcia adreso ař banke (petu informojn). Moskvanoj povas pagi al Oksana Kostousova (tel. 4987212). Alilandanoj pagu al nia UEA-konto avko-u.

  La unua antařpaginto estas Nikolaj Batyrev. La unuan subtenan kotizon ni ricevis de Bard Hekland.

  Koran dankon!

  Halina Gorecka


  Gazetoj

  Literatura Foiro. 2000: 183

  Temas pri la unua numero plene produktita en Bulgario: redaktado, enpa°igo, presado kaj ekspedo. Kaj la februara numero kaj Šiuj sekvaj dum la jaro 2000 estos kun plenkoloraj kovropa°oj prezentantaj belajn altmontarajn pejza°ojn.

  La uverturan poemon Bela Nigrulino de Peter Browne kaj la unuan Šapitron de la romano La malta revo de Frans Sammut (en traduko de Carmel Mallia, el la malta lingvo) ilustras belaj desegna╝oj de Temenu╝ka Lalova speciale faritaj por Ši tiuj verkoj.

  La literaturan karakteron de la revuo konfirmas la rakonto La bernaj ursoj de Alexandre Dumas (aperinta unuan fojon en 1913), la recenzoj pri la libroj 75 jaroj. W. Auld (rec. Julian Modest), Trans maro kaj morto (rec. Istvßn Nemere), Slavonia arbaro (rec. Raita Pyhńlń), Maigret hezitas (rec. Sylvan Zaft) kaj La pelto (rec. Tibor Szabadi). Vera Barandovska-Frank analizas la verkaron de unu el la nuntempaj latinaj poetoj, Jan Novßk.

  En LF-183 troveblas ankař la voŠdonilo por la premio La Verko de la Jaro, kiun asignos referendume la legantoj de la revuo. En la rubriko Speciale PEN oni legos pri la Japana PEN-Centro kaj nia lingvo. La didaktika rendevuo de Claude Gacond kaj Henri Dognac Ši-foje rakontas pri la kabeinta Kabe. En LF-183 troveblas detaloj pri la 19a Internacia Literatura Forumo.

  Artikolo de Ljubomir TrifonŠovski rakontas pri la koncepto de la libro La cent plej eminentaj esperantistoj de la dudeka jarcento (eldonota de LF-koop).

  En la artaj rubrikoj estas recenzo pri la kompakta disko Masko (fare de Anna Lßszay) kaj artikoloj pri la aktoro Nikolaj Rytjkov (de Aleksandro Žarjkovskij) kaj pri la pianisto Imre Ungßr (de Zofia Banet-Fornalowa). En la kulturpolitikaj rubrikoj aperas la salutmesa°o de Marc Hiltbrand, prezidanto de LF-koop, kaj informo pri la unua verdikto de la Kortumo de la Pakto por la E-Civito.

  LF-183 fini°as per la komentario de Valdas Banaitis La reala dudekkvina horo.

  HeKo


  Ricevitaj gazetoj

  Ařstra Esperanto-Revuo. 2000/1-3;
  Bazaro. 2000/1;
  El Popola Ăinio. 2000/3;
  Esperanto. 2000/3;
  Franca Esperantisto. 2000/516;
  Heroldo de Esperanto. 2000/2,3;
  Internacia Čurnalisto. 2000/1;
  KAE-Informilo. 2000/30;
  Komencanto. 2000/2;
  Kontakto. 2000/2;
  La Gazeto. 2000/87;
  La Ondo de Esperanto. 2000/4;
  La Revuo Orienta. 2000/2;
  l'esperanto. 2000/2;
  Litova Stelo. 2000/1;
  Monato. 2000/3;
  Norvega Esperantisto. 2000/1;
  Scienco kaj Kulturo. 2000/1;
  Sennaciulo. 1999/12, 2000/2;
  Spiritisma Esperanto-Informilo. 2000/107;
  Starto. 2000/1;
  Tempo. 1999/3-4;
  Trampo. [2000/1];
  Wydarzenia Esperanto-Polska. 2000/2,3.


  MOZAIKO

  Ni ricevis 8 solvojn de la krucvortenigmo el la februara Ondo. Ăiuj, krom du, estis tute °ustaj. Ni lotumis libropremion kaj °in gajnis Vladimir VyŠeg╝anin el Ni╝nij Tagil. Niaj gratuloj!

  Respondoj: 1. adreso; 2. pedalo; 3. poento; 4. nadlet'; 5. oran°o; 6. eterna; 7. kadeto; 8. rakedo; 9. lo°ejo; 10. kajero; 11. kodeks'; 12. sukero; 13. botelo; 14. balono; 15. skatol'; 16. makulo.


  Tri proverboj

  Provu deŠifri la tri subajn proverbojn:

  La unua proverbo:

  1,2,3,4,5,1 6,7,8,7,3,9 -- 8,3,9,10,2,1 1,7,3,9.

  Helpvortoj:

  sova°a porko: 1,2,3,9;

  maldekstra: 5,4,6,1;

  tio, pri kio oni parolas, skribas, verkas: 8,7,10,9.

  La dua proverbo:

  1,2 3,4,5,4,6,1,7,8 9,8,10,4,11 11,1,12,10,13 4,7 14,1,7,8.

  Helpvortoj:

  meblo: 6,4,3,7,8;

  religia funkciulo: 9,4,11,6,12,8;

  sinsekvo da personoj, unu post la alia: 10,13,14,8;

  fenestreto en pordo ař muro: 5,13,2,1,6,8.

  La tria proverbo:

  1,2,3 4,5,6,7,8,7,9 10,5,4 11,12,13,14,13,15, 12,2,3,14 13,14,2 16,7,14,1,7,9 10,5,4 17,7,9,12,13,14,13,15.

  Helpvortoj:

  printempa monato: 7,10,4,2,8,13;

  printempa birdo: 14,7,15,12,2,14,6,7,8,13;

  multaj floroj estas ... : 17,3,1,5,16,13;

  vojo por veturiloj: 11,13,9,5,13.

  Kompilis Tatjana Kulakova kaj Jevgenij Kostygov

  La respondoj devos veni al la redakcia adreso antař 10 jul 2000. Unu el la respondintoj ricevos librodonacon. La respondon sendu al la redakcia po■ta adreso ař rete al la rubrikestro: kulakova@akb.mplik.ru. Memoru, ke jarfine ni premios la plej aktivan respondemulon.


  Foje okazis

  La tero naskas nenion fian

  Bildo de Gennadik Shchlepchenko
  Ripozante en sia bieno fama rusa kemiisto Dmitrij Mendelejev (1834--1907) foje vizitis kuirejon, kie lokaj kamparaninoj sortimentis la fungojn plukitajn en arbaro.

  -- Fia fungo! Fia fungo! -- neatendite kriis knabineto, fingre indikante amaniton. Dmitrij IvanoviŠ klinis sin al la knabineto kaj diris kviete sed grave:

  -- Memoru! La tero naskan nenion fian, nur ion neman°eblan, kaj eŠ ne por Šiu.

  Adaptis kaj pentris Gennadij ŮlepŠenko


  Foto de Aleksej Birjulin
  La fota╝o farita de Aleksej Birjulin montras, ke en Tomsk (Siberio) oni ne nur preparadas la someran tendaron OrSEJT-32, sed ankař legas La Ondon.


  Frazoj

  Lingvo kreita de Ludoviko Zamenhof hodiař fari°is neapartigebla parto de tutmonda kultura sperto, °i fortigas reciprokan interkomprenon, proksimigas landojn kaj homojn, permesas eksenti ekskluzivecon de propra kulturo kaj helpas agordi tradiciajn valorojn kun la modernaj. Estas °ojige, ke Litova Esperanto-Asocio aktive partoprenas en tiuj procesoj, ke dank' al via komunumo plekti°as novaj ligoj kun intelektuloj de la mondo, ke nia ■tato havas ankorař unu eblecon pli bone ekkoni la mondon, kaj la mondo -- pli bone ekkoni Litovion. Mi deziras, ke Ši tiu agado estu evoluigata kaj dařrigata, ke via asocio ankař en estonteco kunigu homojn de diversaj landoj kaj konceptoj surbaze de humanismaj valoroj.

  Valdas Adamkus
  prezidanto de Litova Respubliko
  Litova Stelo. 2000: 1


  ... Ekzemple, ni planis ke en la jaro 2000 estu pli ol 500 membroj de Norvega E-Ligo, kaj ke ili regu Esperanton. Ni konstatas, ke la membronombro malkreskis, kaj ni bone scias, ke multaj el niaj membroj ne parolas ař tre malbone parolas la lingvon.

  Torstein Kvakland
  Norvega Esperantisto. 2000: 1


  Esperantistoj estas kaptitaj de sia ideologio kaj adoras sian lingvon. Ili Šiam donas al la lingvo superajn eksternormalajn valorojn. "Esperanto estas la ununura, sola lingvo, kiu kreis idealan socion. Esperanto estas la nura lingvo kreita de unuopulo, kiu vivas. Esperanto estas la plej perfekta strukture, lingve la plej riŠa, tiel ke °ian poezion ne eblas traduki al aliaj lingvoj ktp". Per tio ni fakte asertas, ke Esperanto estas nenormala... Neesperantistoj, aparte la intelektuloj, tuj suspekte rigardas esperantiston, kiam ili ařdas la aserton, ke Esperanto estas io aparta, la plej bona, sen konkurenco. Kiu tion asertas tiu estas sektano, kredanto pri io, kio ne estas ebla.

  Zlatko Ti■ljar
  Sennaciulo. 2000: 2


  Samideanoj tra la tuta mondo, konscii°u ke el Šinoj konsistas Š. unu kvinono de la homaro, ke tie la homoj, ne infektitaj de fremdaj lingvoj kiel en la Okcidento, volonte lernas Esperanton, ke Ăinio iam havos pezon antařen pu■i la neřtralan lingvon °is °i havos facilan kurson en diplomatiaj rilatoj. Tial Šiu homo kapabla legi en Esperanto sentu sin devigata forte subteni (per abono) la belan revuon El Popola Ăinio...

  Georgo Otto Vaske
  El Popola Ăinio. 2000: 3


  ANONCETOJ

  Ăiu vorto en la anonceto kostas 50 kopekojn por ruslandanoj. Por alilandanoj 5 vortoj kostas unu respond-kuponon. La pagon sendu al Halina Gorecka je la redakcia adreso.

  Lingvisto, studento, deziras korespondi tutmonde. Interesoj: lingvoj, sciencoj k.s. (scias la brajlon).

  Sergej Kalegin RU-385060, r.Adygeja, u.Majkop, v.Hanskaja, str.Gorkogo 28, Kalegin S.N., Ruslando.


  Čus aperis du kompakt-diskoj. La unua enhavas plenan kolekton de muzikverkoj de J.M.Jarre (la disko estas porkomputila, ne ařdia), sur la dua estas granda kolekto de esoter-rilataj tekstoj (religio, filozofio, psikologio, jogo, magio, NIFO, astrologio ktp) en la rusa kaj la angla. La prezo de unu disko estas 100 rubloj, du diskoj kostas 180 rublojn.

  Rete: ikar@esperanto.nu
  Adreso: RU-658076, Altajskij kr., Pervomajskij r-n, g.Sibirskij, ul. Kedrovaja, 2-7, Akimenko I.A., Ruslando.


  Mi volonte oferos mian liberan tempon al esperantistaj grupoj, kiuj planas kaj deziras viziti Kopenhagon. Mi estas pensiulo, kaj turismo estas mia hobio (ne profesio). Pro tiu kařzo mia gvido estas senpaga, sed mi bone konas la urbon.

  Eugeniusz Rybarczyk Bispeparken 29.lth 2400 Kopenhago NV, Danlando.


  "La plej bona libro pri esperanto en la rusa lingvo" (D. Cibulevskij, fama E-aktivulo)

  "Tian libron ni ankorař ne havis. Ăi tiu libro-nova╝o estas specimeno de °enro (bazita sur) la principo de "instruo tra amuzo". La libro konatigas la legantojn ne nur kun faktoj, sed (kaj antař Šio!) kun la aparta etoso de la E-movado. La libro legi°as kiel forporta beletra verko" (V. Ůvedova, d-rino de filologio, docento, ekstermovadulino)

  Rekomendata de la Ăefa Atesta kaj Lingva Komisiono de la Rusia Esperantista Unio por prepari°i al B- kaj C-ekzamenoj:

  A. Melnikov. Portreto de ideo kun malordinaruloj anstatař la fono, ař La lingvo de doktoro Esperanta-a. Rostov-na-Donu: Eldonejo de la Ůtata pedagogia universitato, 1997. -- 159 p. (Eldonita en la rusa lingvo. Bona donaco por eks-USSRaj esperantistoj kaj E-kluboj, publikaj bibliotekoj, amaskomunikilaj redakcioj k.s. Speciala superrabatita prezo por distribuo en eks-USSR!)

  ***

  Libro de korifeoj. La sola en la movado krestomatio de la E-kulturo!

  La ařtoro: E-akademiano instruisto kun jardekoj da sperto B. Kolker. "Kunverkintoj": L. Zamenhof, G.Waringhien, E.Privat, J.Wells, Šiuj klasikuloj de la esperanta literaturo k.a.

  La libro enhavas tekstojn pri la historio kaj facetoj de nia lingvo (de "Kiel naski°is Esperanto" plume de la Majstro °is... sakroj en Esperanto), movadajn temojn (de konsiloj pri la E-kluba agado °is esperantisma filozofio), E-beletra╝ojn, interesa╝ojn pri landoj kaj moroj. Ăiuj tekstoj estas abunde komentitaj kaj havas ekzercojn. En 1993 -- unu el la plejvendatoj de la UEA-libroservo! Frandenda libro!

  Rekomendata de la Ăefa Atesta kaj Lingva Komisiono de la Rusia Esperantista Unio por prepari°i al B- kaj C-ekzamenoj:

  B.Kolker. Voja°o en Esperanto-lando. Perfektiga kurso de Esperanto. Moskvo: Progress, 1992. -- 338 p. Ilustrita. Speciala prezo por eks-USSR.

  ***

  Kiel instrui Esperanton maltede?

  Čus aperis. A. Melnikov. Instruado -- sen turmentado! La Šefaj principoj de fremdlingvo-instruado kaj praktikaj konsiloj por Esperanto-kursgvidantoj (helpilo por profesiaj kaj amatoraj E-instruantoj). Eldonis en Esperanto Rostova Ůtata Pedagogia Universitato egide/kunlabore kun ILEI, 1999. -- 96 p. Speciala prezo por eks-USSR.

  ***

  Mendu la librojn Še ILEI, UEA-Libroservo ař la ařtoro:

  Adreso: p.k.393, RU-344007 Rostov-na-Donu-7, Rusio, (nepre aldonu afrankitan koverton por respondo)

  Rete: aleks-meln@mail.ru
   


  Kolekto 2000 estas realigita!

  Vinilkosmo
  Kiam en 1998 estis lanŠita la projekto Kolekto 2000 enkadre de Kampanjo 2000, neniu esperis atingi tiom da sukceso.

  La celo estis plenumita pli frue ol antařvidite pro la kvalita kaj serioza akurateco en la laboro de Šiuj artistoj kaj bandoj kiuj partoprenis en la kolekto, sed ankař dank'al Šiuj personoj kiuj aktive kunlaboradis. Gravas ankař substreki subtenan partoprenon de FAME-fonda╝o en la projekto. La sperto estis riŠoplena por Šiuj partoprenantoj senescepte kaj espereble la rezulto alportas plezuron al la ■atantoj de la E-muziko.

  Kolekto 2000 meritas sian nomon Šar °i finkompleti°is komence de la eřropa printempo de la 2000a jaro! Ăi tiuj enkondukaj vortoj anoncas aperon de la du lastaj kodiskoj fermintaj la Kolekton.

  Ambař diskoj prezentas bandojn tute novajn, neniam eldonitajn en Espio.

  -- La 9a kodisko de la kolekto, Kia viv', enhavas 7 titolojn de la franca varietea rok-gruva bando el Nantes (Suda Bretonio) Kore, kies kantisto, Kris Spitzer, esperanti°is antař pli ol unu jaro. La tekstoj prezentas ekstremajn Šiutagajn vivproblemojn (Aidoso, frenezo, dan°era stirado, morto, amo, surstrata vivo, pasio, disi°oj, ktp...).

  -- La 10a kaj lasta kodisko Lingvo Intermonda entenas 9 titolojn de la finna-brita ummuzika bando DolŠamar el Helsinki. Vi malkovros muzikojn umantajn inter repo/hiphopo kaj ekstertera tekno-roko. Miriga kosmo■ipa voja°o tra la tero per intermonda lingvo: buklu viajn savzonojn kaj bon■ancan voja°on...

  De la unua °is la oka diskoj, Kolekto 2000 lařvici°as jene:

  1. 1. JoMo kaj Liberecanoj,
  2. 2. Jacques Yvart "Kantas Georges Brassens",
  3. 3. Persone "...sed estas ne",
  4. 4. Solotronik "Polimorfia Arkiteknia",
  5. 5. Merlin "Por la Mondo",
  6. 6. La Porkoj "Ůako",
  7. 7. Kajto "Masko",
  8. 8. La Kompanoj "Survoje".
  Ăiu kodisko disponeblas Še la kutimaj libroservoj ař rekte Še Vinilkosmo, po 12,05 EUR+ 3,05 EUR por la sendokostoj al Eřropo (aliaj landoj, por pliaj kvantoj konsultu nin). Kostoj por mendi la tutan Kolekton 2000 (10 diskoj) estas: 99,10 EUR + 15,25 EUR por la sendokostoj al Eřropo.

  Post Kolekto 2000 aliaj projektoj prepari°as por dařre °ojigi vian muzikemon, tiel vi povos malkovri tre baldař subgrundan esperanto-kompil' prezentanta bandojn punkajn, hadkorajn, grincajn, tra■ajn, ktp kuneldonita de La Blua Papilio kaj Vinilkosmo.

  Sekve planatas kadre de alia projekto teknoa kompil' kaj alia rep-hiphopa sen forgesi alian seri-eldonon kies unua KD estos Kaj Tiel Plu, la fama kataluna popolmuzika bando.

  Kelkajn el tiuj artistoj kaj bandoj vi povos malkovri ař revidi en vivaj koncertoj dum KAFE (Kultura Emblemo de KAFE-2000Arta Festivalo de Esperanto) okazonta en Tuluzo 5--9 jul 2000.

  Vizitendaj retpa°oj:

  www.sciuro.demon.co.uk/rokgazet

  www.musicexpress.com.br/jomo

  www.esperanto.fi/kef 2000.html

  Adreso: Vinilkosmo, FR-31450 Donneville, Francio

  Rete: vinilkosmo@esperanto.org,
  rok-gazet'@esperanto.org,
  kafe@esperanto.org


  PERANTOJ DE LA ONDO DE ESPERANTO

  AŢSTRIO: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, AT-3400 Klosterneuburg
  AŢSTRALIO: Libroservo de AEA, Esperanto-domo, 143 Lawson St., Redfern N.S.W. 2016
  BELGIO: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
  BRAZILO: Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 03625, Brasilia, DF 70084-970
  BRITIO: Paul Hewitt, 26 Highfield Road, North Thoresby, Grimsby, DN36 5RT
  BULGARIO: Ljubomir TrifonŠovski, pk 26, BG-3000 Vraca
  ĂEŽIO: Vladislav Hasala, A.Dvorßka 1, CZ-696 62 Strßznice
  DANLANDO: Frederik Eriksen, Finsensgade 10, DK-4800 Nykobing F.
  ESTONIO: Virve Ernits, Mahla 65-1, EE-11212 Tallinn
  FINNLANDO: Heta Kesńlń, Kalamiehenkuja 3 D 32, FI-04300
  FRANCIO: Unui°o Franca por Esperanto, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris
  GERMANIO: Esperanto-Centro, Rheinstr. 9, DE-12159 Berlin
          Manfred FŘhrer, Am Stadtpfad 11, DE-65760 Eschborn
  HISPANIO: Juan AzcuÚnaga Vierna, Gen. Dßvila, 127, por 7, 2 iz., ES-39007 Santander
  HUNGARIO: Attila Kovacs, Pf. 374, HU-7601, PÚcs
  IRLANDO: Joy Davies, 9 Templeogue Wood, Dublin 6W
  ISLANDO: Islanda Esperanto-Asocio, p.k. 1081, IS-121 ReykjavÝk
  ISRAELO: Aleksandr Miki■ev, 20/1 Hameleh-Amacja-str., IL-77484 A■hod
  ITALIO: Itala Esperanto-Federacio, Via Viloresi 38, IT-20143 Milano
          Vi■nja BrankoviŠ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste
  JAPANIO: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3, T˘ky˘-to 162-0042
  KANADO: Kanada Esperanto-Asocio, P.O.Box 2159, Sidney, BC, Canada V8L 3S6
  KATALUNIO: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell, Katalunio
  KOREIO: KEA. Kang Byeon Han Shin Core B/D No 1601 Mapo-Dong 350 Mapo-ku, Seoul
  LITOVIO: Litova Esperanto-Asocio, p.k 167, LT-3000 Kaunas-C
  NEDERLANDO: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
  NORVEGIO: Esperantoforlaget A.S., Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo.
  POLLANDO: Maciej Wnuk, Skrytka 105, ul. Broniewskego 77-137, PL-01-865 Warszawa
  PORTUGALIO: Portugala Esperanto-Asocio, Rua JoŃo Couto, 6, R/C-A, PT-1500 Lisboa
  RUSLANDO: Halina Gorecka, RU-620077 Jekaterinburg-77, p.k. 67
  SLOVAKIO: Milan Zvara, PopradskÚ Nab. 33, SK-058 01 Poprad
  SVEDIO: SEF, Lisbet AndrÚasson, S÷dra R÷rum pl 455, SE-24294 H÷rby
  SVISLANDO: Christoph Scheidegger, Im Schleedorn 6, CH-4224 Nenzlingen
  USONO: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530


  LA ONDO DE ESPERANTO

  SENDEPENDA INTERNACIA REVUO.
  2000. N-ro 5 (67)
  Aperas Šiumonate
  Fondita en 1909 de Aleksandr SaÂarov
  Refondita en 1991
  Eldonas kaj administras: Halina Gorecka
  Redaktas: Aleksander Kor╝enkov
  Konstantaj kunlaborantoj: Maria Ba╝enova, Boris Kondratjev, Viktor Kulakov, Tatjana Kulakova, Valentin Melnikov, Sergio Pokrovskij, Wolfgang Kirschstein
  Adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando
  Telefono: (3432) 281711
  Telefakso: (3432) 775252 Esperanto 281711
  Elektronika adreso: sezonoj@mail.ru
  Hejmpa°o: http:/www.sezonoj.itgo.com
  Abontarifo por 2000:
      -- Internacia tarifo: 22 eřroj 24 usonaj dolaroj
      -- Orienteřropa tarifo: 15 usonaj dolaroj
      -- Ruslanda tarifo: 135 ruslandaj rubloj
      -- Aerpo■ta aldono: 4 eřroj ař usonaj dolaroj
  Konto Še UEA: avko-u
  Recenzoj. Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro, kasedo, disko k. a. al la redakcia adreso.
  Eldonkvanto: 500 ekzempleroj
  Elektronika eldono: Abonebla Še nia elektronika adreso kontrař 10 usonaj dolaroj
  Anonctarifo:
      -- Plena pa°o: 100 EUR (1000 rub.)
      -- Duona pa°o: 60 EUR (600 rub.)
      -- Kvarona pa°o: 35 EUR (350 rub.)
      -- Okona pa°o: 20 EUR (200 rub.)
      -- Malpligrandaj: 0.50 EUR ař 5 rubloj por 1 cm▓
      -- Kovrilpa°a anonco, kun aldono de plia koloro, kostas duoble.
  Triona rabato por ripeto en la sekva numero.
  Donacoj. La donacoj estas danke akceptataj Še la redakcia adreso (ruslandaj rubloj) ař Še nia konto avko-u Še UEA (devizoj).
  Oni povas represi kaj traduki materialojn el La Ondo de Esperanto nur kun indiko de la fonto.
  (c) La Ondo de Esperanto, 2000.
  Subtitolo