La Ondo de Esperanto

INTERNACIA SENDEPENDA BITGAZETO

Aperas ĉiumonate (krom aŭgusto) laŭ la normoj pdf kaj ePub
Fondita en 1909 de Aleksandr Saĥarov
Refondita en 1991
Eldonas kaj administras: Halina Gorecka
Redaktas: Aleksander Korĵenkov
Konstantaj kunlaborantoj:
       Paweł Fischer-Kotowski (vicredaktoro)
       Peter Baláž
       István Ertl
       Irina Gonĉarova
       Dafydd ab Iago
       Povilas Jegorovas
       Wolfgang Kirschstein
       Aleksej Korĵenkov
       Floréal Martorell
       Valentin Melnikov
       Paŭlo Moĵajevo
       Sergio Pokrovskij

Adreso: RU-236039, Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando — Россия
Telefono: (4012) 656033
Retadreso: sezonoj@kanet.ru
Retejoj: http://esperanto-ondo.ru, http://sezonoj.ru

Abontarifo por 2019:
Internacia tarifo: 15 eŭroj
Dolara tarifo: 17 usonaj dolaroj
Pollanda tarifo: 60 zlotoj
Ruslanda tarifo: 850 ruslandaj rubloj
Konto ĉe UEA: avko-u
Recenzoj. Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro, kasedo, disko k.a. al la redakcia adreso.
Anonctarifo:
Plena paĝo: 50 EUR (4000 rubloj)
Duona paĝo: 30 EUR (2400 rubloj)
Kvarona paĝo: 15 EUR (1200 rubloj)
Okona paĝo: 10 EUR (800 rubloj)
Triona rabato por ripeto en la sekva numero.
Donacoj. La donacoj estas danke akceptataj ĉe la redakcia adreso (ruslandaj rubloj) aŭ ĉe nia konto avko-u ĉe UEA (devizoj).

Oni povas represi tekstojn kaj bildojn el La Ondo de Esperanto nur kun permeso de la redakcio aŭ de la aŭtoro kaj kun indiko de la fonto.


La Ondo de Esperanto | Hejmo