La Ondo de Esperanto

INTERNACIA SENDEPENDA BITGAZETO

Aperas ĉiusezone laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub”
Fondita en 1909 de Aleksandr Saĥarov
Refondita en 1991
Eldonas kaj administras: Halina Gorecka
Redakcio:
       Aleksander Korĵenkov (redaktoro)
       Paweł Fischer-Kotowski (vicredaktoro)
       Peter Baláž
       Stanislav Belov
       István Ertl
       Povilas Jegorovas
       Wolfgang Kirschstein
       Paŭlo Moĵajevo
       Sergio Pokrovskij

Adreso: RU-236039, Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando — Россия
Telefono: (4012) 656033
Retadreso: sezonoj@kanet.ru
Retejoj: https://esperanto-ondo.ru, https://sezonoj.ru

Abontarifo por 2022:
Internacia tarifo: 15 eŭroj
Dolara tarifo: 17 usonaj dolaroj
Pollanda tarifo: 60 zlotoj
Ruslanda tarifo: 850 ruslandaj rubloj
Konto ĉe UEA: avko-u
Recenzoj. Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro, kasedo, disko k.a. al la redakcia adreso.
Anonctarifo:
Plena paĝo: 50 EUR (4000 rubloj)
Duona paĝo: 30 EUR (2400 rubloj)
Kvarona paĝo: 15 EUR (1200 rubloj)
Okona paĝo: 10 EUR (800 rubloj)
Triona rabato por ripeto en la sekva numero.
Donacoj. La donacoj estas danke akceptataj ĉe la redakcia adreso (ruslandaj rubloj) aŭ ĉe nia konto avko-u ĉe UEA (devizoj).

Oni povas represi tekstojn kaj bildojn el La Ondo de Esperanto nur kun permeso de la redakcio aŭ de la aŭtoro kaj kun indiko de la fonto.


La Ondo de Esperanto | Hejmo