Ĉi tiu dokumento uzas la signaron UTF-8.

Osmo BullerOsmo Buller: la Esperantisto de la Jaro

La Ondo de Esperanto iniciatis en 1998 proklamon de la Esperantisto de la Jaro. Al tiu projekto aliĝis reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esperanto-komunumo kaj sendependaj kompetentuloj. La unua laŭreato en 1998 estis William Auld; en 1999 lin sekvis Kep Enderby. En 2000 la honoran titolon ricevis tri personoj: Hans Bakker, Mauro La Torre kaj Jouko Lindstedt.

Ĉi-jare la kandidatigantoj proponis 15 personojn, al kiuj la elektantoj povis doni siajn voĉojn. La rezulto de la voĉdonado estas jena:

Laŭ la Regularo pri la Esperantisto de la Jaro: “Se pli ol unu persono ricevos egale plej multajn voĉojn, kiel laŭreato estos proklamita tiu, kiun proponis pli multaj kandidatigantoj”. Sekve Osmo Buller estas elektita kiel la esperantisto de la jaro 2001, ĉar li ricevis du kandidatigojn kaj Piron nur unu.

Osmo Buller per sia demisio en 2001 finis la rezultoriĉan deĵorperiodon kiel Ĝenerala Direktoro de UEA. Dank' al li la Gazetaraj Komunikoj de UEA regule kaj objektive informas la esperantistaron pri UEA. Lia septembra restado en Ĉinio kaj Litovio aktivigis la movadon tie kaj faris la rilaton de aŭtoritatoj en tiuj du landoj pli favora al Esperanto.

Proponantoj (Kandidatigantoj):

Marija Belošević (HR): ekssekretario de ILEI;
Višnja Branković (IT): direktoro de Orbis Pictus;
Renato Corsetti (IT): prezidanto de UEA;
István Ertl (NL): demisiinta redaktoro de Esperanto;
Edmund Grimley Evans (GB): prezidanto de EAB;
Judit Felszeghy (HU): sekretario de la Esperanta PEN-Centro;
Aleksander Korĵenkov (RU): redaktoro de La Ondo de Esperanto;
Bruno Masala (FR): gvidanto de AERA (OSIEK);
Valentin Melnikov (RU): poeto, ĵurnalisto, tradukanto;
Yamasaki Seiko (JP): membro de la Akademio de Esperanto.

Elektantoj:

Petr Chrdle (CZ): direktoro de KAVA-PECH;
Lee Chong-Yeong (KR): vicprezidanto de UEA;
Stano Marček (SK): redaktoro de Heroldo de Esperanto;
Geraldo Mattos (BR): prezidanto de la Akademio de Esperanto;
Stefan Maul (DE): prezidanto de TEĴA, ĉefredaktoro de Monato;
Mine Yositaka (JP): eksredaktoro de Riveroj;
Sergio Pokrovskij (RU): sciencisto, tradukanto, eseisto;
Anna Margareta Ritamäki (FI): komitatano de UEA;
Roland Rotsaert (BE): kasisto de IKEF, redaktoro de La Merkato;
Ljubomir Trifonĉovski (BG): ĉefredaktoro de Literatura Foiro.

Halina Gorecka, sekretario 


Novaĵoj