PosterRonda Tablo en Bangkoko

Nova rezolucio favore al Esperanto

CONGO (Konferenco de Neregistaraj Organizaĵoj) — platformo de NRO-j en konsultaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj — okazigis 9–13 dec 2002 Azian Civilsocian Forumon (ACSF 2002) en UN-domo en Bangkoko, Tajlando. La Konferencon partoprenis vicprezidanto de UEA, Lee Chong-Yeong.

Laŭ propono de la vicprezidanto de UEA, la 11an de decembro okazis speciala grupkunsido pri “Lingvo kaj Homaj Rajtoj”. La kunsidon prezidis Hui Lu el la Oficejo de la Alta Komisiito de UN pri Homaj Rajtoj en Ĝenevo. Ĉirkaŭ kvardek reprezentantoj de diversaj NRO-j partoprenis la grupkunsidon, kiu okazis samtempe kun kvar aliaj kunsidoj. Inter la partoprenantoj estis Nikhil Chandavarkar el DESA (Departemento de UN pri ekonomiaj kaj sociaj aferoj en Nov-Jorko, kiu reale funkcias kiel sekretariejo de Ekonomia kaj Socia Konsilio de UN = EKOSOK). D-ro Lee prelegis dum 30 minutoj pri “Lingvo kaj Internaciaj Homaj Rajtoj”.

Post ĉirkaŭ unuhora diskuto, la grupo akceptis rekomendojn kaj prezentis ilin al la Konferenco. La rekomendoj estos inkluzivitaj en la fina detala raporto de ACSF 2002.

Sekvas la Esperanta versio de la origine anglalingvaj rekomendoj:

Sub la temo “Homaj Rajtoj”, Ronda Tablo III, “Lingvo kaj Homaj Rajtoj”, de la Azia Civilsocia Forumo 2002 de CONGO, kunsidinta la 11an de decembro 2002 en Bangkoko;

Notante, ke la 2a artikolo de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, kiu diras, ke “ĉiuj rajtoj kaj liberecoj difinitaj en tiu ĉi Deklaracio validas same por ĉiuj homoj, sen kia ajn diferencigo, ĉu laŭ raso, haŭtkoloro, sekso, lingvo, religio…”,

Konsentante, ke la homaj rajtoj ne povas esti kompletaj sen observado de la lingvaj rajtoj, kiuj estas esencaj por lingve demokratia kaj egaleca komunikado,

Konsiderante, ke la nuntempa monda lingva ordo, kiu maljuste favoras unu etnan lingvon, akcelas malobservadon de la internaciaj lingvaj homaj rajtoj,

Memorigante la rezolucion de tema grupo pri Lingvo kaj Homaj Rajtoj de la Seula Internacia Konferenco de NRO-j en 1999, kiu proponis ke UN konsideru la problemojn de la lingvaj aspektoj de la homaj rajtoj en unu el la kunsidoj de EKOSOK, kaj

Memorigante la rezolucion de la Ĝenerala Asembleo de Unesko en 1985 (Sofio), kiu rekomendis al la Ŝtatoj-Membroj instigi instruadon de Esperanto por plibonigi internacian interkompreniĝadon kaj al internaciaj NRO-j pristudi la eblecon utiligi Esperanton kiel rimedon por disvastigi inter siaj membroj ĉiajn informojn,

Rekomendas, ke:

1. UN, speciale EKOSOK, enmetu temon “Lingvo kaj Homaj Rajtoj” en tagordon de unu el la venontaj asembleoj, por diskuti la mondan lingvan politikon, lingvajn aspektojn de la homaj rajtoj, kaj la administradan neefikecon kaŭzitan de diverslingveco, kun la celo konsideri novan internacian lingvan ordon,

2. Komisiono de UN pri Homaj Rajtoj establu laborgrupon por studi la problemojn de la lingvaj homaj rajtoj kaj malobservado de homaj rajtoj pro lingva malegaleco kaj maljusteco, kaj

3. Internaciaj NRO-j subtenu la agadon de la Koalicio de NRO-j por Internacia Helplingvo, kaj konsideru eksperimente enkonduki en sian laboron uzadon de etne neŭtrala internacia helplingvo, ekzemple, Esperanto.

Lee Chong-Yeong
vicprezidanto de UEA


La angla teksto

RECOMMENDATIONS

Under the theme “Human Rights”, the Round Table III, “Language and Human Rights”, of the CONGO Asian Civil Society Forum 2002, convened on 11 December;

Noting that Article 2 of the UN Universal Declaration of Human Rights, which says, “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, …”

Agreeing that human rights cannot be complete without observation of language rights which are essential for linguistically democratic and equitable communications,

Considering that the present world language order, which is unfairly favorable to a particular ethnic language, accelerates violation of international linguistic human rights,

Recalling the resolution made by the “Language and Human Rights” Sub-theme session of the 1999 Seoul International NGO Conference, which suggested UN to consider the issues of linguistic aspects of human rights during one of its ECOSOC sessions,

Recalling the resolution of 1985 Unesco General Assembly (Sophia), which recommended the member governments to encourage teaching of Esperanto to promote international understanding and the international NGOs to consider the possibility of the use of Esperanto as a means for the spreading of information among its members,

Recommends that;

1. UN, ECOSOC in particular, place “Language and Human Rights” on the agenda of one of its forthcoming meetings, to discuss the global linguistic politics, linguistic aspects of human rights, and administrative inefficiency caused by language differences, with a view to consider a new international language order.

2. UN Commission for Human Rights set up a working group to study the problems of linguistic human rights and violation of human rights caused by linguistic inequality and injustice, and

3. International NGOs support the activities of NGO Coalition for International Auxiliary Language, and may consider experimenting in their work the use of ethnically neutral international auxiliary language, such as Esperanto.


Novaĵoj