Ĉi tiu paĝo estas en Unikodo (UTF-8).

Povilas JegorovasPovilas Jegorovas
la Esperantisto de la Jaro 2005

Internacia sendependa magazino La Ondo de Esperanto (Kaliningrado, Ruslando) iniciatis en 1998 ĉiujaran proklamon de la Esperantisto de la Jaro. Al la projekto aliĝis reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esperanto-komunumo kaj sendependaj kompetentuloj.

Kiel la unua laŭreato en 1998 estis elektita William Auld. En 1999 lin sekvis Kep Enderby. En 2000 estis distingitaj tri personoj: Hans Bakker, Mauro La Torre kaj Jouko Lindstedt. En 2001 laŭreatiĝis Osmo Buller, kaj en 2002 Michel Duc Goninaz. En 2003 elektita estis Dafydd ap Fergus. La esperantisto de la jaro 2004 estis elektita profesoro Helmar Frank.

Ĉi-jare la kandidatigantoj proponis 18 personojn, al kiuj la elektantoj povis doni siajn voĉojn.

La rezulto de la voĉdonado

Povilas Jegorovas 10 voĉoj
Tereza Kapista 6 voĉoj
Ilona Koutny 4 voĉoj
Renato Corsetti 3 voĉoj
Franko Luin 3 voĉoj
Erik Felker 1 voĉo
Kalle Kniivilä 1 voĉo
Clay Magalhaes 1 voĉo
Etsuo Miyoshi 1 voĉo
Flavio Rebello 1 voĉo

Kaŭna advokato Povilas Jegorovas, prezidanto de la Litova Esperanto-Asocio, estas proklamita la Esperantisto de la Jaro 2005.

La internacia komisiono elektis s-ron Povilas Jegorovas la Esperantisto de la Jaro 2005
• pro la bonega preparado kaj sukcesa realigo de la 90a Universala Kongreso de Esperanto kaj de la 4a Nitobe-Simpozio en Vilno;
• pro la ekzemplodonaj rilatoj kun litoviaj aŭtoritatoj, intelektuloj kaj amaskomunikiloj, danke al kiuj Esperanto progresas en Litovio;
• pro la kunordigo de eldonado de gravaj libroj pri Esperanto en la litova lingvo.

La solena proklamo okazis la 17an de decembro en Kaŭno, en la tradicia Zamenhofa Tago, kun ĉeesto de pluraj esperanstistoj kaj ĵurnalistoj (kvin televidoj sendis siaj raportistojn), kiuj ĝoje kuntostis je la sano de la Esperantisto de la Jaro 2005.

Kazys Starkevičius, membro de la litovia parlamento, atentigis pri la graveco de la agado de la Litova Esperanto-Asocio. Halina Gorecka, kiu donis al Jegorovas la diplomon, emfazis, ke unuafoje la honoran titolon ricevis orient-eŭropano kaj ke neniam pli frue estis distingita prezidanto de la landa asocio kaj kongres-organizanto. Respondante al la gratuloj, la laŭreato klarigis, ke li akceptas la honoran titolon kiel rekonon de la tuta landa movado en Litovio.

Baldaŭ en La Ondo de Esperanto aperos intervjuo kun la Esperantisto de la Jaro 2005.

Elektokomisiono

Proponantoj

Marija Belošević (Kroatio): ekssekretario de ILEI
Višnja Branković (Italio): direktoro de “Orbis Pictus”
Renato Corsetti (Italio): prezidanto de UEA
Aida Čižikaitė (Litovio): sekretario de LitEA
István Ertl (Luksemburgio): tradukisto, eksredaktoro de “Esperanto”, komitatano B de UEA
Edmund Grimley Evans (Britio): eksprezidanto de EAB
Judit Felszeghy (Hungario): ekssekretario de la Esperanta PEN-Centro
Dafydd ap Fergus (Belgio): ĵurnalisto, eksdirektoro de la Brusela Komunikadcentro de EEU
Aleksander Korĵenkov (Ruslando): redaktoro de “La Ondo de Esperanto”
Bruno Masala (Francio): komitatano de OSIEK
Valentin Melnikov (Ruslando): poeto, ĵurnalisto, tradukanto
Mine Yositaka (Japanio): redakciano de “La Movado”
Barbara Pietrzak (Pollando): direktoro de la Esperanta redakcio de la Pola Radio
Yamasaki Seikô (Japanio): membro de la Akademio de Esperanto
Ziko Marcus Sikosek (Germanio): historiisto, aŭtoro de “Esperanto sen mitoj”

Elektantoj

Petr Chrdle (Ĉeĥio): direktoro de KAVA-PECH
Michel Duc Goninaz (Francio): lingvisto, redaktoro de NPIV
Agneta Emanuelsson (Svedio): redaktoro de “Femina”
Gbeglo Koffi (Togolando): direktoro de la Afrika Oficejo de UEA
Ilona Koutny (Pollando): gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj che UAM
Lee Chong-Yeong (Koreio): eksprezidanto de UEA
Stano Marček (Slovakio): redaktoro de “Esperanto”
Geraldo Mattos (Brazilo): prezidanto de la Akademio de Esperanto
Stefan Maul (Germanio): ĉefredaktoro de “Monato”
Atilio Orellana Rojas (Nederlando/Argentino): direktoro de IEI, sekretario de ILEI
Sergio Pokrovskij (Ruslando): sciencisto, tradukanto, eseisto
Anna Margareta Ritamäki (Finnlando): prezidanto de EAF
Roland Rotsaert (Belgio): kasisto de IKEF; redaktoro pri Ekonomio de “Monato”
Ljubomir Trifonĉovski (Bulgario): verkisto, redaktoro

Sekretario

Halina Gorecka (Ruslando): eldonanto de “La Ondo de Esperanto”


La Esperantisto de la Jaro | Novaĵoj | Enirpaĝo