Ĉi tiu teksto aperis en la februara kajero de La Ondo de Esperanto (2010). Oni rajtas aperigi ĝin plene aŭ parte, se oni mencias la fonton (La Ondo de Esperanto, 2010, №2).


Jaro 2009: niaj atingoj kaj fiaskoj

Inter la “Rondaj Tabloj” de La Ondo la plej tradicia estas la jar-ŝanĝa. Ankaŭ ĉi-foje ni petis diverstendencajn aktivulojn respondi la demandon: “Kiujn Esperanto-eventojn en 2009 vi taksas la plej pozitiva(j) kaj la plej negativa(j)”. El la dek kvar demanditoj, dek afable sendis siajn respondojn, kiuj estas ĉi-sube en la alfabeta ordo.


Peter Balaz

Peter Baláž

Slovakio

Kunordiganto de E@I, estrarano de EEU, eldonisto (www.espero.sk)

Plej pozitivaj aferoj de 2009:

— Google-subteno por Esperanto, omaĝe al la 150-jariĝo de la naskiĝo de Zamenhof;
— pluraj EU-projektoj, subtenantaj Esperanto-agadon;
— UK en Bjalistoko;
— IJK en Liberec;
— lanĉo de vendado de MP3-kantoj en Esperanto (http://www.vinilkosmo-mp3.com/);
— sukcesa agado de E@I, ĉefe la organizado de SES, financado far EU kaj novaj projektoj.

Plej negativaj aferoj de 2009:

— manko de adaptiĝemo de niaj gvidaj organoj de la Esperanto-movado al novaj kondiĉoj kaj ŝanĝiĝanta mondo (ne nur estas afero de la jaro 2009, sed ĝi daŭris ankaŭ en ĝi);
— subtaksita kaj malfeliĉe realigata modernigo de Pasporta Servo;
— ofta amatoreco de la Esperanto-agado, malkapablo de starigo de klaraj celoj kaj strategioj por ilia atingo.

Renato Corsetti

Renato Corsetti

Italio

Prezidanto de Itala Esperanto-Federacio

Plej pozitiva atingo en 2009 estis la afiŝado fare de Google de la Esperanto-flago en la komenca paĝo. Tio abrupte transformis la bildon pri Esperanto ĉe multegaj homoj de mortinta lingva utopio al vivanta strebo en la direkto de lingva egaleco. Tio ankaŭ montris la vojon al aferoj, kiujn la movado devus pli konscie organizi. Mi revas pri tempo, en kiu UEA ne plu aranĝos Belartajn Konkursojn sed almenaŭ ankaŭ Belinformajn Konkursojn.

Plej negativa fenomeno, laŭ mi, estas la preskaŭ absoluta malinteresiĝo de la movado pri la nova labor-plano de UEA. Tio montras, laŭ mi, ke la movadanoj ne plu esperas ion de UEA aŭ de si mem rilate al Esperanto. Ili ja deziras la servojn, sed ne vere pensas, ke oni devus fari ion por alparoli la mondon kaj ŝanĝi la situacion kaj eĉ ne pretas pensi pri tio.


Probal DasguptaProbal Dasgupta

Barato

Prezidanto de UEA

Certe unu plej pozitiva evento en 2009 mi taksas — sendepende de moraj problemoj pri tiu elekto — la aperon de la Zamenhof-biografio Homarano de Korĵenkov. Ĝi ekzemplas solidan kaj gravan laboron, kaj spronos pli da same altkvalita laboro.

La plej negativa evento en mia vidgamo estis la fakto, ke Zofia Banet-Fornalowa sentis sin devigata proteste foriri de la bjalistoka Universala Kongreso. Mi volas publike bedaŭri la fakton, ke — ĉar ŝi menciis al mi, eke de nia unuafoja renkontiĝo, sian intencon momentojn antaŭ tiu protesta foriro, kaj ĉar estis momento festa kiu ligis al mi la manojn — mi mem ne trafis malhelpi la foriron mem, aŭ intervene okupiĝi pri la kialoj (kiujn ŝi ja tute eksplicite klarigis al mi). Enmiksiĝi tiom malfrue kaj deekstere en decidojn rilate la preparlaborojn enlande faritajn estis preter la eblaĵoj je tiu stadio; sed tio ne malpliigas la intensecon de mia bedaŭro.


Vjacheslav IvanovVjaĉeslav Ivanov

Ruslando

Redaktanto de Esperanto-Novosti-Info

Mi nomu nur la plej freŝan eventon, ĉar ĝi ŝokis min.

En decembro okazis ne nur rimarkebla kresko de atento al Esperanto (nelaste pro malavara reklamo fare de Guglo), sed ankaŭ malĝoja por mi evento: la nova tiparo PT Sans, kreita de la renoma moskva firmao ParaType, iĝis senpaga pro la subteno de la Federacia agentejo pri presado kaj amaskomunikiloj. PT Sans speciale celas etnajn lingvojn de Ruslando — probable la unuan fojon en historio aperis tre bonkvalita tiparo uzebla por la ĉuvaŝa, la tatara kaj la aliaj. Kvazaŭ moke, ĝi subtenas la tuton de “larĝigita latina” parto (kun la polaj, ĉeĥaj kaj aliaj literoj), sed ne la Esperantajn.

Mi jam iniciatis oficialan leteron de REU al ParaType pri tio, sed estas malagrable kaj malsekure dependi en tia demando de arbitra volo de la direktoro en ParaType.


Maria SandelinMaria Sandelin

Svedio

Blogposedanto

Kiel ekzemplon pri pozitiva okazaĵo dum la pasinta jaro mi ŝatus mencii la malfermon de la Esperanto-centro en Bjalistoko, kaj precipe la profesiece faritan ekspozicion Bjalistoko de juna Zamenhof. Alia grava kaj laŭdinda iniciato estas la libroserio Scienca penso.

Kiel malsukcesojn mi konsideras ekzemplojn flanke de estra(j) persono(j) silentigi malbonajn novaĵojn, kiel (samkiel en la Roterdama UK) okazis dum la Bjalistoka UK, kie la kongresa kuriero ne rajtis raporti pri la atakoj direktitaj kontraŭ la kongreso. Mi bedaŭras konstati ke ĉi tiu cenzuremo estas tendenco.


Jakvo SchramJakvo Schram

Belgio

Prezidanto de la Plenum-Komitato de SAT

Valoras diskuton, ĉu fakto ke la socio iom malkreskas pro ŝanĝanta socia vivo, sed ke aliflanke multaj homoj lernas la lingvon pere de interreto. Estas mirinde vidi kiel homoj pere de interreta kurso povas atingi altan nivelon kaj uzadas la lingvon kun vervo. Problemo estas ke UEA, SAT kaj la miloj de lokaj kluboj ne vere povas altiri la novulojn al la kluba vivo. Donas iom da ĉagreno ke ni devas envie rigardi la malkreskon de aktivuloj en lokaj kluboj. Sed tiuj, kiuj agadas pere de interreto por disvastigi Esperanton riparas parte tiun perdon. Necesas do trovi manieron por revivigligi la kluban vivon. La vorto estas al la nova generacio.

Ĉe SAT, post la emeritiĝo de Kreŝimir Barkoviĉ, la aktivuloj decidis, pere de laborforto de volontuloj, mem prizorgi la necesan laboron. Fine de la jaro la Plenum-Komitato de SAT povas konstati ke ĉiuj eventualaj problemoj solviĝis.

La fondiĝo de Eldona Kooperativo montriĝas esti saĝa paŝo antaŭen. Eldoniĝis pluraj novaj libroj, el kiuj “Plano B” estis la plej grava. La studo por eldoni PIV en elektronika formo evoluas pozitive. Kies rezulto devas esti ke PIV estos pli alirebla al pli grandlarĝa publiko.

La incidentoj dum la UK en Pollando devas instrui nin, ke batalo kontraŭ rasismo kaj maltoleremo devas esti unu el la prioritatoj kontraŭ kiu ĉiuj esperantistoj devas batali.

Laŭdon meritas Ipernity kie multaj esperantistoj renkontiĝas virtuale kaj interŝanĝas salutojn, kantojn, poemojn kaj rakontojn. Disvastiĝas kaj populariĝas per ĝi Esperanto en plurlingva medio.


Giorgio SilferGiorgio Silfer

Eŭropo

Verkisto, instruisto kaj organiza konsilisto, nuna Konsulo de la Esperanta Civito

Pozitive:

— La relative bona kulturnivelo de diversaj jubileaj eventojaroj, kun pozitiva eĥo ankaŭ ekstere, interalie la Google-honorigo la 15an de decembro.
— La progreso de la studoj kaj kritikaj analizoj pri Zamenhof kaj lia ideologio, markita per kelkaj libroj kaj la unua Simpozio pri Homaranismo en Svislando.
— La ekspansio de la LingvoTesta Sistemo de la Esperanta Civito, bazita sur la Komuna Eŭropa Framo de Referenco.
— La kreskanta aktiveco en Afriko, malgraŭ severaj malfacilaĵoj.

Negative:

— La revekiĝo de persekutemo kontraŭ la esperanta popolo, aparte rimarkebla dum UK en Bjelostoko.
— La financaj kaj reputaciaj malfacilaĵoj ĉe pluraj institucioj, jen ĉefe pro la ĝenerala konjunkturo (Esperantic Studies Foundation), jen ĉefe pro malkompetenta administrado (Kastelo Greziljono), jen ĉefe pro manko de ideoj kaj laborfortoj (La Kvinpetalo), jen ankaŭ pro ŝtelo de mono (Internacia Esperanto-Instituto).
— La ridindeco de la kampanjo Change por Obama, kie UEA engaĝis sin ĝis kompromitiĝo.
— La kreskanta tensio inter Roterdamo kaj Afriko, specife inter la ĝenerala direktoro / estraro de UEA kaj ĉefaj afrikaj aktivuloj.


Josef ShemerJosef Ŝemer

Israelo

Sekretario de Esperanto-Ligo en Israelo; eksa Komitatano A de UEA

Sendube la Universala Kongreso de UEA, okazinta en 2009 en Bjalistoko, estis la plej elstare sukcesa okazaĵo en Esperantujo. El ĉiuj 20 UK-oj, kiujn mi partoprenis, ĝi estis eble la plej bona: riĉenhava, bone organizita, vere memorinda. Mi neniam antaŭe partoprenis UK-on, kiun organizis ne nur la lokaj esperantistoj sed ankaŭ la gastiganta urbestraro. Mi opinias ke dank' al tio ni ricevis ĉi-jare tre riĉenhavan kunvenon, multe pli ol kutime. Ekzemple, okazis 38 artaj programeroj. Tio estas kulmino, ĉar en aliaj kongresoj ili nombris maksimume 15.

La plej granda malsukceso de UEA kaj de la aliaj esperantistaj asocioj en la lastaj jaroj estas la fakto, ke malgraŭ la alta nombro de la personoj, kiuj lernas nian lingvon Interrete, nur tre malmultaj fariĝas poste aktivaj esperantistoj. Ekzemple: al Lernu! aligis ĝis nun multaj dekmiloj da homoj. Pri tiuj el ili, kiuj finis la kurson, mi demandas: kie ili estas nun?


Spomenka ShtimecSpomenka Štimec

Kroatio

Verkistino, sekretario de Kroata Esperanto-Ligo

Mi ŝatus, kiel la plej pozitivan eventon de 2009 elstarigi la engaĝiĝon de la urbo Bjalistoko por la sukceso de la 94a Universala Kongreso de Esperanto. Ni havu pluajn tiajn urbojn en kiuj Esperanto hejmas.

La plej fiaska ne venas momente en mian kapon.


Jose Antonio VergaraJosé Antonio Vergara

Ĉilio

Estrarano de UEA pri faka kaj scienca agado

Estas tre agrable tuj trovi menciindajn pozitivaĵojn laŭ mia propra subjektiva rigardo al la vivo de Esperantujo:

1. la Bjalistoka UK estis aparte bona, precipe pro la emocia reveno al la loko kie Zamenhof vivis kaj revis, kaj ankaŭ pro la malofta sperto senti ke aŭtoritatoj kaj surstrataj homoj opinias Esperanton grava kaj subteninda. Mi esperas ke ĝi efikos por retrovi niajn radikojn kiel socie engaĝita kultura kaj eduka movado, kiu tute ne bezonas la lukson de riĉaj hoteloj kiel kongresejon.

2. la neatendita, belega donaco de Google por la Zamenhof-tago. Tio estis vere ĝojiga kaj efika informocele, kaj pruvas la fakton ke oni inteligente povas trovi rimedojn videbligi nian aferon.

3. la trafa eldono ĉe FEL de Origino de Specioj en la Darwin-jaro, kaj la okazokapto lanĉi per ĝi la serion Scienca Penso.

4. la daŭra kreskado de la Esperanta Vikipedio.

5. la sankcio en la brazila Senato de leĝopropono pri laŭelekta instruado de Esperanto en mezlernejoj, kaj la agado de aktivuloj de UEA kaj Edukado.net ĉe ALTE (KER).

Tre malpozitiva estis la novaĵo pri ŝajna fraŭdo al IEI.

La Ondo de Esperanto, 2010, №2 (184).


Legu la respondojn al la pli fruaj jar-enketoj de La Ondo

Enketo 2007 | Enketo 2008


Novaĵoj | Enirpaĝo