Originala beletro en BibLO

BibLO estas siglo por la biblioteko de La Ondo de Esperanto. Ĝi estis fondita en 1998 surbaze de la privata kolekto de Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov. La biblioteko kreskas danke al donacoj, aĉetoj, interŝanĝo kaj danke al libroj, kiujn oni sendas al La Ondo de Esperanto por recenzo.

La ĉefa celo de BibLO estas kolektado, registrado kaj diskonigo de libroj en/pri Esperanto kaj de libroj interlingvistikaj, kiuj estis eldonitaj en Ruslando kaj Sovetunio. Jam aperis kelkaj eldonoj de tiutema bibliografio. Sed ni laŭeble kolektas ankaŭ librojn pri zamenhofologio, esperantologio, historio kaj kulturo de Esperanto, tradukojn de la rusa beletro kaj originalan beletron.

Ĉi tiu bibliografio listigas ĉiujn beletrajn librojn de BibLO, kiuj estas originale verkitaj en Esperanto. La libroj estas dividitaj je du grupoj: (1) antologioj, krestomatioj kaj similaj pluraŭtoraj kolektoj kies aŭtoroj ne estas indikitaj en la baza bibliografia priskribo; (2) verkoj de aŭtoroj nomitaj en la bibliografia priskribo. Estas registritaj ankaŭ libroj miksitaj, kiuj enhavas ne nur originalajn verkojn beletrajn, sed ankaŭ tradukitajn kaj nebeletrajn verkojn. Krome estas registritaj kelkaj libroj de bone konataj Esperantaj aŭtoroj (Eroŝenko kaj Waringhien) kiuj estis verkitaj nacilingve kaj poste tradukitaj en Esperanton. Aliflanke, ni ne konsideris klare didaktikajn legolibrojn sen beletraj pretendoj, kaj do en la listo estas, ekzemple, La verda koro de Julio Baghy kaj “facilaj rakontoj” de Sten Johansson, sed mankas Gerda malaperis! de Claude Piron kaj similaj verketoj. Fine, temas pri libroj presitaj, ne pri bitlibroj.

Ĉi tiu bibliografio ne havas sciencan valoron, ĉar ni uzis koncizan bibliografian priskribomanieron, kiu tamen sufiĉas por scii, kiuj libroj estas en BibLO (interalie, por eviti aĉeton de duoblaĵoj). Ĝi do estas nura librolisto.

Je la 25a de septembro 2023 en BibLO estas registritaj 435 originalaj beletraj libroj, inkluzive de reeldonoj. Laŭ la aŭtoroj (sen konsidero de antologioj) la plej reprezentata estas István Nemere, kies 18 libroj estas en nia kolekto; sekvas Trevor Steele, Julio Baghy (14), Sten Johansson (11), Mikaelo Bronŝtejn, Kálmán Kalocsay (10), Julian Modest (9), Lorjak, William Auld kaj Vasilij Eroŝenko (8), Jean Forge (7) k. a.

Ni estos kontentaj, se ĉi tiu listo estos utila ne nur por ni, sed ankaŭ por interesatoj pri la Esperanta literaturo. Se vi trovos mistajpojn kaj aliajn erarojn, ni estus dankaj, se vi sciigus ilin al ni. Volonte ni akceptos donace tiujn originalajn beletraĵojn, kiuj mankas en nia listo. Kontaktu nin ret-poŝte.

Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov
La 25an de septembro 2023
Kaliningrado, Ruslando


Antologioj, krestomatioj kaj aliaj pluraŭtoraj kolektoj

25 jaroj: Antologio de Belartaj Konkursoj / Red. William Auld (poezio), Vilmos Benczik (prozo); Enkond. Humphrey Tonkin. – Budapest: HEA, 1977. – 208 p., il.; 2500 ekz.

Almanako de bulgaraj esperantistoj / Red. Asen Grigorov. – Budapest: HEA, 1984. – 141 p.; 1500 ekz.

Baza Literatura Krestomatio / Komp., enkond. Vilmos Benczik. – 2a eld., ampl. – Budapest: HEA, 1982. – 284 p.

Baza Literatura Krestomatio / Komp. Vilmos Benczik, István Ertl, Aleksander Korĵenkov, Russ Williams; Antaŭpar. Aleksander Korĵenkov; Enkond. Vilmos Benczik; Biogr. Vilmos Benczik, Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov. – 4a eld., kompl. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2019. – 368 p.; 500 ekz.

Belarta rikolto 2015: Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio / Red. Ulrich Becker, Michela Lipari, Anna Pentus, Mati Pentus, Humphrey Tonkin. – Novjorko: Mondial, 2015. – 85 p.

Beletra kolekto de ĝenevaj aŭtoroj. – Genève: Esperanto-Grupo La Stelo, 2011. – 125 p.

Brazila Esperanta Parnaso: [Poemoj originalaj kaj tradukitaj] / Komp. Sylla Chaves, Neide Barros Rego; Antaŭpar. Sylla Chaves – Rio-de-Ĵanejro: Oportuno, 2007. – 288 p., il.

Dekdu poetoj: Poemlibro de Hendrik Adamson, Hilda Dresen, Brian Price Heywood, Nikolao Hovorka, Nikolao Kurzens, G. E. Maura, Leonard Nowell Mansell Newell, Amalia Nuñez-Dubus, Alfred Schauhuber, Ezra Clark Stillmann, Ferenc Szilágyi, Ludoviko Totsche / Komp., antaŭpar. Kálmán Kalocsay. – Budapest: Literatura Mondo, 1934. – 128 p.

El ombro: Antologio de prozo el Rusio / Komp., antaŭpar. Grigorij Arosev, Nikolaj Gudskov. – Moskvo: Impeto; REU, 2008. – 100 p.; 300 ekz.

Esperanta antologio. Poemoj. 1887-1957 / Red., enkond. William Auld. – La Laguna: J. Régulo, 1958. – 642 p.; 2600 ekz. – (Stafeto. Belliteratura eldonserio; №11-12).

Esperanta antologio. Poemoj 1887–1981 / Red., postpar. William Auld. – 2a eld., rev. kaj kompl. – Rotterdam: UEA, 1984. – 887 p.; jaketo. – (Jubilea Kolekto Jarcento de Esperanto, №1).

Esperantaj prozaĵoj: Fabeloj, noveloj kaj skizoj / Antaŭpar. Louis de Beaufront. – Reeld. – Paris: Hachette et Cie, 1906. – 247 p. – (Kolekto Esperanta aprobita de Zamenhof).

Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto / Komp. L. Zamenhof; Antaŭpar. Gaston Waringhien. –18a eld. prinotita de Gaston Waringhien. – Roterdamo: UEA, 1992. – 446 p.; jaketo. – (Jubilea Kolekto Jarcento de Esperanto, №6).

Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto / Komp., antaŭpar L. Zamenhof. –14a eld. – Paris: Esperantista Centra Librejo, 1933. – 472 p. – (Esperanto-Verkaro de D-ro Zamenhof).

Finalo '73. Hajkaro. – Toyonaka: Hajkista klubo, 1973. – 44 p.

Japana variacio: [Antologio de originalaj verkoj] / Komp. Miyamoto Masao, Ueyama Masao. – [Kioto]: L' Omnibuso, 1978. – 139 p.

Kapriĉo '70. Hajkaro. – Oosaka: Hajkista klubo, 1970. – 52 p.

Krestomatio de Esperanta literaturo. Tekstoj, dataro, bibliografio. Vol. I / Komp. István Szerdahelyi. – Budapest: Tankonyvkiadó, 1979. – 466 p., il.

Krestomatio de Esperanta literaturo. Tekstoj, dataro, bibliografio. Vol. II / Komp. István Szerdahelyi. – Budapest: Tankonyvkiadó, 1981. – 326 p., il.

Krestomatio de Esperanta literaturo. Tekstoj, dataro, bibliografio. Vol. III / Komp. István Szerdahelyi. – Budapest: Tankonyvkiadó, 1982. – 476 p., il.

Kvinteto '69. Hajkaro. – Oosaka: Hajkista klubo, 1969. – 46 p.

La kato en la sako: [Prozo kaj poezio] / Komp. Vilmos Benczik. – Budapest: Tankönyvkiadó, 1980. – 136 p.; 7000 ekz.

La maŝino kiu kriis: Rakontoj pri strangaj fenomenoj. Vol 1 / Ed. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1995. – 105 p. – (Serio Originala Literaturo, №13).

Liro: Poezia antologieto. 1982–2002 / Komp. Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2003. – 24 p.; 700 ekz. – (Literatura suplemento al La Ondo de Esperanto por 2003).

Mondoj: 34 esperantaj rakontoj. Rikolto 2001 / Red. Tomasz Chmielik, Georgo Handzlik, Sten Johansson. – Bielsko-Biała: KLEKS, 2011. – 216 p.

Moskvaj sonoriloj: Antologio de verkoj de moskvaj poetoj-esperantistoj / Komp., antaŭpar. Nikolao Gudskov. – Moskvo: REU; Impeto, 2007. – 160 p.; 300 ekz.

Muzo–75. Literatura aŭtuno. – Vilnius: Juneco, 1976. – 19 p., il.

Muzo–76. Literatura aŭtuno. – Vilnius: [Juneco], 1976. – 19 p., il.

Muzo–80. – Vilnius: [Juneco], 1980. – 39 p., il.

Muzo–81 / Antaŭpar. Vitautas Šilas, Adomas Vaitilavičius. – Vilnius: [Juneco], 1982. – 24 p., il.

Muzo–82 / Red. Boris Tokarev, Adomas Vaitilavičius. – Vilnius: [Juneco], 1982. – 39 p., il.

Nokturno '71. Hajkaro. – Oosaka: Hajkista klubo, 1971. – 44 p.

Nova Esperanta Krestomatio / Red., antaŭpar. William Auld. – Rotterdam: UEA, 1991. – 511 p.; jaketo. – (Jubilea Kolekto Jarcento de Esperanto, №5).

Poemaro por paco / Red. Konisi Gaku, Li Shijun, Miyamoto Masao, Baldur Ragnarsson, Umeda Yosimi; Postpar. Umeda Yosimi. – Pekino: UEA, 1986. – 50 p.

Ridu per Esperanto / Red., antaŭpar. Tibor Sekelj. – Zagreb: Internacia Kultura Servo, 1973. – 56 p., il.

Rozo kaj glavo. Antologio: Originalaj poemoj de Bulgaraj Esperantistoj (1906-1986) / Komp. Canko Murgin; Enkond. Georgi Mihalkov; Antaŭpar. Canko Murgin. – Sofia: Sofia-Pres, 1987. – 339 p.

Samideanoj: Satiroj kaj humuraĵoj pri Esperanto kaj pri esperantistoj / Komp., antaŭpar., notoj Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2006. – 80 p., 700 ekz. – (Serio Legu kaj lernu; №2).

Sonato '72. Hajkaro. – Oosaka: Hajkista klubo, 1972. – 44 p.

Sub la signo de socia muzo / Red. William Auld, Stefan Maul; Antaŭpar. Stefan Maul; Enkond. William Auld. – Antverpeno: FEL, 1987. – 125 p., il.

Trezoro: La Esperanta novelarto 1887–1986. Dua volumo / Red. Reto Rossetti, Henri Vatré. – Budapest: HEA, 472 p.; jaketo. – (Jubilea Kolekto Jarcento de Esperanto, №4; Serio Esperantaj Klasikaĵoj, №6).

Trezoro: La Esperanta novelarto 1887–1986. Unua volumo / Red. Reto Rossetti, Henri Vatré; Antaŭpar. Henri Vatré. – Budapest: HEA, 480 p.; jaketo, – (Jubilea Kolekto Jarcento de Esperanto, №4; Serio Esperantaj Klasikaĵoj, №6).

Verda stelo kaj roza triangulo: Specifa antologio originale en Esperanto / Redaktis Giorgio Silfer. – La Chaux-de-Fonds: Kooperativo de Literatura Foiro, 2021. – 111 p.

Vivo kaj morto de Wiederboren: 12 humuraj kaj satiraj noveloj originale verkitaj en Esperanto / Komp., antaŭpar., notoj Aleksander Korĵenkov. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1998. – 80 p.; 500 ekz. – (Serio Legu kaj lernu; №1).

Vizaĝoj: Novelaro 2000–2009 / Red. Leif Nordenstorm, Sten Johansson, Lena Karpunina, Perla Martinelli, Tim Westover; Antaŭpar. Leif Nordenstorm. – Stockholm: Eldona Societo Esperanto, 2010. – 175 p.


Aŭtoraj verkoj

Adamson, Hendrik. Vesperkanto: [Poemaro] / Antaŭpar. Hilda Dresen. – La Laguna: J. Régulo, 1967. – 132 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №30).

Aniŝjenko, Marija; Ŝevĉenko, Dmitrij. Lumturo: [Novelo]. – Moskvo: Impeto, 2004. – 36 p.

Applebaum, Jakob David. Jozefo: Drama poemo en kvar aktoj kaj epilogo bazita sur la biblia rakonto / Antaŭpar. Reto Rossetti; Postpar. J. Régulo Perez – La Laguna: J. Régulo, 1957. – 124 p. + 1 fol. (port.). – (Stafeto, Bel-literatura eldon-serio, №10).

Arĝenta duopo. Jubilea libro pri Julio Baghy – Kolomano Kalocsay. Unua volumo: La jubileantoj parolas pri si mem; Oni parolas pri la jubileantoj / Komp., antaŭpar. Vilmos Bleier, Ferenc Szilágyi. – Budapest: Literatura mondo, 1937. – 208 p., il.

Arĝenta duopo. Jubilea libro pri Julio Baghy – Kolomano Kalocsay. Dua volumo: El la verkoj de la jubileantoj. – Budapest: Literatura mondo, 1937. – 130 p., il.

Arnaudova, Ludmila; Koson, Larisa; Arnaudov, Petko. Rigardo al la pasinteco: Poemoj originalaj kaj tradukitaj. – Pazarĝik: Radio, 2003. – 39 p., il. – [Kun dediĉo de Petko Arnaudov].

Arosev, Grigorij. .RU: [Prozo kaj poezio en la rusa kaj Esperanto]. – Moskvo: Impeto, 2001. – 96 p.; 300 ekz.

Arosjev, Grigorij. Sonet' = Сонет: [Poemoj en la rusa kaj Esperanto] – Moskvo: Impeto, 1998. – 64 p.; 300 ekz.

Auld, William. En barko senpilota: Plena originala poemaro / Enkond. Aldo de' Giorgi. – Pizo: Edistudio, 1987. – 879 p.

Auld, William. Humoroj: Poemaro / Antaŭpar. Henri Vatré. – La Laguna: J. Régulo, 1969. – 115 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №39).

Auld, William. La infana raso: Poemo en 25 ĉapitroj / Antaŭpar. Vimos Benczik, John Francis. – 3a eld., prinotita. – Saarbrücken: Arthur E. Iltis, 1980. – 123 p., il.

Auld, William. La infana raso: Poemo. – 4a eld. – La Chaux-de-Fonds: Kooperativo de Literatura Foiro, 2007. – 112 p., il.

Auld, William. Unufingraj melodioj: [Poemaro] / Antaŭpar. John Francis. – La Laguna: J. Régulo, 1960. – 126 p., il. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №6).

Auld, William; Dinwoodie, John Sharp; Francis, John; Rossetti, Reto. Kvaropo / Antaŭpar. Gaston Waringhien. – La Laguna: J. Régulo, 1952. – 270 p. + 4 fol. (port.). – (Stafeto, Bel-literatura eldon-serio, №1).

Auld, William; Dinwoodie, John Sharp; Francis, John; Rossetti, Reto. Kvaropo / Postpar. Vilmos Benczik. – 2a eld. – Budapest: HEA, 1977. – 256 p.

Baghy, Julio. En maskobalo: Kvin unuaktaĵoj / Komp, postpar. Maria Benczik. – Budapest: HEA, 1977. – 144 p.

Baghy, Julio. Hura!: Ne romano, nur grimaco / Postpar. Vilmos Benczik. – 2a eld. – Budapest: HEA, 1986. – 436 p.

Baghy, Julio. Koloroj: Novelaro. – Warszawa: PEA, 1960. – 107 p., il.; 5260 ekz.

Baghy, Julio. La teatra korbo: Senpretenda babilado. – Leiden: Eldono de la geamikoj de l' aŭtoro, 1934. – 112 p.

Baghy, Julio. La vagabondo kantas: Simplaj versoj. – Budapest: La geamikoj de la aŭtoro, 1933. – 64 p.

Baghy, Julio. La verda koro: Facila romaneto por komencantoj. – Budapest: HEA, 1982. – 104 p., il.

Baghy, Julio. Migranta plumo: Teatraĵoj, noveletoj, poemoj. – Budapest: Hungarlanda Esperanto Societo; Ludoviko Kókai, 1929. – 160 p.

Baghy, Julio. Pilgrimo: Poemaro. – Budapest: Julio Baghy, 1926. – 128 p.

Baghy, Julio. Preter la vivo: Poemaro. – 2a eld. – Budapest: Literatura Mondo, 1931. – 96 p.

Baghy, Julio. Printempo en la aŭtuno: Rakonto pri dolĉe melankolia renkonto. – Köln: Heroldo de Esperanto, 1931. – 114 p.

Baghy, Julio. Sur sanga tero: Mozaikromano (Daŭrigo de la romano “Viktimoj”). – Budapest: Szalay, 1933. – 264 p.

Baghy, Julio. Verdaj donkiĥotoj. – Budapest: Szalay, 1933. – 223 p. – [La 35a el la 200 permaŝine numeritaj ekzempleroj kun propramana subskribo de la aŭtoro].

Balano, Johán (ps. de Claude Piron). Ĉu ŝi mortu tra-fike?: Priseksa kaj prikrima fantaziaĵo. – 2a eld. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 2000. – 74 p. – (Serio Originala Literaturo, №32).

Barthelmess, Norbert. Mia vivo: Artikolaro. Poemaro. – Laroque Timbaut: Broŝurservo de S.A.T.; “Laŭte!”; Cercle Espérantiste de l’Agenais, 1982. – 91 p.

Barthelmess, Norbert. Ne plu ludo… kaj aliaj noveloj. – Paris: SAT, 1973. – 128 p.

Barthelmess, Norbert. Vartejoj: Romano. – Paris: SAT, 1938. – 128 p.

Beaucaire, Louis. El la vivo de bervala sentaŭgulo: Maldeceta epizodaro La Laguna: J. Régulo, 1974. – 136 p.; 1500 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №46).

Beaucaire, Louis. Fabeloj de la verda pigo. – Antverpeno: TK; La Laguna: Stafeto, 1981. – 110 p., il.

Beaucaire, Louis. Kruko kaj Baniko el Bervalo: Maldecaj anekdotoj por neprudaj legantoj. – Kopenhago: TK, 1970. – 144 p., il.

Becker, Ulrich. La Aĵoj kaj la Sezonoj: Originala novelaro. – Vieno: Pro Esperanto, 1996. – 114 p. – (Serio Originala Literaturo, №15).

Benczik, Vilmos. Libro de romanoj: [Rerakonto de romanoj de Henri Vallienne kaj Heinrich August Luyken]. – Budapest: HEA, 1979. – 229 p.

Boatman, Douglas Philips. La nekonata konato: Mistera rakonto. – Represo. – Kopenhago: TK, 1977. – 122 p.

Borčić, Lucija. Pulsas la viv': Poemoj. 1977–2001. – Zagreb: Internacia Kultura Servo, 2001. – 128 p.

Boulton, Marjorie. Eroj kaj aliaj poemoj. – La Laguna: J. Régulo, 1959. – 368 p. + 1 fol. (port.); 1000 ekz. – (Stafeto, Bel-literatura eldon-serio, №15).

Boulton, Marjorie. Kontralte: [Poemaro] / Antaŭpar. William Auld. – La Laguna: J. Régulo, 1955. – 287 p. + 1 fol. (port.); 1000 ekz. – (Stafeto, Bel-literatura eldon-serio, №5).

Boulton, Marjorie; Auld, William. Rimleteroj. – Manĉestro: Esperantaj Kajeroj, 1976. – 93 p. – (Esperantaj Kajeroj, №2).

Boulton, Marjorie. Unu animo homa: Plena poezia verkaro de Marjorie Boulton. Vol. 1 / Komp., antaŭpar. Edmund Grimley Evans. – Barlastono: Esperanto-Asocio de Britio, 2022. – 582 p.

Boulton, Marjorie. Unu animo homa: Plena poezia verkaro de Marjorie Boulton. Vol. 2 / Komp., notoj Edmund Grimley Evans. – Barlastono: Esperanto-Asocio de Britio, 2022. – 630 p.

Brewer, Steven D. Senokulvitre: [Poemaro] – Amherst: Atlatl Studios, 2013. – 108 p.

Bronŝtejn, Mikaelo. Dek tagoj de kapitano Postnikov. – Тихвин: Печатная студия, 2004. – 330 p., il.; 500 ekz. – [Kun dediĉo de la aŭtoro].

Bronŝtejn, Mikaelo. Dek tagoj de kapitato Postnikov. – 2a eld., rev. kaj kor. – Moskvo: Impeto, 2010. – 352 p., il.; 400 ekz.

Bronŝtejn, Mikaelo. Jen, denove...: [Kantoj, poemoj, rakontoj]. – Moskvo: Impeto, 1998. – 120 p., il.; 300 ekz.

Bronŝtejn, Mikaelo. Kaj ekmatenos: Poemaro. – M.: Impeto, 2014. – 152 p., il.; 300 ekz.

Bronŝtejn, Mikaelo. Kajto: Originalaj poemoj / Antaŭpar. Vladimir Samodaj. – Moskvo: Impeto, 2009. – 176 p., il.; 300 ekz.

Bronŝtejn, Mikaelo. Lecionoj por knabo: Noveloj originale verkitaj en Esperanto. – Moskvo: Impeto, 2009. – 128 p.; 300 ekz.

Bronŝtejn, Mikaelo. Oni ne pafas en Jamburg: Originala romano / Antaŭpar. Aleksandr Ŝevĉenko. – Moskvo: Impeto, 1993. – 135 p.

Bronŝtejn, Mikaelo. Urbo Goblinsk: Romano. – Moskvo: Impeto, 2010. – 304 p.; 400 ekz.

Browne, Peter E. Meksika etoso: [Dulingva poemaro: Esperanto, ĉina] / Tr. el Esperanto Peng Zhengming. – [Pekino]: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 2008. – 137 p., il.

Browne, Peter E. The word. Tomo III. Los lenguajes del muro: [Plurlingva kolekto]. – Edinburg: Editora Campamocha, 2009. – 160 p., il.

Browne, Peter. Trilingva Landlim' = Frontera Trilingüe = Trilingual Borderland: [Poemaro] / Il. Serge Sire. – Thaumiers: La Kancerkliniko, 2005. – 32 p., il. – (La KromKancerKliniko, №20).

Bruna Ŝtono (ps. de M. Bronŝtejn). Iam, kiam…: [Poemaro]. – Moskvo: Impeto, 2005. – 128 p., il.; 300 ekz.

Bruna Ŝtono (ps. de M. Bronŝtejn). Du lingvoj: Kantoj kaj poemoj / Antaŭpar. Vladimir Samodaj. – Moskvo: Impeto, 2001. – 192 p.; 500 ekz.

Bulthuis, Hindrik Jan. Inferio: Originala scienc-fikcia romano. – 2a eld. – Vieno: Pro Esperanto, 1990. – 153 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika).

Bulthuis, Hindrik Jan. La vila mano: Originala romano. – 2a eld. – Vieno: Pro Esperanto, 1991. – 315 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika).

Buys, Anneke. Reve kaj reale: Poemoj. – Moskvo: Impeto, 2006. – 40 p.; 300 ekz.

Camacho, Jorge. Brulvunde / Postparolo de Nicola Ruggiero. – Partizánske: Espero, 2017. – 155 p.

Camacho, Jorge. Celakantoj: Poemaro / Postpar. Mauro Nervi. – Rotterdam: Bero, 2004. – 119 p.

Camacho, Jorge. Saturno: Dulingvaj poemoj / Postpar. Gonçalo Neves. – Rotterdam: Bero, 2004. – 141 p.

Cho Sung Ho. Bunsun kaj Aiko: Rememore al Mia Unua Amo: Rakonto el la vivo de la aŭtoro. 3a eld., rev. – Seulo: Korea Esperanto-Asocio, 2022. – 96 p.

Claesson, Helen. Buster kaj la insektoj: [Porinfana rakonto]. – Kopenhago: [Helen Claesson], 2003. – 33 p., il.

Claesson, Helen. Kim kaj Mika: [Porinfana rakonto]. – Kopenhago: [Helen Claesson], 2003. – 29 p., il.

Conterno Guglielminetti, Clelia. Eta vivo: Poemaro / Antaŭpar. Gaston Waringhien. – La Laguna: J. Régulo, 1969. – 135 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №37).

Conterno Guglielminetti, Clelia. Ho, tomboj de l' prapatroj: Romano / Edit. Irmi Haupenthal, Reinhard Haupenthal. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2015. – 174 p. – (Beletra Serio; Kajero 3).

Ĉajka, Oĉjo. Ventemo: [Poemaro]. – Moskvo: Impeto, 2013. – 48 p., il.; 500 ekz.

Ĉaldajev, Viktor; Gazizi, Gafur; Kris, Alen; Lozgaĉev, Nikolai. Kvarteto: Orig. poemoj / Komp. Aleksander Korĵenkov, Nikolai Lozgaĉev; Antaŭpar. William Auld. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1996. – 80 p.; 300 ekz.

Dadaev, Oĉjo. Kvio: [Poemaro]. – Moskvo: Impeto, 2000. – 48 p., il.; 300 ekz.

Dan Tirinaro (ps. de Ĝong Sasop). La liberpoeto: [Poemaro] – Paris: Dan Tirinaro, 1938. – 160 p., il.

Dan Tirinaro (ps. de Ĝong Sasop). La liberpoeto: [Poemaro] / Antaŭpar. Lee Chong Yeong, Ĝong Ĉoroe. – Seulo: Korea Esperanto-Asocio, 1999. – 2a eld. – 203 p., il.

Dall’Olio, Anna Maria. Tabelo: Unuakta teatraĵo en 19 scenoj / Endkond. Gianni Cascone. – Pisa: Edistudio, 2006. – 64 p., il.

De Jong, Rejna. Suno kaj ombroj: Poemaro originale verkita en Esperanto. – Antverpeno: FEL, 2002. – 75 p.

De Kock, Edwin. Fajro sur mia lango: Poemaro / Antaŭpar. Baldur Ragnarsson. – La Laguna: J. Régulo, 1967. – 120 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №29).

De Kock, Edwin. Ombroj de la kvara dimensio: [Poemaro] / Antaŭpar. Marjorie Boulton. – La Laguna: J. Régulo, 1961. – 160 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №7).

De Kock, Edwin. Sub fremdaj ĉieloj / Antaŭpar. Arno Kucharzik. – Antverpeno: FEL, 2007. – 286 p. – (Serio Stafeto; №32).

De Kock, Edwin. Vojaĝoj kaj aliaj poemoj. Kun prozaĵo “Pri mi kaj mia verkado” / Enkond. Jiří Karen. – Antwerpen: FEL, 1992. – 147 p. – (Serio “Stafeto”; №16).

Declerck, Christian (ps. de Frans van Dooren, Jef Beeckmans, Jos Deckkers). Ŝirpecoj (Anstataŭ monumento): Poemaro pri enamiĝo, amo kaj amoro. – Antverpeno: FEL, 1998. – 168 p., il. – (Serio “Stafeto”, №15).

Degėsys, Gediminas. Atradimo akimirkos link = К мигу познания. = Momento de malkovro: Trilingva poemaro. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. – 176 p.

Deŝkin, Georgo. Elektitaj versaĵoj. 1909–1956. – Beograd: Serbia Esperanto-Ligo, 1957. – 56 p.; 2000 ekz. – (Nova libro, №7). – [Kun dediĉo de la aŭtoro al Aleksej Ĥovanskij].

Deŝkin, Georgo. Lasta amo de poeto: Versaĵoj. Libro tria (1958-1959). – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 27 p., il.

Deŝkin, Georgo. Versaĵoj. Libro unua / Postpar. Herbert Mayer. – Reeld. – Vieno: Pro Esperanto, 1989. – 32 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika).

Devjatnin, V[asilij] N[ikolajeviĉ]. Unuaj Esperantaj Satiroj. – Leipzig: Esperanto-Propaganda Instituto, [1912?]. – 16 p. – (15-sd. Biblioteko Esperanta, №9).

Devjatnin, V[asilij] N[ikolajeviĉ]. Verkaro. Libro unua. – Paris: Hachette, 1906. – 144 p. – (Kolekto Esperanta aprobita de Zamenhof).

Dobrzyński, Roman. Verda simio: [Prozo kaj poezio]. — Varsovio: Pola Esperanto-Asocio, 2021. — 160 p., il.

Dolgin, Grigorij. Al juna amiko: Poemoj kaj kantoj. – Moskvo; Odeso: [Grigorij Dolgin], 1996. – 160 p., il; 1000 ekz.

Dolgin, Grigorij. Spektro de l' tempo: Elektita poezio kaj muziko. – Odeso; Moskvo: Impeto, 1993. – 160 p.; 2020 ekz.

Dorno F. V. (ps. de Frans van Dooren) La aventuroj de L. R. M. Stultulof la X-a: Satiroj; Levu la manojn!: Gaja komedio en tri aktoj. – 2a eld. – Budapest: HEA, 1977. – 140 p.

Dorno F. V. (ps. de Frans van Dooren). Kia miksaĵo!: Originala komedio en unu akto. – Antverpeno: FEL, 1986. – 143 p

Dresen, Hilda. Norda naturo: Poemaro / Antaŭpar. Elisabeth Linnuse, Lajos Tárkony. – La Laguna: J. Régulo, 1967. – 144 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №33).

EMBA (Ps. de Imre Baranyai). Maria kaj la grupo / Antaŭpar. Julio Baghy; Postpar. Vilmos Benczik. – 2a eld. – Vieno: Pro Esperanto, 1990. – 180 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika).

Engholm, Stellan. La Lupo sur Kapitolo kaj aliaj noveloj. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 93 p. – (Serio Originala Literaturo, №22).

Eriksson, Reino. Kehtolaulu kiusatulle ajalle. Lulkanto al tempo turmentata: Poemaro. – Iisalmi: IS-Yhtymä, 1984. – 99 p., il.

Eriksson, Reino. Kiven testamentti. La ŝtona testamento: Runoja. Poemoj. – Kuopio: Kustannuskiila Oy, 1981. 112 p.

Eroŝenko, Vasil. Fabeloj kaj legendoj / Komp. Vladislav Taranjuk; Antaŭpar. E. Kovtonjuk. – Kievo: Vadim Karpenko, 2007. – 112 p., il,; 1000 ekz.

Eroŝenko, Vasilij. Cikatro de amo: [Noveloj] / Komp. Mine Yositaka; Trad. el la ĉina kaj japana Shi Chengtai, Guozhu, Mine Yositaka; Postpar. Shi Chengtai, Bakin. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 1996. – 119 p., il.

Eroŝenko, Vasilij. El vivo de la ĉukĉoj: Originale verkita en Esperanto / Komp. A. Masenko, A. Pankov; Antaŭpar. Nikolao Gudskov. – Moskvo: Impeto; Ruthenia, 1992. – 48 p. – (Unica, №2).

Eroŝenko, Vasilij. El vivo de la ĉukĉoj: Originale verkita en Esperanto / Komp. A. Masenko, A. Pankov. – Kislovodsk: [s. e.], 1974. – 64 f.

Eroŝenko, Vasilij. La kruĉo da saĝeco: [Fabeloj] / Komp., postpar. Mine Yositaka. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 1995. – 96 p.

Eroŝenko, Vasilij. La tundro ĝemas: El vivo de ĉukĉoj / Komp., postpar. Mine Yositaka. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 1980. – 84 p., il.

Eroŝenko, Vasilij. Lumo kaj ombro / Komp., postpar. Mine Yositaka; Antaŭpar. Hujucz. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 1979. – 96 p.

Eroŝenko, Vasilij. Malvasta kaĝo / Komp. Mine Yositaka; Trad. el la japana Miyamoto Masao. Antaŭpar. Akita-Ujaku; Postpar. Miyamoto Masao, Mine Yositaka. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 1981. – 88 p.

Eroŝenko, Vasilij. Stranga kato / Komp., postpar. Mine Yositaka; Antaŭpar. Nyozekan Hasegawa. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 1983. – 84 p.

Ertl, István. La postdomo: Paŭsaĵo. – Rotterdam: Bero, 2003. – 86 p., il.

Ertl, István. Provizore: Originala poemaro. – Rotterdam: Bero, 2004. – 60 p.

Fernández, Miguel. El la sonoraj soloj: Poemoj 1992–1995 / Antaŭpar. Antonio Valén. – Vieno: IEM, 1996. – 100 p. – (Serio Originala Literaturo, №17).

Fethke, Edmund; Fethke, Jan; Fethke, Stefan. Interesa novelaro. – Oppeln: Fratoj Fethke, 1921. – 35 p.

Forge, Jean (ps. de Jan Fethke). Abismoj: Romano originale verkita. – Leipzig: Ferdinand Hirt & Sonh, 1923. – 159 p.

Forge, Jean. La verda raketo: Satira novelaro el Esperantujo / Antaŭpar. Julio Baghy. – Kopenhago: Koko, 1961. – 147 p.

Forge, Jean. La verda raketo: Satira novelaro el Esperantujo / Antaŭpar. Julio Baghy. – 3a ofseta represo laŭ la 2a eldono. – Helsinki: Fondumo Esperanto, 1973. – 149 p.

Forge, Jean. Mia verda breviero: Satira novelaro el Esperantujo. – Helsinki: Fondumo Esperanto, 1974. – 269 p.

Forge, Jean. Mr. Tot aĉetas mil okulojn: Romano. – Budapest: Literatura Mondo, 1931. – 244 p. – [Kun subskribo de la aŭtoro].

Forge, Jean. Saltego trans jarmiloj: Romano originale verkita. – Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, 1924. – 195 p.

Francis, John. Kronprincedzino: [Romano] – Antverpeno: FEL, 2011. – 192 p.

Francis, John. La Kastelo de Vitro: Romano. – Rotterdam: UEA, 2004. – 197 p., il.

Francis, John. Misio sen alveno: Romano verkita en Esperanto. – Antverpeno: TK; La Laguna: Stafeto, 1982. – 159 p.

Francis, John. Tri rakontoj pri la Miljara Paco. – Antverpeno: FEL, 1997. – 119 p. – (Serio “Stafeto”; №20).

Frenkel, Romano. Verdaj fajreroj: Kolekto da versaĵoj. – Bruĝo: A.-J. Witteryck, 1908. – 45 p.

Frenkel, Romano. Verdaj fajreroj: Kolekto da versaĵoj. – Faksimila represo. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1992. – 43 p.; jaketo.

Gabrielli, Lina; Goldoni, Atus. Bill kaj lazuraj okuloj aŭ du kuleretoj da ĉielo: [Novelo]. – Ascoli Piceno: La verkintoj, 1964. – 82 p.

Gabrielli, Lina. Karnavalo: Libro reverkita en Esperanto. – Roma: Karol Kleszczyński, 1973. – 78 p. – [Kun subskribo de la aŭtorino].

Gabrielli, Lina. La kombilo: Libro originale verkita en Esperanto. – Roma: Karol Kleszczyński, 1962. – 72 p., il.

Gällmo, Gunnar. Wolfgangerl: Monodramo pri Wolfgang Amadeus Mozart. – Varsovio: Espero, [s. j.]. – 16 p., il.

García, Higinio. Kapturnoj: Noveloj. – Antverpeno: FEL, 1999. – 159 p., il. – (Serio “Stafeto”; №24).

Gates, Ronald Cecil. Briĝo kun veneno: [Novelo]. – Antverpeno: FEL, 2014. – 92 p.

Gates, Ronald Cecil. La vidvino kaj la profesoro: Romano. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 132 p. – (Serio Originala Literaturo, №23).

Gates, Ronald Cecil. Mortiga ekskurso. – Antverpeno: FEL, 2006. – 111 p.

Gazizi, Gafur. Zigzage: Poemaro / Komp. Aleksander Korĵenkov; Antaŭpar. Nikolai Lozgaĉev. – Sverdlovsk: Sezonoj, 1976. – 24 p.

Giŝpling, Mikaelo. Eola harpo: [Poemaro] / Antaŭpar. Gennadij Ŝilo. – Moskvo: Eŭropa jura universitato Justo, 1999. – 116 p.

Giŝpling, Mikaelo. Vespere: Nova poemaro / Enkond. Vladimir Samodaj. – Moskvo: Impeto, 2008. – 128 p., il; 400 ekz.

Golden, Bernard. Hieraŭ – hodiaŭ – morgaŭ: Noveloj. – 3a eld. – Antverpeno: TK; La Laguna: Stafeto, 1982. – 96 p.

Goodheir, Albert. Enlumiĝo: Poemaro / Enkond. William Auld. – Glasgow: Kardo, 1987. – 44 p, il.

Goodheir, Albert. Merlo sur Menhiro. Kun novaj poemoj / Antaŭpar. Marjorie Boulton. – 2a eld. – Coatbridge: Kardo, 1979. – 94 p, il. – [Kun subskribo de la aŭtoro].

Grigorov, Asen. Gardu la pacon: [Poemoj originalaj kaj tradukitaj]. – Budapest: HEA, 1980. – 120 p.

Gubbins, Paul. Heksakloro unu komo tri: Dramo en tri aktoj originale verkita en Esperanto. Chapecó: Fonto, 2005. – 63 p. – (Fonto-Kajeroj; №30).

Gubbins, Paul. Konto de l' vivo: [Teatraĵoj] / Antaupar. Zofia Banet-Fornalowa. – Antverpeno: FEL, 1998. – 139 p. – (Serio “Stafeto”, №22).

Gumà i Clavell, Salvador. Kiam floras la timianoj: Originalaj poemoj kaj rakontoj / Antaŭpar. Gabriel Mora i Arana. – [Sabadell]: Kataluna Esperanto-Asocio, 2001. 100 p.

Hall, Herschel. La premiito: Novelo originale verkita en Esperanto. – Moskvo: Esperanto, 1913. – 24 p. – (Esperanta Poŝ-Biblioteko; №1).

Hall, Herschel. La premiito: Novelo originale verkita en Esperanto. – Faksimila represo. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1992. – 24 p.; jaketo.

Handzlik, Georgo. Verdeskaj pensoj: Originalaj esperantaj aforismoj. Kun multaŭtora antologio. – Bielsko-Biała: KLEKS, 2009. – 136 p.

Hohlov, Nikolao (ps. de Nikolaj Ĥoĥlov). La tajdo: Liriko / Antaŭpar. Zdravko Seleš. – 2a eld. – Đurđevac: Esperanto-klubo “Koko”, 1992. – 56 p.; 300 ekz. – (Serio “Koko”; №2).

Hohlov, Nikolao. La tajdo: Liriko. – Horrem bei Köln: Heroldo de Esperanto, 1928. – 64 p.

Hordijenko-Andrianova, Nadija. Vagante tra la mondo maltrankvila: Originala poemaro. – Budapest: HEA, 1987. – 102 p.

Huleŝ, Adalberto. Katoj kaj ĉevaloj: [Poemaro]. – Budapest: HEA, 1982. – 80 p.

Ĥoĥlov, Nikolaj. Mia vojo: Versaĵoj [en la rusa kaj Esperanto] / Komp. Anatolij Radaev, Antaŭpar. Anatolij Radaev, Zdravko Seleš; Trad. el Esperanto Anatolij Radaev, Bonifatio Tornado, Solomon Vysokovskij. – Samara: [Anatolij Radaev], 2005. – 112 p.; 300 ekz.

Ilutoviĉ, Klara. Elkore: Poemaro. – M.: Impeto, 2012. – 112 p.; 200 ekz.

Ilutoviĉ, Klara. Sincere via…: Originala poemaro. – Moskvo: MLEK, 1997. – 24 p.

Ilutoviĉ, Klara. Survoje: Originalaj poemoj. – Moskvo: Impeto, 2005. – 56 p.; 300 ekz.

Janičić, Dimitrije. Diso. Maturaj meditadoj / Postpar. Zlatoje Martinov. – Beogrado: Interpress, 2012. – 112 p., il.; 500 ekz. – (Biblioteko Esperanto; №5).

Jevsejeva, Ludmila. Donaceto por infanoj: [Poemaro] – [Vilnius]: [Juneco], [1981]. – 16 p., il.

Jevsejeva, Ludmila. Versoj: Poemaro / Komp., postpar. Dmitrij Cibulevskij. — [Harjkov]: Tradukista sekcio de URF ASE, 1987. – 60 p.

Johansson, Sten. Dis!: Originala romano. – Antverpeno: FEL, 2001. – 135 p.

Johansson, Sten. Katrina malfruas: Facila rakonto kun klarigoj de la malfacilaj vortoj kun aldono en la angla kaj japana lingvoj. – 2a eld., rev. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2007. – 52 p.

Johansson, Sten. Katrina malfruas: Facila rakonto. – Skövde: Al-fab-et-o, 2004. – 49 p. – (Facil-lega serio).

Johansson, Sten. La krimo de Katrina: Facila rakonto kun klarigoj de la malfacilaj vortoj kun aldono en la angla kaj japana lingvoj. – 2a eld., rev. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2007. – 40 p.

Johansson, Sten. La krimo de Katrina: Facila rakonto. – Skövde: Al-fab-et-o, 2001. – 36 p. – (Facil-lega serio).

Johansson, Sten. Memor' mortiga: Krimromano. – Skövde: Al-fab-et-o, 2003. – 80 p. – (Sezona krimo).

Johansson, Sten. Neĝo kaŝas nur…: Krimromaneto. – Skövde: Al-fab-et-o, 2001. – 80 p. – (Sezona krimo).

Johansson, Sten. Pasteĉo: Dudek kvin stilaj pastiĉoj, parodioj kaj plagiatoj. – Rotterdam: Bero, 2005. – 168 p., il.

Johansson, Sten. Trans maro kaj morto: Krimromano. – Skövde: Al-fab-et-o, 1999. – 80 p. – (Sezona krimo).

Johansson, Sten. Vojaĝo kun Katrina: Facila rakonto kun klarigoj de la malfacilaj vortoj kun aldono en la angla kaj japana lingvoj. – 2a eld., rev. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2007. – 56 p.

Johansson, Sten. Vojaĝo kun Katrina: Facila rakonto. – Skövde: Al-fab-et-o, 2002. – 60 p. – (Facil-lega serio).

Jung, Teo. Landoj de l' fantazio: Romano en tri partoj originale verkita en Esperanto. – Horrem bei Köln: Heroldo de Esperanto, 1927. – 324 p., il. – [Ex libris H.-J. Bulthuis].

Kalocsay, Kálmán. Diino Hertha: [Noveloj] / Edit., antaŭpar. Ada Csiszár. – Chapecó: Fonto, 1992. – 71 p. – (Fonto-Serio; №22).

Kalocsay, Kálmán. El Streĉita kordo / Postpar. Vilmos Benczik. – Budapest: HEA, [1976]. – 28 p.

Kalocsay, Kálmán. Ezopa saĝo: Sepdek fabloj verse reverkitaj. – Kopenhago: Koko, 1956. – 127 p., il.

Kalocsay, Kálmán. Izolo: Poemoj / Antaŭpar. William Auld. – Faksimila represo laŭ la neaperinta unua eldono , presita en 1939. – Rotterdam: UEA, 1977. – 80 p.

Kalocsay, Kálmán. Streĉita kordo: Poemoj. – Reeld. – Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1978. – 196 p.

Kalocsay, Kolomano. Versojn oni ne aĉetas: Originala poemaro / Postpar. Ada Csiszár; Giorgio Silfer. – Vieno: Pro Esperanto, 1992. – 64 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika).

Kamaĉo, Georgo (ps. de Jorge Camacho). Sur la linio: Rakontoj kaj noveloj / Enkond. Fernando de Diego; Postpar. Artur E. Iltis. – Berkeley: Bero, 1991. – 40 p.

Karen, Jiří; Rumler, Josef; Urbanová, Eli; Vidman, Čestmír. Kvarfolio: Versoj de pragaj poetoj-esperantistoj / Komp. Eli Urbanová. – Prago: ĈEA, 1985. – 32 p.; 3000 ekz. – (Literatura suplemento al Paco, ĉeĥa eldono, 1985).

Karpunina, Lena. La bato: [Novelaro] / Antaŭpar. Ignat Florian Bociort. – 2a eld., reviziita kaj pliampleksigita. – Moskvo: Impeto, 2006. – 160 p.; 300 ekz.

Karpunina, Lena. La bato: [Novelaro] / Antaŭpar. Sten Johansson. – Antverpeno: FEL, 2007. – 149 p. – (Serio “Stafeto”, №31)

Klag, Walter. Hospitalo sepetaĝa: Koŝmara novelo originale verkita en Esperanto uzante novelon de Dino Buzzati. Vieno: Klag, 2009. 92 p., il.

Kníchal, Oldřich. Adiaŭ, Kuzko!: [Romano]. – Budapest: HEA, 1987. – 88 p.

Kníchal, Oldřich. Mediteme: Selekto el originala kaj tradukita prozo. – Praha: ĈEA, 1980. – 74 p., il. – (Panoramo: Literatura almanako de “Starto”).

Konisi Gaku. Vage tra la dimensioj: Sciencaj fikcietoj. – Oosaka: Japana Esperanta Librokooperativo, 1976. – 79 p.

Kořínek, Jiří. Vitreroj: Poeziaĵoj el 1949–1976 / Antaŭpar. Oldřich Kníchal. – Prago: ĈEA, 1976. – 88 p., il. – (Panoramo: Literatura almanako de “Starto”).

Korotkov, Mihail. Homo, kiu mortigis: Sciencfikcia novelaro / Komp. Alen Kris; Postpar. Aleksander Korĵenkov. – Sverdlovsk: Sezonoj, 1988. – 87 p., il.

Kriss, Juliusz. Melodioj de l’ nokto: [Poemoj originalaj kaj tradukitaj]. – Kraków: Popola presejo, 1914. – 31 p., il.

Ķurzēns Nikolajs. El “Mia spektro”: Poemaro / Komp., postpar. Aleksander Korĵenkov; Enkond. William Auld, Mirdza Burgmeister. – Reeld. – Sverdlovsk: Sezonoj, 1987. – 30 p. – (Nia memoro; №1).

Ķurzēns, Nikolajs. Mia spektro: Latvaj poemoj / Enkond. William Auld, Mirdza Burgmeister. – 2a eld., plilarĝigita. – Toronto: Esperanto-Rondo de Toronto, 1985. – 131 p.

Lejzerowicz, Izrael. El la “Verda Biblio” / Postpar. Tomasz Chmielik. – 3a kompletigita eld. – Czeladź: Hejme; Świdnik: Libro-Mondo, 2007. – 88 p.; il.

Lejzerowicz, Izrael. El la “Verda Biblio” / Postpar. Vilmos Benczik. – 2a eld. – Budapest: HEA, 1978. – 84 p., il.

Leser, Jolanthe. La vivo estas pli forta / Ed., antaŭpar. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1991. – 36 p. – (Serio Originala Literaturo, №2).

Ligęza, Lidia. Limerikoj. – Bielsko-Biała: KLEKS, 1999. – 32 p., il.

Ligęza, Lidia. Mia eno: Originalaĵoj kaj tradukoj. – Kraków: Behemot, 1996. – 46 p.

Lindqvist, Karl. Ferio kun la morto: Originala kriminalromano. – 2a eld. – Aabyhøj: Dansk Esperanto-Forlag, 1962. – 72 p.

Lister, Daphne. Ĝis nun: Poemoj originalaj. – Blackburn: Esperantaj kajeroj, 1976. – 64 p.

Logvin, Aleksandr. La lasta taglibro de l' poeto / Antaŭparolo de Nikolao Gudskov. – Moskvo: REU; Impeto, 2003. – 48 p.; 200 ekz.

Logvin, Aleksandro. Sur la vivovojo: Poemoj / Antaŭpar. Ferenc Silágyi. – La Laguna: J. Régulo, 1964. – 116 p. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №24).

Lorjak (ps. de J.-L. Mahé). Eŭlalia: Originala romano. – Budapest: HEA, 1984. – 192 p.

Lorjak (ps. de J.-L. Mahé). Iluzioj: Originala novelaro. – Budapest: HEA, 1982. – 184 p.

Lorjak (ps. de J.-L. Mahé). Mariagnes: Romano. – Budapest: HEA, 1986. – 220 p.

Lorjak (ps. de J.-L. Mahé). Neologisme: [Romano]. – Helsinki: Fondumo Esperanto, 1975. – 88 p.

Lorjak (ps. de J.-L. Mahé). Regulus: Romano / Antaŭpar. Bernard Cavanagh. – Ascoli Piceno: Eldono Gabrielli, 1981. – 340 p.; 1000 ekz. – (Beletra eldon-serio Plejado; №16). – [Kun dediĉo de la aŭtoro kaj kun panorama bildkarto de Parizo sur kiu la aŭtoro skribis klarigon pri la loko.].

Lorjak (ps. de J.-L. Mahé). Retoj: [Romano]. – Helsinki: Fondumo Esperanto, 1978. – 207 p.

Lorjak (ps. de J.-L. Mahé). Transe: Romano originale verkita en Esperanto. – Helsinki: Fondumo Esperanto, 1976. – 160 p.

Lorjak (ps. de J.-L. Mahé). Kromosomoj: Romano / Antaŭpar. Aldo de'Giorgi; Postpar. C. Declerck; Intervjuo de Vilmos Benczik. – Antverpreno: FEL, 1989. – 155 p.

Lozgaĉev, Nikolai. Sur tranĉrando de ponard': Poemoj originalaj kaj tradukitaj / Edit. Aleksander Korĵenkov. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1998. – 24 p., il. – (Literatura suplemento de La Ondo de Esperanto por 1998).

Lozgaĉev, Nikolaj. La tago del eterno: Originala poemaro / Postpar. Aleksander Korĵenkov. – Sverdlovsk: Sezonoj, 1987. – 44 p., il.

Lukjanec, Dina. Tremanta stelo: Kantoj, versoj, tradukoj / Komp., antaŭpar. Mikaelo Bronŝtejn. – Moskvo: Impeto, 2008. – 96 p.; 300 ekz.

Luyken, Heinrich August. Pro Iŝtar: Romano el la antika Babela historio. – Leipzig: Ferdinand Hirt & Sonh, 1924. – 304 p.

Mackay, Robert. Fajro! Fajro! kaj aliaj teatraĵetoj / Antaŭpar. R. H. M. Markarian, Mario Pei. – Bicester: Derrick P.Faux, 1965. – 24 p., il. – (Southampton Series Esperanto Primary Readers, №2).

Maĝarova, Ivaniĉka. Kardo sur kasko = Бодил на шлема: Hajkoj = хайку / Antaŭpar. de Olja Nedkova. – Sofia: Amadeus, 2010. – 64 p., il.

Mährti, Paula (ps. de Aldo de' Giorgi). La Manto (Mantis relifiosa): Romano / Antaŭpar. Dieter Wiesemann. – Chapecó: Fonto, 1997. – 182 p.

Malfeliĉulo, Ivan (ps. de Ivan Ŝirjaev). Sep rakontoj: Originale verkitaj en la lingvo Esperanto / Antaŭpar. Paul Fruictier. – Paris: Presa Esperantista Societo, 1906. – 76 p.

Mallia, Carmel. 100 kapricaj raketoj: Poemaro. – 2a eld. – Żabbar: Carmel Mallia, 2000. – 56 p., il.

Mallia, Carmel. Ĉielarka estonto: Romano originale verkita en Esperanto. – Berkeley: Bero, 2002. – 112 p.

Mallia, Carmel. Distre-libere: Poemaro. – Valletta: Malta Esperanto-Societo, 2005. – 66 p., il.

Mallia, Carmel. Kontrastoj: [Poemaro] / Enkond. Marjorie Boulton. – 2a eld. – Żabbar: Carmel Mallia, 1999. – 47 p.

Martelmonto, Jarlo. Cetercetere: [Poemaro kun kompaktdisko]. – Stockholm: Bokmaskin, 2002. – 63 p.

Masayuki Kuroda: Animo drivas: Originala romano. – Toyonaka: Japana Esperanta Librokooperativo, 1990. – 196 p.

Matthias, Ulrich. Fajron sentas mi interne: Originala romano / Antaŭpar. Elena Zaja. – Vieno: Pro Esperanto, 1990. – 108 p. – (Serio Originala Literaturo, №1).

Mattos, Geraldo. La bona pineto. – Chapecó: Fonto, 2008. – 23 p.

Maura, G. E. (ps. de Gaston Waringhien). Duonvoĉe: [Poemaro]. – 2a eld. – La Laguna: J. Régulo, 1963. – 180 p., il.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №19).

Mekys, Antanas. Fore de parnaso: Kolekto da versaĵetoj. – Vilnius: Antanas Mekys, 2002. – 56 p.; 100 ekz.

Mekys, Antanas. Labirinto: [Poemaro]. – Vilnius: Antanas Mekys, 2005. – 84 p.

Mekys, Antanas. Labirinto: Versaĵetaro. – Vilnius: Antanas Mekys, 2004. – 48 p.

Mekys, Antanas. Pardonu min muzo: [Poemaro]. – Vilnius: Antanas Mekys, 2000. – 56 p., il.

Melnikov, Valentin; Ilutoviĉ, Klara; Vysokovskij, Solomon; Dadaev, Oĉjo. Moskvaro: Originalaj poemoj / Komp., postpar. Nikolao Gudskov. – Moskvo: Impeto, 1998. – 96 p.

Miĥalski, Eŭgeno. Plena poemaro / Antaŭpar. Krys Ungar. – Antwerpen: FEL, 1994. – 176 p. – (Serio “Stafeto”; №18).

Miĥalski, Eŭgeno. Prologo: Jubilea kolekto de originalaj poemoj. 1918–1928. – Leipzig: SAT, 1929. – 64 p.; 2000 ekz.

Mirska, Zofia. Sortomokoj: Rakontoj. – Kielce: Gemo-serio, 1996. – 34 p. – [Kun dediĉo de la aŭtorino].

Mitev, Venelin. Somero cigana: [Poemaro] / Antaŭpar. William Auld. – Sofio: Onik, 1993. – 64 p., il. – [Kun dediĉo de la aŭtoro].

Miyamoto Masao, Ueyama Masao, Saito Ezo. L' Omnibuso kun la tri pasaĝeroj: – Kioto: L' Omnibuso, 1980. – 65 p., il.

Miyamoto Masao. Invit' al japanesko: [Poemaro] / Antaŭpar. William Auld. – La Laguna: J. Régulo, 1971. – 111 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №42).

Miyamoto Masao. Verkoj de Miyamoto Masao. Vol. 3. [Tradukoj kaj originaloj] / Postpar. Mine Yositaka. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 288 p., il.

Modest, Julian. Averto pri murdo: Krimromano, originale verkita en Esperanto. – Partizánske: Espero, 2018. – 100 p.

Modest, Julian. Doktoro Braun vivas en ni. Kripto: [Teatraĵoj]. – Budapest: HEA, 1987. – 76 p.

Modest, Julian (ps. de Georgi Mihalkov). La Ora Pozidono: [Novelo]. – Budapest: HEA, 1984. – 68 p.

Modest, Julian. La viro el la pasinteco: Novelaro. – Đurđevac: Dokumenta Esperanto-Centro, 2015. – 107 p.

Modest, Julian. Mara stelo: Novelaro. – M.: Impeto, 2013. – 112 p.; 500 ekz.

Modest, Julian (ps. de Georgi Mihalkov). Mistera lumo: Noveloj originale verkitaj en Esperanto. – Budapest: HEA, 1987. – 91 p.

Modest, Julian. Murdo en la parko: Krimromano, originale verkita en Esperanto. – [Antverpeno]: Eldonejo Libera, 2018. – 78 p.

Modest, Julian. Ni vivos! Dokumenta dramo pri la lastaj jaroj el la vivo de Lidia Zamenhof. – Budapest: HEA, 1983. – 53 p.

Modest, Julian. Serenaj matenoj: Krimromano, originale verkita en Esperanto / Antaŭparolo de Petar Todorov. – [Antverpeno]: Eldonejo Libera, 2018. – 95 p.

Mollison, Aleksandro R. Reĝo de l' piktoj: Antikva historio. – Dundee: Kelto, 1995. – 48 p., il.

Montagut, Abel. Karnavale (Maskita rakonto). – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 65 p. – (Serio Originala Literaturo, №25).

Montagut, Abel. La enigmo de l’ar@neo: Romano. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 2003. – 279 p. – (Serio Originala Literaturo, №41).

Montagut, Abel. Poemo de Utnoa / Enkond. William Auld; Postpar. Probal Daŝgupto. – Vieno: Pro Esperanto, 1993. – 225 p., il. – (Serio Originala Literaturo, №7).

Naumov, Ivan. Plejo. Музыка – это сны: [Poemoj en la rusa, angla, Esperanto]. – Moskvo: Impeto, 1995. – 104 p.; 1000 ekz.

Neĉajev, Nikolao. Karavelo: [Poemaro]. – Irkutsk: [Nikolaj Neĉajev], 2012. – 26 p.

Nedelĉeva, Nevena. Dum nokta deĵoro: Noveloj kaj teatraĵetoj. – Budapest: HEA, 1987. – 87 p.

Nemere, István. Dum vi estis kun ni: [Romano]. – Budapest: HEA; Hyvinkää: Oy Mendoservo Ak, 1988. – 167 p.

Nemere, István. Febro: Originala romano. – Budapest: HEA, 1984. – 132 p.

Nemere, István. Jesa: Romano. – Moskvo: Impeto; Eŭropa Jura Universitato Justo, 2009. – 184 p.; 500 ekz.

Nemere, István. La alta akvo: [Romano]. – Budapest: HEA, 1985. – 129 p.

Nemere, István. La blinda birdo: [Romano]. – Budapest: HEA, 1983. – 120 p.

Nemere, István. La fermita urbo: Sciencfantastika romano. – Budapest: HEA, 1982. – 128 p.

Nemere, István. La monto: Originala romano. – Budapest: HEA, 1984. – 166 p.

Nemere, István. La naŭa kanalo: [Novelaro]. – Budapest: HEA, 1981. – 106 p.

Nemere, István. Nesto de viperoj: [Romano]. – Moskvo: Impeto, 1994. – 182 p.

Nemere, István. Pigre pasas la nokto: Originala romano. – [Budapest]: Fenikso, 1992. – 151 p. – [Kun dediĉo de la aŭtoro al AlKo.]

Nemere, István. Serĉu mian sonĝon: Romano. – Budapest: HEA, 1987. – 171 p.

Nemere, István. Serpentoj en la puto: Originala romano. – Kaliningrado: Sezonoj, 2009. – 184 p., 400 ekz.

Nemere, István. Sur kampo granita: Originala romano. – Budapest: HEA, 1983. – 127 p.

Nemere, István. Terra: Sciencfikcia romano. – Budapest: HEA, 1987. – 152 p.

Nemere, István. Vi povas morti nur dufoje: Romano originale verkita en Esperanto. Daŭrigo de “Vivi estas danĝere”. – Budapest: HEA, 1989. – 183 p.

Nemere, István. Vismar: Romano originale verkita en Esperanto. – Moskvo: Impeto; Eŭropa Jura Universitato Justo, 2008. – 192 p.; 500 ekz.

Nemere, István. Vivi estas danĝere: Romano. – Budapest: HEA, 1988. – 159 p.

Nemere, István. Vizito sur la teron: [Romano]. – Moskvo: Impeto, 2001. – 168 p.; 500 ekz.

Nervi, Mauro. Havenoj / Antaupar. Miguel Fernández. – Varna: Bambu, 2001. (Serio Kargo; №4).

Nervi, Mauro. La turoj de l' ĉefurbo / Antaŭpar. Aldo de' Giorgi. – Manĉestro: Esperantaj Kajeroj, 1978. – (Esperantaj kajeroj; №4).

Neves, Gonçalo. Simptomoj: Originala poemaro senprefaca. – Antverpeno: FEL, 1999. – 72 p. – (Serio “Stafeto”; №25). – [Kun dediĉo de la aŭtoro].

Nisimura Masao. Edelvejso: [Poemaro] / Postpar. Itô Kôiti. – Osaka: Japana Esperanta Librokooperativo, 1956. – 215 p.

Nordenstorm, Leif. Arne, la ĉefido: Rakonto el la vikinga epoko. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2005. – 116 p., il.

Ora duopo: Jubilea libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay / Red. Ludoviko Kökény. – Budapest: HEA, 1966. – 184 p. + 2 fol. (port.); 4500 ekz.

Otira, Darik. Vojaĝo al kuniĝo: Konfesoj de seksobsedito. – Novjorko: Mondial, 2010. – 362 p.

Peneter, Peter (ps. de Kálmán Kalocsay). Sekretaj sonetoj / Postpar. William Auld. – 3a eld. – Budapest: HEA, 1989. – 111 p., il. – (Serio Esperantaj klasikaĵoj; №4).

Peneter, Peter (ps. de Kálmán Kalocsay); Peneter, Georgo Peterido (ps. de Gaston Waringhien). Libro de amo / Antaŭpar. Arieh Ben Guni (ps. de Gaston Waringhien). – [La Laguna], [s. e.], [1965]. – 262 p. – [En la libro estas fantaziaj eldonindikoj: Byblos: Je la ŝildanonco de “L'Akacio”, MCMLXIX (= 1969).].

Petroviĉ, Svetislav. Sonetkrono por la esperantistaro okaze de 70-jara jubileo de Esperanto. Julio 1957. – Beograd: Serbia Esperanto-Ligo, 1957. – 32 p.; 2000 ekz. – (Nova libro; №6).

Piĉ, Karolo. Angoro: Poemaro. – Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1982. – 97 p.

Piĉ, Karolo. La Litomiŝla Tombejo: Romano. – Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1981. – 276 p.; jaketo.

Picasso, Marko. La tunelo: Romano originale verkita en Esperanto. – La Chaux-de-Fonds: Kooperativo de Literatura Foiro, 1998. – 176 p.

Potts, Bertram. Nokto da timo kaj aliaj noveloj. – Åbyhøj: Dansk Esperanto-Forlag, 1971. – 80 p.

Princo Henriko (ps. de Prince Henry Ozoemena Chikaodi Oguinye). Festo de beno: [Novelo] / Antaŭpar. Gbeglo Koffi. – Lome: Afrika Centro Esperantista, 2006. – 24 p.

Privat, Edmond. Tra l' silento: [Poemaro]. – Ĝenevo: UEA, [1912]. – 30 p.

Ragnarsson, Baldur. Ŝtupoj sen nomo: [Poemaro] / Antaŭpar. Juan Régulo Pérez. – La Laguna: J. Régulo, 1959. – 128 p., il.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №1).

Rapka, Emilija. Apud Balta Maro: Versaĵoj, rakontoj. – Vilnius: Gelspos, 2005. – 55 p., il.

Robinson, Kenelm (ps. de Kenelm Ralph Creusé Sturmer). Se grenereto… Londono: [K. R. C. Sturmer], 1930. – 160 p.

Rodin, Sen (ps. de Filippo Franceschi). Nu, kaj do?: Rakontoj, raportoj, recenzoj, revoj / Antaŭpar. de Donald Broadribb. – Kluĵo: Exit, 2010. – 160 p., il.

Rosbach, Johan Hammond. Bagatelaro: [Prozo kaj poezio]. – Oslo: Esperantoforlaget, 1951. – 174 p.

Rosbach, Johan Hammond. Disko: Ciklo da skizoj / Antaŭpar. William Auld. – Åbyhøj: Dansk Esperanto Forlag, 1970. – 111 p.

Rossetti, Cezaro. Kredu min, sinjorino!: [Romano] / Antaŭpar. Raymond Schwartz. – [Scheweningen]: Heroldo de Esperanto, 1950. – 260 p. – [Kun subskribo de Oscar de Diego]

Rossetti, Cezaro. Kredu min, sinjorino!: [Romano] / Antaŭpar. Raymond Schwartz, Reto Rossetti, Aldo de' Giorgi. – [3a eld.] – Pisa: Edistudio, 1990. – 278 p.

Rossetti, Reto. Pinta krajono: [Poemaro] / Antaŭpar. Geraldo Mattos. – La Laguna: J. Régulo, 1959. – 130 p., il.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №2).

Sadler, Victor. Memkritiko: Poemaro. – [Kopenhago]: Koko, 1967. – 60 p.; jaketo.

Saĥarov Aleksandr. Superforta ambicio: Skizo el la esperantista vivo, originale verkita. – Moskvo: Esperanto, 1913. – 52 p.

Saĥarov, Aleksandr. Superforta ambicio: Skizo el la esperantista vivo originale verkita / Antaŭpar. Nikolaj Stepanov. – Faksimila represo. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1992. – 52 p.; jaketo.

Salovaara, Eija. Kie boacoj vagadas. – Vieno: Pro Esperanto, 1994. – 96 p. – (Serio Originala Literaturo, №11).

Salt, Betty. Lito apud la fenestro: Rakontoj, teatraĵetoj, poemoj. – Rotterdam: UEA, 1999. – 111 p., il.

Samodaj, Vladimir. Konfesoj: Poeziaj provoj. – Moskvo: Eŭropa Jura Universitato Justo, 2005. – 120 p., il.; 200 ekz.

Sapoĵnikov, Viktor. Ljusjka Benc: Satiro kaj humuro / Komp., antaŭpar. Aleksander Korĵenkov. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1992. – 80 p.

Schulhof, Stanislav. Aŭtunaj floroj: Dek originalaj poemoj. – Genève: UEA, 1912. – 32 p., il.

Schulhof, Stanislav. Per espero al despero: [Poemaro] / Postpar. Herbert Mayer. – Reeld. – Vieno: Pro Esperanto, 1989. – 32 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika).

Schwartz, Raymond. … Kun siaspeca spico: [Prozo kaj poezio]. – La Laguna: J. Régulo, 1971. – 216 p.; 1500 ekz. – (Stafeto, Bel-literatura eldon-serio, №29).

Schwartz, Raymond. Anni kaj Montmartre: Romano. – Paris: Esperantista presejo J. Solsona, 1930. – 127 p.

Schwartz, Raymond. La ĝoja podio: [Poezio kaj prozo]. – Paris: Esperantista Centra Librejo, 1949. – 272 p. – [Kun aŭtografo de la aŭtoro]/

Schwartz, Raymond. La stranga butiko: [Poemaro]. – Paris: Esperantista presejo J. Solsona, 1931. – 127 p., il.

Schwartz, Raymond. Verdkata testamento: [Poemaro]. – 2a eld. – Paris: Esperantista presejo J. Solsona, 1930. – 125 p.

Schwartz, Raymond. Vole … novele, aŭ kvindek jaroj da noveloj 1920–1970. – 2a represo. – Saarbrücken: Arthur E. Iltis, 1987, 192 p. – (Jubilea eldon-serio 1. Beletro originala, №10).

Seabra, Manuel de. La armeoj de Paluzie: [Romano]. – Vieno: IEM, 1996. – 198 p. – (Serio Originala Literaturo, №19).

Seabra, Manuel de. Promeso en obskuro: Noveloj. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 110 p. – (Serio Originala Literaturo, №24).

Sekelj, Tibor. Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo: [Novelo]. – Antverpeno: TK; La Laguna: Stafeto, 1979. – 95 p., il. – (Belliteratura eldonserio; №42).

Sekelj, Tibor. Premiitaj kaj aliaj noveloj. – Zagreb: Internacia kultura Servo, 1974. – 53 p.

Sigmond, Júlia. Dankon. – Cluj-Napoca: Exit, 2018. – 88 p., il.

Sigmond, Júlia. Júlia Sigmond 90: [Novelaro]. – Cluj-Napoca: Exit, 2019. – 128 p. – [Kun subsktibo de la aŭtorino].

Sigmond, Júlia. Nomoj kaj sortoj: [Novelaro]. – Cluj-Napoca: Exit, 2011. – 110 p.

Sigmond, Júlia; Rodin, Sen. Kvodlibeto: Kvarmana mikspoto dutonala. – Cluj-Napoca: Exit, 2015. – 338 p.

Silfer, Giorgio. Drole kaj petole: [Novelaro]. – Milano: La Patrolo, 1972. – 21 p., il.

Silfer, Giorgio. La spegulo de Velodajo: Fantasta rakonto laŭ la bildoj de Stella Agostini. – La Chaux-de-Fonds: Kooperativo de Literatura Foiro, 1990. – 32 p., il.

Sipoviĉ, Valerij. Sekreto de la patrino: Novelo. – Moskvo: Impeto, 2006. – 112 p.; 300 ekz.

Somero, Malfrua (ps.). Malgajaj sonetoj / Antaŭpar. Etelka Kiss-Jakupović. – Beogrado: Etelka Kiss-Jakupović, 2009. – 80 p. – 500 ekz

Ståhlberg, Sabira. Durankulak: [Novelo]. – Varna: Bambu, 1998. – 79 p.

Steele, Trevor. Amo inter ruinoj: Romano. – Antverpeno: FEL, 2016. – 232 p.

Steele, Trevor. Apenaŭ papilioj de Bergen-Belsen: Originala romano pri Germanio. – Vieno: Pro Esperanto, 1994. – 152 p. – (Serio Originala Literaturo, №10).

Steele, Trevor. Aŭstralia Felix: Noveloj. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1999. – 134 p. – (Serio Originala Literaturo, №29).

Steele, Trevor. Dio ne havas eklezion: Romano. – Antverpeno: FEL, 2015. – 168 p.

Steele, Trevor. Diverskolore: Originalaj prozaĵoj. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 112 p.; 500 ekz.

Steele, Trevor. Flugi kun kakatuoj: Romano. – Antverpeno: FEL, 2010. – 256 p.

Steele, Trevor. Kaj staros tre alte…: Romano. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 2006. – 293 p. – (Serio Originala Literaturo, №43).

Steele, Trevor. Konvinka kamuflaĵo: Aŭtobiografio. – Antverpeno: FEL, 2014. – 272 p., il.

Steele, Trevor. Kvazaŭ ĉio dependus de mi: Romano. – Antverpeno: FEL, 2009. – 343 p.

Steele, Trevor. La fotoalbumo: Romano. Unua volumo. – Vieno: IEM, 2001. – 366 p. – (Serio Originala Literaturo, №39).

Steele, Trevor. Memori kaj forgesi: Noveloj el la Norda Montaro / Antaŭpar. Herbert Mayer – Vieno: Pro Esperanto, 1992. – 143 p. – (Serio Originala Literaturo, №5).

Steele, Trevor. Neniu ajn papilio: Romano. – Vieno: IEM, 2000. – 337 p. – (Serio Originala Literaturo, №35).

Steele, Trevor. Paradizo ŝtelita: Romano. – Antverpeno: FEL, 2012. – 336 p.

Steele, Trevor. Sed nur fragmento: [Romano] – Chapecó: Fonto, 1987. – 448 p.

Strateleckienė, Angelė. Mi amas Esperanton: [Poemaro]. – Marijampolė: Piko valanda, 2004. – 76 p., il.; 300 ekz.

Striganova, Anna. Miraklo de unu momento: Fabelaj sekretoj. – Moskvo: Impeto, 2014. – 48 p., il.; 500 ekz.

Sullivan, James Herbert. Sub influo de alkoholo: 12 rakontoj. – Antwerpen: FEL, 1991. – 92 p.

Szathmári, Sándor. Kain kaj Abel: [Novelaro] / Komp., postpar. Vilmos Benczik. – Budapest: HEA, 1977. – 288 p.

Szathmári, Sándor. Maŝinmondo kaj aliaj noveloj: / Enkond. William Auld. – La Laguna: J. Régulo, 1964. – 188 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №22).

Szathmári, Sándor. Vojaĝo al Kazohinio: [Romano] / Antaŭpar. Kálmá Kalocsay. – Paris: SAT, 1958. – 317 p.

Szczurek, Kazimierz; Gabrielli, Lina. Nuancoj: Poemoj / Antaŭpar. William Auld. – Ascoli Piceno: Gabrielli, 1980. – 127 p., il.; 1000 ekz. – (Beletra eldon-serio Plejado, №13).

Szilágyi, Ferenc. Inter sudo kaj nordo: [Novelaro]. – Stockholm: Eldona societo Esperanto, 1950. – 185 p.

Szilágyi, Ferenc. Koko krias Jam!: Originala novelaro / Postpar. Vilmos Benczik. – 2a eld. – Budapest: HEA, 1976. – 199 p.

Szilágyi, Ferenc. Tiel okazis, aŭ mistero minora: [Romano]. – Kopenhago: Koko, 1958. – 120 p.

Ŝapiro, Jakobo. Babiladoj de bonhumora Zamenhofano / Postparoloj de Tomasz Chmielik, Felicja Raszkin-Nowak. – 3a eld. – Czeladź: Hejme; [Świdnik]: Libro-mondo, 2009. – 40 p., il.

Ŝĉerbinin, Miĥail. Orgeno: Elektitaj verkoj. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2010. – 101 p.

Ŝevĉenko, Dmitrij; Striganova, Anna. La tero, kiu volis forflugi: Fabelaj noveloj. – Moskvo: Impeto, 2009. – 112 p., il.; 300 ekz.

Ŝevĉenko, Dmitrij; Striganova, Anna. Subtera suno: Fabelaj noveloj. – M.: Impeto, 2014. – 144 p.; 500 ekz.

Ŝevĉenko, Dmitrij; Striganova, Anna. Ŝipeto Narklo. – Moskvo: Impeto, 2010. – 56 p., il.; 500 ekz.

Ŝirjaev, Ivan. Sen titolo: Originala romano / Postpar. E. Borsboom, H. Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1995. – 336 p. – (Plena verkaro,; Vol. 3).

Ŝirjaev, Ivan. En la vagono kaj aliaj rakontoj / Antaŭpar. Teo Jung. – Purmerend: J. Muusses, 1937. – 29 p. – (Muusses Esperanto Biblioteko, №13).

Ŝirjaev, Ivan. La dormanta grafino: Originalaj noveloj. Plena verkaro, Vol 1 / Ed., antaŭpar. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1993. – 157 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika).

Ŝirjaev, Ivan. La Nova Vivo: Originala romano. Plena verkaro, Vol 2 / Ed., antaŭpar. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1993. – 80 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika).

Ŝirjaev, Ivan. Tra la loko ensorĉita: Novelo originale verkita en Esperanto. – Faksimila represo. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1992. – 16 p.; jaketo.

Ŝivarov, Ivan. Mia trezorejo. Senpretendaj verketoj: [Prozo kaj poezio]. – Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, 1985. – 75 p.

Štimec, Spomenka. Geografio de miaj memoroj. – Vieno: Pro Esperanto, 1992. – 140 p. – (Serio Originala Literaturo).

Štimec, Spomenka. Vojaĝo al disiĝo: [Novelaro]. – Budapest: HEA, 1990. – 94 p.

Tamošiūnienė, Inita. Koro sur manplato: [Poemaro] – Vilnius: Juneco, 1981. – 25 p.

Tamošiūnienė, Inita. Versaĵoj sen datoj: Originala poezio. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 80 p.; 500 ekz.

Tavanti, Corrado. Varmas en Romo: Krimromano originale verkita en Esperanto / Postpar. Giorgio Silfer. – La Chaux-de-Fonds, Barcelona, Milano: Kooperativo de Literatura Foiro, 1986. – 185 p.

Tavanti, Corrado; Ertl, Istváb. Tiu toskana septembro: [Romano]. – Budapeŝto: HEA, 1990. – 137 p.

Ternavski, Mikaelo. Koloro / Red., antaŭpar. Valentin Melnikov. – [Sevastopolj]: Literatura skatolo, 1987. – 40 p., il.

Thévenin, Lucien. La vana kanto: Versoj dediĉitaj al la internacia amikeco. – Lyon: Kompreni, 1947. – 64 p.

Thorsen, Poul. Rozoj kaj urtikoj: Poemaro tradukita kaj originala en Esperanto / Antaŭpar. William Auld. – Kopenhago: Komuna Konversacia Klubo, 1954. – 117 p., il.

Tófalvi, éva; Kníchal, Oldřich. Kiuj semas plorante…: [Romano]. – Rotterdam: UEA, 1984. – 107 p.

Tomić, Senka. Lampiro en mozaiko = Svitac u mozaiku: [Poemaro] / Postpar. Zlatoje Martinov. – Beograd: Interpress, 2011. – 96 p., il. – 200 ekz. – (Biblioteka Esperanto, №3).

Tornado, Bonifatio (ps. de Boris Tokarev). Ardes: [Romano] / Antaŭpar. Vladimir Samodaj. – Moskvo: Impeto, 1996. – 240 p.; 500 ekz.

Tornado, Botifatij (ps. de Boris Tokarev). Versoj. — Ĥarkovo: Literatur-tradukista komisiono de UkrEA, 1991. – 22 p.

Tornado, Bonifatio (ps. de Boris Tokarev). Vivo de Prometeo: [Poemo]. – Moskvo: Impeto, 1996. – 264 p.; 500 ekz.

Tóth, Endre. Lappar, la antikristo: Originalaj noveloj. – Budapest: HEA, 1982. – 139 p.

Tvarožek, Eduard. Sola en sunsubiro: Versoj / Postpar. Stanislav Košecký. – Bratislava: Esprima, 1992. – 60 p., il.; 1000 ekz. – [Kun subskribo de la aŭtoro].

Urban, Ŝtefo. Nova Ezopo: [Poemaro] / Antaŭpar. Poul Thorsen. – La Laguna: J. Régulo, 1961. – 128 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №9).

Urbanová, Eli. El subaj fontoj: [Poemaro] / Postpar. Vlastimil Kočvara. – Prago: ĈEA, 1981. – 96 p., il. – (Panoramo: Literatura almanako de “Starto”).

Urbanová, Eli. Hetajro dancas / Antaŭpar. Reto Rossetti, Josef Rumler. – Chapecó: Fonto, 1995. – 327 p.

Urbanová, Eli. Prefere ne tro rigardi retro: [Poemaro] – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2007. – 128 p.

Urbanová, Eli. Rapide pasis la temp': [Poemaro] – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2003. – 92 p., il.

Vaha, Blazio (ps. de Balázs Wacha). Adolesko: Originala romano. – Kivistöntie: Oy Mendoservo; Budapest: HEA, 1987. – 248 p.; jaketo.

Valano, Johán (ps. de Claude Piron). Ĉu li venis trakosme?: Romano verkita en Esperanto. – Antverpeno: TK; La Laguna: Stafeto, 1980. – 144 p.

Valano, Johán (ps. de Claude Piron). Ĉu vi kurias ĉine? – 3a eld. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1996. – 135 p. – (Serio Originala Literaturo, №20).

Váňa, Vladimír. Rakontoj ne nur ŝercaj: Antaŭpar. Vlaďka Jonášová. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2002. – 132 p., il.

Varankin, Vladimir. Metropoliteno: Orig. romano / Antaŭpar. Nikolaj Stepanov; Postpar. Aleksander Korĵenkov. – 3a eld. – Jekaterinburg: Sezonoj, 1992. – 264 p.

Varankin, Vladimir. Metropoliteno: Originala romano / Antaŭpar. Nikolaj Stepanov. – Represo. – Moskvo: Progreso, 1992. – 248 p., il.; 2000 ekz.

Verdiro (ps. de John William Leslie). Elingita glavo: [Prozaĵoj kaj artikoloj]. – La Laguna: J. Régulo, 1962. – 147 p.; 1000 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №14).

Vinař, Valdemar. La skandalo pro Jozefo: [Novelo] / Enkond. Gerrit Berveling. – 2a eld. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2002. – 96 p., il.

Vinař, Valdemar. La skandalo pro Jozefo: Kvinobla aŭtenta atesto pri la tikla evento malnovtestamenta. – Praha: ĈEA, 1981. – 71 p., il. – (Panoramo: Literatura almanako de “Starto”).

Walraamoen, Kjell; Gabrielli, Lina. Ni devas vivi: Poemoj / Antaŭpar. Juan Régulo. – La Laguna: J. Régulo, 1974. – 156 p., 1500 ekz. – (Stafeto. Beletraj kajeroj; №45).

Waringhien, Gaston. Alilingvaj erotikaj poeziaĵoj / Trad. el diversaj lingvoj Michel Duc Goninaz, Georges Lagrange; Enkond. Michel Duc Goninaz. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2003. 32 p., il. – (La KromKancerKliniko; №18).

Werner, Jan. Versa neversa mozaiko: [Orig. kaj trad. prozo kaj poezio]. – Brno: Jan Werner, 2012. – 116 p., il.

Westover, Tim. Marvirinstrato: Originalaj noveloj en Esperanto. – Lawrenceville: Eldonejo Literaturo.net, 2009. – 211 p.

Włodarczyk, Walerian. Mio mia: [Poemaro] / Antaŭpar. Jerzy Loth. – Vroclavo: Pola Esperanto-Junularo, 1965. – 68 p.; 825 ekz. – [Kun subskribo de la aŭtoro].

Zamenhof L. L. La poemoj (Kompleta poemaro de L. L. Zamenhof) / Aranĝo kaj antaŭparolo de Gerrit Berveling; Enkond. Baldur Ragnarsson; Postpar. Stanislav Košecký. – Partizánske: Espero, 2016. – 56 p.

Zamenhof, Lazarj. Nova sento: Poemaro / Komp. Aleksander Korĵenkov. – Sverdlovsk: Sezonoj, 1988. – 20 p. – (Nia memoro; № 2).

Zilah, Eugène de. Kaj kiu pravas: Memorspertoj. – Vieno: Pro Esperanto, 2002. – 360 p., il. – (Serio Originala Literaturo, №42).

Zozulja, Boris. Plumprovo: Originalaj kaj tradukitaj poemoj. – 2a eld., ŝanĝita. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2000. – 28 p.


Hejmo