Titolo

SENDEPENDA ĂIUMONATA REVUO. 2000. No 7 (69)


Ăi tiu dokumento uzas la signaron ISO-8859-3 (Latina-3a)

Moskvo: la urbo de la 73a Kongreso de SAT


ENHAVO

REDAKCIE

 • Halina Gorecka, Aleksander Kor╝enkov. Redakcie
 • ĂEFARTIKOLO

 • UEA invitas diskuti pri strategio
 • INFORMOJ: TRA LA MONDO

 • Spomenka Ůtimec. Ministrino parolas Esperanton
 • Por levi prilingvan konscion
 • 19a ILF en Vraco
 • Ulrich Matthias. La nova latino
 • Spomenka Ůtimec. La kvara kroatia kongreso
 • Olivier Moreau. Membrokunveno de UFE
 • Helga Rapley. Sta°oj en Kvinpetalo
 • Volodimir Hordijenko. Aroma Jalto
 • Petro Chrdle. KAEST-2000
 • KCE: Formado de redaktistoj
 • JosÚ Carlos Dorini Ramos. Lingvo kaj suvereneco
 • Radojica PetroviŠ. Informoj el Jugoslavio
 • Fervojistoj kongresis
 • Christer Kiselman. Internacia simpozio pri lingva planado kaj leksikologio
 • Subvencioj por bibliotekoj
 • Kurte
 • INFORMOJ: TRA RUSLANDO

 • Aleksej Kuznecov. Nova teamo en Kostroma
 • Bronislav Ăupin. Ago-tago por infanoj
 • Boris Kondratjev. Esperanto-kulturo en la kultura Šefurbo de Ruslando
 • Anatolij Sidorov. En Komia respubliko
 • OkSEJT-40
 • TRIBUNO

 • Boris Kondratjev. Eklaboris kiel bov' Anatolo GonŠarov
 • Giorgio Silfer. La temaro vekas la atenton
 • Frans Cobben. Milito de formikoj
 • Jadwiga Gibczynska. Humanisma spirito
 • Lee Chong-Yeong. Tagi°o en la Korea Duoninsulo
 • Alen Kris. Pri Tero, Ăielo kaj vojoj al perfekto
 • Valdo Banajtis. Ho Ůařmo de Esperanto!
 • ARKIVO

 • Anatolij Sidorov. Ankorařfoje pri Aleksandr Postnikov
 • BELETRO

 • MiÂail Saltykov-ŮŠedrin. La trompulo gazetisto kaj la kredema leganto (Tradukis Sergio Pokrovskij)
 • BIBLIOTEKO

 • Libroj
 • Grigori Arosiev. Kia disk'...
 • Halina Gorecka. "Resurekto" estas eldonita
 • Sabira Stahlberg. Libro pri la NATO-atako al Jugoslavio
 • A.K. Gazetoj
 • Ricevitaj gazetoj
 • MOZAIKO

 • Tatjana Kulakova. Geografia krucvortenigmo
 • Malfalsaj interparoloj (Tradukis Halina Gorecka)
 • El la Fundamento de Esperanto
 • DIVERSAČOJ

 • Frazoj
 • Anoncetoj
 • Speciala somera oferto
 • Rusa Antologio
 • Perantoj de "La Ondo de Esperanto"
 • Kolofono

 • Julia vinjeto de Ma■a Ba╝enova


  Redakcie
  Du jubileoj. Li naski°is antař 120 jaroj kaj mortis antař 75 jaroj. Neordinara persono, li estis oficiro en la imperia kaj en la bol■evista armeoj. Heroo de ruslanda-japana milito kaj ru°a diviziestro. Iniciatinto de tri ligoj: Ruslanda Esperantista Ligo, Universala Ligo kaj Ligo de Socialistoj-Universalistoj. Organizinto de la unua Ruslanda Esperantista Kongreso (plia jubileo -- °i okazis en Peterburgo antař 90 jaroj, kaj en °i Zamenhof faris sian faman paroladon pri la signifo de niaj kongresoj kaj pri la neceso paroli Esperanton inter la samnacianoj).

  Temas pri Aleksandr Postnikov -- la unua martiro de Esperanto en Ruslando. La caraj oficistoj akceptis lin, kaj komerca ministerio eŠ oficvoja°igis lin al la 6a UK en Washington, tamen fine armea tribunalo sengradigis lin kaj kondamnis al okjara bagnado. Amnestiita de la kontrařcarisma revolucio li ekkarieris Še la ru°uloj, sed tiuj fine agis pli kruele ol la imperiaj tribunalanoj -- li estis pafekzekutita.

  FeliŠe lia nomo revenas. Anatolo Sidorov reprenis la stafeton de Igorj Simonov kaj Bernard Golden kaj sukcesis trovi interesan materialon pri la lastaj jaroj de la prezidanto de la unua tutlanda esperantista asocio en Ruslando.

  Samtempe kun la julia Ondo aperas -- kiel aparta bro■uro -- ankař historia skizo Esperanto en Ruslando, kiun kunverkis la eldonanto kaj redaktanto de tiu Ši revuo. La sorto de Aleksandr Postnikov, malgrař ties graveco kaj tragedieco, estas nur unu el la multaj eroj en la historio de la ruslanda esperantistaro.

  En tiu historio nur malmultajn °ojajn momentojn spertis ruslandaj esperantistoj. La legantoj de nia modesta monografio refoje konvinki°os, ke ne hazarde pli ol duonon de la Dan°era lingvo profesoro Lins dediŠis al nia lando. Nepermesitaj kaj malpermesitaj gazetoj, kongresoj kaj organizoj, enprizonigoj kaj ekzekutoj, kalumniado kaj denuncoj, cenzurado kaj fermo, tro fruaj forpasoj kaj elmigroj, longa kripligado de mensoj kaj senŠesaj konfliktoj inter la "samideanoj".

  Spite al Šio Esperanto ne mortis en Ruslando, kaj nia gazeto -- eldonata en la kondiŠoj, kiujn neniu optimisto povus nomi favoraj -- estas plia pruvo de la vivanteco de Esperanto kaj de esperantistoj.

  Tamen la historio ne nur listigas faktojn. ěi neeviteble instruas, almenař °i instruas tiujn kiuj deziras lerni. Sed la historio estas farata nun, de la nuntempuloj. Kaj parto de tiu historio estos la 73a Kongreso de SAT, kiun meze de julio gastigos Moskvo -- almenař pro tio, ke °i estos la unua internacia E-kongreso en la plej granda urbo de Ruslando.
   


  UEA INVITAS DISKUTI PRI STRATEGIO

  Speciala komisiono de la Komitato de UEA pretigis projekton de strategiaj dokumentoj de UEA. La Estraro de UEA proponis, ke la akcepto okazu en la Zagreba UK. Intertempe validu "Kampanjo 2000". Tiel restas sufiŠe da tempo por funda diskutado de la nova strategio fare de Šiuj interesitoj. Niaj legantoj estas invitataj sendi sian opinion al la ret-adreso labor-plano@esperanto.se ař al nia redakcio. Temas pri tri dokumentoj: 1) ěenerala reinterpreto de la statutaj celoj de UEA; 2) ěenerala laborplano; 3) Kelkaj sugestoj por la laborplano de UEA.


  CEL-DEKLARO PRI UEA

  UEA celas grupigi tiujn uzantojn de Esperanto, individuajn kaj kolektivajn, kiuj volas kunlabori por ties progresigo en la vasta kadro de agado por pli justa mondo.

  UEA aparte celas kontribui al pli vasta konscio pri la valoro de la neřtrala lingvo Esperanto, kaj al pli amasa lernado kaj uzado de Esperanto en interkulturaj kaj interlingvaj rilatoj.

  UEA celas evoluigi idean kaj organizan kadron, en kiu °iaj anoj povas senpere kaj efike kontakti°i kaj kunlabori, sen limigoj rilate al etna, nacia, seksa ař ekonomia identeco, politikaj ař religiaj kredoj, kaj simile.

  UEA bazas Šiun sian agadon sur respekto de la homaj rajtoj, de neperforta paca kunvivado kaj de la vivo-diverseco °enerale.


  MEZPERSPEKTIVA PLANO

  Enkonduko

  Ăi tiu mez-perspektiva plano prezentas °eneralan kadron por la agado kaj strategio de UEA en la periodo 2001--2010. Ăiun trian jaron, en 2004 kaj 2007, la Komitato kritike bilancos la atingojn de UEA lař tiu plano, kaj lařnecese revizios la planon mem por respondi al novaj evoluoj.

  ěi analizas la agadon por Esperanto lař tri tavoloj:

  -- komprenigi Esperanton (ekstera informado, interna klerigado);

  -- paroligi Esperanton (de bazaj kursoj °is renkonti°oj kaj kongresoj);

  -- utiligi Esperanton (por interkultura edukado kaj internacia praktika kunlaboro).

  Ni rekomendas, ke Šiu kunlaboranta E-organiza╝o analizu sian agadon en tiu kadro, kaj vastigu la laboron en tiuj tavoloj, kiuj estas plej malfortaj.

  La plano ankař identigas tri strategiajn prioritatojn ař kolonojn, aplikeblajn al Šiu tavolo:

  -- profesii°on,

  -- plijuni°on,

  -- tutmondi°on.

  Ni rekomendas, ke Šiu organiza╝o kritike pritaksu la propran agadon surbaze de tiuj prioritatoj, kaj strebu plibonigi °in en Šiuj tri direktoj.

  Ăi tiu plano estas intence °enerala kaj nur indikas la Šefajn prioritatojn en Šiu labor-tavolo kaj labor-kolono. Ăiu organiza╝o adaptu °in al siaj kondiŠoj, tenante lařeble la °eneralan ideon Ši supre indikitan: la tri labor-tavolojn kaj la tri labor-kolonojn.

  Apartaj detalaj laborprogramoj estos faritaj pri la praktikaj pa■oj por atingi tiujn celojn.
   

  Plano

  1a tavolo. Komprenigi Esperanton
  (t.e. atingi, ke pri °i la celataj homoj havu proksimume °ustajn ideojn)

  Sur la ekstera kampo, necesas transiri de pasiva informado (nur al petantoj) al aktiva informado, Šu al publiko °enerala Šu al pli faka publiko.

  Tiucele, ni rekomendas ke Šiu organiza╝o pristudu la inform-kanalojn uzatajn por similaj kulturaj-sociaj-internaciaj agadoj en la koncernaj landoj ař medioj. Oni nepre ne neglektu la diversajn uzojn de elektronikaj retoj por nacilingva informado. Oni ankař utiligu maksimume la eblojn de tradukado por disponigi kvalitajn informojn en kiel eble plej multaj lingvoj.

  Sur la interna kampo, necesas plifortigi la tradicion de dařra kleri°ado pri Esperanto, Šu temas pri la lingvo mem, °iaj historio, literaturo, socipolitika signifo ař terminologia evoluo. Inter la eblaj rimedoj trovi°as librokluboj, studgrupoj, seminarioj, ekzamenoj kaj konkursoj.
   

  2a tavolo. Paroligi Esperanton
  (t.e. atingi, ke lerniloj kaj lernokazoj -- inkluzive de E-renkonti°oj -- estu facile troveblaj kaj allogaj por la celataj homoj)

  Necesas koncepti la esperantisti°on kiel dařran procezon, kiu ne fini°as per la trapaso de baza kurso. Instruistoj trejni°u pri komunikiga kaj aktiviga pedagogioj. Ăiuj kursgvidantoj dediŠu parton de la kurso al la pretigado de la lernantoj por posta memstara agado; lařeble oni ankař proponu konkretan dařrigan kurson. En la planado de renkonti°oj kaj kongresoj, la orientigo kaj kontentigo de novuloj estu nepra prioritato. Izolitojn oni kunligu telefone kaj retpo■te.
   

  3a tavolo. Utiligi Esperanton
  (t.e. atingi, ke la celataj homoj trovu ion valoran kaj interesan per sia uzado de la lingvo)

  Necesas transiri de la nuna situacio al vast-skala utiligo de Esperanto por praktikaj celoj de la homa vivo, kiuj povas esti la plej variaj, de scienca informi°o al komerco. Fakaj asocioj i°u pli videblaj en landaj kaj internaciaj kongresoj kaj renkonti°oj kaj en Interreto.
   

  1a kolono. Profesii°o
  (varbado kaj aktivigo de intelektuloj, ╝urnalistoj, sciencistoj, universitatanoj, instruistoj)

  En la tavolo "komprenigo", tio signifas unuavice la ellaboron de cel-tařga inform-materialo. ěi ankař signifas la ellaboron de stud-programoj pri Esperanto je supera nivelo, kaj la eldonadon de kompetentaj verkoj pri esperantologio kaj interlingvistiko.

  En la tavolo "paroligo", tio signifas unuavice la plibonigadon de nia instruista tradicio.

  En la tavolo "utiligo", tio signifas la kunligadon de samfakuloj por stimuli ilian agemon per Esperanto.
   

  2a kolono. Plijuni°o
  (varbado kaj aktivigo de gejunuloj)

  TEJO kaj °iaj landaj kaj fakaj sekcioj ludas gravegan rolon en la nuntempa E-kulturo, sed tro ofte ekzistas divido inter ili kaj la ceteraj movadaj strukturoj. Necesas pli da dialogado kaj reciproka subteno inter la generacioj je Šiuj niveloj. Ni rekomendas ke la Estraroj de UEA kaj TEJO ellaboru apartan laborplanon por tiu celo kaj tasku °ian efektivigon al komuna komisiito ař komisiono.
   

  3a kolono. Tutmondi°o
  (varbado kaj aktivigo de anoj en landoj kie Esperanto ankorař ne trovis radikojn)

  Eřropo ne plu rolas kiel la unusola pezocentro de la E-movado; ni bonvenigu kaj dařrigu tiun evoluon. La regionaj komisionoj de UEA meritas plian apogon kaj diskonigon, interalie per pli elstara loko en °iaj Šefaj eldona╝oj kaj aran°oj. La regionaj kongresoj transprenu rolon en la trejnado de instruistoj kaj klerigado pri Esperanto. Ăiuj organiza╝oj donu pli grandan prioritaton en sia agado al translima kunlaboro kaj edukado al tutmonda konscio, interalie per utiligo de la rilatoj inter UEA kaj la diversaj branŠoj de Unui°intaj Nacioj.


  REKOMENDOJ POR LA PLANO DE UEA: 2001--2004

  Ni rekomendas tute °enerale ke la estraro de UEA starigu kampanjan strukturon por la realigo kaj realigigo de Ši tiu plano, kaj decidu pri la necesaj homaj kaj financaj rimedoj por °i.

  La estraro de UEA redaktu planon por la parto pli rekte rilatanta al la centraj organoj de UEA. Tiu plano estu prezentata al la komitato dum aparta tiucela seminario antař la Universala Kongreso en Zagrebo.

  Elementoj konsiderendaj por la plano de UEA:

  Strukturaj elementoj
  Premiso: organizaj strukturoj utilas nur se ili plenumas difinitajn celojn. Ili ne estas valoro en si mem.

  Sekve la organizaj necesaj plifortigoj estu Šiam konsiderataj en la kadro de la atingo de la tri celoj de Ši tiu plano.

  -- Demokratiigo de la vivo de UEA kun pli da respekto por Šiuj agantoj je Šiu nivelo.

  -- Partoprenigo de komitatanoj kaj aliaj funkciuloj en la decidoj kaj en la plenumo.

  -- Esenca refortigo de la rolo de la komitato.

  -- Dařrigo de la Strategia Forumo de la Esperanto-Komunumo kun la celo kunlaborigi Šiujn organiza╝ojn reprezentantajn la Esperanto-komunumon.

  -- Okazigo de la Kampanjo "Por pli vasta verdujo" por varbi kaj grandigi la membrarojn de UEA, Fakaj Asocioj kaj Landaj Asocioj.

  -- Okazigo de specifaj agadoj en Šiu mondoparto por firmigi la movadon tie.
   

  Komprenigi Esperanton
  -- UEA zorgu pri disvastigo de informiloj pri Esperanto kun la celo produkti °isdatigitajn informilojn pri Esperanto kaj °ia movado por internaciaj kaj landnivelaj uzoj.

  -- La estraro de UEA donu apartan atenton al la materialo ekzistanta por informi lingvistojn kaj ╝urnalistojn.

  -- UEA starigu ař/kaj aktivigu informan fakon por la ekstera publiko.

  -- UEA transiru de pasiva informado (nur al petantoj) al aktiva informado en internaciaj medioj.

  -- La estraro de UEA instigu landajn Esperanto-organiza╝ojn starigi kontaktojn kun siaj registaroj kaj tute aparte kun la landaj instancoj, kiuj tenas ligojn kun internaciaj organiza╝oj.

  -- UEA dařrigu la Koalicion de NROj por Internacia Helplingvo kun la celo mobilizi neregistarajn organiza╝ojn Še UN por disvastigi la ideon kaj eblecon de internacia helplingvo.

  -- UEA instigu al okazigo de informaj agadoj al eřropaj instancoj.

  -- UEA zorgu pri rilatoj kun la supera Komisiito de UN pri Homaj Rajtoj kun la celo atentigi pri la lingva dimensio de Homaj Rajtoj kaj pri Esperanto kiel solvo.
   

  Paroligi Esperanton
  -- La kontaktoj kaj la kursoj pere de la reto devas esti emfazataj; ne nur estu premioj por bibliotekoj, sed ankař por retpa°oj de LA, fakaj asocioj, kunlaborantaj asocioj ktp.

  -- Aparte oni klopodu pluevoluigi la ekzistantajn centrojn por instruado de Esperanto (Kastelo GrÚsillon kaj similaj) kaj kunlaborigi ilin inter si ankař por oferti siajn servojn al neesperantistoj dezirantaj lerni Esperanton.

  -- La estraro de UEA, kunlabore kun ILEI, reviziu la ekzistantajn instruilojn kun la celo plibonigi la instruadon de Esperanto surbaze de modernaj metodikaj malkovroj, uzante ankař novajn eblecojn de komputiloj, elektronikaj retoj k.s. kaj zorgante pri la integrigo de la finstudintoj en la komunumon.

  -- La estraro de UEA plie subtenu la projekton Interkulturo.

  -- UEA dařrigu la Kampanjon "Savu Esperanta╝ojn" kun la celo prizorgi kaj savi historie valorajn esperanta╝ojn en bibliotekoj kaj muzeoj.
   

  Utiligi Esperanton
  -- La estraro de UEA instigu fakajn Esperanto-organiza╝ojn starigi kontaktojn kun internaciaj organiza╝oj, kiuj okupi°as pri sama ař apuda temo.

  -- UEA aran°u agadojn en la regionoj en kiuj ekzistas etna/nacia streŠo por pruvi la pac-potencialon de Esperanto.

  -- La rolo instrua/kuntena/aktiviga de la revuo de UEA estu atentata.

  -- Ni trovu solvojn por maksimumigi la eblecojn de esperantistoj en la entreprena kampo: por Esperanto per Esperanto.

  -- UEA havu klaran kaj deklaritan kulturpolitikon.
   


  Emblemo de UK-86Ministrino parolas Esperanton


  Kroata ministrino pri turismo Pave Zupan-RuskoviŠ kiel 16-jara lernantino konati°is pri Esperanto en lernejo en ■ia hejmurbo Dubrovnik. Kun siaj samklasanoj kaj E-instruisto Dinko MatkoviŠ ■i partoprenis SAT-kongreson en Vieno en 1962. Kroata E-Ligo petis akcepton Še ■i por trakti pri la Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb en 2001.

  La oficejo de la ministrino dankis pri la letero kaj anoncis baldařan akcepton Še la ministrino. Dato de la akcepto ankorař ne estas konata.

  Spomenka Ůtimec


  Por levi prilingvan konscion

  22--26 maj Širkař 1300 homoj el 700 ne-registaraj organiza╝oj (NRO-oj) partoprenis en la Jarmila Forumo Še la sidejo de Unui°intaj Nacioj en Novjorko.

  UEA estis reprezentita de prof. Lee Chong-Yeong kaj d-ro Mark Fettes kaj de la konstanta UN-reprezentanto de UEA, Rochelle Grossman.

  La Forumo estis iniciato de la NRO-oj mem, responde al la planoj de UN okazigi grandan pintkunsidon de ■tatestroj en septembro 2000. La organizantoj esperis tiamaniere iom influi la interregistarajn diskutojn pri la estonteco de UN.

  Kontraste al la oficialaj konferencoj, la Jarmila Forumo disponis pri tre malmultaj rimedoj -- malpli ol duonmilionon da dolaroj -- kaj neeviteble suferis reprezente kaj organize. Forestis multaj konataj NRO-oj, kaj grandaj partoj de la mondo Šeestis nur per manpleno da homoj. Ankař la diskutoj spegulis mankon de bona preparo, tiel ke nur tre malfacile ellabori°is en la lastaj horoj komuna konkludaro de la delegitoj.

  Malgrař tiuj malfortoj, la delegacio de UEA celtrafe laboris por levi la konscion pri lingvaj rajtoj kaj lingvaj problemoj. Disdoni°is multaj centoj da informiloj, i.a. kajero kun la Manifesto de Prago en la ses oficialaj lingvoj de UN, kaj plurfoje en la pleno la delegitoj de UEA prenis la mikrofonon por atentigi pri lingva dimensio de la diskutoj. Fine, en la rekomendojn de du tem-grupoj, pri Homaj Rajtoj kaj Tutmondi°o, ili sukcesis enmeti frazojn pri lingvaj rajtoj, la konservado de lingva diverseco, kaj la bezono de egaleca interkultura komunikado.

  En la lasta tago UEA aran°is apartan kunsidon pri "Lingvo kaj Homaj Rajtoj", nome de la Koalicio de NRO-j por Internacia Helplingvo. Kvankam Šeestis nur reprezentantoj de Transnacia Radikala Partio, Mondfederista Movado kaj Ůintoismo, la kunsido montri°is tre utila por disvolvi komunan strategion en la rondoj de UN. Tre klare senti°as bezono de NRO-grupo, kiu konstante konsciigu pri la rolo de lingva diverseco en socia evoluo kaj monda demokratio, kaj kiu varbu aliancanojn inter la ■tatoj same kiel Še la diversaj branŠoj de UN. Nur surbaze de tiu pli vasta konscio, la kontribuo de Esperanto povos ricevi pli vastan agnoskon kaj subtenon. En la venontaj monatoj konkreti°os agadplano surbaze de tiu ideo.

  GK UEA


  19a ILF en Vraco

  Sukcese pasis la 19a Internacia Literatura Forumo de LF-koop organizita kunlabore kun la loka E-Societo Sukceso kaj la Kultura Departemento de la Urbestraro, inter 30 maj kaj 1 jun en Vraca (Bulgario). Partoprenis pli ol 40 personoj.

  La inařguron Šeestis la urbestro Rumen Stomanjarski. Li speciale invitis la oficialajn gastojn al koktelo kun deputitoj en la Bulgara Parlamento, urbestroj el la tuta lando okaze de la kulturaj festoj "Botev-tagoj" en kies kadroj estis la 19a ILF.

  Enkondukis la temon "Nia gazetaro fronte al la telematika defio: kiuj ■ancoj, kiuj riskoj por la esperanto-kulturo?" d-ro Giorgio Silfer. Intervenis d-rino Sabita Stahlberg, Georgi Mihalkov, d-ro Marco Picasso, Marija Belo■eviŠ, Radojica PetroviŠ, Zoran ĂiriŠ, d-ro Kiril Velkov.

  La programo de la Forumo en Vraca enhavis ankař koncertojn, promocion de la Premio La Verko de la Jaro (Karnavale de Abel Montagut), deklamkonkurson, prezenton de la videofilmoj Antařen kaj Kiam Parizo estis Parizo ankař por ni esperantistoj, sinprezenton de esperantaj eldonejoj kaj gazetoj, viziton al la urba muzeo kaj la ar°enta trezoro de Rogozen el la epoko de trakoj.

  Kadre de la kulturfestoj Botev-tagoj, kun Šeesto de granda publiko, Ljubomir TrifonŠovski -- Šefredaktoro de Literatura Foiro -- per festparolo malfermis la librofoiron de Vraca, kie estis aran°ita ankař esperanta stando. La eldonistojn salutis d-ro Giorgio Silfer kaj d-rino Sabira Stahlberg. Zoran ĂiriŠ -- prezidanto de SEL -- donacis al la urba biblioteko ekzempleron de Serba Antologio.

  La tutlanda kaj loka gazetaro informis pri la 19a ILF. D-ro Giorgio Silfer kaj d-rino Sabira Stahlberg estis intervjuitaj televide kaj radie.

  30 maj okazis la °enerala Asembleo de la Esperanta PEN-Centro, kiu akceptis la sekretarian, financan kaj revizian raportojn, informi°is pri la rezultoj de la regionaj PEN-konferencoj en Ohrid (Makedonio) kaj Bled (Slovenio) kaj diskutis pri la aktivado kadre de PEN Klubo Internacia. La partoprenantoj en la Asembleo pozitive traktis la ali°peton de Georgi Mihalkov (pseřdonime Julian Modest).

  La E-centro de PEN-Klubo Internacia ali°os al la komitato por virina agado, kie °in reprezentos Sabira Stahlberg, redaktorino kaj eldonistino. Nuntempe E-verkistoj aktivas jam en aliaj du komitatoj: Verkistoj por Paco kaj Lingvaj Rajtoj.

  La asembleo konstatis kun °ojo la plenumon de unu el la celoj fiksitaj en 1999, nome la esperantigon de la Universala Deklaracio de Lingvaj Rajtoj. ěi konfirmis la decidon iniciati informan bro■ureton pri nia literaturo (angle/france) kaj rekomendis al la Komitato eldoni propran hejmpa°on.

  HeKo


  La nova latino

  31 maj -- 4 jun 2000 okazis en Hamburgo la 94a Germana Katolika Foiro. Ăirkař 50 mil homoj °in partoprenis por ařskulti prelegojn, partopreni en Diservoj, viziti informstandojn ktp.

  Kompare kun la antařaj jaroj, la organizantoj de la Katolika Foiro Ši-jare estis aparte malfermaj al Šiuspecaj katolikaj ař ekumenaj iniciativoj, sendepende de la grado de ilia fideleco al la Papo kaj la ekleziaj instruoj. Sekve unuafoje ankař samseksemaj katolikoj, aidosuloj ař edzi°intaj ekspastroj rajtis oficiale prezenti sin en la aran°o, kaj eŠ la fama teologo prof. Hans KŘng (antař longa tempo senigita de la eklezia instrupermeso) estis invitita prelegi.

  Ankař la tri proponitajn Esperantajn aktiva╝ojn -- informstando, Meso kaj prelego -- la organizantoj tre afable akceptis, donante eŠ subvencion por la stando kaj repagante la trajn- ař flugbiletojn de la esperantistaj prelegantoj.

  Pli ol mil homoj vizitis la informstandon organizitan de Internacia Katolika Unui°o Esperantista (IKUE) kunlabore kun Germana E-Junularo (GEJ) kaj Hamburga E-Societo (HES). Sub la slogano "Esperanto -- kompreni°o por nova jarmilo" ni disdonis milon da informiloj, lotumis Širkař 200 senpagajn Esperanto-kursojn kaj vendis librojn kaj bro■urojn.

  La Šeestantajn esperantistojn interesis la forumo "Ău Eřropo survojas al unueco? Al kia unueco?" kun la saksa ministroprezidanto prof. Kurt Biedenkopf, la Šefepiskopo kaj iama esperantisto Kardinalo Miloslav Vlk kaj d-rino Viviane Reding, EU-komisarino pri edukado kaj kulturo. Ăiuj prelegantoj emfazis la gravecon plibonigi la kompreni°on inter la eřropanoj. Plej decide tion faris s-ino Reding, kiu nomis sin iniciatinto de la "Eřropa Jaro de la Lingvoj 2001". Ůi forte pledis, ke la eřropanoj lernu la lingvojn de siaj najbaroj.

  Kiam la forumo fini°is, mi kaptis la okazon por persone alparoli s-inon Reding: "Mi °ojas, ke vi tiel enga°i°as por la kompreni°o inter la eřropanoj, kaj ■atus donaci al vi libron." Ekvidante la titolpa°on de la germanlingva libro "Esperanto -- la nova latino de la eklezio", ■i afable akceptis °in kun la vortoj: "Ho, Esperanto. Dankon! Multan dankon!" Simile mi faris Še prof. Biedenkopf, nuntempe unu el la plej popularaj germanaj politikistoj. Vidante la vorton "Esperanto", li diris: "Tio estis grandioza ideo. Mi nur pensas, ke hodiař ni jam havas iun Esperanton, kaj tio estas la angla".

  La esperantlingva Meso okazis en katolika pre°ejo Še la urborando de Hamburgo. Pro la diaspora regiono kaj la malproksima, malfacile trovebla loko ni ne atendis grandan Šeestantaron; tamen pli ol 30 esperantistoj kaj pli ol 20 neesperantistaj interesatoj trovis la vojon tien. La Šefcelebranto, Šefepiskopo Gy÷rgy Jakubinyi el Alba Iulia (Rumanio), finis sian predikon per la vortoj:

  "Se Pentekosto fermis Babelon pere de la nova lingvo de la amo kristana, por ni restas la tasko kuraci la lingvan disigon pere de Esperanto. Esti esperantisto kristana signifas esti ilo por la Sankta Spirito por reunuigi la animojn en la ununura kristana Amo, kiu Dio estas."

  La prelego "Esperanto -- Šu la nova latino de la Eklezio?" de Šefepiskopo Gy÷rgy Jakubinyi kun enkonduko fare de Ulrich Matthias enhave tre bone sukcesis. Jakubinyi nomis kaj detale klarigis multajn signojn por tio, ke "la Eklezio pretas akcepti Esperanton kiel novan 'eklezian latinon'": elsendojn de Radio Vatikana, aprobon de la mestekstoj, salutojn de la Papo, agnoskon fare de la Papa Konsilio por Laikoj ktp. Fine Jakubinyi esprimis la opinion, ke "La Katolika Eklezio estas sur la plej bona vojo adopti Esperanton", sed aldonis, ke "tiu Ši vojo estas malrapida", do eble li (54-jara) "ne plu travivos tion".

  Tiun Ši germanlingvan prelegon Šeestis 30-40 homoj, je du trionoj esperantistoj (multaj hamburgaj esperantistoj timis la altajn enirkostojn), kaj je unu triono neesperantistaj interesatoj.

  Doma°e estis, ke krom du intervjuoj de katolikaj gazetoj Še nia stando ne aperis pli granda interesi°o pri nia afero Še la amaskomunikiloj. Sed estis agrable sperti, ke nenie iu emis malferme diri ion kontrař Esperanto -- krom tio, ke "jam ekzistas la angla", kiel foje Še nia stando klarigis al ni °uste tiaj homoj, kiuj mem ne emas lerni iun ajn plian lingvon. Kompare kun la lasta stando antař du jaroj en la Katolika Foiro en Majenco, ni povis konstati etan kreskon de la interesi°o. Ăi-jare unu el niaj esperantistaj helpantoj Še la stando estis varbita °uste en la antařa Katolika Foiro, kaj eble ni ja spertos denove iujn fruktojn post tri jaroj en Berlino, kiam anstatař Katolika Foiro okazos la unua Germana Ekumena Eklezia Foiro.

  Ulrich Matthias


  La kvara kroatia kongreso

  La kvara kongreso de kroataj esperantistoj en nordkroata urbo Durdevac okazis 27 maj 2000 kun 150 partoprenantoj Šefe el Kroatio kun gastoj el Bosnio kaj Hercegovino, Hungario, Italio kaj Slovenio.

  Al la kongreso sian saluton sendis ankař la prezidento de Respubliko Kroatio, la alta protektanto de la 86a Universala Kongreso de Esperanto en Zagrebo (2001), Stipe MesiŠ.

  Dum la kongreso estis akceptita la nova statuto de la organizo kaj estis prezentitaj kvar novaj libroj en Esperanto, inter ili la kroata kandidato por la Infanlibro de la jaro 2000, La bona arbo de Shel Sivlerstein, eldonita de Izvori kaj kroata gramatiko por progresantoj Kompendio de la Esperanta gramatiko de Mirko MamuŠ. Tiun libron eldonis E-Societo Bude Borjan el Zagrebo kun la financa helpo de la vidvino de la ařtoro.

  Dum la Kongreso estis fondita ILEI-sekcio kaj sekcio de entreprenistoj. Sekretario de la ILEI-sekcio estas Vladimir DujniŠ.

  La kongreso donis la okazon prezenti la decidon de la estraro de UEA pri la projekto Kiel disvastigi Esperanton? La financan subtenon por disvastigo de Esperanto en Kroatio ricevis E-Societo Liberiga Stelo el Osijek por eldono de informlibreto pri Esperanto de Davor KlobuŠar kaj Vi■nja BrankoviŠ por la projekto de Orbis Pictus pri fondo de E-Societo en Istrio.

  Kroata E-Ligo en 2000 havas tri novajn Esperantajn societojn: revivigitan societon en Slavonski Brod, Esperantan Ligon de Blindaj Esperantistoj kaj societon Koko el Durdevac. Tiu lasta kun granda energio realigis la kvaran kroatan E-kongreson kaj pri sia urbo konata pri kokolegendo, lanŠis ankař belan prospekton kaj filatele valoran po■tkarton.

  Oficialaj reprezentantoj de la urbo Durdevac Šeestis en la kongreso dum finance la kongreson helpis la departemento de Durdevac. Kroata Fervojista E-Societo zorgis pri nekosta kaj komforta trajneskurso al Durdevac.

  Al la bona etoso de la kongreso signife kontribuis muzikkoncerto de Neven MrzleŠki.

  LKK de UK-86 havis dum la kongreso apartan kunsidon.

  Spomenka Ůtimec


  Membrokunveno de UFE

  1--4 jun okazis en Boulouris apud Saint RaphaŰl (Lazura Marbordo), membrokunveno de Unui°o Franca por Esperanto kaj pluraj laborgrupoj pri la Šefaj celtemoj de la asocio. Ăirkař 50 partoprenantoj tiel laboregis en varma etoso (pro la suno).

  -- Estis voŠdonita la nova statuto kaj interna regularo de UFE (kies nova nomo franclingve estas nun Esperanto-France). Ăiuj regionaj asocioj, nomataj federacioj, estas petitaj rilati kun la °enerala sekretario de UFE por subskribi novan laborkontrakton.

  -- Laborgrupo pri Eksteraj Rilatoj diskutis pri rilatoj kun la eřroparlamentanoj, kontaktado kun francaj politikistoj, kun la nova ministerio pri edukado, kaj kun EEU (Eřrop-Unia Esperanto Unui°o).

  -- La franca sekcio de ILEI, GEE kunvenis post pluraj jaroj da neaktiveco. Nova estraro estis elektita sub gvidado de Jo Catil.

  -- Laborgrupo pri publika╝oj de UFE decidis evoluigi kaj la enhavon kaj la grafikan stilon de la eldona╝oj. La laboro dařros rete per nova dissendolisto.

  Finfine, kontentiga sukceso Šar pluraj lokaj kaj regionaj gazetoj parolis pri la laborkunveno en sufiŠe agrablaj vortoj.

  Olivier Moreau

  Memborkunveno de UFE
  Sur la foto, Širkař la tablo Jean-Louis Texier (kasisto), Bruno Flochon (vic-prezidanto pri informado), Claude Longue-╔pÚe (vic-prezidanto pri eksteraj rilatoj), Claude Nourmont-Moon (prezidanto), Olivier Moreau (°enerala sekretario).
   


  Sta°oj en Kvinpetalo

  La printempaj sta°oj en Kvinpetalo estis tre sukcesaj. La unuan (pedagogio) gvidis en aprilo Claude Gacond, kiu dank' al longa sperto antař multkultura publiko povas prezenti tre originalan metodon, la dua pli modesta kaj du-nivela same plenigis la Centron. La ěenerala Asembleo okazis tute glate kaj proponis eventualan aŠeton de najbara domo.

  Komence de majo la Ludo-sta°on partoprenis kelkaj plenkreskuloj sed Šefe ses knabinoj de 6 °is 15 jaroj. Estis ludoj interne (el kiuj angla kartludo Ăevalkuro montri°is plej populara por Šiuj a°oj) kaj Šefe ekstere (la para■uto!) kun Gilena Tilleř el Belgio.

  La Botanikan sta°on en junio partoprenis Širkař 15 personoj, inter kiuj la aran°intoj Catrien kaj Ru Bossong (Nederlando), JosÚ Vinck (Belgio), Jean Marin (Francio), Šiuj kun bona kono de botaniko. Okazis Šiutagaj ekskursoj al kelkloke kotecaj sova°ejoj kie abundis la loka flařro. La plej interesa kontribuo venis de nova esperantisto kiu eklernis Esperanton antař nur unu jaro kaj surprizis la Šeestantojn ne nur per sia bonega scio de la lingvo, sed ankař per sia profunda kono de Šiuj plantoj renkontitaj. Li alportis binoklan lupeon kaj mikroskopon kaj povis klarigi la mikrobojn kařzantajn plantomalsanojn.

  Scienca fak-gazeto por kiu li verkis artikolojn franclingve petis de li resumon en la angla por "internacia uzo". Li proponis aldoni ankař resumon en Esperanto. La fakorgano malakceptis tion, sekve li rifuzis al la eldonisto sian artikolon!

  Helga Rapley


  Aroma Jalto

  Komence de majo 2000 la tradician lingvan festivalon Aroma Jalto 2000 partoprenis 80 esperantistoj el 23 lo°lokoj de Ukrainio, Ruslando, Nederlando, Britio kaj Pollando. En Jalto (Ukrainio) okazis tri diversgradaj preparkursoj; ekzamensesio de ILEI/UEA; Cseh-Seminario "A"; multenombraj piedmar■oj, vesperaj, noktaj distraj programeroj. Menciindas multenombra partopreno de junularo kaj tradicia amika etoso.

  Volodimir Hordijenko
  prezidanto de UkrEA


  KAEST-2000

  Pro la antařvidata malgranda kvanto de Šeestantaj fakuloj, Ši-jare dum la UK ne okazos la kutima terminologia kunveno. Sed terminologoj kunvenos en KAEST, Konferenco pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj Tekniko en ĂeÂio (10--13 nov 2000).

  En KAEST funkcios 3 sekcioj:

  Ekonomio sojle al la 3a jarmilo;

  Terminologiaj problemoj de Apliko de E-o en Scienco kaj Tekniko;

  Scienco kaj tekniko °enerale.

  La sinproponoj por prelegi (nepre akompanendaj per °is 50-vorta resumo) por Šiuj tri sekcioj de la kolokvo estas kolektataj °is la fino de junio, °is la fino de ařgusto Šiu proponinto ricevos sciigon, Šu la kontribuo estis akceptita kaj gvidliniojn por °ia prezento (precipe limigo de tempo, kiu dependas de la nombro de akceptitaj kontribuoj).

  Pliajn detalojn petu rete Še chrdle@kava-pech.cz.

  Petro Chrdle


  KCE: Formado de redaktistoj

  Kiel sta°ejo de LF-koop, dum jaroj La Kvinpetalo gastigis la sta°ojn por formado de kadroj. Ekde la nova jarcento, tiuj sta°oj regule okazos en Kultura Centro Esperantista.

  La sta°oj estas kursoj celitaj por Šiu serioza laboremulo, deziranta plibonigi siajn teoriajn kaj praktikajn konojn je la servo de la esperanto-komunumo. Tial ili estas aparte interesaj por trejni aktivulojn en la establoj ali°intaj al la Pakto por la Esperanta Civito.

  La unua sta°o estos dediŠita al la formado de redaktistoj. La informado en kaj ekster Esperantio estas fakte grava por nia kulturo. Diversaj famaj redaktoroj, Šeestantaj en Ăařdefono ankař pro aliaj kursoj, alportos la kontribuon de sia sperto. Dato: 1--6 ařg 2000.

  Adreso: KCE, CP 311, CH-2301 La Chař-de-Fonds, Svislando

  Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

  HeKo


  Lingvo kaj suvereneco

  FabrÝcio Rodrigues Valle partroprenis, kiel observanto de Brazila E-Ligo, en la seminario "Lingvo kaj Suvereneco" okazinta 14--15 mar 2000 en Federacia Ăambro de la Deputitoj en BrasÝlia. La seminario okazis sub la iniciato de la federacia deputito Aldo Rebelo (Komunista Partio), kiu antařnelonge prezentis le°projekton (ankorař ne voŠdonita) kies celo estas limigi la troan influon de fremdaj lingvoj, Šefe de la angla, sur la portugalan lingvon.

  La observanto de BEL distribuis en la seminario la portugalan version de la Manifesto de Prago kaj aliajn materialojn pri Esperanto kaj kontaktis plurajn seminarianojn, interalie deputitojn Aldo Rebelo kaj Michel Temer (prezidanto de la Federacia Ăambro de la Deputitoj), verkistinon LÝgia Fagundes Teles k.a. Evidenti°is, ke neinformiteco pri Esperanto estas grandega. Plej ofte oni scias absolute nenion pri Esperanto. Juna studentino demandis al mi Šu Esperanto estas elparolebla.

  JosÚ Carlos Dorini Ramos
  vicprezidanto de BEL


  Informoj el Jugoslavio

  Sub la signo de esperantistoj kaj abiturientoj estas titolo per kiu la provinca gazeto Dnevnik (Čurnalo) notis la 13an okazigon de la tradiciaj Verdaj Amikaj Tagoj en Senta, Vojvodino (norda provinco de Serbio) 9--11 jun 2000. Partoprenis pli ol 50 esperantistoj el Jugoslavio kaj Hungario. Vicurbestro de Senta pasigis kun ili komunan tagman°on kaj amuzan vesperon.

  Tiu renkonti°o Ši-jare estis dediŠita al la 95-a datreveno de la unua UK kaj al la projekto Interkulturo.

  Pri antařhistorio kaj okazigo de la Bulonja Kongreso prelegis Lajo■ Sekere■. Radojica PetroviŠ prezentis praktikajn aspektojn de esperantismo kaj interkulturismo per prelego Interkulturo en Praktiko.

  La renkonti°on akompanis retrospektiva ekspozicio de grafika╝oj kaj miniaturaj libroj de Karolj Andru■ko, esperantisto el Senta, oma°e al lia 85a naski°dato.

  Imre Belec aran°is ekspozicion de E-filatela╝oj. Estis organizita ankař A-ekzameno, kiun bonege pasis du partoprenantoj.

  ***

  Zlatoje Martinov el E-Instituto Beograd prezentis sian trakta╝on "Iuj problemoj de tradukado el la serba beletro esperanten" en la 25a Beograda Renkonti°o de Tradukistoj okazinta 25--29 maj 2000, kiun partopenis tradukistoj el dudeko da landoj, de Usono °is Hongkongo. Li turnis apartan atenton al tradukado de arkaismoj, barbarismoj kaj idioma╝oj. La prelego vekis konsiderindan atenton kaj aldonajn diskutojn inter la neesperantistaj tradukistoj. Post la renkonti°o Martinov emfazis:

  Estis belege ařskulti minimume dekon da lingvoj en kiujn estis tradukita serba poezio, kaj aparte ekzotike ařdi la Montaran Kronon en la armena. Esperanto ravis per sia eřfonio kaj, mi esperas, per solida traduko, precipe la Karcero de Dis, pri kiu prof. ĂoviŠ diris, ke li "sentis" °in ařskultante la esperantan tradukon.

  Radojica PetroviŠ


  Fervojistoj kongresis

  13--19 maj okazis en Budape■to la 52a Kongreso de IFEF (Internacia Fervojista E-Federacio). ěi ebligis al 277 partoprenantoj el 25 landoj °ui la tradicie altnivelan fakan, amuzan, turisman kaj kulturan programon: altnivelaj fakaj prelegoj, vizito de la Šefurbo per specialaj busoj kun trarigardo de historiaj lokoj, nacia vespero kun fervojistaj orkestroj kaj folkloraj dancensembloj, ekskurso al infanfervojo kun Nostalgia trajno, tuttaga ekskurso al la historia urbo Eger (per speciala trajno kun unuaklasaj vagonoj), kultura posttagmezo kaj multaj aliaj valoraj programeroj certe engravuri°is en la memorojn de la partoprenantoj.

  HeKo


  Internacia simpozio pri lingva planado kaj leksikologio

  Sub la ařspicioj kaj kun la subteno de la Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj, la Akademio de Esperanto (AdE) organizos 28--30 jul 2001 Internacian simpozion pri lingva planado kaj leksikologio en Zagrebo. La laborlingvoj estos la kroata, esperanto, la angla kaj la franca.

  Simpoziejo: La Iliria Halo de la Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj en Zagrebo.

  Kontribuoj: Ni bonvenigas sciencajn kontribuojn al la simpozio. Sendu vian tekston en elektronika formo al profesoro Geraldo Mattos mattos@super.com.br antař la fino de novembro 2000. Escepte ni povas akcepti tekston en ne-elektronika formo, sed nur post antařa interkonsento kun profesoro Mattos kaj nur se °i alvenas (Rua Dr. JoŃo Motter, 98, BR-81210-260 Curitiba PR, Brasilo) antař la fino de oktobro 2000.

  La akceptitaj artikoloj estos publikigitaj en volumo antař la simpozio.

  Partoprenado: Personoj kiuj deziras partopreni en la simpozio (eŠ sen prezento de iu verko) estas petataj informi profesoron Christer Kiselman antař la fino de majo 2001.

  Adreso: p.k. 480, SE-751 06 Uppsala, Svedio

  Rete: kiselman@math.uu.se.

  Christer Kiselman
  Vicprezidanto de AdE


  Subvencioj por bibliotekoj

  Ăi-jare UEA disdonos por la kvara fojo subvenciojn al E-bibliotekoj el la Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen. Pasintjare nař bibliotekoj povis pliriŠigi siajn kolektojn je la suma valoro de 1825 eřroj.

  Povas peti subvencion Esperantaj bibliotekoj, kiuj ne estas subtenataj de ■tata, urba ař alia publika instanco. La subvencipetojn devas akompani listo de dezirataj libroj, ordigita lař prefero. Diskoj, kasedoj, vidbendoj k.a. ne-libraj varoj ne estas subvencieblaj. Se la peto estos akceptita, oni ricevos librojn por la valoro de la subvencio.

  La subvencipetoj devas atingi la Centran Oficejon de UEA °is 15 okt 2000.

  GK UEA


  Kurte

  Japana ╝urnalisto Hoshina Yoshihisa el radio NHK gastis en Kroatio por kolekti sondokumentojn por japanlingva dramo inspirita per la proza╝o de Spomenka Ůtimec Tena -- Hejmo en Mezeřropo, elsendota 5 ařg 2000. Spomenka Ůtimec surbendigis enkondukan mesa°on por la ařskultontoj, kun klarigo, ke la verko havis sian unuan aperon en E-to en Vieno 1995. (S.Ůtimec)

  18 jun 2000 irana verkisto k e-isto prof. Mohammad-Hasan Nasereddin Saheb-Zamani prelegis pri kulturo de paco k pri E-to en la Instituto de pedagogoj en Tehrano. (IER)

  E-Eldonejo KAVA-PECH (ĂeÂio) Ši-jare ekspoziciis 10 librojn en la konata Lepsika Librofoiro. (Starto)

  La unua E-Konferenco pri ekonomio k komerco okazis 1--4 apr 2000 en Siano (Ăinio) kun 20 partoprenantoj. (Heroldo de Esperanto)

  La 33a tutlanda kunlo°ado de japanaj e-istoj okazis 3--6 maj en Ůtata Olimpika Junulara Centro en Yoyogi kun 74 E-istoj el 6 landoj; okazis prova ekzameno por la nova ekzamen-sistemo de JEI, en kiu partoprenis 38 kunlo°antoj. Poste aperis duonpa°a kolora raporto pri la kunlo°ado k E-to sub titolo "Esperanto, alternativo por la angla" en The Daily Yomiuri. (IER)

  La tradicia E-renkonti°o "Abritus" en Razgrado (Bulgario) 2--4 jun 2000 pasis kun tre granda intereso flanke de la loka esperantlingva komunumo, gastoj el Bulgario, Jugoslavio, Svislando, Germanio k Finnlando. Premiere estis prezentita la libro Vi kaj mi de IvaniŠka Ma°arova, en la bulgara k E-to. (HeKo)

  Post la demisio de Atiljo Orellana Rojas kiel sekretario de ILEI, °ia komitato voŠdonis por nova sekretario: el la 17 voŠoj 13 iris al Mariana Evlogieva el Bulgario; tamen pro la kritiko de la nederlanda sekcio pri la proceduro la elekto estas konfirmenda per refoja voŠdono. (Esperanto)

  ěenerala kunveno de Svisa E-Societo (8 apr, Luzern) elektis novan estraron: Bruno Graf (prezidanto), Elisabeth Lauper, Perla Martinelli, Nicole Margot, Dietrich Weidmann; la sesa kandidato (Giorgio Silfer) ricevis 3 voŠojn k ne estis elektita. (SES Informas)

  La membronombro de Internacia Komercista E-Federacio kreskis de 136 fine de 1998 al 149 fine de 1999; inter la 149 membroj trovi°as 7 dumvivaj. (La Merkato, Eventoj)

  8 mar 2000 estis en Thionville fondita E-klubo de la Tri-Lima lando (Luksemburgio, Germanio k Belgio); la le°a agnosko ebligos profiti senpagan Šambron por kunvenoj, bibliotekon k instruilaron. (Starto)


  Nova teamo en Kostroma

  Kostroma E-Teamo (KETo) estas tre juna.

  Du semajnojn antař STRiGo-5 (nov 1999) al Kostroma (300 km norde de Moskvo) venis Andreo Ananjin kaj gvidis dutagan kurson por novuloj. Partoprenis kelkaj lernantoj el urba klubo de plia°lernantoj (kie la kurso okazis) kaj studentinoj. Unu el la studentinoj, ╝urnalistino Olga BiŠaŠan, je la malfermo de la STRiGo-5 aperigis artikolon pri Esperanto en regiona gazeto.

  Post STRiGo-5 ni organizis en Kostroma (11 dec) festivalon de kelkaj urbaj kluboj. Post tio nia teamo Šiusemajne kunvenas. Al ni kelkfoje denove venis Andreo kaj aliaj E-instruistoj el Moskvo kaj Ivanovo.

  Mi iomete instruas, sed la instruado ne sufiŠe sukcesis pro mia malsperto en E-o kaj en instruado. En nia urbo mi trovis tri E-parolantojn sed ili ne povas partopreni nian klubadon pro ilia okupi°o per aliaj aferoj. Ni havas kelkajn numerojn de E-gazetoj, kelkajn revuojn kaj librojn por legado. Niaj aktivuloj partoprenis Novjarfeston en Pljos, aran°on Vintro en antikva urbo (Jaroslavlj) kaj Strelka (Ni╝nij Novgorod). Aperis kelkaj priesperantaj artikoloj.

  14 maj ni okazigis vesperon de diversnaciaj kantoj. Venis OŠjo Dadaev el Uljanovsk kaj helpis al ni per sia partopreno. La vesperon vizitis Š. 100 homoj, televido kaj radio faris raportojn, en gazeto aperis noto pri °i.

  Aleksej Kuznecov


  Ago-tago por infanoj

  En aprilo kadre de la Ago-Tago por infanoj okazis en I╝evsk (Šefurbo de Udmurtio) prelego de Bronislav Ăupin pri Esperanto en la Klubo de Internacia Amikeco (KIA) Hans Eisler. (Tiu klubo 30 apr havis 20-jaran datrevenon.)

  La ařskultantoj montris grandan intereson pri la internacia lingvo kaj super■utis la preleganton per demandoj. Aperis dezirantoj lerni Esperanton, tamen ili ne povis eklerni °in pro la lerneja trostreŠiteco fine de la lernojaro.

  Sed kiam komenci°is feriado, ses membroj de KIA partoprenis ekspresan kurson de Esperanto. Dum du semajnoj ili alproprigis la kursmaterialon kaj je la lasta tago prezentis koncerton en Esperanto por la instruisto. Nun tiuj KIAanoj havas plian eblon por starigi amikajn kontaktojn kun sama°uloj en la tuta mondo.

  Bronislav Ăupin

  Bronislav Ăupin inter la membroj de KIA post la prelego


  Esperanto-kulturo en la kultura Šefurbo de Ruslando

  26 maj en la koncertejo de la kulturdomo Ůelgunov okazis granda koncerto sub la slogano "Esperanto-kulturo en Peterburgo".

  Tiu aran°o estis trifoje anoncita de la peterburga radio. La programon partoprenis ensembloj Blua Ponto kaj Blankaj Ardeoj, koruso Eterna Muziko, lernantoj de la 271a gimnazio (kantado kaj deklamado), anoj de la klubo de nevidantaj esperantistoj Amikaro (kantado kaj deklamado) kaj Ludmila Titova (rusaj romancoj).

  La koncerton Šeestis Š. 100 personoj. En la vestiblo estis organizita ekspozicio pri Esperanto.

  Boris Kondratjev


  En Komia Respubliko

  13 maj apud Syktyvkar (Šefurbo de Komio) okazis la unua eksterurba renkonti°o de E-societo Hiperboreo kun ■a■likoj kaj vodko. La partoprenantoj dankis al Jurij ŮevŠuk pro la unua numero de la nova gazeto Norda Stelo, kiun Jurij redaktas. Oni proponis novajn rubrikojn.

  Oni diskutis ankař pri la somera kurso por aborigenaj popoloj, firmigo de kontaktoj kun alilandaj esperantistoj, E-komia vortaro kaj aliaj temoj. Artur Artjejev anoncis sin preta por rezervi spacon por tradukoj el Esperanto en la literatura almanako, kiun li eldonas.

  Anatolo Sidorov


  OkSEJT-40

  La 40-a Okcidenta Somera Esperantista Junulara Tendaro okazos 10--20 ařg 2000 en Ivanova regiono. La jubilea OkSEJT, okazonta en la jubilea, 2000a jaro, havos kiel la temon esploron de la futuro -- kaj pli °uste pri la fundamentoj de la futuro, konstruataj nun, en nia tempo.

  La tendaro okazos en "Berjozovaja Ro■Ša" -- eksa internacia junulara tendarejo de "Sputnik" -- speciale konstruita komence de la 1980aj jaroj por akcepti junularajn aran°ojn. En la ripozejo estas tre bonaj haloj, inkluzive de la sporta kaj diskoteka. Kaj tian koncertan halon ni ■ajne neniam havis en niaj tendaroj! Ekzistas ankař teniskortoj kaj boata stacio.

  La tendarejo situas je distanco de 20 km de Ivanovo kaj °is °i regule veturadas buso. Krom betulaj boskoj, tie estas ankař bela lago -- simila al Caricina lago apud TiÂvin -- sed malpli granda.

  Petu pli detalajn informojn Še la Organiza Komitato:

  Adreso: ul. Ikrjanistovoj 2-28, RU-153003 Ivanovo.

  Rete: oksejt2000@nm.ru


  La ařtoroLa trompulo gazetisto kaj la kredema leganto

  de MiÂail Saltykov-ŮŠedrin


  Iam estis gazetisto kaj estis leganto. La gazetisto estis trompulo: li Šiam trompadis; kaj la leganto estis kredema: al Šio li kredis. De la pratempo tiel funkcias la mondo: la trompuloj trompas kaj la kredemuloj kredas. Suum cuique.

  Sidas la gazetisto en sia rabistejo kaj senŠese trompas-trompadas. "Vin gardu", li diras, "difterio falŠas la civitanojn!" -- "La pluvoj mankas ekde la komenco de la printempo, sen greno Ši-jare ni estos!" -- "Incendioj forvoras vila°ojn kaj urbojn!" -- "La havon ■tatan kaj publikan oni dis■telas!"

  La leganto tion legas kaj opinias ke la gazetisto malfermas liajn okulojn:

  -- Tian, -- li diras, -- liberon de libropresado ni havas: kien ajn oni rigardu, Šie estas ař difterio, ař incendio, ař misrikolto...

  Plue -- plie. La gazetisto vidas ke liaj trompoj plaŠas al la leganto, kaj ankorař vervi°as:

  "Niaj rajtoj" li diras "estas neniel sekurigitaj! Ne eliru, leganto, sur la straton: tuj en la arestejon vi trafos!"

  Promenante sur la strato la kredema leganto admiras:

  -- AÂ, kiel trafe la gazetisto esprimis nian malsekuron!

  EŠ pli ol tio: renkontante alian kredeman leganton li demandas Ši tiun:

  -- Ău vi legis kiel lerte la gazetisto pri nia malsekuro hodiař en■ovis?

  -- Certe mi legis, -- respondas la alia kredema leganto, -- virtuoze! Maleblas, absolute maleblas Še ni iri sur la stratoj, oni nepre vin metos en la arestejon!

  Kaj Šiuj lařdas la liberon de libropresado:

  -- Ne sciis ni ke Šie ni havas difterion, -- Âoras la kredemaj legantoj, -- kaj jen, bonvolu vidi!

  Tiom komfortiga estas tiu certeco, ke se la gazetisto nun deklarus ke la difterio tute fini°is, oni probable tuj Šesus legi lian gazetaŠon.

  Nu, la gazetisto pri Šio Ši °ojas, Šar la trompo estas por li rekta profito. La veron ne Šiu trovus -- oni nur provu °in akiri! eŠ po dek kopekoj por linio ne sufiŠos! Tute alie pri la trompo: simple verku kaj trompu. Proponu po kvin kopekoj por linio, kaj tutajn montojn da trompa╝oj oni alportos.

  Tiom la gazetisto kaj la leganto amiki°is, ke nenio povus ilin disigi. Ju pli trompas la gazetisto, des pli li riŠi°as (kaj nur pri tio zorgas la trompulo!); kaj la leganto, ju pli trompita, des pli da kvinkopekaj moneroj li portas al la gazetisto. Ău disver■e, Šu botele -- Šiel ajn la gazetisto enspezas kopekegojn!
  Bildo de Ma■a Ba╝enova
  -- EŠ pantalonon li malhavis! -- diras pri la gazetisto enviuloj, -- kaj nun, bonvolu vidi kiel li paradas! "Flatiston" li dungis! Kaj "folkloriston"! Kia lukso!

  Aliaj gazetistoj provis per la vero lin superruzi: Šu tia loga╝o altiros la abonanton? -- sed spit'! Nenion volas scii la leganto, Šiam la samon li ripetas:

  Ol fiajn verojn, mi preferas
  La trompon kiu nin nobligas...
  Ău longe, Šu mallonge dařris tiel, sed fine trovi°is bonaj homoj kiuj kompatis la kredeman leganton. Ili venigis la trompulon gazetiston kaj diris al li: SufiŠas por vi, ho senhonta kaj perfida homo! ěis nun vi komercis per la trompo -- de nun komercu per la vero!

  Cetere, ankař la legantoj komencis resobri°i kaj eŠ sendi reklamaciojn al la gazetisto. Ekzemple:

  "Hodiař mi promenis kun mia filino sur la Neva avenuo, preparinte min noktumi en policejo (la filino eŠ sandviŠojn por la okazo pretigis, "AÂ, kiel interese!" ■i diradis) -- sed anstataře ni tute bonorde revenis hejmen. Kiel tian trankviligan fakton oni akordigu kun viaj Šefartikoloj pri nia malsekuro?"

  Nu, la gazetisto siaflanke nur tion atendis. Sincere dirante, lin mem tedis la trompado. Lia koro jam delonge sin klinis al la vero, sed kion li povis fari se la leganton nur trompo allogis! Li ploris kaj trompis. Sed nun, kiam de Šiuj flankoj oni kun ponardo postulas ke li diru la veron -- nu bone, li pretas! Du masonitajn domojn li akiris per trompado, nun du sekvajn necesos akiri per la vero!

  De tiam li Šiutage turmentis la leganton per la vero. Ne estas difterio, kaj fino! Arestejoj ne estas, incendioj ne estas; kaj se Konotopo ja forbrulis, tamen post la incendio °i ankorař pli bela rekonstrui°is. Kaj la rikolto, dank' al la bontempaj varmaj pluvoj rezultis tiom granda ke meme ni °in forman°i ne povis kaj fine ╝etis sub la tablon al la germanoj: man°u °iskreve!

  Sed jen interesa╝o: la gazetisto presas nuran veron, sed plu pagas po kvin kopekojn por linio. La prezo de vero falis de kiam oni komencis disver■e °in vendi. Resume, Šu vero, Šu trompo -- tutegale gro■on kostas. Kaj la gazetaj kolumnoj ne nur ne i°is tedaj -- ankorař pli ili vervi°is. Ăar se la harmonian aermikson oni komencos serioze pritrakti, tia belo rezultos, ke Šion oni fordonus kaj ankorař ne sufiŠos!

  Fine la leganto tute resobri°is, la skvamoj defalis de liaj okuloj. Jam antaře li nemalbone vivis, kiam la trompon li tenis kiel veron; kaj nun tute facili°is lia koro. En la panbutiko oni al li diras:

  -- Baldař la pano gro■on kostos!

  Kaj en la birdovianda butiko li ařdas:

  -- Sendube, post iom da tempo la tetraoj estos senpagaj!

  -- Bonege, kaj kiom nun?

  -- Nun unu rublon dudek kopekojn por paro, mi petas.

  Jen kia turno, dankon al Dio!

  Kaj tiel eliris iufoje la kredema leganto sur la straton. Trankvile li iris "en la esper' de glor' kaj bono" kaj dande svingis sian bastoneton, kvazař dirante: vidu kiom sekura mi estas!

  Sed Ši-foje, kvazař spite, okazis jeno.

  Apenař li faris kelkajn pa■ojn, okazis jura eraro, kaj li trafis en arestejon.

  Tie li tutan tagon restis sen man°i. Ăar kvankam oni provis lin regali, tamen li nur melankolie rigardis kaj diris nur tion:

  -- Jen kiaj do estas niaj rikoltoj!

  Krome, tie li infekti°is je difterio.

  Certe, je la sekva tago la jura eraro klari°is kaj oni lin liberigis (kontrař garantio, kompreneble, Šar neniu scias Šu oni ankorař lin bezonos). Li revenis hejmen kaj mortis.

  La trompulo gazetisto ankorař vivas. La kvaran masonitan domon li finkonstruas kaj senŠese unu aferon pripensas: per kio nun pli konvenas la leganton trompi: Šu per la trompo, Šu per la vero?

  (1884)

  Tradukis el la rusa Sergio Pokrovskij
   


  Notoj

  Saltykov-ŮŠedrin, MiÂail JevgrafoviŠ (ařtenta familinomo Saltykov, pseřdonime N.ŮŠedrin, 1826--1889). Rusa satira verkisto kaj publicisto, redaktoro de revuo OteŠestvennyje zapiski (Patrolandaj noticoj, 1868--1884), ařtoro de pluraj popularaj verkoj, i.a. de Historio de urbo kaj pluraj fabeloj. La supra satiro aludas la eldonanton de Novoje vremja (Nova tempo) Aleksej Suvorin.


  Suum cuique. Al Šiu la sian (lat.).


  Ol fiajn verojn, mi preferas / La trompon kiu nin nobligas.... Cito el Heroo de A.Pu■kin.


  Harmonia aermikso. Esprima╝o el la Slavona liturgio.


  En la esper' de glor' kaj bono. Cito el Stanco de A. Pu■kin.
   


  De maldekstre: Anna ButkeviŠ, Nina GonŠarova, Boris Kondratjev, Anatolo GonŠarovEklaboris kiel bov' Anatolo GonŠarov

  La peterburga esperantistaro estas gratulinda -- en nia urbo eklo°is konata aktivulo Anatolo GonŠarov. Dume li kun la edzino Nina lo°as en la klubejo de Espero, kiu povos i°i ilia hejmo por longa tempo, Šar la prezidanto de Espero kaj direktoro de turisma E-oficejo Universo Anna ButkeviŠ senpage disponigis al la GonŠarovoj unu Šambron en la triŠambra apartamento. GonŠarov planas organizi kursojn kaj sekciojn kaj revigligi la tutan pereburgan E-vivon. Lia unua pa■o estis fondo de la literatura sekcio, kiu jam havas dekon da partoprenantoj, kiuj kunvenas Šiun trian mardon de la monato. Okaze de tio li respondas al demandoj de nia redakciano.

  BK. Kial vi opinias, ke estas unuavice bezonata la literatura sekcio, sed ne, ekzemple, koresponda ař scienca?

  AG. Ăar mi volas, ke almenař la lastaj esperantistoj ne perdi°u. Ja se iu venis en la E-kulturon, li neniam forlasos la movadon. En Espero iam ekzistis tradukista sekcio, sed miavide la literatura sekcio estas iom alia afero -- pli vasta kaj pli multflanka. Krome, por °i tute ne estas necesa reklamo kaj aliaj elspezoj, malkiel, ekzemple, por la kursoj.

  BK. Pri kio laboros la sekcio?

  AG. Mi planas prezenti la E-kulturon kiel tuton, kiel fenomenon, per °iaj disponeblaj elementoj: tradukoj, kantoj, poemoj. Kadre de la sekcio eblos renkontoj kun tradukantoj kaj verkantoj, leksikografia laboro.

  BK. Kio estas la plej "tikla" punkto en la peterburga movado?

  AG. Manko de forta organizanto kaj manko de unueco. La kařzo estas personaj ambicioj kaj longtempa starado flanke de SEJM.

  BK. Oni scias, ke vi ne longe sidas sur la sama loko. Kie vi intencas eklo°i post nia urbo?

  AG. Miaj transloki°oj, faritaj pro premo de la malfacila vivo, estis vere oftaj. Sed mi tre esperas, ke ili fini°os °uste en Peterburgo.

  Intervjuis Boris Kondratjev


  La temaro vekas la atenton

  Permesu al mi, kiel privata leganto, publike gratuli pro la aperigo de interesaj artikoloj pri la evoluo de la esperanto-komunumo, interalie la longa eseo de Walter Zelazny.

  La multeco de la reagoj pruvas, ke la temaro vekas la atenton de la publiko, eŠ se la reagoj ne Šiam estas objektivaj. Ekzemple, kiel povas esti objektivaj la reagoj senditaj al la redakcio antař la apero de la lasta Šapitro? Ne eblas ju°i tutan verkon nur surbaze de la unuaj pa°oj... Tial Še kelkaj, specife Gudskov kaj Fettes, mi flaras antařju°ojn. Notu bone, ke mi same malfidus je pozitiva reago antař la fino de la felietono...

  Atendinte la lastan Šapitron, mi trovas la eseon pli historia ol aktuala. ěi povus porti la daton de vintro 1996/1997, do post la Manifesto de Prago kaj antař la kunvoko de la unua Forumo de la Esperanta Civito kaj ties sekvoj: La Kvintezo, la Pakto por la Esperanta Civito, la projekto de Karolovaro. La eseo estas unuavice tre signifa resumo pri la suferoj de multaj en Orienta Eřropo, dum la 80aj jaroj. Mi °ojas kaj fieras, ke tiaj junaj intelektuloj, kiaj Leyk, Revesz, Zelazny mem kaj aliaj (ankař en Sovetunio, evidente) trovis amikan referencon kaj eŠ azilon en la medio de Literatura Foiro.

  Bedařrinde grava makulo (sed ne la unua: pensu pri 1933--39) en la historio de la tradicia E-movado estas la konduto de °ia gvidanta klaso, rilate al la eventoj en la pola Esperantio, 1985--87: de la denunco kontrař prezidanto Leyk kaj komisarado de PEA °is la bloka demisio de la LKK de la Jubilea Kongreso kaj la malpermeso organizi SAT-kongreson. Proteste mi ne partoprenis en la Varsovia UK, nek en la postaj (laste mi vizitis la Budape■tan en 1983), dum mi Šeestis kaj prelegis pri la esperanto-literaturo en la SAT-kongreso 1987 (Bulonjo-Še-Maro).

  En Rařmo, 1980, 106 individuoj kaj kolektivoj lanŠis proponon de nova strategio kiu anticipis la tempojn je tuta jardeko. Nur en 1991 la teksto de la Manifesto fine aperis ankař en la UEA-organo (je honoro de °ia nova redaktoro, Istvßn Ertl, kiu stafetis tuj post... Mark Fettes!). Tra la 80aj jaroj, dum montri°is pli kaj pli evidente la simptomoj de la granda krizo en la sovetia imperio, la UEA-sistemo fakte insistis (kiam prezenti°is la okazo) subteni la betonan flankon. Kaj en la 90aj jaroj la sistemo fatale pagis siajn historiajn erarojn, interalie per iompostioma trioni°o de la asocia membraro: 36.351 en 1987, 12.096 en 1999!

  Lař Gudskov, la rařmistoj estas "ne pli ol mar°ena parto de la tradicia kaj oficiala Esperantio". Eble. Sed li atentu ke tiu "mar°ena" parto kreskadas ekstere kaj, pro la historiaj eraroj de la "nemar°ena", riskas esti la enterigisto de Ši tiu (sin mortiganta) parto, kaj samtempe la aku■isto de nova Esperantio.

  Giorgio Silfer


  Milito de formikoj

  Mi ricevis N-ron 5 de La Ondo de Esperanto perfekte. La longa verko de Walter Zelazny temas nur pri problemoj en nia tre malgranda E-mondeto. Kial vi donas spacon kaj atenton al eseo pri enaj bataloj de la paseo? Kial vi ne pli verkas pri la diligentaj laborantoj kaj volontuloj de nia movado? Ău °i ne similas al milito de formikoj?

  Frans Cobben


  Humanisma spirito

  Ekaboni La Ondon estis vere bona ideo! Mi legadas °in de pa°o al pa°o pli kaj pli interesi°ante, ne nur pro vere altkvalita materialo de la artikoloj, sed ankař pro ties humanisma interna spirito kaj atentokapta varieco.

  Jadwiga Gibczynska


  Tagi°o en la Korea Duoninsulo

  Post la dua mondmilito, pro la milita kaj politika konsidero, Usono kaj Sovetunio dividis Korean Duoninsulon en du landojn; komunisma Norda kaj kapitalisma Suda Koreioj, kaj tiel estas jam dum 55 jaroj. Nun Koreioj estas la nuraj dividitaj landoj en la mondo. En la dividita malgranda duoninsulo estas pli granda nombro da armiloj ol en la tuta Afrika kontinento. Estas la plej dan°era municiejo en la mondo.

  Ůajnas ke la tagi°o por reunui°o de la du Koreoj kaj paco venas. 15 jun 2000 la prezidantoj de ambař landoj konsentis pri 5 punktoj, lař kiuj ili: 1) Klopodos por unui°o sen aliaj intervenoj; 2) Rekonas komunajn elementojn en la unui°aj proponoj de ambař landoj; 3) Aran°os intervizitojn de dividitaj familianoj ekde la 15a de ařgusto; 4) Inter■an°os kunlabore en la terenoj de ekonomio, kulturo, sporto, sano kaj naturmedio; kaj 5) Komencos plej baldař oficialajn komunikadojn inter la du landoj por plenumi la interkonsenton.

  Ăiuj koreoj -- sudaj kaj nordaj -- bonvenigas la interkonsenton kaj ambař landoj nun prepari°as por detale plani °ian plenumon. Kompreneble, reala unui°o, se °i sukcesos, venos post multaj jaroj.

  La interkonsento havas signifon ankař en la Esperanto-movado. Antař longa tempo estis multaj esperantistoj en Norda Koreio. Antař 25 jaroj Choi Duk-Shin, tiama prezidanto de la (Suda) Korea E-Asocio, pro politika konflikto kun la registaro de Suda Koreio, iris al Norda Koreio, kaj rendevuis kun la prezidanto de Norda Koreio Kim Il-Sung. Ni ařdis nenion pri li post tiam. Ankař Ăina E-Ligo ařdas nenion el Norda Koreio, kvankam ĂEL regule sendas tien sian organon El Popola Ăinio. Mi supozas, ke nia movado en Norda Koreio estas dormanta. Tio donas al sudkoreaj esperantistoj novan taskon veki °in. Se regula intervizito okazos, ni iros al Norda Koreio por alporti tagi°on en la dormanta Nordkorea Esperantujo. Mi esperas ke la Tutkorea E-Kongreso okazos ene de 10 jaroj.

  Grava peto! Se vi konas iun nordkorean esperantiston, bonvole sciigu al mi rete lee@esperanto.net.

  Lee Chong-Yeong
  prezidanto de Korea E-Asocio


  Pri Tero, Ăielo kaj vojoj al perfekto

  En letero ne sendita al la redaktoro de LOdE mi bedařris ke sur la pa°oj de la revuo mankas rusa aktualo, kiu, certe, interesus eksterlandajn legantojn. Sed, post medito, mi decidis ke Esperanto havas sufiŠe da sia propra spaco sur kiu gazetisto povas libere bazi°i. La redaktoro rajtas elekti: la internacia temaro estas plej proksima al la internacia publiko. Tio estas vera. Kaj tamen, leginte la leteron de Carlo Nicolodi el Svislando (LOdE. 2000: 5), mi vidis ke tiu vero ne estas plena. Samkiel la aspekto de la mondo de kiu oni tranŠis certajn tro substancajn detalojn.

  Esperantio ne ■vebas en Ăielo. Esperantio kreskas el elementoj de reala konkreta tera vivo. Certe, ekzistas homoj kiuj interesi°as sole pri la problemaro de la lingvouzo kaj tiu de l' varbado de adeptoj. Sed ilia pura kaj faka intereso similas la intereson de pu■kinisto, kiu plene koncentri°is je la interpunkcio de Eřgeno Onegin.

  Esperanto havas homajn valorojn. Mi konstatas kun °ojo, ke Kep Enderby bone komprenas ilian gravon. Esti neřtrala ne signifas esti nenia.

  "Ău Ruslando pereas en barbareca mezepoko?" -- demandas Carlo Nicolodi. Ău oni povas respondi restante en la kadro de esperantista eldono? Kial ne? Ja sur la samaj pa°oj ni legis impresajn skizojn pri Kalifornio kaj instruan socikulturan analizon el Hungario. La leganto prave atendas de rusa gazeto ion analogan pri Ruslando.

  Kio estas la kařzo de la silento de LOdE pri la interna stato de la lando? Evidente, ne la "rozkoloraj okulvitroj". Pli ver■ajne, la redakcio respektas sian oldan tradicion naskitan en la tempo de la almanako Sezonoj. Tiam amputi certajn informtavolojn, eviti "politikon" signifis "ne partopreni en la mensogo". Mi pensas, ke nun la stato estas iom alia. Nun eviti "politikon" povas signifi la inversan.

  La amputa mondkoncepto de la pasinta epoko strange aspektas en la nova realo. Iam prudenta, la memcenzuro i°as foje ridinda. Lo°anto de Novosibirsko tre sprite priskribis Amerikon, Šu iu trovos trafajn vortojn ankař por nia patrio?

  Estante ruso, mi malpli akre ol alilandano sentas la menciitan lakunon en la korpo de la revuo. Por esti justa, LOdE donas bonan ■ar°on al la menso: lař mi tio estas sufiŠa komplimento pri la nivelo de gazeto.

  Sed la vojoj al perfekto ne havas finon...

  Alen Kris


  Ho Ůaumo de Esperanto!

  Se tia "imperfekta beletro", kiun prezentas la traduko de Daniel Luez en LOdE. 2000: 2, servas kiel modelo de E-normo, la revuo ne meritas la honoran titolon de La Ondo. Mi trovis misuzon de E-leksemo en Šiu tria linio, kaj en Šiu alineo almenař tri stumblojn pri stilo kaj sintakso. Tia traduko respegulas la situacion priskribitan en la novelo de Boris Vian -- sendube ankař Daniel Luez estis vokita traduki ion alian, sed anstataře faris lutadon irisforman por ornami la nudan pa°on de via eldona╝o. Mi refermas la numeron kaj "tio vidi°as, ke estas via firmao, kiu faris la instala╝on", anstatař liberorda kaj malpli longa: "videblas, ke la instala╝on faris via firmao".

  Miaj vejnoj sur la kolo "■veli°as" kiel ■nuroj, kaj mi "Šesas" pririgardadon de tia diable merda bordela instala╝o. Dank-al-Di', mi ne estis komisiita redakti la folion kun tiu bastarda teksto. Evidente neniu okupi°is pri tia tasko. Neniu kura°is korekti la plumon de Okcidentano. Videblas lař tio, ke mankas harmonia ekvilibro inter senfleksia rigida vortordo kaj libera sintakso fleksia.

  Verkanto en lingvo internacia devas esti tre singarda pri internaciaj homonimoj (homografoj kaj homofonoj), Šar naciaj semantikoj de tiaj vortoj ne kongruas. Necesus konstante konsulti etalonan semantikan vortaron, se tia ekzistus.

  Videble, la Fundamento bezonas ur°an riparon. Mi ne posedas PIVon, sed se samaj riparistoj redaktas la novan eldonon, mi ne deziras tian produkton, en kiu svarmas falsaj amikoj de la tradukisto kaj mankas preciza distingo de sinonima tezauro. Kaj se la okcidenteskaj tradukoj ignoras la eblecojn de la esperanta sintakso, por kio servu la potencaj 17 fina╝oj?

  Ho sezonoj, kiaj tonoj, Šu tion esperis la pioniroj de la antařpasinta jarcento? Kaj Šu vin sur la Siberia limo de la kontinento, kontentigas la situacio Atlantiko-flanke? Kaj kiun devas observi ni, anoj de la centro de la kontinento, naski°lando de la Majstro?

  Valdo Banajtis
  postmilita antařfestivala ondano


  Ankorařfoje pri Aleksandr Postnikov

  Eseo de Anatolij Sidorov

  Estas personoj, kiuj penetras historion kvazař meteoro, renversas la kutiman ordon kaj senspure foriras. Tia estis Aleksandr Postnikov: li fondis Ruslandan Esperantistan Ligon (1908), organizis la unuan Ruslandan E-Kongreson (1910) kaj preskař senspure malaperis. EŠ la Enciklopedio de Esperanto indikis nek lian patronomon, nek la naski°daton [2].

  Bernard Golden la unua trovis liajn spurojn kaj artikolis pri Postnikov en Fenomeno kaj en La Ondo de Esperanto [3,4]. Poste en La Ondo de Esperanto aperis artikolo de Igorj Simonov [6]. La esploroj de Simonov fini°is per la jaro 1917, kaj la legantoj ne sciis, kion faris Postnikov post la liberigo, kio okazis al lia amatino Muza Zike, kaj en kiuj cirkonstancoj li mortis en 1925 -- tiun jaron mencias Aleksandr SaÂarov [5] kaj Ernest Drezen [1].

  Ăar Simonov skribis:

  Evidente oni povas trovi iujn informojn... en la arkivoj de GPU [6]
  mi sendis petleteron al FSB, kiu heredis la aferojn kaj tradiciojn de GPU. Neatendite mi ricevis el FSB stokon da dokumentoj, kiuj ebligas dařrigi la historion de la car-armea oficiro, kiu poste instruis militarton al ru°armeanoj.

  La civitana edzino

  Pro °entileco ni komencu de la virino.

  Muza Zike en ruslandaj gazetoj, ekzemple en Rusa Vorto kaj Sonorilo estis nomita respektive "la civitana edzino" kaj "pagamatino" de Postnikov. Tamen ili sukcesis poste oficialigi siajn rilatojn. Kaj post la du ju°procesoj Aleksandr Postnikov estis enprizonigita en la fortreso de Petro kaj Pařlo (Peterburgo).

  Pri Muza Zike estas mencio en la Raporto de la Petrograda societo Espero [7]. Tiu raporto mencias, ke pri Zike M. oni "vidu Postnikova" (jam!). Kaj pri Postnikova M. oni legas, ke ■i

  estas membro de la Societo ekde 1913, ofertis jaran pagon al la Societo kaj estas membro de la Ligo antař 1911.

  Aleksandr Postnikov

  Aleksandr Postnikov naski°is 23 apr 1880 en Kovno. Lia patro estis ekskolonelo, kiu naski°is en Vologda gubernio. En 1897 Postnikov finis la oficirlernejon (kadetskij korpus) en Pskov kaj en 1899 la militistan altlernejon Pavlovskoje. Aleksandr servis en la 1a Orient-Siberia Artileria taŠmento, partoprenis en subpremado de la "boksista ribelo" en Ăinio, en 1903--1907 li lernis en la Akademio, sed ekde mar 1904 °is sep 1905 li partoprenis en la milito inter Japanio kaj Ruslando. Dum la milito li estis unu jaron Še la Ăefa Servo de Kozakaj trupoj kaj tri monatojn en artileria taŠmento. Poste li gvidis roton en regimento Preobra╝enskij °is oktobro 1909.

  En 1910 Postnikov ali°is al la Milit-Medicina Akademio kaj oficis tie kiel staba oficiro. Tie li instruis °is 10 apr 1911, kiam li estis arestita kaj metita al la fortreso de Petro kaj Pařlo. Post la ju°procesoj, pri kiuj detale skribis Simonov [6], A.Postnikov estis lokita en Peterburga prizono, poste en la Vladimira prizono, kie li restis °is oktobro 1912. Sekvis Ůlisselburga fortreso (°is dec 1914), Centra prizono Aleksandra en Irkutska gubernio (°is okt 1915), etapa prizono en Peterburgo (°is apr 1916), denove centra Aleksandra prizono (°is okt 1916) kaj fine prizono en Ăita, kie A.Postnikov renkontis la Februaran Revolucion 1917.

  Lař dekreto de la Provizora Regisraro pri amnestio de politikaj malliberigitoj, la kazo de Postnikov estis traktita en la Arondismenta tribunalo en Ăita. La tribunalo konsiderinte prizonajn dokumentojn, dokumentojn de la liganoj, atestojn de politikaj malliberigitoj, kiuj lo°is apud Postnikov, decidis ke li estis politika malliberigito konforme al la Registara dekreto [9].

  La prezidinto de REL rericevis liberon.

  Post la Oktobra Revolucio: arestoj kaj postenoj

  Simonov skribis, ke "Post la Oktobra Revolucio (1917) li alvokis subteni bol■evistojn". Tamen °uste dum la bol■evista regado li estis kvarfoje arestita: 5 jun 1919, 13 dec 1919, nov 1921, kaj fine 28 feb 1925 lař ordono de OGPU, kiun subskribis komisaro Skvorcov.

  Tamen A.Postnikov ne nur restadis en bol■evistaj prizonoj kaj koncentrejoj, li ankař laboris -- ja li estis fakulo pri militarto. Li instruis la militarton, kaj pro tio li jam en 1917 ricevis la kolonelan rangon.

  La kariero de la kolonelo estis kalejdoskopa. En dec 1917 Postnikov servis sub la gvido de Šefkomandanto Krylenko en la stabo de Petrograda armea arondismento. En Petrogrado, la Ligo de Socialistoj-Universalistoj (LSU) elektis lin al la Petrograda Soveto.

  En 1918 Postnikov estis inspektisto de la fervojoj en la Petrograda arondismento. En januaro 1919 li eklaboris en Moskvo kiel la Šefo de la Stabo pri gardo kaj defendo de Šiuj fervojoj de la respubliko.

  Post la liberigo el la Ivanova koncentrejo, 23 okt 1920 Postnikov estis sendita al la stabo de la Okcidenta fronto en Smolensk, de tie li venis al la stabo de la 16a armeo en Mogiljov. Tie Postnikov dum du monatoj estis komandanto de la 10a fusilista divizio, kaj poste °is novembro 1921 li servis en la Stabo de Laborist-Kamparana Ru°a Armeo.

  En novembro 1921 Postnikov estis arestita kaj kondamnita al dujara bagnado en Nova-Pskova koncentrejo. Sed 8 maj 1922 li estis liberigita. Poste li laboris kiel pedagogo en la Centra klubo de Komsomolo (distrikto Sokoljniki). Ekde oktobro 1924 li perdis la laboron, registri°is en laboroficejo, sed restis senlabora °is la lasta aresto, kiu okazis 28 feb 1925.

  Oni povas konstati, ke li klopodis prezenti sin instruisto, Šar li sukcese finis la oficirlernejon (1897), militistan altlernejon (1899), Akademion de la ěenerala Stabo (1907) kaj eŠ Arkeologian instituton (°usta jaro ne estas konata). Krom la militarton, Postnikov instruis la francan lingvon kaj Esperanton.

  Dum la enketado li indikis siajn parencojn:

  Edzino -- Muza Maksimiljanovna; frato -- Fjodor Postnikov, ekde 1905 lo°as en Usono; fratino -- Anna Aleksejevna (48 j.), lo°as Še mi; bopatrino -- Augusta Karlovna Zike (70 j.), ankař ■i lo°as Še mi; nevo -- Anton PetroviŠ MarkoviŠ, inspektisto Še Militista ařtomobila deponejo; [nevo] Boris PetroviŠ Postnikov estas °enerala konsulo en Afganio.

  Postnikov kaj lia Ligo

  25--28 feb 1925 OGPU arestis 14 membrojn de LSU inkluzive de A.Postnikov mem. Ăiuj arestitoj, escepte de Muza Postnikova, estis viroj. El la 14 arestitoj pli ol duono estis cararmeaj oficiroj ař finintoj de militistaj lernejoj.

  Ăar en LSU dominis viroj kaj oficiroj, oni supozis ke la Ligo estas kontrařsovetia organiza╝o, kiu intencas kapti la potencon en la lando.

  Aleksandr Postnikov bone komprenis la dan°eron, kaj klopodis konvinki la enketiston, ke la vera celo de la Ligo ne estis dama°i la sovetan potencon. Por tio li jene klarigis la ekziston de la Ligo:

  La fina tasko de la Ligo estas fondo de internacia laborista asocio en la tuthomara skalo. Ni planis konstrui °in per du vojoj; unue, per armita okupado de necivilizitaj kaj maldense lo°ataj teritorioj, kaj en civilizitaj landoj per fondo de akcia kooperativa komisiono, kiu devus formi Šelojn. Tiun internacian gvardion ni intencis organizi el internacia senhava aventurema junularo, kiu havas nenion por perdi. La gvardio povus ekzisti nur dank' al Sovetia registaro [10].
  Postnikov jene klarigis la diferencon de LSU disde Ruslanda Komunista Partio (bol■evista):
  Niaj programaj diferencoj en la °enerala parto estas jenaj: ni, unue, estas oponantoj de la mortpuno; ni estas kontrař pure formala divido de la lo°antaro lař la klasoj kaj ankař kontrař privilegioj kiujn oni donas lař la skema aparteno al la certa klaso; ni ne konsentas ke RKP(b) ne iniciatis demandon pri la internacia lingvo; ni estas subtenantoj de la libero de la vorto kaj de la gazetaro, de la klerigo, de la ribelo, de la translo°i°o; ni estas kontrař la nuntempa formo de la solvo de la nacia problemo kaj aperigo de ařtonomaj naciaj respublikoj; lař nia opinio la Ligo de Socialistoj-Universalistoj devus en la Šefa kerno esti kompletigata de laborista intelektularo [10].

  La verdikto

  Fine de la enketado Postnikov kategorie neis, ke la Šefa celo de la Ligo estis kontrařbatali la Sovetan potencon. Tiun supozon pravigas la sufiŠe molaj punoj, kiujn ricevis la arestitoj.

  2 personoj el la 14 estis ekzilitaj al Zyrjana teritorio (nun Komia Respubliko), 6 personoj -- ankař Muza Postnikova -- ricevis trijaran bagnadon en koncentrejoj. 5 personoj perdis por tri jaroj la rajton lo°i en la grandaj urboj (Moskvo, Kievo, Odeso, Žarjkovo, Leningrado kaj Rostov-Še-Dono) kaj en ties gubernioj. Nur unu persono estis kondamnita al mortpafo -- Aleksandr Postnikov.

  Li estis mortpafita 19 jun 1925. Kolonelo A.Postnikov estis enterigita en teritorio de Jauza malsanulejo en Moskvo [8]. Ăiuj kondamnitoj estis rehonorigitaj en 1993.

  Ni laboru

  Sed malgrař la supre listigitaj faktoj, multaj demandoj restas sen respondoj.

  Kio okazis al la ekzilitoj kaj bagnuloj post la fino de la punperiodoj? (La liberigitoj ne rajtis lo°i en la supre menciitaj urboj kaj regionoj.) Kio okazis al Muza Postnikova? La laborkampo ne estas finplugita. Necesas labori, labori, labori.

  Mi pretas kunlabori kun Šiuj, kiuj havas intereson pri la historio de Esperanto en Ruslando. Dezirantoj notu mian adreson: RU-167031, Komi resp., Syktyvkar, ab. ja. 1316, Ruslando.

  Referencoj

  1. Drezen E.-W. Historiaj studoj. Jekaterinburg: Sezonoj, 1992. P.154.
  2. Enciklopedio de Esperanto. Budapest: HEA, 1986. P.451.
  3. Golden B. Fjodor Postnikov // La Ondo de Esperanto. 1996. N-ro 6. P.17-19.
  4. Golden B. La tri Postnikovoj // Fenomeno. 1993. N-ro 2. P.11.
  5. SaÂarov A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. Moskvo: Impeto, 1993. P.99.
  6. Simonov I. Aleksandr Postnikov // La Ondo de Esperanto. 1995. N-ro 1. P.14-20.
  7. Otchjot Komiteta Petrogradskogo Ob■Šestva "Espero" za 1913, 1914, 1915 kaj la unua jarduono 1916. Petrograd, 1916.
  8. Pisjmo-otvet iz FSB RF ot 22 aprelja 1996 N-ro 10/A-C-544.
  9. Protokol doprosa ot 16 marta 1925. Cenraljnyj arÂiv FSB RF. Delo N-ro R-45424, l. 104-105 ob.
  10. Protokol doprosa ot 26 maja 1925. Cenraljnyj arÂiv FSB RF. Delo N-ro N-ro R-45424, l.197-199 ob.
  Foto el Universala Čurnalo
  Sur flavi°inta foto el la unua (kaj la sola -- °i aperis en aprilo 1911!) kajero de Universala Čurnalo, redaktita de Muza Zike, estas la Organiza Komitato de la 1a Ruslanda Esperantista Kongreso (Peterburgo, majo 1910). Sidas: A.Ivanickij, V.Barabanova, A.Postnikov, P.Vasilkovskij, M.Zike; staras: V.Beringer, A.Dadajev, E.Nozikova, S.Petrov.


  KIA DISK'...

  Kore. Kia viv': Kompakta disko. -- Donneville: Vinilkosmo, 2000.
  La sendube brava Kolekto 2000 -- Vinilkosmo, efektivigita de Eurokka kun subteno de FAME-fonda╝o, estis finita per iom miriga kompakta disko (KD) Kia viv' de bando Kore el Nantes (Francio).

  Oni devas konstati ke apud la bonegaj KDoj (el Šiuj vidpunktoj) de Kajto, Persone, Jacques Yvart, trovi°as bedařrinde perfekte mezkvalita albumo. La mezkvaliteco certe ne rilatas al la sono kaj interna aran°o de la disko -- ambař estas modelaj kutime por Eurokka. La tekstolibreton oni eŠ povas nomi plej bela inter Šiuj KDoj de tiu serio. Sed la muziko mem estas tute neinteresa. ěi, lař priskribo de eldonistoj mem, estas "varietea" kaj "rok-gruva". Kio °i estas reale? Sendube, "varietea" tiusence, ke la muziko jes tařgas por varieteo. Tamen la recenzanto, estante delonga rok-■atanto, povas atesti, ke Kore neniukaze eblas nomi rok-grupo -- nur "pop".

  La intenco de Eurokka estas klara: montri Esperantan muzikon kiel fenomenon entenantan Šiun stilon kaj direkton en la moderna tutmonde populara muziko (mi substrekas vortojn "tutmonde populara", Šar, ekzemple, E-alternativuloj ne estas reprezentitaj en la Kolekto 2000, kvankam tiuj ja ekzistas, sed populareco de E-"alternativo" analogias kun la tutmonda, do malgrandas). Nur per tio eblas pravigi aperon de Kia viv'. La muziko estas treege ordinara -- tian ni Šiutage povas ařskulti en iu ajn radiostacio, la voŠo de Šefkantisto (Kris Spitzer) ne havas iun ajn elstaran trajton, kvankam ja li kantas profesie kaj senriproŠe.

  Pri la tekstoj oni povas diri fakte malmulton. Jen kion skribas pri ili la eldonistoj mem: "La tekstoj prezentas ekstremajn Šiutagajn vivproblemojn (aidoso, frenezo, dan°era stirado, morto, amo, surstrata vivo, pasio, disi°oj, ktp...)". Tamen la temoj kaj la lingva╝o estas primitivaj:

  Frenezo, vi estas dařra °eno,
  Plenigas min per la veneno,
  Mia mem' ne restas sam',
  Vi haltu, troas jam...
  ("Čaluzo")
  (ankař Še Persone la poezio ne estas modernisma, sed tamen tre profunda), la ritmo estas simpla, kaj (plej grave!) la vortoj iel perdi°as en la muziko. Mankas deziro mergi°i en la tekston, la tuta KD ařskulti°as pretere, ne kaptante atenton (ve!). La rimoj estas °enerale normalaj, sed tamen kelkloke kritikindaj:
  Ăiutage koro mia ■ajnas estingita,
  ...
  Tiukaze, kara mia, staras mi fu■ita...
  ("Sen °u'")
  Estas krome aliaj netrafaj rimo-paroj (turmentita/Šagrenita, vin/vi, nul'/°u'). Tamen enestas ankař tre interesaj pecoj:
  Sinjoro, esti°as tragedio,
  Sinjoro, vi agas sen konscio,
  Vi pagas por Ši amor',
  Vi pagas kaj iras for --
  pasanta pasio.
  Kiel oni povas klarigi °eneralan aperon de Kore kiel ensemblo, kaj °ian evidentan °isnunan ne tro grandan sukceson (deko da miaj amikoj, ařskultinte la diskon, konfesis pri ne■ato de la KD, kaj tio jam estas tendenco)?

  La niŠo de tiu "le°era" muziko, simile al "trajna lega╝o", estas delonge vaka en Esperantujo. Eřropaj ařskultantoj kutimas ař al bardaj-folkaj kantoj (Kajto, M. Bron■tejn, Čomart & Nata■a), ař al vera roko (Persone, JoMo kaj Mamutoj/Liberecanoj, antař dek kvin jaroj Amplifiki), kaj por la kompetenta muzik-■atanto Kore sonos de unu flanko -- tro nekutime, Šar pop-muziko en Esperanto estas rara╝o, aliflanke -- tro kutime, Šar la muziko estas vere mezkvalita kaj avera°a. Paradokse? Tute ne. Por ne tedi legantojn mi ne donu statistikon pri la jaroj kiam esperantisti°is niaj Šefaj muzikistoj, sed la minimumo estas antař 15--20 jaroj.

  Do, Šiuj ili perfekte konas la muzikan merkaton de E-muziko, kaj scias pri la bezonoj de esperantistoj. Sed la motoro de Kore, Kris Spitzer, estas esperantisto nur de iom pli ol unu jaro (lař komuniko de Eurokka). Oni povas imagi ke li, evidente profesia muzikisto, ekvolis okupi la "verdan" niŠon de pop-muziko, sed ankorař ne sukcesis esplori la situacion en E-muziko.

  Nu, Kore ludas sendube profesian muzikon, sed dume ne tro interesan. Mi sincere deziras al la grupo grandajn sukcesojn en baldařa estonto.

  Grigori Arosiev


  Libroj
  Miroslav Malovec. Gramatiko de Esperanto. -- 2a eldono. -- Dobrichovice: KAVA-PECH, 2000. -- 144 p°.
  Kutime oni opinias, ke post la eldono de PAGE oni povas facile verki gramatikon, koncizigante kaj reordigante la materialon de la plej plena el la Esperantaj gramatikoj. Unuavide ankař la gramatiko, kiun verkis la redaktoro de Starto Miroslav Malovec, estas tradicia. Tamen krom la kutimaj Šapitroj pri leksiko, fonetiko, ortografio, vortfarado, morfologio, kaj sintakso de Esperanto, en la libro estas Šapitroj pri lingvoevoluo, stilistiko kaj tradukado, ja la lingvo, lař la ařtoro:
  "devas esti sufiŠe malsimpla kaj komplika, por ke °i kapablu esprimi Šiujn ideojn, Šiujn delikatajn nuancojn de la homa pensado, kiujn la uzantoj bezonas esprimi en la vivo, laboro kaj literaturo".
  Ne nur devas esti, sed °i estas tia.
  Jßnos Csohßny. La vivovojo de Jesuo Kristo / Trad. el la hun. Tibor Papp. -- Debrecen: Debrecena E-Societo, 1999. -- 29 p°., il.
  En hungaria urbo Debreceno aperas interesa dumonata revuo Debrecena Bulteno kaj kelkfoje jare estas eldonataj libr(et)oj en Esperanto. La verketo de Jßnos Csohßny (en la komunisma tempo °i estis distribuata samizdate) celas nur persvadi la legantojn koni la Biblion. Kvankam temas pri mil-kaj-unua provo sistemigi kaj kompendiigi la vivon de Kristo surbaze de la Sankta Skribo, la legantoj eble trovos ion interesan, ekzemple la ilustra╝ojn de ┴kos Lßszlˇ.
  Betty Salt. Lito apud la fenestro. -- Rotterdam: UEA, 1999. -- 111 p°., il.

  "La sekvan tagon dum kunsidoj ■i sukcesis kompreni la esencon de Šiuj diskutoj, perdante nur kelkajn detalojn. Sed Šar, antař la kongreso, ■i eŠ ne unufoje estis en grupo, kiu parolis nur Esperanton, ■i ege surprizi°is ke tiom estas komprenebla al ■i. Tian simplan lingvon la tuta mondo ja devus koni kaj uzi".

  -- skribis la kanada esperantistino Betty Salt (1907--1994) en la novelo Ůia unua kongreso.

  Tiu Ši kaj aliaj originalaj rakontoj, teatra╝etoj, poemoj kaj kelkaj tradukoj konsistigas la libron, eldonitan de UEA. Fakte UEA eldonis lastatempe plurajn pli valorajn librojn. Kial aperis tiu Ši? Ău pro tio, ke "■i estis dotita ankař per la talento verki"? Ař pro tio, ke "■i estis granda mecenato de UEA"? Ař Šar "tian simplan lingvon" devus koni eŠ la plej nelegipovaj samideanoj?
   


  Lev Tolstoj"Resurekto" estas eldonita!

  "La historio de la arestitino Maslova estis tre ordinara...", -- povis legi niaj abonantoj en la specimena Šapitro de Resurekto, en la maja Ondo.

  EŠ tute reala estis tiu historio. Fama juristo Anatolij Koni (°uste li akceptigis la absolvan verdikton en la kazo de Vera ZasuliŠ, atencinta la vivon de la peterburga urbestro Trepov) rakontis en 1887 al Lev Tolstoj la vivhistorion de Rozalia Onni. Ůi post la morto de la patro lo°is Še riŠa bienistino. En la a°o de dek ses jaroj ■in delogis kaj forlasis parenco de la bienistino, kiu forpelis Rozalian post ■ia patrini°o. La senhejmulino eklaboris en bordelo, tie ■telis monon de kliento, kaj en la proceso inter la asizaj ╝urianoj hazarde estis ■ia deloginto.

  Fine de 1889 Tolstoj malnete finis la unuan version de la romano, tamen sekvis longa polurado kaj evoluigo de la temo. Nur post dek jaroj la romano estis finpolurita. La kombino de la romantika intrigo kun la filozofia, morala kaj etika problemaro faris Resurekton unu el la plej legataj verkoj, iam ajn verkitaj en la rusa lingvo, eŠ se kelkaj kritikistoj nomis °in tro enga°ita.

  Nun Resurekto estas legebla ankař en Esperanto per la traduko de Viktor Sapo╝nikov. Sezonoj (Jekaterinburg, Ruslando) eldonis °in kiel la sesan volumon en la libroserio Rusa literaturo. La libro havas 368 pa°ojn, fortikan bindon kaj kromkovrilon de Ma■a Ba╝enova.

  La libro estas mendebla Še UEA kaj aliaj gravaj libroservoj kontrař 24 eřroj. La abonantoj de La Ondo povas mendi la romanon rekte Še la redakcio sendinte 35 respondkuponojn. La ruslanda prezo estas 89 rubloj (plus sendokosto).

  Halina Gorecka


  LIBRO PRI LA NATO-ATAKO AL JUGOSLAVIO

  ĂiriŠ, Zoran. Vespermesa°oj. -- Varna: Bambu Ltd, 2000. -- 68 p°. -- 6 eřroj.
  Čus aperis Vespermesa°oj de Zoran ĂiriŠ (Jugoslavio). Tiu libro estas kolekta╝o de retmesa°oj senditaj de Zoran al amikoj kaj konatoj dum la NATO-atako al Jugoslavio printempe 1999. ěi rakontas pri la ařtentikaj traviva╝oj de juna esperantisto dum militaj kondiŠoj meze de Eřropo. Persona, originala atesto de junulo, kiu per malfermitaj okuloj rigardas la mondon, kaj la politikon, kaj plu -- malgrař la bomboj -- esperas kaj laboras por paco kaj protekto de nia Tero.

  Aldone aperas en la verko kronologio pri la bombado kaj oficialaj interkonsentoj pri la transpreno de Kosovo fare de UN.

  Mendebla Še Bambu Ltd Adreso: p.k. 405, BG-9000 Varna, Bulgario Rete: bambu@mailroom.com.

  Sabira Stahlberg


  Gazetoj

  Franca Esperantisto. 2000: 518

  Ăiujare Franca Esperantisto aperas kelkajn fojojn kiel literatura kajero. Tiuj kajeroj celas al iom-post-ioma formado de antologio de la franca literaturo en Esperanto.

  En aprilo 2000 veran franda╝on ricevis literatur-amantoj -- aperis la unua parto (duono) de La ■ařmo de l'tagoj de Boris Vian. Claude Longue ╔pÚe surprenis veran defion per traduko de la romano, priskribanta la mondon kies fundamentaj reguloj "estas fundamente malsamaj de la niaj".

  Multaj taksas tiun Ši romanon netradukebla pro la tute individua lingvouzo de Vian. La tradukinto mencias tri Šefajn lingvajn vojojn, kiujn Vian iras:

  "Lař la unua vojo -- kiun mi nomas Schwartzeska -- li rifuzas Šian stilbildon kaj Šian metaforon, li uzas la vortojn lař ilia strikta signifo. Tial oni komprenas, kial la rakontanto opinias, ke estas trompema tiu, kiu uzos trinkmonon por man°i ... Sed en la Viana romano estas multegaj tiaj vortoj, kies duobla signifo en la franca lingvo tute ne ekzistas en alia lingvo, inkluzive Esperanton ... De tiuj Viana╝oj la lařvorta traduko havas nenian sencon, kaj °enerale ties lařsenca Schwartzigo ne eblas. Restas nur la ambicia, Šiam malfacila kaj plej ofte vana, elserŠo de anstatařanta Schwartza╝o.

  "Sur la dua vojo -- kiun mi nomon slanga -- Boris Vian proponas al ni duone kreitajn vortojn per kripligo de tradiciaj vortoj ... Simila misformado de esperantaj vortoj estas pli malfacila ol oni povus kredi; Šiuokaze tia misformado estas malpli cerbotrafa en lingvo, en kiu malmisas la konstanta sinteza formado de la vortoj...

  "Sur la tria vojo -- kiun mi nomos la Zamenhofeca -- Boris Vian fabrikas kompletajn kreita╝ojn. Ili bazi°as sur du geniaj principoj: la aglutinado de la radikoj, kaj la uzado de konata sufiksaro ... Sed, se "dÚputodrome" ař "antiquitaire" en franca teksto instigas la leganton al miriga neatenditeco, oni devas konfesi, ke "deputitejo" ař "antikva╝isto" en esperanta teksto ne ridetigus... Tiukaze la apriora deziro tamen elvoki vortan strangecon al la leganto trudas al la tradukanto alispecajn vortludojn ař intence balastajn kunmetojn, kiuj povas rapide transformi°i de vortspicoj al ... gramatikaj eraroj".

  Lař Raymond Queneau La ■ařmo de l' tagoj estas la plej kor■ira el Šiuj nuntempaj amromanoj. La enkondukinto mencias, ke Vian "vekas nuntempe, Šefe Še la junularo, brilan denovan intereson", kaj tio estas vera, almenař se temas pri intelektema studentaro en Ruslando. Ni atendu la duan parton.
  A.K.


  Ricevitaj gazetoj

  El Popola Ăinio. 2000/6;
  Esperanto. 2000/5;
  Esperanto aktuell. 2000/3;
  Franca Esperantisto. 2000/517,518;
  Heroldo de Esperanto. 2000/7;
  Kataluna Esperantisto. 2000/310;
  La Esperantista Laboristo. 2000/250;
  La Ondo de Esperanto. 2000/6;
  La Revuo Orienta. 2000/5;
  Monato. 2000/4,5;
  Norda Stelo. 2000/[1];
  Service de Presse. 2000/548,549,550;
  Starto. 2000/2;
  Svisa Esperanto-Societo Informas. 2000/3;
  Trampo. 2000/6;
  Venezuela Stelo. 1999/66;
  Wydarzenia Esperanto-Polska. 2000/5.
   


  M O Z A I K O

  Ni ricevis ok respondojn por la krucvortenigmo "Alfabeto" el la aprila Ondo. Ăiuj venintaj respondoj estis tute °ustaj. Ni lotumis libropremion kaj °in gajnis Sergej PaÂomov el Kirov (Ruslando). Ni gratulas lin!

  Vidu la °ustan solvon Ši-sube:
  La solvo de la aprila enigmo


  Geografia krucvortenigmo

  Skribu en la malgrandaj rondoj respondojn kaj poste en la granda rondo vi trovos geografian vorton (R). Skribi necesas lař la direkto de la horlo°a montrilo.

  1. Ăeesti por helpi al iu pro ofica devo; 2. Lando en Skandinavio; 3. Ăefurbo de kařkaza ■tato (R); 4. Lando en Baltio (R); 5. Rivero, enfluanta en Jenisejon; 6. Urbo en Italio; 7. Lando en Baltio; 8. Ăi-jare, la kongresurbo de SAT.

  Kompilis Tatjana Kulakova

  La respondoj devos veni al la redakcia adreso antař 10 sep 2000. Unu el la respondintoj ricevos librodonacon. La respondon sendu al la redakcia po■ta adreso ař rete al la rubrikestro: kulakova@akb.mplik.ru. Fine de la jaro ni premios la plej aktivan respondemulon.
  Krucvortenigmo


  Malfalsaj interparoloj

  Dum kverelo edzino krias al la edzo:

  -- Mi certas, ke vi edzi°os la sekvan tagon post mia morto!

  -- Ne, karulino, mi ripozos kelkajn tagojn.

  ***

  Sekretariino raportas al la Šefo:

  -- En la akceptejo estas viro, kiu deziras interparoli kun vi pri iuj fakturoj.

  -- Hm... Kaj kiel li aspektas?

  -- Li aspektas tiel, ke vi prefere pagu al li.

  ***

  Edzo °oje sciigas la edzinon:

  -- Karulino, imagu, ke mi aŠetis loterian bileton kontrař dek eřroj kaj gajnis kvincent!

  -- Kio?! Ău vi kura°is sen mia permeso elspezi dek eřrojn!

  ***

  Du amikoj interbabilas:

  -- Ău vi konsentas, ke blondulinoj havas pli teneran karakteron ol inoj kun ka■tanaj ař nigraj haroj?

  -- Mia edzino jam estis Šiu el ili, sed mi ne rimarkis la diferencon.

  ***

  Ăasisto fanfaronas, ke li povas diveni la a°on de ajna besto. Oni montris al li azenon.

  La Šasisto longe ekzamenis °iajn dentojn, poste prenis °in je la oreloj kaj kompetente deklaris:

  -- Tiu leporo supozeble a°as Širkař cent jarojn.

  Plukis kaj tradukis Halina Gorecka


  El la Fundamento de Esperanto

  Kvin frazoj el la Ekzercaro (Ekzerco N-ro 20):

  L.L. Zamenhof
  Foto el Tihvin
  La studan sezonon en la E-klubo de TiÂvin tradicie finis turista mar■o. Nek vento, nek pluvo povis malhelpi al viglaj ludoj, gajaj dancoj kaj kantoj Še la fajro sur bordoj de kunflui°antaj riveroj TiÂvinka kaj Ribejka. La pitoreska naturo, amika rondo kaj adiaře -- bongustaj ■a■likoj. ěis ařtuno! (Zoja KaŠalova)
   

  Frazoj
  Se vi prenas la Strategian Planon kaj reklamilojn de UEA unumane kaj °iajn spezokontojn en la alia, impresas kvazař la du devenas el malsamaj asocioj, por ne diri universoj. La ■losilaj celoj de disvastigo (informado, instruado), utiligo (servoj, kontaktoj) kaj edukado al tutmonda konscio komencos preni realan signifon nur kiam projektoj sur tiuj kernaj kampoj ricevos adekvatajn rimedojn.

  Stefan MacGill. Esperanto. 2000: 5.


  La Komunismo estas nia celo, sed Esperanto estas nia instrumento. Tiel rigardata la afero, jam ne povas ekzisti dubo pri nia rolo en la mondo. Temas pri rolo kiu ne povas esti plenumata de ne-esperantistoj eŠ se tre aktivaj komunistoj. En mondo kiu antařeniras al la tutmondi°o de la ekonomio kaj la plenintensi°o de la internaciaj rilatoj Šiunivele, la internacia lingvo Esperanto povos kaj devos ludi gravan rolon ankař en la klasbatalo kiu de nun nepre disvolvi°os je tutplaneda skalo.

  Faustino Casta˝a Vallina, prezidanto de IKEK. Internaciisto. 2000: 2.


  Neniu scias nombri kiom da homoj parolas Esperanton. Oni eŠ ne konsentas kiujn oni tiam devas nombri. Pli facile devus esti pri organizitaj esperantistoj, Šar temas "simple" pri membroj de organiza╝oj, abonantoj de gazetoj kaj partoprenantoj de renkonti°oj. Tamen, eŠ tiu nombrado ne eblas, Šar tro multaj ka■as siajn statistikojn. Neniu povas devigi ekzemple konatajn internaciajn E-gazetojn publikigi la nombron de siaj abonantoj. Lařvole ili povas mistifiki nin per nekontroleblaj aludoj pri "kresketo", "stabileco" ař io same enigma. Tiom pli lařdindaj estas la esceptoj, kiuj ja aplikas publikecon.

  Osmo Buller. Esperanto. 2000: 4.


  Nur malmultaj volas lerni fremdan lingvon pro nura scivolemo. Plej multaj almenař subkonscie atendas, ke ili havos ian utilon pere de la lingvo. Ni Šiuj scias, ke Esperanto montris certajn utilojn al ni. Restas do nia tasko montri, ke indas scii paroli kaj skribi Esperanton.

  Jukka Laaksonen. Esperantolehti. 2000: 2.


  Por kiu ajn gazeto la plej grava ju°anto estas tamen la publiko. FeliŠe, la abonantaro de HdE konstante kresketis dum la lastaj tri jaroj. Kaj tio okazis malgrař (ař danke al) kampanjo kontrař Heroldo mem, kontrař la gazeto de Teo Jung kaj Ada Sikorska. La insultoj kaj mensogoj kontrař mia persono, kontrař miaj kunlaborantoj kaj specife kontrař mia edzo, d-ro Giorgio Silfer, estas parto de tiu kampanjo.

  Perla Martinelli. Heroldo de Esperanto. 2000: 4--5.


  Oni ne povas diri, ke la slogano "Esperanto fari°u la dua lingvo por Šiuj apud la nacia", prava ař malprava, apartenas al la tradicio de SAT. Precipe, Lanti kaj liaj aprobantoj tiris la logikan konsekvencon de tiu slogano kaj anticipis, ke Esperanto estu la Šefa lingvo almenař inter la membroj de SAT. Tamen, la slogano povas esti alimaniere komprenata. Nome: dua lingvo estas duaranga lingvo, kiun oni nepre ne uzu, se oni povas uzi la unuan. Tiel komprenata, la "dua" lingvo fari°as la lasta lingvo por Šiuj, la lingvo, kiun nepre neniu uzu, se oni povas uzi alian.

  Petro Levi. Sennaciulo. 2000: 4.


  A N O N C E T O J

  Ăiu vorto en la anonceto kostas 50 kopekojn por ruslandanoj. Por alilandanoj 5 vortoj kostas unu respond-kuponon. La pagon sendu al Halina Gorecka je la redakcia adreso.

  E-geklubanoj el Ăeskß Trebovß (ĂeÂio) volas gaje renkonti la novan miljaron. Dum solena adiařo kun nuna miljaro ni aran°os letervesperon. Bonvolu sendi al ni belan bildkarton el Via lando °is la fino de novembro 2000. Unu el la gesendintoj estos elektita kaj povos travivi senpage unu semajnon en nia urbo (escepte de la voja°kosto). Ăiu sendinto de salutbildkarto ricevos E-bildkarton de nia urbo.

  Anna Pistorova Adreso: Nove nam. 1746, CZ-560 02 Ăeskß Trebovß, ĂeÂio.


  Tangshana E-Asocio (Ăinio) okaze de sia 15-jari°o okazigos jarfine kongreson, en kies kadro okazos ekspozicio de diverslandaj moneroj. Ni reciprokos la senditajn monerojn lař via deziro.

  Adreso: P.O.Box 3, CN-063000 Tangshan Hebei, Ăinio


  Lingvisto deziras korespondi tutmonde en diversaj lingvoj (itale, hispane, germane, latine, france ktp), scias la brajlon. Interesoj: lingvoj kaj sciencoj.

  Kalegin S.N. Adreso: RU-385060, resp Adygeja, g. Majkop, st. Žanskaja, ul. Gorjkogo 28, Ruslando.


  36-jara frařlo deziras korespondi pri lingvoj, artoj, voja°oj kun instruistino el Usono ař Francio.

  Gennadij Andrija■ Adreso:UA-71112, Berdjansk, pr. Proletarskij,228-53, Ukrainio.


  Mi estas la filo de HonorÚ Bourguignon, aktiva franca esperantisto en la intermilita periodo, IAREVano, eldoninto de Proleta Literaturo kaj Internacia Literaturo. Li korespondis kun sovetiaj esperantistoj V.KuzmiŠ, E.MiÂalski k.a. Post la aresto de E.MiÂalski NKVD kunprenis multajn dokumentojn, interalie, kelkajn leterojn de mia patro al li. Mi ■atus ricevi kopiojn de tiuj leteroj. Ău iu povas helpi?

  Lucien Bourguignon Adreso: 1013, Quartier Mouret, Route des Pinchinats, FR-13100 Aix-en-Provence, Francio.


  Speciala somera oferto

  Ni proponas somerajn rabatojn por kelkaj libroj eldonitaj en Jekaterinburg. Ăiuj libroj estas riceveblaj kontrař internaciaj respondkuponoj. Mendu Še nia redakcia adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando.

  Kvarteto. Poemoj de Viktor Ăaldajev, Gafur Gazizi, Alen Kris kaj Nikolai LozgaŠev. Enkonduko de William Auld. 80 pa°oj. 9 IRK.

  Vivo kaj morto de Wiederboren. 12 humuraj kaj satiraj noveloj (William Auld, Clelia Conterno, Lorjak, Istvßn Nemere, Reto Rossetti, Raymond Schwartz, Sßndor Szathmßri, Johßn Valano k.a.). 80 pa°oj. 9 IRK.

  La Šashundo de la Baskerviloj. Krimromano de Arthur Conan Doyle. Tradukis William Auld. 14 IRK.

  La stratoj de A■kelono. Scienc-fikcia novelo de Harry Harrison. Tradukis William Auld. 2 IRK.

  Maigret hezitas. Krimromano de Georges Simenon. Tradukis Daniel Luez. 128 pa°oj. 12 IRK.

  Princidino Mary. Romaneto de MiÂail Lermontov. Tradukis Nikolaj Danovskij. 72 pa°oj. 6 IRK.

  La morto de Ivan IljiŠ. Novelo de Lev Tolstoj. Tradukis Valentin Melnikov. 56 pa°oj. 6 IRK.

  William Auld -- 75 jaroj. Ařtobiografio, poemoj, bibliografio, multaj fotoj. 56 pa°oj. Ilustrita. 6 IRK.

  Lingvaj Respondoj. 10 esperantologiaj eseoj de akademiano Sergio Pokrovskij. 80 pa°oj. 9 IRK.

  Esperanto en Ruslando. Historia skizo de Halina Gorecka kaj Aleksander Kor╝enkov. 40 pa°oj. 6 IRK.

  Bonan legadon!


  Vinjeto"RUSA ANTOLOGIO"

  Dařras la laboro pri la unua volumo de la Rusa Antologio, kiu enhavos tradukojn de noveloj el la 19-jarcenta rusa literaturo. Sezonoj eldonos la libron en la sekva jaro.

  La antologio devos esti bona kiel enhave, tiel forme (bona preso, fortika bindo, eleganta kromkovrilo). La eldonkvanto devos esti almenař duoble pli granda ol la supozata vendokvanto en la proksimaj jaroj, kaj tiel la libro estos havebla en la merkato dum sufiŠe longa tempo.

  La vendoprezo de la unua volumo estos 24 eřroj, sed la prezo en Ruslando estos malpli alta -- nur 170 rubloj je la nuna kurzo, aktualigota lař la inflacio -- por ke °in povu aŠeti ankař neriŠaj literatur-amantoj en nia lando.

  Jam nun ni akceptas antařpagojn (24 EUR ař 170 rubloj). Paginte nun, vi ■paros la sendokostojn kaj ricevos la libron tuj post la eldono rekte de Sezonoj.

  Pli bonstataj samideanoj, societoj kaj entreprenoj povas sponsori la projekton per donaco de, respektive, 50 eřroj ař 500 rubloj. Ăiu "sponsoro" ricevos ekzempleron de la libro kaj diplomon de la eldonejo. La listo de la donacintoj aperos en la libro mem kaj en La Ondo.

  Ruslandanoj sendu pagojn al Halina Gorecka je la redakcia adreso ař banke (petu informojn). Moskvanoj povas pagi al Oksana Kostousova (tel. 498 7212). Alilandanoj pagu al nia UEA-konto avko-u.

  La unua antařpaginto estas Nikolaj Batyrev. La unuajn subtenajn kotizojn ni ricevis de Bard Hekland kaj Walter Zelazny.

  Koran dankon!

  Halina Gorecka


  PERANTOJ DE LA ONDO DE ESPERANTO

  AŢSTRIO: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, AT-3400 Klosterneuburg

  AŢSTRALIO: Libroservo de AEA, Esperanto-domo, 143 Lawson St., Redfern N.S.W. 2016

  BELGIO: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
  Rete: fel@mail.agoranet.be

  BRAZILO: Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 03625, Brasilia, DF 70084-970

  BRITIO: Peul Hewitt, 26 Highfield Road, North Thoresby, Grimsby, DN36 5RT
  Rete: paul@esperanto.freeserve.co.uk

  BULGARIO: Ljubomir TrifonŠovski, pk 26, BG-3000 Vraca
  Rete: ljubcho@bitex.com

  ĂEŽIO: Vladislav Hasala, A.Dvorßka 1, CZ-696 62 Strßznice
  Rete: vlada_hasala@iol.cz

  DANLANDO: Frederik Eriksen, Finsensgade 10, DK-4800, Nykoping F.
  Rete: frederikeriksen@post.cybercity.dk

  ESTONIO: Virve Ernits, Mahla 65-1, EE-11215, Tallinn

  FINNLANDO: Heta Kesńlń, Kalamiehenkuja 3 D 32, FI-04300

  FRANCIO: Unui°o Franca por Esperanto, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris

  GERMANIO: Esperanto-Centro, Rheinstr. 9, DE-12159 Berlin
                        Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Strasse 9, DE-55129 Mainz
                        Manfred FŘhrer, Am Stadtpfad 11, DE-65760 Eschborn

  HISPANIO: Juan AzcuÚnaga Vierna, Gen. Dßvila, 127, por 7, 2 iz., ES-39007 Santander
                      Luis Serrano PÚrez, Font Nova 32, ES-08202
  Rete: luis_serrano@mixmail.com

  HUNGARIO: Hungaria Esperanto-Asocio, pf 193, HU-1368 Budapest

  IRLANDO: Joy Davies, 9 Templeogue Wood, Dublin 6W

  ISRAELO: Aleksandr Miki■ev, 20/1 Hameleh-Amacja-str. IL-77484 A■dod
  Rete: mikisal@math.tau.ac.il

  ITALIO: Itala Esperanto-Federacio, Via Viloresi 38, IT-20143 Milano
                Vi■nja BrankoviŠ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste
  Rete: orbispictus@iol.it

  JAPANIO: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3, T˘ky˘-to 162-0042
  Rete: jei@mre.biglobe.ne.jp

  KANADO: Kanada Esperanto-Asocio, P.O.Box 2159, Sidney, BC, Canada V8L 3S6

  KATALUNIO: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell, Katalunio

  KOREIO: KEA. Kang Byeon Han Shin Core B/D No 1601 Mapo-Dong 350 Mapo-ku, Seoul
  Rete: keast@soback.kornet21.net

  LITOVIO: Litova Esperanto-Asocio, p.k 167, LT-3000 Kaunas-C

  NEDERLANDO: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
  Rete: uea@inter.nl.net

  NORVEGIO: Esperantoforlaget A.S., Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo
  Rete: esp.oslo@sn.no

  POLLANDO: Maciej Wnuk, Skrytka 105, ul. Broniewskego 77-137, PL-01-865 Warszawa
  Rete: nepo@eletkron.pl
                        Pola Esperanto-Asocio, p.k. 21, PL-44-101 Gliwice
  Reto: staman@ka.onet.pl

  PORTUGALIO: Portugala Esperanto-Asocio, Rua JoŃo Couto, 6, R/C-A, PT-1500 Lisboa

  RUSLANDO: Galina Romanovna Goreckaja, RU-620077 Jekaterinburg-77, p.k. 67
  Rete: sezonoj@mail.ru

  SLOVAKIO: Milan Zvara, PopradskÚ Nab. 33, SK-058 01 Poprad

  SVEDIO: SEF, Lisbet AndrÚasson, S÷dra R÷rum pl 455, SE-24294 H÷rby

  SVISLANDO: Christoph Scheidegger, Im Schleedorn 6, CH-4224 Nenzlingen

  USONO: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530
  Rete: elna@esperanto-usa.org


  LA ONDO DE ESPERANTO

  SENDEPENDA INTERNACIA REVUO.
  2000. N-ro 7 (69)
  Aperas Šiumonate
  Fondita en 1909 de Aleksandr SaÂarov
  Refondita en 1991
  Eldonas kaj administras: Halina Gorecka
  Redaktas: Aleksander Kor╝enkov
  Konstantaj kunlaborantoj: Maria Ba╝enova, Boris Kondratjev, Viktor Kulakov, Tatjana Kulakova, Valentin Melnikov, Sergio Pokrovskij, Wolfgang Kirschstein
  Adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando
  Telefono: (3432) 281711
  Telefakso: (3432) 775252 Esperanto 281711
  Elektronika adreso: sezonoj@mail.ru
  Hejmpa°o: http:/www.sezonoj.itgo.com
  Abontarifo por 2000:
      -- Internacia tarifo: 24 eřroj ař 24 usonaj dolaroj
      -- Orienteřropa tarifo: 15 usonaj dolaroj
      -- Ruslanda tarifo: 135 ruslandaj rubloj
      -- Aerpo■ta aldono: 4 eřroj ař usonaj dolaroj
  Konto Še UEA: avko-u
  Recenzoj. Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro, kasedo, disko k. a. al la redakcia adreso.
  Eldonkvanto: 990 ekzempleroj
  Elektronika eldono: Abonebla Še nia elektronika adreso kontrař 10 usonaj dolaroj
  Anonctarifo:
      -- Plena pa°o: 100 EUR (1000 rub.)
      -- Duona pa°o: 60 EUR (600 rub.)
      -- Kvarona pa°o: 35 EUR (350 rub.)
      -- Okona pa°o: 20 EUR (200 rub.)
      -- Malpligrandaj: 0.50 EUR ař 5 rubloj por 1 cm▓
      -- Kovrilpa°a anonco, kun aldono de plia koloro, kostas duoble.
  Triona rabato por ripeto en la sekva numero.
  Donacoj. La donacoj estas danke akceptataj Še la redakcia adreso (ruslandaj rubloj) ař Še nia konto avko-u Še UEA (devizoj).
  Oni povas represi kaj traduki materialojn el La Ondo de Esperanto nur kun indiko de la fonto.
  (c) La Ondo de Esperanto, 2000.
  Subtitolo