Titolo

SENDEPENDA ĂIUMONATA REVUO. 2000. No 8-9


Ăi tiu dokumento uzas la signaron ISO-8859-3 (Latina-3a)


ENHAVO

REDAKCIE

 • Rezolucio de la Ekologia Frakcio de SAT
 • ĂEFARTIKOLO

 • Halina Gorecka. Esperanto sonis en la Sankta lando
 • INFORMOJ: TRA LA MONDO

 • Stefan MacGill. Eta, sed bunta Kongreseto
 • Al-voko kaj pro-voko de Amano
 • Eřropa jaro de lingvoj
 • Du premioj alju°itaj
 • Anna Ritamńki. KEF 2000: sperto jarmilsojla
 • Reinhard F÷ssmeier. AIS aktivas
 • Packongreso de edukistoj
 • Osmo Buller pri malgrandaj lingvoj
 • Gonzalo Bermudez. Kolombio: la unua junulara kongreso
 • Joao Manoel Aguilera Junior. Esperanto en geja parado
 • Reza Kheir-khan. NASK 2000 en San-Francisko
 • Teresa Nemere. 20 jaroj kun muziko kaj Esperanto
 • Tibor Papp. Universitate en Debreceno
 • Stanislaw Mandrak. Tra Pollando
 • Andrzej Sochacki. Tagoj de Staszˇw
 • Boguslaw Sobol. Junia printempo
 • Johano Rapley. Kvinpetalo: teatra sta°o
 • Eřroparlamento kaj Esperanto
 • Petko Arnaudov. Somera Universitato
 • Luis Serrano PŔrez. Muzea babilado
 • Radojica PetroviŠ. Interkulture en Jugoslavio
 • Andrzej Grzebowski. Monda Turismo invitas
 • Kurte
 • INFORMOJ: TRA RUSLANDO

 • Valentin Melnikov. SAT kongresis en Moskvo
 • Nikolao Gudskov. La organizanto kompletigas
 • Aleksej Birjulin. Siberia tendaro
 • Viktoria Nikiforova. 28a sesio de Scio
 • TRIBUNO

 • Ergard Budagjan. Ůanco por Esperanto?
 • Istvßn Ertl. Flate, sed malprave
 • Frans Cobben. Bruselo ne similas al Bialystok
 • Leterkesto (Charles C. Dornan, A.P. Warren, Charles Newman)
 • Manifesto de Rařmo
 • BELETRO

 • GŘnter Grass. Mia jarcento: 1991 ((Tradukis Wolfgang Kirschstein)
 • LINGVO

 • Sergio Pokrovskij. Internaciismo kaj purismo (1)
 • BIBLIOTEKO

 • Ziko Marcus Sikosek. Esperanto en Ruslando
 • A.K. Preskař du mil delegitoj
 • Belartaj konkursoj 2000
 • Hejma vortaro represita
 • Gazetoj
 • Ricevitaj gazetoj
 • MOZAIKO

 • Tatjana Kulakova. Postferia krucvortenigmo
 • Gennadij ŮlepŠenko. Kiun timas la re°o?
 • El la Fundamento de Esperanto
 • Kiu estas sur la foto?
 • DIVERSAČOJ

 • Anoncetoj
 • Gratuloj
 • Fotokonkurso 2000
 • Internacia fotokonkurso
 • Perantoj de "La Ondo de Esperanto"
 • Kolofono

 • Vinjeto de Ma■a Ba╝enova


  Redakcie
  La 73a Kongreso de SAT okazis en la Šefurbo de Ruslando, kiu estas la plej granda lando en la mondo, kun gigantaj arbaroj, kiujn multaj antaře opiniis virgaj kaj neelŠerpeblaj. Tamen la partoprenintoj de la 32a OrSEJT apud Tomsk povis konstati, ke la PIVa difino de la tajgo estas jam ne plene valida. Pri la dan°era situacio atentigas ankař la Rezolucio de la Ekologia Frakcio de SAT, akceptita la 22an de julio 2000 en Moskvo.

  Okaze de la 73a SAT-Kongreso en Moskvo, Ruslando, ni diskutis pri la ekologio en la gastlando de la kongreso kaj sekve verkis rezolucion, kiu direkti°as unuarange al la nuna prezidento de Ruslando, Vladimir Putin:

  Ricevinte la samajn informojn el diversaj flankoj -- ekzemple de la ruslanda NRO Sociala Ekologia Unio de Ruslando, Moskvo -- ni konstatas:

  1. La nuna registaro de Ruslando sub la prezidento Putin aboliciis la ■tatan komitaton pri ekologio kiel memstaran organiza╝on. Ekologio nun estas observata de la ministerio pri resursoj (ař ekonomio). El vidpunkto de bona registrado tio estas kontrařproduktiva Šar °uste tiu fako efikas ofte malbone al la ekologio. Do, sendependa komitato ař ministerio pri ekologio estas bezonata por havi separitajn potencojn.

  2. Rilate al la siberiaj arbaroj -- la tajgo -- nun esti°is granda problemo, Šar la prezidento Putin aboliciis ankař la sendependajn arbarkomitatojn (ruse: "Leskom"). Ni scias el komunika╝o de rusa NRO "Tajga" (ligita kun SEU) kaj propraj spertoj (M. Westermayer dum voja°o inter Dalian (Ăinio) kaj Irkutsk (Ruslando)) ke grandega amaso da ligno estas eksportata al Ăinio fare de Šinaj entreprenoj. La mastrumado de la siberiaj arbaroj devus esti bone kontrolata de la ■tato mem, Šar arbaro havas multajn efikojn: ne nur al la klimato kaj por reguli la akvo-sistemon kaj tiel por preventi inundojn, sed ankař por garantii la bonan staton de la biodiverseco. Ůtataj arbarogardistoj estas bezonataj por protekti la bestojn -- ekz-e ursojn kaj tigrojn -- kontrař Šasbanditoj. La ■tato devas zorgi pri la sekureco de la gardistoj. Ni agnoskas, ke Ruslando havas multajn grandajn naturprotektitajn areojn "Zapovednik" -- ili devas esti defendataj de la ■tato.

  A: Ni petas la ruslandan registaron -- nome la prezidenton Putin -- tuj restarigi memstaran ekologian komitaton.

  B: Ni petas la ruslandan registaron fari arbaropolitikon, kiu respektas la naturajn resursojn por protekti la grundon kontrař erozio kaj tiamaniere protekti la sistemon de la rusaj riveroj kaj lagoj, kaj same grave por protekti la biodiversecon kaj la sova°ajn bestojn kontrař Šasbanditoj.

  Redaktis Sßndor Horvath kaj Manfred Westermayer


  Emblemo de UK-85Esperanto sonis en la Sankta lando

  Estas simbole, ke esperantistoj venis, lař la rimarkigo de d-ro L.C.Zaleski-Zamenhof, "... por kongresi, Še la sojlo de miljaroj, en la patrolando de popolo, ene de kiu la Iniciatinto de nia lingvo serŠis iam siajn antikvajn originojn". Ke tiu popolo memoras sian filon pruvis en sia salutmesa°o la vicurbestro de Tel Aviv-Jafo Natan Wolloch:
  "Vi certe scias, ke la Šefa strato en Tel Avivo portas la nomon de d-ro Zamenhof, la kreinto de Esperanto, kiu estis judo kaj cionisto."

  Ekvilibrita decido

  Vere, la decido de la Estraro de UEA okazigi la 85an Universalan Kongreson en Israelo ■ajnas certagrade defia. Ankorař estas memorataj la eventoj de 1967, kiam pro la eksplodinta milito oni devis okazigi la 52an UKon en Roterdamo. Ankař la nuna situacio en la Proksima Oriento ne estas stabila. Pro tio iuj "konstantaj" kongresanoj pařzis Ši-jare, kaj kelkaj varmkapuloj eŠ proponis bojkoti la Israelan kongreson, kulpigante la akceptantan landon pri maldemokratieco.

  Tiamaniere rezonante oni apenař trovus kongreslandon. EŠ Usono, "lando de libereco, lando de estonteco" lař Zamenhof, havas limigojn por vizpetantoj (pri tio oni demandu, ekzemple, polojn). Tial la Estraro Šiam serŠas ekvilibron elektante UKejojn, foje akceptante kongresi en maldemokratiaj kaj eŠ en diktaturaj landoj (lastatempe: Pekino 1986, Varsovio 1987, Havano 1990) por ebligi -- koste de formala subteno de la reganta re°imo -- al lokaj esperantistoj gustumi la internacian vivadon de Esperanto. Tamen Tel Avivo en 2000 ne estas Kolonjo en 1933, Romo en 1935, eŠ ne Madrido en 1968.

  Temo bona, plenumo duona

  La kongresa temo "Lingvo kaj la kulturo de paco" estis atentita de Šiuj altpostenuloj salutintaj la kongreson. Ekzemple, la eksministro Josi Sarid bondeziris al la esperantistoj pro ilia "decido okupi°i en tiu Ši kongreso pri la kunvivado inter judoj kaj araboj..." Sed lař raporto de la kongresa kuriero en la Nacia vespero dancistaro militvestita ne tre tařge ilustris "kulturon de paco". Mankis ankař adekvata prezento de la araba kulturo. Cetere, al Tel Avivo venis neniu kongresano el la najbara araba landaro, kvankam UEA efektivigis specialan varban kampanjon en la arabaj landoj, precipe en Jordanio.

  La sankta lando de tri grandaj religioj prezentis multegajn eblojn por ekskursi, kaj denove montri°is ke la organizantoj ne konsideris la turismemon de kongresanoj; oni plendis ke en la unuaj tagoj la atendovico Še la ekskursa giŠeto estis longa, poste neniu ekskurso havis liberajn lokojn. Ni esperu, ke sekvont-jare oni havos pli da de╝orantoj kaj pli vastan oferton. La rimarkinda aktivado de la zagrebanoj certe donos fruktojn post unu jaro, kaj necesos °ardenistaro por kolekti ilin.

  Ăielen!

  Fakaj kunvenoj estis multaj. Sciencistoj eksciis pri la nova estraro de ISAE; juristoj priparolis sian organon Jura Tribuno Internacia. En la kunveno de AERA partoprenis ařskultantoj kaj redaktoroj, kiuj eksciis pri la ■an°o en la E-redakcio de Pola Radio, kiu donis kutime multan atenton al la kongreso. Matematikistoj diskutis problemon: kiel oni voŠigu la nombron 1020. Po■tistoj ařskultis pri disvastigo de Interreto kaj proponis oficialigi telefon-kartojn kiel filatelan objekton. Entreprenista asocio IKEF (kies membraro plu kreskas) organizis viziton al la fama ESHED, produktanta robotojn kaj aliajn altteknologiajn sistemojn.

  En la kongreso oficiale fondi°is Astronomia E-Klubo, kiu sojle de la kongreso sukcesis eldoni sian 72-pa°an almanakon kaj proponis viziton al Astronomia Observatorio por observado de la nokta Šielo.

  Sukcesa informado

  Kvazař dařrigante la tradicion de la Berlina UK, la informado pri Esperanto, komencita radie kaj gazete antař la kongreso, kulminis dum la kongreso mem. Esperanto diskoni°is diversmaniere: Amri Wandel anoncis radie dum la plej ařskultata tempo. Liaj filinoj Tali kaj Maja prezenti°is en radio kaj televido. La ruslingva programo Kalejdoskop de la unua nacia televida kanalo intervjuis ruslandanon Moissej Bron■tejn kaj armeninon Knarik Davtjan. Programero kun Tova Ben-Cvi pri Esperanto okazis en la jida radioprogramo. Kelkaj Tel-Avivaj gazetoj publikigis prikongresajn informojn.

  Tuta teamo venis en la kongresejon kaj filmis dum pli ol ses horoj, i.a. la ařkcion, internacian vesperon, konversacian rondon, libro-servon kaj la kongresan radiostacion kaj intervjuis plurajn kongresanojn kaj LKK-anojn. La materialo aperos en la populara programo Roim Olam (Oni vidas la mondon) de la nacia televido.

  La plej eta UK de la lasta jardeko

  Kiel oni atendis la Tel-Aviva kongreso i°is la malplej amasa UK de la lasta jardeko, eŠ iomete malpli granda ol la kongreso en Ařstralio antař tri jaroj. Ali°is 1212 personoj el 57 landoj. Plej multaj kongresanoj venis el alia azia lando Japanio (223); plu en la landlisto sekvas Germanio (128), Francio (79), Israelo (73), Pollando (62).

  Kiel dirite, ali°is neniu el landoj arabaj kaj neniu jugoslaviano. Nur 29 ruslandanoj ali°is, kaj ne Šiuj ali°intoj sukcesis veni.

  Ankař la ařtoro de tiu Ši artikolo verkis °in ne per la propra sperto, sed uzante la materialon de la kongresa kuriero STel-Avivo Senpařze, kiun Istvßn Ertl afable sendis per la komputil-reta po■to. Dankon!

  Halina Gorecka


  Eta, sed bunta Kongreseto

  Ja ekzistis programo por la Ši-jara Infana Kongreseto, feliŠe la gvidantoj pretis devii de °i kiam indis. Ekzemple, tuj post alveno en la varma Hadassim, anstatař kutimaj ■ablonaj sinprezentoj, eblon tuj plon°i en na°ejon oni kun danko akceptis. Ăiuokaze, la infanoj jam en Tel Avivo interkonati°is.

  La 18 infanoj venis el tiom da landoj, ke krokodilebloj malmultis; pluraj el la nedenaskuloj faris herkulajn strebojn interparoli en Esperanto. La manlaboraj aktiva╝oj sub gvido de Ankica (farbado de tola╝oj, kunmeto de kolŠenoj, plektado de pojno-rubandoj) pruvi°is tre popularaj, kaj kvankam en si mem ne-lingvaj, postulis alt-gradan ařskult- kaj kompren-kapablon kaj spronis multan babiladon.

  Pli rekte lingva estis komuna ludo plani magazenon, aktiveco jam priskribita en la hejmpa°o de IIK. La infanoj kreis afi■ojn por la vendejo. Ili krome verkis kaj aktoris reklamon por °i, kiun oni vere registris kaj poste je Šies amuzo spektis.

  La programo entenis plurajn ekskursojn, kaj programon ne tro densan, por lasi eblecojn por libera ludado kaj amiki°o. Entute, neforgesebla semajno!

  Informilo por la 34a IIK jam aperis, kun speciala inkluziva prezo de 109 EUR °is 30 sept. 2000. Poste validas 129 EUR °is la jarfino; plie lař ■tupoj °is 179 EUR por lastmomenta ali°o. Petu informilon/ali°ilon de la subskribinto: Bethlen G. u. 2, HU-2030 ╔rd, Hungario Rete: stefan.macgill@galamb.net.

  Stefan MacGill


  Al-voko kaj pro-voko de Amano

  Rezolucio de la 1a Seminario por Arabaj Esperantistoj:

  Por plenumi la celojn de Esperanto necesas alfronti konfliktojn kaj antařju°ojn kaj utiligi la lingvon por krei kondiŠojn de paco kaj kompreni°o.

  Tiucele ni, partoprenantoj de la 1a Seminario por Arabaj Esperantistoj en Amano, Jordanujo, de la 22a °is la 24a de julio 2000, diskutinte pri la temo "Tutmondi°o kaj la arabaj landoj", proponas al la membraro de UEA la jenajn realigindajn punktojn:

  1) UEA okupi°u pri disvastigo de Esperanto precipe en landoj, kie ne ekzistas lokaj fortoj;

  2) Niaj fortoj estas limigitaj kaj sekve ni koncentru nian agadon Šefe (kvankam ne ekskluzive) je unu-du el la arabaj landoj. Parto de nia celo estu krei en tiuj landoj arabajn esperantistojn kapablajn siavice disvastigi la lingvon en pliaj arabaj landoj;

  3) Jordanujo kiel facile alirebla lando kun favoraj kondiŠoj estu unu el tiuj landoj;

  4) Komencaj pa■oj estu:

  a) pretigo de tařgaj arablingvaj inform-materialoj;

  b) organizado de kurso en Jordanujo per utiligo de lokaj fortoj kaj internacia helpo;

  c) komunikado kun universitatuloj en la koncernaj landoj cele al organizado de komunik-reto kaj eventuale de kunveno de fakuloj pri lingvaj kaj kulturaj problemoj kun internacia partopreno por i.a. informi la fakulojn pri la valoro de Esperanto kiel universitata stud-objekto;

  Š) konversacioj inter la Araba Komisiono de UEA kaj israelaj esperantistoj pri la manieroj lař kiuj ili povus helpi en tiu Ši iniciato.

  Amano, 24 jul 2000


  Eřropa jaro de lingvoj

  Konsilio de Eřropo, konata pro sia okupi°o pri homaj rajtoj, kaj Eřropa Unio deklaris la jaron 2001 Eřropa Jaro de Lingvoj. La du organiza╝oj strebas progresigi instruadon de lingvoj kaj levi la konscion de la granda publiko pri la valoro de lingva plureco en Eřropo.

  UEA subtenas tiun iniciaton. La celoj de la Eřropa Jaro de Lingvoj kongruas kun tiuj de la E-movado, al kiu °i donos okazon diskonigi siajn lingvopolitikajn celojn. EŠ se la Jaro formale celas nur la lingvojn "rekonitajn de la membro■tatoj" °i ebligos partoprenon ankař de E-organiza╝oj per projektoj kongruaj al la celoj de la Jaro. Krome oni povas antařvidi, ke ╝urnalistoj k.a. interesitoj ne limigos sin nur al la ■tataj lingvoj sed povos interesi°i ankař pri Esperanto kaj la perspektivoj por °ia pli vasta uzo en Eřropo.

  La Jaro ricevos atenton i.a. en la traktado de la kongresa temo de la Zagreba UK, "Kulturo de dialogo -- Dialogo inter kulturoj" kaj en la eldona agado de UEA, t.e. revuoj kaj libroj. Landaj asocioj devus atenti °in en siaj aran°oj kaj eldona╝oj, kaj klopodi kiel eble plej multe kunlabori kun neesperantistaj asocioj kaj fakuloj.

  Por evoluigi ideojn pri la esperantista kontribuo al la Jaro, estas formi°anta kunaganta grupo kiun kunordigas Anna Ritamńki: Adreso: Dragsfjńrdsvńgen 690, FI-25700 Kimito, Finnlando Rete: anna.ritamaki@kolumbus.fi.

  GK UEA


  Du premioj alju°itaj

  En la fermo de la Tel-Aviva UK okazis por la 14a fojo la transdono de unu el la plej presti°aj premioj de la E-movado, Premio Onisaburo Deguchi de UEA. Tiu premio estis fondita en la Jubilea Jaro 1987 per kapitalo donacita de Oomoto por premii agadon de individuo ař organiza╝o, kiu per Esperanto antařenigas internacian amikecon kaj solidarecon en la spirito de la instruoj de Zamenhof kaj Onisaburo Deguchi. La premio konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 eřroj. En 2000 la Estraro de UEA alju°is la Premion Deguchi al Rob Moerbeek (Nederlando) pro lia agado helpe al triamondaj esperantistoj kaj por handikapitoj, precipe blinduloj. Profesie Rob Moerbeek ekde 1969 laboras en la Centra Oficejo de UEA.

  Ekde 1994 la Estraro de UEA asignas Subvencion Cigno al projekto, kiu kontribuas al disvasti°o de Esperanto en la Tria Mondo. La subvencion financas la japana esperantisto Etsuo Miyoshi kaj °i valoras 500 mil enojn (Š. EUR 4900).

  La Ši-jaran subvencion ricevis la projekto Indi°enaj Dialogoj, lanŠita antař du jaroj kun la celo krei komunikan reton inter organiza╝oj de indi°enaj popoloj per la uzo de interreto kaj Esperanto. Tiu Ši komplete novspeca projekto estas ne nur unu el la plej kura°aj sed ankař unu el la plej sukcesaj Esperanto-rilataj projektoj de multaj jaroj. La projekton iniciatis ges-roj Bessie Schadee kaj Sylvain Lelarge el Nederlando.

  GK UEA


  KEF: Liven Dek (Foto de Sakari Kauppinen)KEF 2000: sperto jarmilsojla

  Kultura Esperanto-Festivalo (KEF 2000) reali°is 17-23 jul.

  La Finnlanda Šefurbo Helsinko, unu el la Ši-jaraj Eřropaj Kultururboj, Šefurbis en la mondo de originala esperantokulturo.

  La multkultura centro Caisa prezentis KEFon kiel eron de sia somera programo. KEF ricevis atenton gazetaran, radian kaj televidan. Malfacile troveblus pli tařga ejo, kaj la programo, la ejo kaj la etoso estis proksime ligitaj.

  La ejoj de KEF 2000 atentigis pri la unua KEF de 1986 en Upsalo (Svedio) kaj pri la postaj. La kreinspira kaj senpapaga festivalo vivigis kulturon kvin pliajn fojojn en sia startlando kaj en Danio, de kie °i porti°is tra la unua KEF en propra Esperantodomo (Lesj÷fors, Svedio, 1998) al Finnlando. Jen afero atentita salonnome.

  Ăefsalonis Fritzon, lař Per Aarne Fritzon, unu de la Šefideantoj de la KEF-koncepto: "Ni volis nete fokusigi nian komunan, vivantan kaj dařre krei°antan kulturon." En Fritzon ankař reali°is revo atestanta pri la kultura evoluo kaj vasti°o: plene esperantlingva diskoteko. Eble jam en 1986 iu kura°is revi pri °i.

  En salono Wiese, lař Martin Wiese, la Šefa verkisto kaj kantisto de la rokbando Persone, naski°inta por KEF-1996, prezenti°is literatura analizo de rokliriko kaj du akademianoj klere kaj nuancotrove debatis pri literaturaj vortoj. Kiel libroservo kun oferto fidela al la programenhavo servis salono Mansson.

  La plejparto de la preskař 200 partoprenantoj amasdormis en lernejaj Šambroj nomitaj lař pliaj KEF-organizintoj. Plej ver■ajne pluraj de tiuj nomoj denove troveblos en gravaj KEF-pozicioj, ne kiel pordo■ildoj, sed kiel organizantoj.

  Post tiu Ši KEF jam brilas pluraj steloj sur la esperanta rokmuzika Šielo, tiom da ke Persone jam sperteblas kiel vivanta legendo: "La Beatles de la esperantomondo" (titolo de intervjuo kun la bando en distrotema semajna aldongazeto). DolŠamar lumigas kaj mistifikas Finnlandon por Lingvo Intermonda, Esperanto Desperado trovis sian propran voŠon per Amplifika spico kaj Juhani Haavisto ... jes, li revenis. Ău ne? de 1991 lař Promesoj (postkoncertaj) ne estos la lasta muzikeldono kun liaj kanta╝oj.

  Ne prezenteblas la tuta KEF-oferto, sed ankorař mi malka■u la recepton de KEF -- °i ja tute ne estas sekreta. Temas pri entuziasmo kaj fiero pri la realaj esperantismaj valoroj, lař la jena programdeklaro: "Glata aran°o kaj festeca kadro kreu atmosferon koncentritan kaj intensan kaj des pli inspiran." (Fritzon)

  La varmo de la KEF-kultura eksplodo sendube maturigos ankorař pliajn °uindajn fruktojn sur la arbo de originale esperanta kreemo. Eble ankař vi kaptis kelkajn fajrerojn, senterojn de la sperto jarmilsojla.

  Anna M. Ritamńki

  KEF
  Sur la foto: La artikolverkintino, la Šeforganizantino Riitta Hńmńlńinen kaj la verkisto-debatanto Jorge Camacho inter la dancantoj en KEF 2000. (Fotis Jarma Kasananen)


  AIS aktivas

  Pentekoste, 9-13 jun 2000, la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino okazigis sian 23an Sanmarinecan Universitatan Semajnon (SUS 23) en Hradec KrßlovÚ (Orienta ĂeÂio). Okazis kursoj pri astronomio, lingvistiko, kibernetiko, matematiko kaj sociologio, kaj pluraj sciencaj prelegoj.

  Rande de la konferenco okazis kunveno de Tutmonda Asocio pri Kibernetiko, Informadiko kaj Sistemiko (TAKIS), kiu decidis ■an°i sian strukturon pro la dissolvi°o de la Internacia Asocio pri Kibernetiko, kiu °is nun uzis tri lingvojn: la anglan, francan kaj Internacian; TAKIS estonte uzos krom la Internacia la anglan kaj la germanan, kiel la lingvojn de Shannon kaj Schmidt, la patroj de la kibernetiko. Krome dumtempe °i uzos la lingvon de sia venonta kongresloko kaj la gepatrajn lingvojn de po pli ol triono de la membraro. La kunveno akceptis inviton de la universitato de Nitra (Slovakio), okazigi TAKIS-kongreson en somero 2002.

  Dum la 85a UK en Tel-Avivo okazis kune kun la 53a Internacia Kongresa Universitato ankař la 5a Internacia Studadsesio de AIS. Dum po ok lecionoj prelegis OProf. Tonkin pri la poeto Shakespeare (Ůekspiro) kaj PDoc. Barandovskß pri Flavius Josephus, historiisto de la juda milito. Krome kontribuis al IKU AISanoj OProf. Wandel, rektoro de IKU, PDoc. Eichhorn kaj ADoc. Boja°ieva.

  Kiel dum la AIS-IKU en Berlino montri°is, ke la scienca programo trovas same viglan intereson Še la kongresanoj kiom la arta. Tial AIS klopodos ankař dum la 86a UK en Zagrebo okazigi sciencan kursprogramon. Sed pro la konsiderindaj kostoj, kiujn nature kařzas aran°oj tiom ampleksaj en altnivela kongresejo, AIS esploras alternativojn pri la organiza kadro de AIS-IKU.

  AIS okazigos sian sekvan studadsesion en Sibiu (Rumanio). ěi komenci°os 22 sep 2000 kaj dařros unu semajnon. Okazos ne nur sciencaj kursoj kaj prelegoj, sed ankař pluraj publikaj studfinaj ekzamenoj, kie kandidatoj defendos siajn tezojn por akiro de scienca AIS-grado. Detaloj estas scieblaj de Mag. Joanna Lewoc, Senata Sekretario de AIS, Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, DE-37077 G÷ttingen, Germanio

  Reinhard F÷ssmeier


  Packongreso de edukistoj

  Mireille Grosjean, ěeneva reprezentanto de UEA Še UN kaj tiu de ILEI Še la Internacia Buroo de Edukado de Unesko, partoprenis kongreson de Internacia Asocio de Edukistoj por Monda Paco, kiu okazis 8-13 julio en la Unesko-domo en Parizo kun 460 kongresanoj el la tuta mondo.

  La programo konsistis el rondaj tabloj matene kaj pli etaj laborgrupoj posttagmeze. Grosjean raportas, ke kiel kutime en tiaj kongresoj, neformalaj kontaktoj ekster la oficialaj programeroj estis ege valoraj. En la komputila Šambro ■i anoncis sur la muro 5 adresojn de TTT-pa°oj pri Esperanto, kaj Še la enirejo ■i metis varbilojn pri la lingvo.

  La gvidantaro de la Asocio invitis Grosjean al la Internacia Kunordiga Grupo, simila organo kiel la Komitato en UEA. Grosjean akceptis la inviton kaj eniris la organon kiel reprezentanto de UEA kaj ILEI.

  GK UEA


  Osmo BullerOsmo Buller pri malgrandaj lingvoj

  Pńńtalo-Instituto, trejnejo de amatoraj verkistoj en la nordfinnlanda komunumo Taivalkoski, festis 6-7 jul. sian 10an datrevenon per seminario pri la pozicio de la finna lingvo kaj literaturo.

  ěenerala direktoro de UEA, Osmo Buller, kiu en sia tiama posteno de kultursekretario de Taivalkoski kunfondis la instituton, faris enkondukan prelegon pri la pozicio de malgrandaj lingvoj en la mondo kaj pri la dan°eroj minacantaj ilian ekzistadon. La seminarianoj krome ařdis prelegojn de verkistoj, eldonistoj kaj kulturaj agantoj el Finnlando kaj Ruslanda Karelio. Apartan atenton oni donis al la pozicio de la finna lingvo °uste en Karelio, kie post la disfalo de Sovetio la nombro de finnalingvaj gazetoj kolapsis kaj multaj finnaj verkistoj elmigris al Finnlando.

  Pńńtalo-Instituto, kiu en siaj unuaj jaroj estis gvidata de Reima Rannikko, delegito de UEA en la najbara komunumo Suomussalmi, lanŠis okaze de sia festo ankař gvidlibron por finnaj verk-amantoj. En oktobro la Instituto anoncos la rezultojn de sia tradicia fabelkonkurso, kiu Ši-jare unuafoje inkluzivis branŠon ankař por fabeloj en Esperanto. La Esperanta branŠo tiom sukcesis, ke °i okazos ankař en la estonteco.

  GK UEA


  Kolombio: la unua junulara kongreso

  Ăi-jare fondi°is ABEJA (Aktiva Bogota Esperantista Junulara Asocio), kies traduko al la hispana estas "abelo", kaj jam 5-7 ařg °i okazigis la unuan Junularan E-Kongreson en Kolombio.

  Ăeestis 43 partoprenintoj el kvin urboj de la lando: Bogoto, Kali, Ibageo, Soacho, kaj Fusagasugao. La gejunulojn akompanis kelkaj "veteranoj". Gejunuloj kaj "veteranoj" intermiksi°is dum la tri neforgeseblaj tagoj en la eleganta bogota lernejo Thomas Jefferson, (apartenanta al samideano Luis Jorge Santos-Morales), kiu servis kiel kongresejo.

  Post la inařguro, profesoro Luis Jorge Santos-Morales prelegis pri la historio de Esperanto kaj pri la indi°enaj lingvoj en Ameriko. Poste komenci°is la unua parto de triparta E-kurso. Temis pri eksperimento instrui Esperanton en tri horoj, dum tri sinsekvaj tagoj. La unuan tagon finis distra programo sub la gvido de Patrisja Kristancho.

  Sekvatage la kongreson komencis prelego de Santiago Alvarez pri la rolo de gejunuloj en la E-movado dum la nova jarmilo, kaj oni diskutrondis pri tio kaj pri ABEJA. Poste Šiuj Šeestis la ekspozicion pri E-temaj karikaturoj, kiu estis amuza kaj ridiga. Sekvis la dua parto de la kurso kaj prelego de Claudia Florez "Proponi Esperanton kiel duan lingvon por la Ăina Popola Respubliko" kaj prelego de Rikardo Kariljo "Ău tutmondi°o sen tutmonda lingvo?". Vespere oni ludis gimnastikon per saltotabulo kaj aliajn sportojn kaj spektis la artan programon, kies Šefa ero estis la teatra prezentado de fama hispanklasika verko "La Selestina: Tragikomedio pri Kalisto kaj Melibea" de Fernando de Rojas, lerte ludita de la multfaceta LKK.

  Lastatage je 8h30 komenci°is la reta babilado, dum kiu oni sukcesis kontakti°i kun esperantistoj de diversaj landoj. Sekvis la tria parto de la kurso kaj rakontoj de la veteranoj pri sperto de ilia esperantista vivo. La junuloj konstatis, ke Esperanto vere estas ege utila lingvo per kiu oni povas koni multajn interesajn homojn kaj ampleksigi kaj riŠigi siajn horizontojn. Fine de la kongreso oni faris konkludojn, kiuj estas esperoplenaj por la estonteco de Esperanto en la urbo kaj en la lando. Oni interkonsentis okazigi la junularan kongreson Šiun duan jaron.

  Unu semajnon post la kongreso, komenci°is E-kurso de prof. Luis Jorge Santos.

  Gonzalo Bermudez


  Esperanto en geja parado

  25 jun 2000 esperantistoj en la 4a Parado de Geja Fiero en San-Pařlo (Brazilo) portis sloganrubandon: "Esperanto, Lingvo Internacia, unuiganta la G.L.S-komunumon" (gejoj, lesboj kaj simpatiantoj).
  Geja parado en Brazilo
  100 mil homoj partoprenis la paradon; ankař multaj organizitaj grupoj solidare partoprenis la eventon: maldekstraj politikaj partioj, anarkiistoj, zapatistoj ktp...

  Ni esperantistoj devas ofte ankař partopreni tiujn publikajn pacajn manifestaciojn, por ke la homoj sciu ke ankař ni ne estas fremdaj pri la homaj rajtoj, pri la defendo de malplimultoj. La socio konstatu ke ni estas defendantoj de la homaj lingvaj rajtoj.

  Joao Manoel Aguilera Junior


  NASK 2000 en San-Francisko

  14 jul fini°is Še la kalifornia San-Franciska Ůtata Universitato (SFSU), la 31a Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK), kiun partoprenis 45 homoj el pli ol 10 landoj. Inter ili trovi°is Dori Vallon-Wheeler, la sola kiu partoprenis Šiujn 31 kursarojn. La 3 instruistoj kaj helpinstruisto venis el 4 diversaj landoj. La Šefinstruiston, d-ron Grant Goodall, apogis siaflanke 2 aliaj: Spomenka Ůtimec kaj Dennis Keefe. Reza Kheir-khah okupi°is pri eksterklasŠambraj programoj kaj helpkursoj.

  Dum 3 plenaj semajnoj okazis Šiutagaj 3-horaj lecionoj en po 2 malsamaj niveloj matene kaj posttagmeze. Ăiuvespere okazis programoj, kiujn prezentis Šefe studentoj mem. El inter ili la plej popularaj estis Internacia poezia vespero, Lingva problemo en Kanado, Vespero de Gvatemalo, kaj japana kaligrafio.

  La tagbulteno NASKa Fasko, kiun bonege redaktis studento Lee Miller, fari°is tiom populara, ke Šiuj post la matenman°o tuj serŠis °in por tralegi interesajn artikolojn kaj originalajn verketojn, kaj ankař informi°i pri diversaj detaloj pri la programo.

  Dum la kursaro E-ekzamenojn administris Bill Maxey. Krom usonaj ekzamenoj okazis sesio de la internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA, en kiu partoprenis kvar studentoj (du el Usono kaj du el Japanio). Alexander Shlafer respondecis.

  La administrantino de la tuta kursaro, kiu devis okupi°i pri multaj detaloj, demandoj, kaj problemoj ne nur surloke sed ankař dum la multaj monatoj de preparado, estis Ellen Eddy.

  Lokaj E-istoj multe kontribuis al agrabligo de la kursaro per piknikoj ktp. Dum la diploma ceremonio oni oficiale informis ke ekde la venonta jaro NASK okazos ne plu Še SFSU, tamen ver■ajne en San-Francisko.

  Reza Kheir-khah

  En la mezo de San-Francisko aperis grandega afi■o sur muro de teatrejo apud la muzeo de moderna arto. Tie aperas en Esperanto: "per niaj flugantaj ařtobusoj, vi atingos iun ajn parton de la mondo". La afi■ego videblas kaj legeblas de kvaronkilometro, Šar la literoj grandas pli ol duonmetre. Tiu teksto venas el Teach Yourself Esperanto. En recenzo de la artprojekto al kiu °i apartenas, raportisto diris ke °i "per bele ironia gesto verkis odon al la interreto en Esperanto, la esperita universala lingvo kiun parolas preskař neniu". (ELNA)


  20 jaroj kun muziko kaj Esperanto

  9-11 jun 2000 sukcese okazis en Torun (Pollando) la 20a Internacia Renkonti°o de Popolaj Orkestroj.

  Dum la antařaj dudek jaroj prezenti°is sur la muzea scenejo en Torun 184 grupoj, inter ili 94 eksterlandaj el 25 landoj. Ăiu eksterlanda grupo estis invitita helpe de Esperanto, kaj Šiu venis kun esperantista tradukanto. Jam dudek jarojn Esperanto servas kiel la laborlingvo de la festivalo. Krom plifaciligo de la organizado kaj malaltigo de la kostoj, la uzo de Esperanto ebligas krei amikan egalecon inter la Šeestantoj.

  Por la jubilea aran°o estis invititaj ses muzikaj grupoj el diversaj regionoj de Pollando kaj ses eksterlandaj grupoj: Čalejka (Siberio, Ruslando), Nasib (Dagestano, Ruslando), Haradnica (Bjelorusio), Tarisnyßs II (Hungario), Ballangˇ (Vojvodino, Jugoslavio) kaj Aragˇn (Hispanio) -- Šiuj antaře estis lařreatoj de la publikaj premioj "por la plej simpatia grupo".

  Komencante la jubilean renkonti°on la urbestro de Torun festsalutis la muzikistojn sur la korto de la malnova urbodomo, de kie per la tradicia pola polonezo komenci°is parada promenado tra la stratoj de la malnova urbocentro al la amfiteatro de la Etnografia Muzeo. Tie la renkonti°on oficiale inařguris trumpetsignalo kaj tradicia saluto -- komenco de la pola popola kanto el la plej proksima regiono Kujavio -- "Bonan tagon, °oje ni salutas vin!". Poste okazis koncertoj, kaj la publiko elektis la plej simpatiajn grupojn. Tiujn titolojn Ši-jare ricevis la pola grupo Kujawioki kaj inter la eksterlandaj la hispana Aragˇn.

  Ăiuj grupoj muzikis kaj dancigis la publikon ankař en la apuda etnografia parko kaj kantis en Esperanto dum la aparta renkonti°o por esperantistoj.

  Pri la aran°o abunde informis la lokaj gazetoj kaj televido. Ăiuj menciis la rolon de Esperanto dum la aran°o kaj la specife amikan etoson. Specialan raporton preparis ankař la E-Redakcio de la Pola Radio.

  Ankorařfoje evidenti°is, ke muziko kaj Esperanto proksimigas homojn.

  Teresa Nemere


  Universitate en Debreceno

  (HeKo) Jarkomence unui°is tri universitatoj kaj kvin altlernejoj en Debreceno. Esperanto estas elektebla por ekzameno n-ro unu, do por t.n. baznivela studfina ekzameno. Aliaj 8 naciaj lingvoj estas elekteblaj eŠ por ekzameno n-ro du, t.e. meznivela studfina ekzameno. Ăiuj gestudentoj devas trapasi sukcese po unu lingvoekzamenojn bazan kaj mezan por povi ricevi diplomon.

  Dum Šiu el la lastaj tri semestroj enskribi°is Š. 100-120 gestudentoj por la E-kurso 40-hora (po 2 x 2 horoj semajne), post kiuj ili devis pretigi:

  -- minimume 5-pa°an tradukon el Esperanto al la hungara, en temo elektita lař la fako de la koncernata studento;

  -- skribi t.n. akceptan tradukon el Esperanto al la hungara Širkař duonpa°an, inter rigoraj cirkonstancoj el la teksto de la studlibro de la kurso, por povi partopreni en la parola ekzameno;

  -- dum la parola ekzameno la kursestro, Tibor Papp demandadis la gestudentojn pri la materialo de la studlibro, finfine -- por la ekzamen-noto "bonega" -- ili devis paroli pri bildo ař pri situacio.

  Jen la nombroj de la gestudentoj sukcese trapasintaj (Š. 60% de la enskribi°intoj) dum la tri lastaj semestroj: 7 jun 1999 -- 85 personoj, 19 jan 2000 -- 62 personoj, 6 jun 2000 -- 75 personoj.

  La E-kurso por la sekva semestro estos anoncita ankař por la ařtuna semestro de la jaro 2000.

  La gestudentoj traserŠas la grandan bibliotekon de la universitato por trovi fakkonvenan libron, sed la fakoj estas multe pli ol la temoj de la libroj, perioda╝oj, do se trovi°as donacemaj esperantistoj en nia movado, mi petas ilin donaci diversajn faklibrojn por la E-instruado. Ăiuj fakoj estas bonvenaj! Adreso: HU-4031 Debrecen, Trombitßs u.12, Hungario Rete: db@satrax.hu.

  Tibor Papp


  Tra Pollando

  Gliwice. La urba konsilantaro de Gliwice, post la propono de loka Filio de PEA, decidis 29 jun 2000 nomi du novajn stratojn en la kvartalo "Pacdefendantoj" per la nomoj de du famaj esperantistoj Antoni Grabowski kaj Odo Bujwid. Post la ekzistantaj °is nun jam du esperantaj stratoj: L.Zamenhof kaj Esperantystˇw. Gliwice estas lař niaj informoj la unua urbo kiu havas kvar stratojn ligitajn kun esperanto.


  Bialistoko. 21 jul la pola taggazeto Gazeta Wyborcza (regioneldono en Bialistoko) informis, ke dum la pasintaj monatoj oni organizis en Bialistoko plebisciton je la temo Bialostokano de la 20a jarcento. Organizis °in Gazeta Wyborcza, Radio Bialystok, Telewizja Bialystok por scii°i, kiu el la eksaj kaj nunaj anoj de la urbo plej promociis kaj famigis la urbon kaj plej multe aldonis al komunaj akira╝oj de la urbo. El la miloj da respondoj kaj centoj da proponoj la organizantoj preparis la liston de 50 plej popularaj personoj.

  Post kelkmonata prezentado en amaskomunikiloj estis prezentita la rezulto de la voŠdono. La unuan lokon okupis Ludwik Zamenhof per 6337 voŠoj (kreinto de internacia lingvo). La duan lokon per 3433 voŠoj okupis fama pola muzikisto kaj orkestrestro Jerzy Maksymiuk.

  Por ni esperantistoj estas granda °ojo, ke nia majstro estas Šiam plej konata persono en la urbo kaj regiono de sia naski°o. Esperantisto Jakub Szapiro per 335 voŠoj okupis la 20an lokon.


  Malbork. En Šebalta pola urbo Malbork, konata pro la plej granda brika kastelo en Eřropo, en junio estis inařgurita monumento al Ludoviko Zamenhof. Post la "Placo de Zamenhof", kverko "Esperanto" kaj ■tono "Esperanto" °i estas la kvara ZEO en tiu urbo. Ăio estas realigebla dank' al la bonega aktivado de loka E-grupo, kiun de multaj jaroj gvidas Edward Kozyra.

  Solenan malkovron de la monumento faris la urbestro Mieczyslaw Gutowski kaj la vicurbestrino Danuta Stanek-Gutowska. La solena╝on partoprenis la prezidanto de PEA Stanislaw Mandrak, estrarano de PEA Jerzy Walaszek kaj Šefredaktorino de la E-sekcio de Pola Radio Barbara Pietrzak. La solena╝on ornamis folklora grupo el Hispanio Aragˇn, kiun gvidis konata hispana esperantisto Augusto Casquero.


  Ăantorio. Kiel kutime la trian dimanŠon de junio esperantistoj renkonti°is sur la pola-ŠeÂa lim-monto Ăantorio. Tiuj tradiciaj renkonti°oj okazas Šiujare ekde la 1925a jaro. Ankař 18 jun 2000 por festi la 75-jari°on de la tradicio, venis esperantistoj el diversaj urboj de Pollando kaj ĂeÂio, ankař gastoj el Finnlando, Litovio kaj eŠ el fora Kalifornio. Entute 58 personoj.

  La renkonti°o komenci°is per komuna kanto de la Ăantoria himno; kiun preparis kolego Vlado SladeŠek el Ostrava.

  Poste Stanislaw Mandrak tralegis kelkajn fragmentojn el malnovaj gazetoj pri la unuaj renkonti°oj Ăantoriaj. Interese parolis pri la unuaj postmilitaj kunvenoj, unu el la veteranoj de la ŠeÂa E-movado, Drahomir KoŠvara el Ostrava. Kortu■is Šiujn poemo de Eugeniusz Matkowski Sur la monto Ăantoria..., kiun perfekte legis konata E-aktorino el Krakovo Anna Ramza-Radlowska. Kiel Šiam babilado estis akompanata de bongusta ŠeÂa biero.

  Venis ankař ╝urnalistoj el Gazeta Wyborcza kaj Dziennik Zachodni.

  Stanislaw Mandrak


  Tagoj de Staszˇw

  25-28 maj 2000 post dujara pařzo okazis 12aj Esperantaj tagoj de Staszˇw (Pollando) kun 36 partoprenantoj. La programo enhavis prelegojn de Marian Kostecki (Krakovo), Kazimierz Strzelecki (pola-Esperanta vortaro), Agnieszka Drelich ("Bona Espero"). Bona estis la koncerto de Jerzy Handzlik. La artan vesperon prizorgis ensembloj de la kulturdomo de Staszˇw kaj membroj de la loka E-klubo. Popola ensemblo "Sta■ova Tero" prezentis mezepokajn dancojn. La celo de la ekskurso estis historia loko Wi■lica.

  Andrzej Sochacki

  Foto de A.Sochacki
  Sur la foto estas momento el la solena malfermo. (Fotis Andrzej Sochacki)


  Junia printempo

  Samideanoj el dek landoj renkonti°is 30 maj -11 jun 2000 dum la 22a Ăebalta Esperantista Printempo en Mielno (Pollando) por ripozi en internacia, familia etoso apud Balta Maro kaj partopreni riŠan programon, kiun bonege preparis la prezidanto de Ko■alina filio de PEA Czeslaw Baranowski.

  Naciaj vesperoj, videofilmoj, prelegoj, tri ekskursoj, lingvoperfektigado estas nur kelkaj el la programeroj, kiujn garnis Šiutagaj promenadoj kaj sunumado sur la pla°o. Volontuloj Šiutage kantis sub la gvido de Urszula Giercarz. Dum la adiařa vespero kun bivakfajro kaj kolbasetoj °is malfrua nokto dařris babiladoj, kantoj kaj dancoj.

  Boguslaw Sobol


  Vinjeto TeatroKvinpetalo: teatra sta°o

  Dudek personoj el kvin lingvoregionoj de Eřropo aktive partoprenis la sta°on en E-Centro Kvinpetalo (6-12 jul, Bouresse) pri teatro sub la gvido de Paul Gubbins, kiu teatra╝igis la romanon Mi vizitis Grandan Urbon de Gbeglo Koffi, kaj profesia eksaktoro Colin Simmonds.

  La metodo de la instruado kaj divido de la roloj estis lař mi unika. Oni dividis la teatra╝on en kvin aktojn kaj la Šeestantaron en kvin teamojn, tiel ke Šiu teamo povu speciali°i pri unu el tiuj aktoj. Ăiu entuziasme ekspluatis kaj plibonigis siajn aktorajn talentojn!

  Arlette Plutniak gvidis la jogan parton de la sta°o kaj Michele Guingouin prezentIs la Liberan Danc-arton.

  Pro °ia elstara sukceso oni jam planas similan sta°on por aktoroj kaj teatremuloj 11-18 jul 2001.

  Johano Rapley


  Eřroparlamento kaj Esperanto

  "EŠ homoj parolantaj tri ař kvar lingvojn malfacile interkomunikas kiam neniu el tiuj lingvoj koincidas. Esperanto estus utila subtenilo por helpi Šiujn -- kaj unulingvulojn kaj poliglotojn -- kiam ili komunikas trans lingvajn barilojn. Homoj lernos Esperanton kiam ili havos garantion, ke ankař aliaj lernas °in, kaj kiam EU povos kunordigi eduk-ministrojn, por ke kunordigitaj decidoj estu faritaj por enkonduki Esperanton en la instruprogramojn".
  -- deklaris brita socialista eřroparlamentano Richard Corbett.

  Ke kun li konsentas pluraj aliaj EPanoj, pruvas opinioj de parlamentanoj, kiuj pozitive respondis al la iniciato de Germain Pirlot trovi subtenantojn de Esperanto en la supera le°-dona instanco de Eřropo.

  Lař la raporto de Pirlot je 15 jun 2000 jam 89 (14.21%) eřroparlamentanoj el la 626 diversgrade opinias, ke Esperanto povas helpi por faciligi kaj rapidigi dialogon en Eřropa Unio, en reciproka respekto de la lingvo, kulturo kaj digneco apud aliaj lingvoj.

  Lařlande: Belgio (16 EPanoj), Britio (15), Francio (13), Irlando (12), Hispanio (9), Italio (6), Germanio (5), Danlando (4), Ařstrio (2), Finnlando (2), Svedio (2), Greklando (1), Nederlando (1), Portugalio (1), Luksemburgio (0).

  Lařpartie: Eřropaj Socialistoj (25), Eřropa Popol-Partio/Eřropaj Demokratoj (21), Eřropaj Liberaluloj Demokrataj kaj Reformantaj (13), Verduloj/Libera Alianco Eřropa (12), Unui°o por Eřropo de la Nacioj (7), Eřropa Unuiga Maldekstro/Nord-Verda Maldekstro (6), Aliaj (5).

  Pli detalajn informojn vidu rete: http://www.rano.org.epanoj.html

  A.K.


  Somera Universitato

  La 18a Somera Esperanto-Universitato en Veliko Tarnovo (Bulgario) funkciis Ši-jare 15-16 jul en la ejoj de la urba konsilantaro, kie estis certigitaj bonegaj kondiŠoj por fruktodona laboro. La laborkunsidojn gvidis Grozdenka Filipova -- estraranino de Bulgara E-Asocio.

  Unue Georgi Mihalkov prelegis pri "Intima liriko en la Esperanta literaturo". Li parolis elokvente pri la amo kiel ponto liganta du korojn, du animojn, Šefe surbaze de verkoj de William Auld, Giorgio Silfer kaj Edwin de Kock.

  Sekvis la "Poetika historio de Bulgara nacio" fare de poetino el Plovdiv Lilia Sotirova kun multe da propraj belsonaj trafaj kaj emociaj versa╝oj, kiuj sonis kiel muziko. Pri "Bulgaraj kutimoj kaj popolfestoj" prelegis Radka Stojanova (Razgrad). Nikolaj Uzunov en sia prelego prezentis plurajn profeta╝ojn el la Biblio, klarigante per cita╝oj kiam ili estis eldiritaj kaj kiam realigitaj.

  Fine Petko Arnaudov prezentis elektitajn lega╝ojn el la libro de Paul Bennemann Miru, Pensu, Ridu, interesaj por personoj de Šiuj a°oj, kaj ankař matematika╝ojn, kiuj kaptis la atenton kaj ne postulis specifajn matematikajn sciojn.

  La programon garnis komuna fotado, vesperman°o en nacistila restoracio kaj ekskurso al vila°o-rezervejo (kun tipa arkitekturo kaj popolaj metia╝oj) "Arbanasi".

  Indas partopreni la Someran E-Universitaton.

  Petko Arnaudov


  Muzea babilado

  Kultura Asocio Esperantista (Katalunio) organizas kunvenojn sub la titolo "babiladoj" pri aktualaj temoj, kiuj preskař Šiam rilatas al Esperanto. Tiuj babiladoj okazas ekde novembro °is junio.

  Jam de kvar jaroj tiuj babiladoj fini°as kulmine en la Hispana E-Muzeo en junio. Ăi-jare la lasta babilado okazis 25 jun kun la temo: Esperanta Kompoto. Tiu kompoto havis tro da ingrediencoj kaj ni nur povis pritrakti kelkajn -- vivo de la E-grupoj, kursoj de Esperanto, informatiko, la kongreso en Madrido -- kaj ankorař restis en la kaserolo aliaj dek ok.

  Nome de la babilantoj oni transdonis al direktoro de la muzeo L.M.Hernßndez Yzal memora╝on -- figuron kun la Esperanta stelo en la bu■o.

  Ni estis malavare gastigataj en Šampankelo kaj el la 65 Šeestantoj kvardek decidis fini la feston en samideaneca kunman°ado.

  Luis Serrano PÚrez


  Interkulture en Jugoslavio

  Internacia E-Lernejo Interkulturo en Kopaonik 1-9 jul 2000, organizita kun la Šefcelo subteni kaj plivastigi la projekton Interkulturo, reali°is kiel unu el 50 projektoj de 30 junularaj organizoj en la kadro de "Someraj programoj de sociaj junularaj organizoj 2000" de la Ministerio por Junularo kaj Sporto de Respubliko Serbio.

  En kursoj A (Tendaraj tagoj I) kaj B (Tendaraj tagoj II) partoprenis 3 instruantoj kaj 32 kursanoj el Serbio (Jugoslavio), Rumanio, Makedonio kaj Serba Respubliko (Bosnio kaj Hercegovino). Kroma programo konsistis el sportaj kaj kvizaj konkuroj, retvizitoj al Kvazařlernejo "Tibor Sekelj", redaktado de murgazeto kaj lerneja bulteno, ekskursoj, tendarfajro. Reprezentantoj de junularaj E-organizoj el kvar balkanaj landoj okazigis unutagan Balkanan Junularan Konferencon (BaJK) kiu Šiujare okazas en alia balkana lando.

  Internacia Seminario Interkulturo kun Somera E-Lernejo en ĂaŠak 9-14 jul 2000, kun 30 partoprenantoj el Serbio, Italio, Rumanio, Bulgario kaj Serba Respubliko, estis dediŠita unuavice al klasanoj kaj instruantoj en jam ekzistantaj klasoj en la projekto Interkulturo, sed ankař al Šiuj aliaj kiuj interesi°as pri interkultura aplikado de Esperanto. La seminaria programo ampleksis plurajn temojn ("Interkulturo: rezultoj kaj perspektivoj"; "Renkonto kun poeto Ranko SimoviŠ -- porinfana poezio en lingvoinstruado"; "La voja°oj inter kulturoj: Tibor Sekelj"; "Proverbejo: eduka kaj interkultura graveco de proverboj"; "Esperanta kulturo -- pupteatro, filmoj, muziko"; "Naciaj kulturoj de la partoprenantoj"), E-kursojn kaj amuzajn programerojn.

  Radojica PetroviŠ


  Monda TurismoMonda Turismo invitas

  Monda Turismo invitas partopreni la tradician 26an Internacian Forumon pri Turismo, Edukado kaj Kulturo okaze de la Monda Tago de Turismo (27 sep) en Bydgoszcz kaj Poznan.

  La Forumo, same kiel la antařaj, konsistos el du Šefaj partoj: labora (23-27 sep) kaj eduka (26 sep -1 okt). Kadre de la Forumo okazos ankař la 18a Pola Studadsesio de AIS.

  Dum la labora parto okazos la tradiciaj programeroj: raportoj pri E-turismo en 2000, prezentado de ofertoj por 2001, estrarkunsidoj de Monda Turismo kaj prilaboro de Turisma E-Kalendaro 2001. Dum °i okazos ankař kursoj de AIS, destinitaj Šefe por gestudentoj de la dua °is kvina studjaroj de la Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo.

  Dum la eduka parto ni inařguros la studjaron 2000/01 de la Studumo kaj okazigos la ařtunan ekzamenan sesion por studentoj de la unua studjaro, kun i.a. baza Cseh-metoda kurso de Esperanto, kurso pri turisma informado kaj informa kunveno pri AIS.

  Pliajn informojn ricevu Še Monda Turismo: M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094, Bydgoszcz Rete: .

  Andrzej Grzebowski
  Prezidanto de Monda Turismo


  KURTE

  Revuo International Meetings News de Internacia Konferenca k Kongresa Asocio (ICCA) dediŠis la unuan pa°on de la junia numero al intervjuo kun Nikola Ra■iŠ, Konstanta Kongresa Sekretario de UEA k membro de la Klientara Konsilio de ICCA. (GK UEA)

  E-instruistoj Katalin SmidÚliusz (Hungario) k Ronald Glossop (Usono) estis inter la prelegantoj en la granda packonferenco en Troms° en majo; Claude Rouget de╝oris Še informbudo pri E-to. (Norvega Esperantisto)

  En sia kunsido en Tel-Avivo la Komitato de UEA distingis kvar aktivajn esperantistojn per honora membreco de la Asocio: Juan Eduardo Bachrich (Venezuelo), Elvira Fontes (Brazilo), Edwin de Kock (Sud-Afriko/Usono) k Sija van Wijngaarden (Nederlando). (GK UEA)

  Post 28 okt Radio Ařstria Internacia disařdigos en E-to, nur se la E-redakcio havigos 500 mil ■ilingojn. (ORF)

  Gazeto O Povo el Fortaleza (Brazilo), kiu gastigos UKon en 2002, aperigis tre favoran tekston de Socorro Acioli pri la Tel-Aviva UK sub la titolo: "Lingvo Internacia: Esperanto debatita en Monda Kongreso". (J.M.A.Junior)

  La fama lunŠo-reto McDonald's je la tago de la amindumantoj (kiun oni festas en Brazilo 12 jun) Ši-jare ornamis siajn paper-tukojn per amdeklaroj en 24 lingvoj; trialoke trovi°is "Mi amas vin" en E-to kun klarigo ke °i estas "idiomo kreita por esti parolata de Šiuj popoloj". (Brazila Esperantisto)

  En Egiptio e-isto Raymond Lecat k aliaj konstruigis ■ipon Esperanto, kiu estos uzata Šefe por turistoj Še la Ru°a Maro. (Esperanto)

  Oni inařguris la unuan ZEOn en Kostariko; temas pri marmora memortabulo kun E-lingva surskribo oma°e al e-isto Carlos Gagini. (Brazila Esperantisto)

  Norvega E-Ligo havis 342 membrojn en 1999, je 18 membroj malpli ol en 1998. (Norvega Esperantisto)

  Joel Brozovsky, post la 12-jara laborado Še E-Propaganda Asocio de Oomoto, eklaboris en Kalifornio Še ELNA, kies oficeja direktoro Miko Sloper eksi°is el sia posteno. (Esperanto)

  Dank' al E-to, e-isto el Zaozhuang (Ăinio) Cui Guoqing k rusa e-istino Tanja okazigis en majo sian geedzi°an ceremonion dum kiu oni uzis E-ton k la Šinan lingvon. (El Popola Ăinio)


  La kongresa emblemoSAT KONGRESIS EN MOSKVO

  15-23 jul 2000 en Moskvo, la unuan fojon en la historio, okazis la 73a kongreso de SAT. La lokalon (jam konatan lař la Ruslanda E-Kongreso en 1997) disponigis Moskva Ůtata Industria Universitato, kie dum kelkaj jaroj estas instruata Esperanto kaj eŠ aperas fakaj libroj en nia lingvo. Profesoro A.Ůejpak parolis al kongresanoj en Esperanto. Bedařrinde, la konstrua╝o estas modesta kaj ne nova, kaj °uste somere riparata, tial onin °enis odoro de farboj kaj serŠo de funkcianta necesejo i°is serioza problemo...

  Oficiale ali°is Š. 70 personoj, kelkdek moskvanoj kaj apuduloj Šeestis la aran°ojn sen ali°o, por eviti la altajn kotizojn, do entute estis Š. 100 partoprenintoj -- plejparte nejunaj (pli ol 40-jaraj)...

  La "teknika" kaj kultura flankoj vere lařdindas: Šiun eksterlandan kongresanon oni renkontis en flughaveno ař stacidomo kaj lo°igis en komforta hotelo; modele organizitaj estis pluraj ekskursoj -- Moskva Kremlo kaj aliaj vidinda╝oj de la urbo, ařtomobil-uzino ZIL, antikva╝oj kaj industria╝oj de Moskva, Vladimira kaj Ivanova provincoj. Ăiu kotizinta kongresano ricevis fre■e eldonitan gvidlibron pri Moskvo. Ăiuvespere okazis koncertoj -- rusaj romancoj, instrumenta muziko, bardaj kantoj, deklamado k.m.a. En la kongresa libroservo akireblis (tre favorpreze!) eŠ PIV, do kelkaj el ni sukcesis aŠeti °in post multjara revado...

  Sed la kongreso mem lasis sufiŠe strangan impreson. Jen interesa rakonto pri Tolkien de A.Kor╝enkov -- °i furorus en aran°o de TEJO, sed por 50-80-jaruloj °i malmulte konvenis: multaj el ili apenař komprenis, pri kio temas. Renkonti°o kun "rajtodefendanto" Grigorjanc, kiu kreis impreson, ke en la nuna Ruslando civilaj rajtoj simple ne ekzistas -- pri multaj aferoj li pravis, sed ion-tion li forte troigis, do la tuto aspektis neversimila. Frakcio de "distribua ekonomio" pledis pri nelimigita produktado (sendepende de realaj bezonoj) kaj senmona distribuado de varoj -- tio devus liberigi la mondon el sub tiranismo de riŠuloj, forigi problemojn de mondeficito k. s. Sed °uste tia sistemo dum jardekoj "funkciis" en Sovetio, do se la ařtoro vizitus nian landon antař 15-20 jaroj, li vidus triumfon de sia ideo... kaj eble komprenus °iajn mankojn. Laborkunsidoj interesis nur konstantajn partoprenantojn de la kongresoj de SAT.

  Do la kongresa programo estis sufiŠe malkohera kaj elekto de eroj tre stranga kaj hazarda.

  EŠ la orgojlaj gebuboj el la fifama totalisma sekto Teorio de FeliŠo trude propagandis siajn nete fa■ismajn ideojn en terure kripla Esperanto. Iam ■ajnis, ke SAT (ař nur ties moskvaj membroj?) ne vidas la realan mondon kaj ne scias pri kio okupi°i. Ankař la falanta nombro de kongresanoj kaj ties solida a°o pensigas pri krizo...

  Tamen mi ne volus fini minore. Por pluraj esperantistoj de Ruslando, Šeestintaj nur la solena╝ojn kaj koncertojn, la kongreso i°is la unua renkonti°o kun vere tutmonda esperantistaro -- ja venis gastoj eŠ el Ařstralio kaj Sud-Ameriko. Iu konvinki°is pri reala funkciado de Esperanto, iu pliriŠigis sian bibliotekon, trovis novajn kaj retrovis malnovajn amikojn; la gastoj konati°is kun nia urbo kaj lando... do la kongreso estis organizita ne vane.

  Moskvaj esperantistoj delonge revas okazigi en Moskvo Universalan Kongreson. La nuna sperto montras, ke eble dume ni ne havas por tio sufiŠajn eblojn...

  Valentin Melnikov


  La organizanto kompletigas

  Entute partoprenis, inkluzive de la organizantoj kaj artistoj, Š. 125 personoj el 13 landoj kaj 16 urboj de Ruslando, kio estas ne pli ol duono kompare al ordinara kvanto. Tamen, la kongreso pasis en plena ordo kaj estis sukcesa de Šiuj ceteraj vidpunktoj, inkluzive la financan: la kongreso ricevis profiton je Š. 4000 eřroj, kiujn disdividis inter si SAT kaj OKK (kaj la lasta transdonis °in al REU).

  Parto de la sukceso estas rezulto de tio, ke OKK ricevis subtenon de la Industria Universitato, kiu preskař senpage disponigis la kongresejon, kaj de Registaro de Moskvo, kiu donis certan sumon al la organizantoj -- tio estas la unua okazo, kiam moskvaj esperantistoj ricevis helpon de oficialaj instancoj sen iuj ajn kondiŠoj!

  Krome, bonan helpon faris la societo Teorio de FeliŠo, kiu tre favorpreze disponigis buson por ekskursoj kaj renkonto de kongresanoj.

  Nikolao Gudskov


  El la raporto de la Plenum-Komitato de SAT

  Jam de kelkaj jaroj ni estas devigataj ripeti la saman konstaton. La nombro de niaj membroj dařre ne estas kontentiga. Bedařrinde niaj membroj maljuni°as kaj mankas al ni novaj. La membronombro dařre tendencas malgrandi°i kaj tio riskas endan°erigi la ekziston de SAT ... Ău oni ne plu bezonas laboristan neneřtralan Esperanto-movadon? Ůajnas ke niaj landaj perantoj ne plu sukcesas varbi al SAT ... Ni Šiuj devas unuigi niajn fortojn por malebligi la malaperon de SAT.
  SATanoj en Moskvo
  Sur la foto, afable disponigita de la Teorio de FeliŠo, estas grupo de SATanoj apud la Kremla muro.


  La tendara emblemoSiberia tendaro

  Malgrař Šio okazis tendaro OrSEJT-32, pri kies okazigo dubis la organizantoj (kaj blagis junuloj el-Širkař SEJM-REJM). ěin organizis 23 jul - 2 ařg Tomska E-klubo Še rivero Obj, 80 km norde de Tomsko, en ripozejo de Siberia fiziko-teknika instituto, kies administra kaj sindikata estraro rilatis al bezonoj de la esperantistoj kun mirinda kaj estimenda komprenemo.

  Partoprenis Š. 60 personoj el Ruslando, Britio, Germanio, Katalunio (Hispanio), Francio, Svedio kaj Urugvajo, inkluzive de 16 eksterlandanoj poste veturintaj al la 56a IJK de TEJO. La okazigo de la tendaro havas gravan signifon, Šar la antařa tendaro, OrSEJT-31, okazis antař 6 jaroj en Krasnojarsk, kaj ne multaj siberiaj kluboj ař lokaj e-istoj sin montris pretaj esti mastroj de la renkonti°o de tioma skalo. Aliflanke, tio rekonfirmis, ke malgrař foresto de la konstanta lokalo en Tomsko plu ekzistas la klubo; kaj ke °i estas ne surpapera, sed kapabla fari realajn videblajn agojn.

  Koncerne la programon, OrSEJT-32 estis planita lař la tradicioj de la tendaroj en 1970-80aj jaroj. Kvankam la tendara slogano estis "Inter Eřropo kaj Azio", la organizantoj mem pri tio ■ajne forgesis, kaj la gastoj ne konsideris °in. Ăar la ali°iloj kaj program-proponoj de la partoprenontoj venis sufiŠe malfrue, la programon prizorgis la organizantoj mem kaj aktualigis °in Šiutage, konsiderante la kapablojn, spertojn kaj emojn de la tendaranoj.

  Fakte plene sukcesa estis la paroliga kurso kun posta ekzameno (apartan kaj grandan dankon meritas Vladimir Opletajev, kiu bonkore surprenis kaj brave plenumis tiun taskon), interpretista konkurso, kantado kaj amikaj rondoj dum la forveturo. En Esperanto estis organizitaj kursoj pri masa°o lař Masayuki Saionji, prelego pri bahaismo, kurso pri hindaj dancoj, aromoterapio, konkurso pri pentrado sur la homa korpo, Neptunfesto kaj aliaj tradiciaj tendaraj aran°oj.

  Mankis klerigaj aran°oj pri interlingvistiko, literaturo, ╝urnalismo kaj aliaj, kiujn antaře tegmentis "Somera E-Universitato". Tamen mankis ankař ekstremaj okaza╝oj, similaj al la senbridaj kaj frenezaj kursoj-orgioj pri t.n. "libera spirado" en OkSEJT-39 pri kiuj tiel bildece (kaj prave) skribis Valentin Melnikov (LOdE. 1999: 8-9) kaj rakontis la tomskaj partoprenintoj.

  Pri la organizaj klopodoj oni povus verki romanon. Kun nostalgio mi rememoras la iam ekzistintan Tendaran Komitaton kun reprezentantoj de la regionaj E-kluboj, kaj la siberian OSER-komitaton, kiam la sukceso de renkonti°o estis rezulto de la komuna movado (SEJM kaj LKS), sed ne de la klubo-organizanto, kies Šefa tasko estis prizorgi lo°adon kaj man°adon. Tiusence la rezulto de la tendarofina enketado, en kiu la partoprenintoj taksis la tendaran programon preskař je poento 4 lař la 5-poenta skalo, montras ke la tomskanoj ne fiaskigis la nekutiman taskon.

  La lasta atentigo: la avera°a a°o de la organizantoj kaj aktivuloj multe pli proksimis al 40 jaroj, sed ne al 20. Pro tio la tendaro rezultis ne tre junulara.

  OrSEJT-32 fini°is. Ni esperu ke OrSEJT-33 okazos pli frue ol post 6 jaroj.

  Aleksej Birjulin


  28a sesio de Scio

  En la Moskva ejo de la Unio de sciencaj kaj in°enieraj organiza╝oj 29 maj. - 2 jun okazis la 28a konferenco de E-klubo Scio. Prelegis V.Žmelinskij (Milito de 1812), K.IlutoviŠ (Pu■kin), N.AroloviŠ (Vrubel), V.Žmelinskij (Ekonomiaj skizoj).

  Ermita TarÂan rakontis pri la muzeo ERMI, prezentis lakitajn miniaturojn. L.Abramova (Elektrostalj) alportis rusajn popolajn ludilojn el Dymkovo. Estis organizita ankař kanta prezentado, rondatabla konversacio, kaj lingva simpozio.

  Viktoria Nikiforova


  GrassMIA JARCENTO

  Ăapitro el la romano de GŘnter Grass

  En la pasint-jara novembra kajero ni publikigis Šapitron "1946" el "Mia jarcento" kolekto de 100 mallongaj rakontetoj, mozaikeroj de nia jarcento, kiu aperis en 1999 - kiam GŘnter Grass ricevis la Nobel-premion pri literaturo. Antař la proklamo de la premio 2000 ni proponas plian Šapitron, kies temo ankorař restas aktuala.


  1991

  "Mortintoj ne videblas. Nur ■ancelaj koordinatoj kaj trafoj, lařdire celprecize. Ăio iras kvazař infanludo".

  "Kompreneble, Šar CNN havas la televidrajtojn de tiu milito kaj jam nun tiujn por la venonta kaj postvenonta".

  "Sed brulantaj oleokampoj videblas".

  "Ăar temas pri oleo, nur pri oleo".

  "Tion scias eŠ la idetoj, Šie surstate. Tutaj lernejoj estas malplenaj kaj survoje, plej ofte sen instruistoj, en Hamburgo, Berlino, Hanovro..."

  "EŠ en Schwerin kaj Rostock. Kaj kun kandeloj, Šar antař Širkař du jaroj Šie..."

  "... dum ni ankorař babilaŠas pri la sesdek-oka jam, kiel ni tiam rigorege kontrař la milito en Vjetnamio, kontrař Napalmo kaj kaj kaj..."

  "... sed hodiař ne kapablas levi la pugon dum ekstere la infanoj..."

  "Ne kompareblas. Ni havis almenař perspektivon kaj io kiel revolucio koncepto dum nur kun kandeloj..."

  "Sed kompari Saddam kun Hitlero, tio eblas, Šu? Ambař sur unu denominatoro kaj tuj Šiuj scias, kio estas bona kaj kio malbona".

  "Nu, tio estis intencita metafore, sed intertrakti, pli longe oni devintus intertrakti kaj per ekonomia bojkoto premi kiel en Sudafriko anstatař milite..."

  "Kia milito, do? La prezento, kiun bone aran°is CNN kun Pentagono, kaj kiun nun spertas la norma uzanto sur la palvitra╝o aspektas kiel artfajra╝o, speciale aran°ita por la sidŠambro. Tutpure, neniuj mortintoj. Vi vidas kvazař sciencfikcia╝on kaj mordetas salitan kuka╝on samtempe".

  "Sed la brulantajn oleokampojn oni vidas kaj bomboj falantaj sur Israelo, tiel ke la homoj nun en la kelo kun gasmaskoj..."

  "Kaj kiu dum multaj jaroj armis Saddam-on kontrař Irano? Ekzakte, usonanoj kaj francoj..."

  "... kaj germanaj firmaoj. Jen, longa listo, kiu liveris kion: abunde da altkvalita╝oj, rakedakcesora╝oj, kompletaj venenkuirejoj kun receptoj..."

  "... tial eŠ tiu Biermann, kiun mi Šiam supozis pacifisto, favoras la militon. Li diras eŠ..."

  "Nenion li diras, sed denuncas simple Šiujn, kiuj ne estas samdirektaj kun li..."

  "kaj la infanojn kun la kandeloj, kiuj estas por la paco, li nomas ploraŠulinoj..."

  "Ăar tiuj idetoj estas sen socia celo, sen perspektivo, sen argumentoj, dum ni tiam..."

  "... nu Nenio sango kontrař oleo jam diras ion..."

  "Sed ne sufiŠe. Kiam ni kontrař la vjetnama milito..."

  "...nu, Ho Ho Ho Ăi Minh! ankař ne estis frapa argumento ..."

  "Ăiukaze nun estas la infanoj sur stratoj kaj placoj. Nun ankař en Munkeno, Stuttgart. Pli ol kvin mil. EŠ el infanvartejo ili partoprenas. Faras silentajn mar■ojn inter kriegaj minutoj. Mi havas timon! Mi havas timon! -- ili vokas. Tio neniam okazis antaře en Germanio, ke iu senka■e konfesas... Lař mia opinio..."

  "Opinioj estas merdo! Rigardu tiujn idetojn. Sube Adidas, supre Armani. Dorlotitaj infanaŠoj, kiuj nun timas pri siaj ■ikaj vesta╝oj, dum ni en la sesdek-oka kaj poste kiam temis pri Okcidenta Trajektorio kaj eŠ pli poste kontrař Pershing II en Mutlangen kaj aliloke... Estis vere rigore tiam! Kaj nun al■ancelas tiuj idetoj kun kandeloj..."

  "Kaj do? Ău ne komenci°is tiele en Lepsiko? Mi estis tie, kiam ni Šiulunde pace ekde la Nikolaopre°ejo. Ăiulunde, jes ja, °is tiuj superuloj ektremis..."

  "Ne eblas kompari kun hodiař".

  "Sed Hitlero kaj Saddam. Ambař sur unu po■tmarko. Tio eblas, Šu?"

  "Ăiukaze brulas oleokampoj..."

  "Kaj en Bagdado tuta bunkro de civiluloj..."

  "Ăe CNN ja estas tute alia filmo..."

  "Komprenu jam. Tio estas estonteco. Jam antař la milito ili ařkcias la televidrajtojn kontrař plej alta oferto..."

  "Tion vi povas jam anticipe produkti, Šar la sekva milito venos certe. Aliloke ař denove Še la Golfo."

  "En Balkano kontrař serboj kaj kroatoj certe ne..."

  "Nur kie estas oleo..."

  "Mortintoj ankař tiam ne aperos..."

  "Kaj timon, veran timon spertas nur la infanoj, nur..."

  Tradukis el la germana
  Wolfgang Kirschstein


  Ůanco por Esperanto?

  Ruslanda Akademio de la Sciencoj proponis krei Internacian Akademion de la Sciencoj kun landaj filioj. Nun por esperantistoj de la tuta mondo estu la plej aktuala tasko zorgi, ke Esperanto estu unu el la oficialaj lingvoj de la nova Akademio. Eble per tio Esperanto ricevos sian lastan ■ancon. Mi alvokas Šiujn esperantistojn kaj esperantistajn organiza╝ojn fari Šion por ne preterlasi tiun ■ancon.

  Ergard Budagjan


  Flate, sed malprave

  Giorgio Silfer flate, sed malprave atribuas al mi la aperigon "en la UEA-organo" de la Manifesto de Rařmo (LOdE. 2000: 7). ěi ja aperis en Esperanto, kiel li diras (1991: 10), sed Ši ties redaktoro tiutempe, kaj °is la fino de la jaro, restis ankorař Mark Fettes; mi "stafetis" en januaro 1992.

  Silfer eraras ver■ajne pro memoro pri korespondado inter li kaj mi komence de 1992, el kio rezultis ke en aprilo 1992 mi aperigis (p°. 78) la enkondukon al la Manifesto, mankintan en la oktobra numero.

  Istvßn Ertl


  Bruselo ne similas al Bialystok

  Mi ricevis numeron 6 de via internacia revuo. Mi iom konas la grand-urbon Bruselo, kaj en °i fakte la franca lingvo superregas. Aliaj lingvoj Šiuj estas de la minoritato. Do David Ferguson ne pravas, Šar en Bialystok la lingvoj estis pli-malpli egalaj.

  Mi ege ■atas la rubrikon Kurte -- rapide oni ricevas bildon de nia movado. Fotoj kaj aliaj bildoj feliŠe ne mankas, ili donas bonan, malpli tedan, aspekton al la pa°oj de via revuo.

  Frans Cobben


  Leterkesto

  Jen mia solvo de la aprila krucvortenigmo. Mi estas ■atanto de tiaj ludoj en la angla lingvo, sed malofte kapablas solvi ilin en Esperabto. Mi kaptas la okazon por esprimi mian dankon pro LOdE. Mi abonas plurajn gazetojn, sed La Ondo estas mia plej ■atata, kaj mi senpacience atendas °ian alvenon Šiumonate.

  Charles C. Dornan (Skotlando)


  Mi estas nova leganto de via revuo kaj ricevas °in anstatař La Brita Esperantisto. Tre plaŠas al mi kaj la stilo kaj la enhavo de LOdE. Neatendita avanta°o estas, ke °i instigas min pligrandigi mian vortstokon per antaře nekonitaj vortoj, kiel versto kaj ar■ino, kaj trovi en la maparo antaře nekonatajn loknomojn, ekzemple, Jenisejo. Kroma avanta°o estas la belaj kaj por ni malofte vidataj rusaj po■tmarkoj, kiujn mi donis al miaj fervore kolektantaj filino kaj nevo.

  Mi iom surprizi°as, ke ne pli da homoj partoprenas la enigmokonkursojn. Eble iuj ludemaj britaj legantoj plibonigos la statistikon. Mi kunsendas respondojn al la enigmoj el la numeroj 6 kaj 7.

  A.P. (Jack) Warren (Anglio)


  Dankon pro la du numeroj de La Ondo de Esperanto, kiujn vi sendis al mi. Ăiuj membroj de nia klubo trovas la artikolojn tre interesaj kaj informplenaj.

  Charles Newman (Anglio)


  Manifesto de Rařmo

  Okaze de la 20-jari°o de la enmondigo de la Manifesto ni aperigas ties ařtentan tekston, inkluzive de la preamblo.

  Ăi tiu dokumento ricevas la nomon de la urbo, en Finnlando, kie oni debatis, okaze de la 36a Internacia Junulara Kongreso (1980 07 25 / 08 01), la temon "Esperanto en la 80aj jaroj: celoj kaj metodoj".

  ěi ankorař ne esprimas la oficialan opinion de TEJO kiel organizo, sed nur de tiuj, individuoj kaj grupoj, kiuj subskribis ař subskribos °in. La originalo de la Manifesto trovi°as Še FEJO (Finnlanda Esperantista Junulara Organizo), kiu akceptas eventualajn ali°ojn en skriba formo °is 1980 12 31.

  [FEJO, Še s-ro B.Holmberg, Arentikuja 1 B 253, SF-00410 Helsinki 41, Finnlando.]

  1. Krizo de identeco

  La subskribintoj konstatis kontrařdiron en la sinteno de la esperantistaro, kvazař konflikton inter idea superegoo kaj egoo: nia superegoo igas nin prediki al la aliaj homoj pri kelkaj mitoj -- la dua lingvo por Šiu / la angla lingvo estas nia malamiko / UNO devas adopti Esperanton, ktp -- kaj lařdegi la lingvon eŠ neobjektive okaze de intervjuo; samtempe, inter ni, ni °uas kaj aplikas Esperanton lař tio kio °i efektive estas, sendepende de la pracelaj sloganoj. Tio ja estas krizo de identeco, kaj ni sentas la neceson motivi nian esperantistecon per io pli kohera.

  2. Kritiko de praceloj

  Ni kredas ke:

  a) la oficialigo de esperanto estas nek ver■ajna nek esenca dum la 80aj jaroj -- oni havu alternativajn celojn;

  b) la faligo de la angla lingvo estas nek tasko nek zorgo de la esperantistoj: finfine la angla rolas nur kiel helplingvo, analoge al la franca siatempe (eŠ malpli grave ol iam la franca mem); Zamenhof neniam proponis al la E-movado kiel celon kontrařstari la francan, Šar por Esperanto li antařvidis pli valoran alternativan rolon.

  3. Niaj celoj

  Ni celas disvastigi Esperanton por pli kaj pli, iom post iom realigi °iajn pozitivajn valorojn:

  a) propedeřtiko por lingvoinstruado;

  b) kontaktoj inter ordinaraj homoj;

  c) kontaktoj sendiskriminaciaj;

  Š) novtipa internacia kulturo.

  Lige kun la lasta valoro, ni emfazas ke la serŠado de propra identeco igis nin koncepti esperantistecon kvazař la aparteno al mem elektita diaspora lingva minoritato. La kresko de niaj fortoj kaj la ali°o de novaj homoj estas nepre kondiŠitaj de la konscii°o pri tiuj Ši valoroj.

  4. La kongresoj kiel vojo al kresko

  Internaciaj kongresoj kaj renkonti°oj estas esencaj por la asimili°o de homoj al nia lingva komunumo: necesas unuflanke kongresi pli ofte inter ni, kaj rezervi la kunsidadon de gvidorganoj al apartaj funkciulaj kunvenoj, lař la modelo de la TEJO-seminario en Strasburgo (junio 1980), kaj aliflanke necesas fortigi la uzon de E-o kiel laborlingvo en fakaj konferencoj internaciaj, lař la modelo de la Freinet-instruistoj.

  5. Ni kredas ke la unua jarcento de Esperanto pruvis la tařgecon de la lingvo por esprimi Šion; meze de la 80aj jaroj, komence de la dua jarcento, ni devos ekmontri al la mondo ke ni kapablas ankař diri ion -- ion kulture originalan kaj internacie valoran.


  Sergio PokrovskijInternaciismo kaj purismo (1)

  Unua parto

  Lingva respondo de Sergio Pokrovskij

  Demando

  Mi volus scii, kiel vi opinias pri la Šiama (kaj lastatempe pli agresema) tendenco de multaj esperantistoj al enkondukado de pliaj kaj pliaj neologismoj. Oni eŠ iel malrespekte taksas tekstojn, kiuj bone akordas kun la normo, kaj oni fieras pri "riŠeco" de sia lingva╝o uzante novajn radikojn tute sen logika bezono.

  Aleksandro Gofen (Usono)


  La respondo

  Mi opinias ke la tendenco enkonduki balastajn vortojn ekzistas, kaj estas tre malnova: la Parnasa gvidlibro [KWB] estas °ia manifesto (ekde 1932).

  Tamen ■ajnas al mi ke nuntempe °i jam eksmodi°is, kaj ke en la viva Esperanto °i neniam estis tre grava. Eble PIV estis la kulmino de tiu tendenco; sed nun, post la morto de Kalocsay kaj Waringhien, mi Šiam pli ofte vidas malakcepton de la balastismo -- ekz-e mi menciu la unuaniman malaprobon de la Suplemento al PIV (kvankam la epigonoj ja restas, kaj estas relative pli multenombraj inter la gazetistoj kaj eldonistoj ol en la publiko).

  Kompreneble la bezono pri novaj vortoj Šiam ekzistas, kaj Šiam restos aktuala la dilemo: "Ău internaciismo ař purismo?"; iom da internaciismo estas nepre bezonata, sed la demando estas, kiom do, kaj Šu necesas internacia sinonimo por nocioj trafe esprimeblaj per la bazaj rimedoj de Esperanto.


  Du tezoj Parnasaj

  Lař Waringhien [KWB],

  ž1. La vortoj de Esperanto havas "tre lar°an kaj sufiŠe malprecizan signifon ... sufiŠas malfermi dulingvan vortaron por konstati, kiagrade la naciaj lingvoj estas pli precizaj ol la internacia. La sola pinto signifas france pointe, bout, sommet, cime, faţte ktp".

  ž2. "La tro ofta uzado de vortoj formitaj per la kontrařecaj prefiksoj mal, ne ař sen. Tio Ši malutilas en poezio, ne Šar ili ne estas sufiŠe elvokantaj, sed Šar ili estas elvokantaj kontrařsence ... Tradukante poemon de Longfellow, kiu priskribas grizan vintran tagon, Grabowski skribis:

  La tago malvarma, malgaja, sensuna ...
  verso tařga por doni la impreson de sunplena somertago, Šar tian bildon la tri malsen neas ja intelekte, sed ne malaperigas el la sens-imago".


  Tezoj pri internacieco

  "La principo de la latinida internacieco estas deduktebla el tri principoj" (W.A. Verloren van Themaat lař [JW, p.21]):

  ž3. la planlingvo entenu Šiujn internaciajn vortojn;

  ž4. la vortforma╝oj kune formu koheran derivsistemon;

  ž5. Šiuj vortforma╝oj trovi°u almenař en kelkaj naciaj lingvoj.

  Kaj J. Werner konkludas [JW, p.23]:

  ž6. En Šiu lingvo la internaciaj terminoj signifas pliriŠigon de esprimebloj, tial eliminado de internaciaj vortoj el kiu ajn lingvo estas esprimo de mallar°anima lingva purismo. Krome, Esperanto estas internacia lingvo, ties esenca parto estas °uste la internaciismoj, preskař la tuta lingvo estis kreita per elpruntoj kaj estus absurde aserti, ke tiu evolua proceso en Esperanto jam fini°is. La transprenado de vortoj el fremdaj lingvoj dařras kaj internaciigo de la faka lingvotavolo, el la antikvaj lingvoj greka kaj latina kaj ankař el la vivantaj, estas esprimo de Eřropa kaj monda kultura komuneco, kiu faciligas peradon de informoj el unu lingvo en la ceterajn.

  Krome [JW, p.30],

  ž7. Lastatempe oni "notas, ke la nemotivitajn terminojn ne akompanas dan°ero de mal°usta motivado ař de erara interpreto ... Internaciaj formoj en la internacia lingvo estas memkompreneblaj. Fakuloj jam spertis, ke internaciaj terminoj estas pli stabilaj, kvankam nemotivitaj, resp. netravideblaj por la plejparto de uzantoj."

  Resume, la avanta°oj de internaciaj terminoj estas ke ili [JW, p.30]

  ž8. proksimigas, semantike interkomunikigas terminologiajn sistemojn;

  ž9. estas signife pli precizaj, plejparte unusignifaj. La bazoj de grek- kaj latin-devenaj internaciaj terminoj funkcias sole kiel deriva╝oj, kiuj havas precize difinitajn signifojn. Male la bazoj de hejmaj terminoj aperas ankař kiel nomoj signife malpli klaraj, semantike ■ovitaj kaj ofte eŠ idiome ■an°itaj,

  ž10. estas ofte koncizaj (bito -- duuma cifero),

  ž11. estas ofte produktivaj (okbito),

  ž12. faciligas terminan unuvortigon (bito),

  ž13. ebligas distancigi fakan vortaron disde la komuna lingvotavolo, kio estas postulata precipe en teoriaj fakoj,

  ž14. estas semantike pli stabilaj,

  ž15. faciligas peradon de informoj inter unuopaj lingvoj, subtenas internacian kunlaboron,

  ž16. internaciigo de terminaroj estas esprimo de Eřropa kaj monda internacieco.


  Kiun vojon elekti

  Mi provis honeste kaj sen■an°e kolekti la argumentojn de la naturisma tendenco. Pri kelkaj aferoj mi volonte konsentas (ekz-e, mi mem uzas la terminon `bito' en mia "Komputika leksikono"); tamen °enerale la prezentita argumentaro estas malkohera (ekz-e ž11 kontrařdiras la reston, Šar anstatař `okbito' ař, pli bone, `bitoko', internaciisme oni devus preferi `bajto'n ař `okteto'n). Iuj argumentoj estas dubindaj ař simple malveraj (ekz-e ž9; sufiŠas mencii `biliono'n ař `apendico'n ař `kontinento'n, kiujn mi konsideros malsupre).

  La "latinida internacieco" (žž3-6) difinas kriterion lař kiu oni preferu la anglan kiel lingvon internacian (ař francan, ař hispanan, ař italan). La sola problemo estas la postulo de ž4 pri kohero, Šar oni ne povas kombini "Šiujn latina╝ojn" kohere: la materialo jam dekomence estas malkohera. La ceterajn postulojn la angla jam plenumas plej proksime, °i jam delonge funkcias en tiu niŠo, kaj estas enigmo, kion serŠas en Esperantujo la homoj kun tiaj preferoj.

  Mi jam scipovas kaj fakte uzas la anglan, tamen mia idealo estas alia: min interesas lingvo pli eleganta, logika kaj sekve pli libera ol la naciaj. Mi preferas liberan konstruemon ol parkeradon. Bedařrinde, ne tion preferis la ařtoroj de PIV, kiuj Šiel katenis kaj banaligis Esperanton por fari °in same embarasa kiel la lingvoj etnaj.

  Ekzemple, evidenta vorto por nomi grupon da steloj en la Šielo estas `stelaro', kaj por grupo da insuloj en oceano, `insularo', kaj por grupo da montoj sur la tero, `montaro'. ěuste tiel formitajn vortojn ni trovas, ekz-e, en la turka kaj germana; Zamenhof (kaj PV) plej ofte uzis `stelaro'n, iam `stelfiguro'n (Jesaja 13:10; markita kiel Zamenhofa en PV, tiu vorto perdis la markon pri zamenhofeco en PIV). Ambař formoj estas bonaj: `stelaro' estas memtrudi°anta, `stelfiguro' estas mirinde trafa kaj poezia. Sed la ařtoroj de PIV estis plie profesoroj ol poetoj; bezonatajn vortojn ili serŠis ne en la lingvo mem, sed en la franca; ie (kie?) ili trovis formon pli malbonan: `konstelacio', kaj °uste °in elektis kiel Šefan, interalie por la uzo en la difinoj (vd `zodiako' ktp).

  La vorto `konstelacio' estas je unu litero kaj je unu silabo pli longa ol `stelfiguro' (sen paroli pri `stelaro'; kontrařekzemplo por ž10); °i estas nemotivita, do aparte lernenda por la rusoj, turkoj, germanoj1; °i fini°as je -acio, pri kies malbelo plendis multaj poetoj. Resume °i havas Šiujn malavanta°ojn -- sed °i ja estas latinida!

  Por `insularo' la naturismanoj, kompreneble, preferas `arkipelago'n. Alia vorto nemotivita, sed ja greka! Kvankam malgrař la falsa aserto pri unusignifeco de la internacia╝oj (ž9), °i estas dusignifa (insularo; la Egea maro).


  Pri parnasismo

  La argumentado de ž1 estas Šarme naiva: sufiŠas preni franca-rusan vortaron [FR] por konstati ke la franca pointe ampleksas 12 sencogrupojn, kiuj sume entenas 25 rusajn tradukojn (sen nombri plurvortajn esprimojn). Evidente, se la rezonado de Waringhien estus valida, la malprecizega franca lingvo ur°e bezonus prunti vortojn el la rusa. Tamen reale tiu diferenco esprimas nur la fakton ke diversaj lingvoj havas iom malsaman vortouzadon.

  La argumento kontrař mal- (ž2) estas samtiom efekta kiom falsa. Ăar por mi, samkiel por multaj esperantistoj, °i estas en evidenta konflikto kun mia reala percepto de la koncerna verso.

  Fakto estas, ke mi eble tridekfoje relegis la koncernan verson, diversepoke, kaj ke neniam prezenti°is al mi impreso de sunplena somertago. Mi kunvibras kun poeto priskribanta tagon vintran, nuban, funebrecan, sen-akrecan °is plena grizo. Kaj mi min demandas, kiel ion alian eblas percepti. Mia toleremo, naskanta la hipotezon, ke eble Waringhien estas nek malhonesta kun si, nek homo sen lingvosento pri esperanto, rezultas el konscia peno: mi devas streŠi miajn pensofortojn por trafi tian ideon, Šar °i estas absolute kontrařnatura al mi [CP, p.77].
  En la lingvo samkiel en Šia alia afero (stirado de ařtomobilo ař avio, danco, na°o) la homa menso "faldas" rutine ripeti°antajn aferojn, kaj operacias per ili kiel per simplaj tutoj (falda╝oj); lařbezone oni povas analizi tian falda╝on (ekz-e por instrui la rutinon al alia persono), sed normale malfaldo ne okazas; se tamen oni °in bezonas, tio ofte postulas ian specialan atentostreŠon2. Tion bone ilustras la anekdoto pri naturismano kiu demandis, "kial en Esperanto oni ne povas esprimi la nocion malfeliŠa per simpla vorto, kiel en la angla (ař franca, germana)?" -- evidente la ulo, tute nature, perceptis unhappy (resp. malheureux, unglŘcklich) kiel ion simplan, sed ial nenature rezistis al tia rutinigo en Esperanto.

  Respondante al simila protesto de Faulhaber, en la reviziita eldono [KWB, p.11] Waringhien insistis pri sia stranga aserto (por mi frape malvera) kaj klarigis: "poezio estas ia tute alia speco de parolo; ... la verso dismembrigas la vortojn, reliefigante la radikojn kaj ombrumante la gramatikajn ilojn". Se tio estus vera, la francaj poetoj ne povus uzi la vortojn `malheureux' ař `infini' ař `immobile' ař `inhumain' sen pensigi pri io feliŠa, limigita, movi°ema kaj bonkora.

  Jen estas kelkaj frazoj el la Ši-supra parto de mia artikolo, en kiuj mi provis anstatařigi la mal-vortojn per simplaj radikvortoj "poeziaj":

  1) La tendenco estas tre malnova.
  2) La tendenco estas tre olda.

  1) SufiŠas malfermi dulingvan vortaron.
  2) SufiŠas aperti dulingvan vortaron.

  1) Tio Ši malutilas en poezio.
  2) Tio Ši nocas en poezio.

  1) La argumento estas mirinde malforta.
  2) La argumento estas mirinde febla.

  Lař mia persona lingvosento la normalaj, pli hejmaj kaj klaraj estas la unuaj frazoj; la duaj atestas pri nesufiŠa lingvoposedo kaj impresas barbare.

  Dařrigota


  Notoj

  1. Pli °uste, `Konstellation' ja ekzistas en la germana, sed °i havas tute alian sencon ol `stelfiguro': temas pri momenta "situacio" en la Šielo, pri relativaj pozicioj de la stel(ar)oj kaj planedoj. Kontraste al la netrovebla `konstelacio' (mi ne sukcesis trovi tiun vorton en la komputile disponebla tekstaro de Zamenhof; ne Šiuj liaj verkoj estas enretigitaj), facilas trovi Zamenhofajn uzojn de `stelaro' kaj `stelfiguro', kiujn en lia menso sendube plifirmigis la germanaj `Gestirn' kaj `Sternbild'; li do havis nenian motivon uzi `konstelacio'n por `stelfiguro'. Aliflanke, la sama germana fonto povus suflori al li la vorton `konstelacio' por la senco `Šielsfera situacio'. Nu, la franca lingvo uzas `constellation' nur por la senco `stelfiguro', kaj tio eble erarigis la francojn.

  Kontrařekzemple al ž9, ni vidas "latinidan internacia╝on" kiu en iuj lingvoj malestas (ekz-e en la rusa), havas tute malsamajn sencojn en iuj aliaj lingvoj (ekz-e la germana kaj la franca) ař konfuzas Šiujn sencojn (ekz-e la anglalingva `constellation'). Ăiel ajn, `konstelacio' estas falsa amiko kiu kreas miskomprenon (kaj se mia hipotezo estas vera, la PIV-a difino estas ekzemplo pri tia miskompreno; atentindas ke en la koncerna artikolo mankas ekzemplo pri la pretendata uzo Zamenhofa).


  2. Kiam kolego telefonis al mi por diri ke li "elmalsanuleji°os post tri tagoj", mi ne serŠis la radikon `san' inter la 7 morfologiaj elementoj de la vorto `elmalsanuleji°i'; `malsanulejo' estas por mi ne pli analizinda vorto ol `hospitalo', mi °in perceptas kiel unu tuton (kaj malgrař la aserto de ž9 kaj ž14, la pli internacia `hospitalo' estas malpli preciza kaj stabila ol `malsanulejo'; en la rusa tiu internacia╝o indikas speciale militistan malsanulejon; kaj PV, malsimile ol PIV, difinas °in kiel senpagan kuracejon por mizeruloj).


  Referencoj

  CP Piron C. La bona lingvo. Vieno/Budape■to, 1989.

  FR Ganchina K. Dictionnaire franšais-russe. Moskvo, 1971 (51000 vortoj).

  JW Werner J. Terminologia kurso. Rudnice nad Labem, 1986.

  KWB Kalocsay K., Waringhien G., Bernard R. Parnasa gvidlibro. Pisa/Madrido, 1984 (3a eldono, reviziita kaj kompletigita de G.Waringhien).


  Preskař du mil delegitoj

  Jarlibro 2000 / Red. Francisco L. Veuthey. -- Roterdamo: UEA, 2000. -- 310 p°.
  Kun eldonkvanto de 7500 ekzempleroj la Jarlibro de UEA estas la plej grandkvanta regula eldona╝o en Esperanto. Du trionojn el °iaj 310 pa°oj okupas la adresaro de la Delegita Reto de UEA kun 1960 individuoj en 99 landoj. Rimarkinde plimulti°is la delegitoj kun retpo■ta adreso: 744 delegitoj (38%) estas atingeblaj rete, dum en la Jarlibro 1999 ilia nombro estis 572 (29%) el 1959.

  Ăi-jare UEA denove havas plej multe da delegitoj en Brazilo, kvankam Brazilo havas malpli da individuaj membroj de UEA ol Germanio kaj Francio (nur individuaj membroj rajtas esti delegitoj).

  Brazilo 229
  Germanio 188
  Francio 146
  Japanio 97
  Usono 83
  Italio 78
  Britio 70
  Finnlando 56
  Nederlando 54
  Hispanio 50
  Entute, en la landoj de la unua deko lo°as pli ol duono da delegitoj -- 1051 (53.62%). Ruslando estas en la 16a loko kun 40 diverskategoriaj delegitoj (37 antař unu jaro). Tamen en la landoj de eksa USSR estas listigitaj sume 97 delegitoj; en la eksa Jugoslavio 68; en la eksa ĂeÂoslovakio 58.

  La plej "delegitoza" urbo plu restas la brazila urbego Rio de Janeiro. ěin sekvas 4 eřropaj (inter ili nur unu okcident-eřropa: Hamburgo) kaj 6 ekstereřropaj urboj kun almenař 10 delegitoj.

  Rio de Janeiro (Brazilo) 18
  Sao Paulo (Brazilo) 17
  Teherano (Irano) 16
  Budape■to (Hungario) 13
  Tokio (Japanio) 13
  Brazilio (Brazilo) 12
  Seulo (Koreio) 12
  Moskvo (Ruslando) 11
  Hamburgo (Germanio) 10
  Karakaso (Venezuelo) 10
  Zagrebo (Kroatio) 10
  Pli ol kvarono da Ruslandaj delegitoj estas registritaj en Moskvo, sed la nombro 11 inkluzivas ankař du delegitojn el Odincovo, kaj po unu el SolneŠnogorsk kaj Zelenograd. (Se oni kalkulus simile situantajn lokojn, ver■ajne Parizo estus pinte de la listo.) Po tri delegitoj estas en Jekaterinburg kaj Sankt-Peterburgo.

  A.K.


  Esperanto en Ruslando

  Gorecka, Halina; Kor╝enkov, Aleksander. Esperanto en Ruslando: Historia skizo. -- Jekaterinburg: Sezonoj, 2000. -- 40 p°. -- (Serio Scio; Vol. 4).
  "PaŠjo, kial Šiu-tage okazas ekzakte tiom multe kiom estas tempo en la vesperaj nova╝oj?" Kiam oni estas leginta la verketon priparolatan, oni sentas rapidan preterflugon de pli ol cent jaroj da landa historio de esperanto. Fine ankař Ruslando havas sian propran esperanto-historion bro■urita.

  Halina Gorecka kaj Aleksander Kor╝enkov origine por prelego kolektis informojn pri Esperanto en Ruslando. La "Historia skizo" aperis Ši-jare en la Jekaterinburga eldonejo Sezonoj, kiel la kvara numero de la Serio Scio. La ařtoroj devis por la skizo, prezentita prelege jam plurfoje en Ruslando kaj eksterlande, "kribri amason da libroj kaj revuoj", kiel ili skribas antařparole, Šar "mankas bonaj studoj pri la historio". Ili ja povis utiligi valoran antařlaboron, kiel la artikoleton en Esperanto en Perspektivo (1974) ař La Dan°eran Lingvon (1988) de Ulrich Lins. Tamen la leganto °ojas pri aktualigita skizo por la tuta tempo de 1887 °is la jaroj post 1991.

  Pro la limigita grandeco de la skizo oni restas scivolema pri detaligo de multaj tu■itaj temoj. Antař kelkaj semajnoj mi legis en Roterdamo ludovikit-ekzempleron de Ruslanda Esperantisto pri la skandalo de Postnikov. Tiu unua prezidanto de Ruslanda Esperanto-Ligo aresti°is pro spionado en 1911, kaj la samasocianoj havis la plej grandajn problemojn emfazi ilian distancemon de la kondamnita krimulo.

  Nun Esperanto en Ruslando ebligas scii pli pri la militheroa kapitano Postnikov, partopreninta 28 batalojn en la rus-japana milito, kiel diras la koncerna el la biografietoj, kaj akuzita esti vendinta sekretojn al Japanio, Germanio kaj Ařstrio-Hungario. Postnikov estis kondamnita al okjara bagnado, estis liberigita post la februara revolucio en 1917, sed ekzekutita de la bol■evikoj en 1925. Tamen en posta eldono de la skizo estus dezirinde havi pli da informoj pri tia skandalo kaj la diskutoj inter la esperantistoj.

  Sub la ironia titolo En la lando de l' venkinta proletaro Gorecka kaj Kor╝enkov pritraktas la leninan kaj stalinan periodon de Sovetio. Nur malmulte eblis superi la jam tre bonan Lins-an studon el 1988. La kondiŠoj por tio, ekzemple, vastskala malfermo de ■tataj arkivoj, ■ajne en Ruslando post 1991 estas malpli bonaj ol respektiv-tempe en Germanio. Tamen tiu parto de la skizo liveras havindan aktualigitan superrigardon pri la esperanta parto de la sovetia teroro.

  Ne nur Ši-teme evidenti°as kiom dezirinda estas ankař en nur-esperanta historiografio la priskribo de la "kromaj" cirkonstancoj. Multaj esperanto-historioj suferas pro la rigardo nur al la esperantaj temoj, dum por la komprenado necesus sciigi ankař pri la °enerala historio. Tiu neceseco validas ja precipe por la nesamlandanoj-legantoj. Pro verkado-ekonomiaj kialoj la ařtoroj ankař en tiu Ši rusia kazo rezignis pri la °eneralhistoria ampleksigo, fidante al la granda kvanto de pri-rusia kaj pri-sovetia literaturo en- kaj eksterlande. Sed estus interese scii°i pli pri la vidpunktoj de la ařtoroj. Plej multe ili trarompis la limigon en ilia propra tempo, tiu de En la sendependa Ruslando, post 1991.

  Plia, en la koncernaj kondiŠoj ver■ajne malfacile respondebla, dezirinde estus vidi pli da fotoj. La kovrilpa°on ornamas bildo pri la unua kongreso en Ruslando (1910), pri kiu p°. 6 informas:

  La malferman kunvenon de la kongreso en la granda salono de la peterburga Dumo Šeestis 600 personoj. En °i Zamenhof faris sian faman paroladon pri la neceso paroli en Esperanto en Šiuj esperantistaj kongresoj, ankař en la naciaj kongresoj.
  Sendube bona elekto, sed kio pri la sovetiaj estroj, postmilitaj reaktivigantoj kaj postsendependeculoj? Basta. Homo povas deziri pli ol homaro povas liberi. Kaj kun la Skizo de Gorecka kaj Kor╝enkov li bone eltenos °is eventuala estonta monografio.

  Ziko Marcus Sikosek

  Esperanto en Ruslando estas mendebla Še nia redakcia adreso kontrař po■tmarkoj je la valoro de 15 rubloj (por ruslandanoj) ař kontrař 6 Internaciaj Respondkuponoj (por alilandanoj).


  Belartaj konkursoj 2000

  La jaro 2000 ne provizis escepton al la regulo, ke la nombro de verkoj senditaj al la Belartaj Konkursoj de UEA rekte rilatas al la grandeco de la tiujara Universala Kongreso. Post la kvante kaj kvalite bonrikoltaj Montpeliera kaj Berlina jaroj, respektive kun 118 kaj 102 konkursa╝oj, en la Tel-Aviva jaro la ju°antoj devis taksi entute 69 konkursa╝ojn.

  La sola branŠo, kiu altiris pli da konkursa╝oj ol en la antařa jaro, estis tiu de infanlibroj. Partoprenis ses libroj eldonitaj en 1999. Tiu nombro °ojigis la ju°antojn, el kiuj unu tamen doma°is la nepremiitajn librojn, Šar lař li en malpli abunda jaro pli-malpli Šiu el ili estus povinta gajni la premion.

  Poezio. 1a premio: Mikaelo Gi■pling (Israelo) pro "Ne°a fantazio"; 2a kaj 3a premioj: ne alju°itaj; Honoraj mencioj: Stefan MacGill (Hungario) pro "Letere etere", kaj Nikola Ra■iŠ (Nederlando) pro "Telefonvoko al postmoderno".

  Prozo. 1a premio: Julia Sigmond (Rumanio) pro "Mi ne estas Mona Lisa"; 2a kaj 3a premioj: ne alju°itaj; Honoraj mencioj: Claude Schroeder (Francio) pro "Amletero" kaj Tibor Kristßly (Hungario) pro "Leon-vila°o".

  Teatra╝oj. Neniu premio alju°ita. (Partoprenis 1 verko.)

  Eseo. Premio "Luigi Minnaja": Sten Johansson (Svedio) pro "Kiel legi -- Šu legi -- Stellan Engholm?"; 2a premio: Nikola Ra■iŠ (Nederlando) pro "Digrafio: speciala kazo de rilato inter lingvo kaj skribo"; 3a premio: Sten Johansson pro "Belartaj Konkursoj de UEA 1950-1999"; Honora mencio: Carmel Mallia (Malto) pro "La vojo".

  Kanto. Premio "Ahn Song-san pri Kanto": TarcÝsio Lima (Brazilo) pro "Diskanto" kaj "Ăi-pa°a dezir'"; 2a premio: Anja Karkiainen kaj Vesa P÷lkki (Finnlando; resp. tekso kaj muziko) pro "La koroj batu"; 3a premio: ne alju°ita.

  Infanlibro. Premio "Infanlibro de la Jaro 1999": "La avo en la Šareto" de Gudrun Pausewang, tradukita el la germana kaj eldonita de Nora Caragea (Germanio).

  Vidbendo. Neniu premio alju°ita.


  Hejma vortaro represita

  En la Tel-Aviva UK estis venditaj la lastaj ekzempleroj de la unua eldono de Hejma vortaro, aperinta en oktobro pasintjare. Dum nař monatoj estis venditaj 703 ekzempleroj. Sekve Hejma vortaro superis alian furora╝on, la ZEO-libron Monumente pri Esperanto, kies debito en la unuaj nař monatoj post la apero estis 644 ekz.

  Por ke la populara libro estu konstante aŠetebla, UEA represis sen■an°e la unuan eldonon. Hejma vortaro estas do dařre havebla por la prezo de 7,50 eřroj. Per °ia vendado oni apogas la agadon de Rondo Familia, kiu estas komisiono de UEA por kunligi familiojn kies hejma lingvo estas Esperanto.

  GK UEA


  Gazetoj

  Literatura Foiro. 2000: 185

  En la junia Literatura Foiro, post dudek jaroj, denove aperas la ařtenta teksto de la Rařma manifesto kaj la kvin tezoj de Rařmo. La kulturpolitika parto inkluzivas ankař longan komentarion de Probal Da■gupto, kiu responde al la artikolo de Walter Zelazny(LF-182) pledas por la UEA-manifesto en Prago. En la numero trovas lokon la dua (lasta) parto de la Universala Deklaracio de Lingvaj Rajtoj, kiu unuan fojon aperas en esperanta traduko danke al Perla Martinelli kaj Giorgio Silfer.

  La centjari°o de Yvonne Martinot estas oma°ita per artikolo de Giorgio Silfer kaj raporto de Marie-France Conde Rey pri la °enerala Asembleo de Societo Yvonne Martinot kaj pri la aktuala stato de La Kvinpetalo.

  Ljubomir TrifonŠovski analizas la rezultojn de la Ši-jara voŠdono por la Premio La Verko de la Jaro. La poemo Defio de Tino Terzi kaj la rakonto Vizito al Katerina de Armando Zecchin, kvar poemoj de Julius Balbin, artikolo de Miroslav Malovec pri JirÝ Karen, recenzo de Manuel de Seabra pri Vivo kaj morto de Wiederboren karakterizas la dařran akcenton en LF al la originala esperanta literaturo. La tradukarto same trovas lokon, per recenzoj de Claus GŘnkel pri Fařsto, de Sabine Trenner pri Alico en Mirlando kaj de Nicolino Rossi pri Sonoj kaj kredoj el Razgrad, per artikolo de Vera Barandovska-Frank pri la nuntempa latina poetino Anna-Ilse Radke kaj per eseo de Wojciech Usakiewicz pri erotikaj tradicioj en la pola literaturo. Milena Makaveeva prezentas la kompaktan diskon Survoje de La Kompanoj, kaj la kroniko informas pri okazintaj kulturaj esperantaj eventoj. En la numero oni trovos ankař la someran programon de KCE kaj informon pri la rezultoj de °ia °enerala Asembleo.

  HeKo


  Ruslanda Esperantisto. 2000: 3

  La 3a numero de Ruslanda Esperantisto -- dumonata ruslingva ╝urnaleto pri Esperanto, eldonata en Jekaterinburg (Ruslando) en la eldonkvanto 1000 ekz-oj -- estas dediŠita al la 73a Kongreso de SAT en Moskvo. La Šefmaterialo de la numero estas tripa°a artikolo pri SAT de ties Ruslanda peranto Nikolao Gudskov. La numero proponas ankař di°eston de E-eventoj kaj la bibliografion Esperanto en Ruslanda gazetaro.

  La organizantoj de la Kongreso mendis 100 ekzemplerojn de tiu Ši numero por dumkongresa distribuo.


  Ricevitaj gazetoj

  AmUzE. 2000/1-2;
  Antařen. 2000/24;
  Ařstria Esperanto-Revuo. 2000/4-6;
  Brazila Esperantisto. 2000/311;
  Bulteno de REU. 2000/3;
  Cerbe kaj Kore. 2000/3,4,5;
  Debrecena Bulteno. 2000/118;
  ELNA Update. 2000/2;
  El Popola Ăinio. 2000/7,8;
  Esperanto. 2000/6,7;
  Esperanto en Skotlando. 2000/181;
  Esperantolehti. 2000/3;
  Esperanto sub la Suda Kruco. 1999/ 1,2,3,4,5,6;
  Esperanto USA. 2000/3;
  Franca Esperantisto. 2000/519;
  Heroldo de Esperanto. 2000/8;
  Informilo por Interlingvistoj. 2000/2;
  Internaciisto. 2000/4;
  ISAE-Nova-Bulteno. 2000/1;
  Juna Amiko. 2000/2;
  Kataluna Esperantisto. 2000/311;
  Komencanto. 2000/4,5;
  Konkordo. 2000/44;
  Kosmos. 2000/1;
  La gazeto. 2000/89;
  La KancerKliniko. 2000/94;
  La Ondo de Esperanto. 2000/7;
  La Revuo Orienta. 2000/6,7;
  La Verda Formiketo. 2000/49;
  l'esperanto. 2000/4,5;
  La Travailleur EspÚrantiste. 2000/251;
  Literatura Foiro. 2000/185;
  Litova Stelo. 2000/3;
  Monato. 2000/6,7;
  Norda Stelo. 2000/2;
  Norvega Esperantisto. 2000/3;
  REJMinfo. 2000/3;
  Ruslanda Esperantisto. 2000/3;
  Sennaciulo. 2000/6;
  Spiritisma Esperanto-Informilo. 2000/109;
  Starto. 2000/3;
  Vestnik Esperanto. 2000/2.


  M O Z A I K O

  Ni ricevis 12 respondojn por la tasko "Tri proverboj" el la maja LOdE. El la venintaj respondoj nur 2 estas kun eraroj, Šiuj ceteraj estas tute °ustaj. Ni lotumis libropremion kaj °in gajnis Svetlana Konja■ova el Sanboli (Orienta Siberio). Ni gratulas ■in!

  La °ustaj solvoj estas: 1. Aprila vetero -- trompa aero (apro, liva, temo); 2. EŠ bagatelo povas servi al celo (tablo, pastro, vico, giŠeto); 3. Kiu regalas per ■tonoj, tiun oni dankas per bastonoj (aprilo, najtingalo, bukedo, ■oseo).


  Postferia krucvortenigmo

  Krucvortenigmo de Tatjana Kulakova (LOdE-71)
  1. En la mondon venis nova ... . 2. Revolucia monato (R). 3. ěi estas motoro de la komerco (R). 4. Dokumento por la aneco en iu organiza╝o. 5. Suno foriras al okcidento, sed por denove naski°i, rapidas al ... (R). 6. Kunulo de strategio (R). 7. Papago (R). 8. Konstelacio en la norda hemisfero: "Granda ...". 9. Kristana eklezio. 10. Oceana birdo (R). 11. Sporta konkurso lař la maniero de la antikva kuriera servo. 12. Norda bero. 13. Okupo, profesio (R). 14. Acida frukto (R). 15. Fi■kaptilo (R).

  Kompilis Tatjana Kulakova

  La respondoj devos veni al la redakcia adreso antař 10 okt 2000. Unu el la respondintoj ricevos librodonacon. La respondon sendu al la redakcia po■ta adreso ař rete al la rubrikestro: kulakova@akb.mplik.ru. Fine de la jaro ni premios la plej aktivan respondemulon.


  Foje okazis

  Kiun timas la re°o?

  Bildo de Gennadij ŮlepŠenko
  Brita re°ino Victoria surtroni°is en tre juna a°o, kaj ■ia plej a°a filo Edward (1841-1910) devis resti kronprinco preskař dum la tuta vivo. Pro tio liaj intencoj estis direktitaj ne al la ■tataj aferoj, sed plejparte al diversaj distra╝oj: aventuroj, Šasado, kartludado. En la lasta okupo li estis spertulo jam de la infana°o. Foje instruisto de la religio, dezirante emfazi la potencon de Dio, diris:

  -- Pli potenca ol la re°o estas nur...

  La princo °oje interrompis lin:

  -- Mi scias, scias! Pli potenca ol la re°o estas ... la aso.

  Adaptis kaj pentris Gennadij ŮlepŠenko


  Vinjeto Zf

  El la Fundamento de Esperanto

  Ni dařrigas aperigi frazojn el la Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto" de la Fundamento de Esperanto, kiu estas "la sola unu fojon por Šiam deviga por Šiuj esperantistoj fundamento de la lingvo Esperanto".

  ž9. Aleksandro ne volas lerni, kaj tial mi batas Aleksandron.

  ž10. Lakto estas pli nutra, ol vino.

  ž10. El Šiuj siaj fratoj Antono estas la malplej sa°a.

  ž14. Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankař poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon.

  ž14. Kvinope ili sin ╝etis sur min, sed mi venkis Šiujn kvin atakantojn.

  ž16. La infano ploras, Šar °i volas man°i.

  ž16. Knabo, vi estas ne°entila.

  ž16. Kiam oni estas riŠa (ař riŠaj), oni havas multajn amikojn.

  ž18. Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi.

  ž18. Ău vi diros al mi la veron?

  ž18. Mi amas min mem, vi amas vin mem, li amas sin mem, kaj Šiu homo amas sin mem.

  ž18. Oni ne forgesas facile sian unuan amon.

  L.L. Zamenhof


  ANONCETOJ

  Ăiu vorto en la anonceto kostas 50 kopekojn por ruslandanoj. Por alilandanoj 5 vortoj kostas unu respond-kuponon. La pagon sendu al la redakcia adreso.


  Itala esperantistino deziras kontakti Esperante spertulojn pri komputera mondo, komputerscienco, robotiko, kibernetiko, virtuala kulturo kaj kreintojn, kreantojn de planlingvaj projektoj surbaze de la rusa.

  Ada Ricchiuto Adreso: via Umbria 43, IT-74100, Taranto, Italio.


  45-jara al°eria instruisto de la franca lingvo, lernanta Esperanton kun tri siaj infanoj, volonte ricevus el la tuta mondo lernolibrojn, revuojn kaj aliajn lega╝ojn en Esperanto. Mi ■atus korespondi pri voja°oj kaj legado.

  SaÔd Moumen Adreso: B.P. 24, Medrissa 14250, Al°erio.


  Oma°e al la Internacia tago de la infano lerneja E-rondo Verdaj Steletoj organizos ekspozicion de materialoj el eksterlando: leteroj, bildkartoj, ilustra╝oj, pentra╝oj, fotoj...

  S-ino Mariana GenŠeva Adreso: Gimnazio C.Cerkovski, 5180 Polski TrambeŠ, Bulgario


  FeliŠa fortuno, fortostreŠo, fervoro, fintoj fruktodonis furoron! Franca Futbalo festas! Fascinis Itala blanka "squadra azzurra", oran°koloraj nederlandanoj, brazileskaj portugaloj!

  Futbal-fano Sergei PaÂomov


  Mi serŠas informojn pri la eldonejo Posrednik kaj pri ties redaktoro I.Gorbunov-Posadov. Mi serŠas ankař brokantajn verkojn de Lev Tolstoj en Esperanto.

  Gianfranco Giorgi Adreso: Viale Argonne 5, IT-20133 Milano, Italio.


  La nova adreso de Andrej Ananjin kaj Natalija Grigorjevskaja estas:

  Adreso: RU-153034, Ivanovo, ul. Smirnova, 87-16 Telefono: (0932)426433.


  Gratuloj

  Al Kurisu Kei (Japanio), kiu la 18an de julio atingis sian 90an jaron.

  Al Timofej DmitrijeviŠ Ůuvajev (Ruslando), kiu la 10an de julio festis la 85an naski°dat-revenon.

  Al Andrej Ananjin kaj Natalija Grigorjevskaja (Ruslando), kiuj geedzi°is la 24an de junio.

  Al Antony kaj Belalumo Rawlinson (Britio) okaze de la naski°o de Bianca Elizabeth la 6an de junio.

  Al Irina Kirina (Ruslando), kies filino Anna naski°is la 17an de aprilo.

  LOdE


  FOTOKONKURSO

  Post la sukcesaj konkursoj en 1998 kaj 1999 la redakcio de La Ondo de Esperanto kaj Urala Esperantista Societo denove invitas al partopreno en la Internacia Fotokonkurso. La konkurso ne estas ligita al deviga temo.

  En la konkurso rajtas partopreni Šiu deziranta fotemulo amatora ař profesia, sendepende de la lo°lando kaj lingvokono. Unu persono rajtas partopreni per maksimume kvin fotoj. La minimuma formato estas 10 x 15 cm. Fotoj povas esti koloraj ař nigra-blankaj, vertikalaj, horizontalaj kaj aliformataj.

  La konkursaj fotoj devas esti senditaj unuekzemplere al la redakcia adreso de La Ondo de Esperanto RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando. La fotoj devas atingi la indikitan adreson antař la 15a de decembro 2000.

  La konkursa╝oj devas esti subskribitaj per pseřdonimo. En aparta koverto kunsendata devas esti enmetita slipo kun la pseřdonimo, ařtenta nomo kaj po■ta adreso de la ařtoro. Oni povas aldoni titolon ař klarigan noton al la fotoj, sed tio ne estas deviga.

  En la konkurso ne rajtas partopreni fotoj, kiuj jam estis premiitaj ař publikigitaj.

  Tripersona ju°komisiono (la redaktoro de La Ondo, delegito de UES kaj fakulo pri fotoarto) alju°os maksimume tri premiojn al la lařreatoj:

  1a premio: du minimumaj ruslandaj monataj salajroj kaj abono al La Ondo de Esperanto

  2a premio: unu minimuma ruslanda monata salajro kaj abono al La Ondo de Esperanto

  3a premio: abono al La Ondo de Esperanto

  Specialan premion (libroj en la Urala libro-servo kontrař ekvivalento de unu minimuma ruslanda salajro) ricevos la plej bona foto teme ligita kun esperanto.

  Ăiu premiito ricevos diplomon. Ruslandaj lařreatoj ricevos monpremiojn en ruslandaj rubloj. Alilandaj lařreatoj ricevos la monpremion per la kontosistemo de UEA en eřroj.

  La organizantoj rezervas al si la rajton °is la 31a de decembro 2002 uzi la ricevitajn fotojn en papera kaj elektronika formo kaj en ekspozicioj.

  Sukcesojn!


  Kiu estas sur la bildo?

  Identigenda foto
  Simile al kelkaj (multe pli famaj) gazetoj, ni proponas al la legantoj diveni: kiu estas sur la apuda foto? Certe temas pri esperantist(in)o. Viaj respondoj venu per la ordinara ař elektronika po■to antař 10 okt 2000.

  Premieto asignota.


  INTERNACIA FOTOKONKURSO

  La Ondo de Esperanto kaj Urala Esperantista Societo anoncis la trian Internacian Fotokonkurson. En la du antařaj partoprenis 85 fotoj de amatoraj kaj profesiaj fotistoj el 16 landoj.

  Inter la fotoverkoj, distingitaj en la dua konkurso, estis ankař la du subaj fotoj:
  Foto de Sandra Burgues Roca
  "Mia kara amiko" de Sandra Burgues Roca el Urugvajo (lařda mencio)


  Foto de Andrea Ottrok
  "Super la nuboj" de Andrea Ottrok el Hungario (dua premio)


  PERANTOJ DE LA ONDO DE ESPERANTO

  AŢSTRIO: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, AT-3400 Klosterneuburg

  AŢSTRALIO: Libroservo de AEA, Esperanto-domo, 143 Lawson St., Redfern N.S.W. 2016

  BELGIO: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
  Rete: fel@mail.agoranet.be

  BRAZILO: Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 03625, Brasilia, DF 70084-970

  BRITIO: Peul Hewitt, 26 Highfield Road, North Thoresby, Grimsby, DN36 5RT
  Rete: paul@esperanto.freeserve.co.uk

  BULGARIO: Ljubomir TrifonŠovski, pk 26, BG-3000 Vraca
  Rete: ljubcho@bitex.com

  ĂEŽIO: Vladislav Hasala, A.Dvorßka 1, CZ-696 62 Strßznice
  Rete: vlada_hasala@iol.cz

  DANLANDO: Frederik Eriksen, Finsensgade 10, DK-4800, Nykoping F.
  Rete: frederikeriksen@post.cybercity.dk

  ESTONIO: Virve Ernits, Mahla 65-1, EE-11215, Tallinn

  FINNLANDO: Heta Kesńlń, Kalamiehenkuja 3 D 32, FI-04300

  FRANCIO: Unui°o Franca por Esperanto, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris

  GERMANIO: Esperanto-Centro, Rheinstr. 9, DE-12159 Berlin
                        Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Strasse 9, DE-55129 Mainz
                        Manfred FŘhrer, Am Stadtpfad 11, DE-65760 Eschborn

  HISPANIO: Juan AzcuÚnaga Vierna, Gen. Dßvila, 127, por 7, 2 iz., ES-39007 Santander
                      Luis Serrano PÚrez, Font Nova 32, ES-08202
  Rete: luis_serrano@mixmail.com

  HUNGARIO: Hungaria Esperanto-Asocio, pf 193, HU-1368 Budapest

  IRLANDO: Joy Davies, 9 Templeogue Wood, Dublin 6W

  ISRAELO: Aleksandr Miki■ev, 20/1 Hameleh-Amacja-str. IL-77484 A■dod
  Rete: mikisal@math.tau.ac.il

  ITALIO: Itala Esperanto-Federacio, Via Viloresi 38, IT-20143 Milano
                Vi■nja BrankoviŠ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste
  Rete: orbispictus@iol.it

  JAPANIO: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3, T˘ky˘-to 162-0042
  Rete: jei@mre.biglobe.ne.jp

  KANADO: Kanada Esperanto-Asocio, P.O.Box 2159, Sidney, BC, Canada V8L 3S6

  KATALUNIO: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell, Katalunio

  KOREIO: KEA. Kang Byeon Han Shin Core B/D No 1601 Mapo-Dong 350 Mapo-ku, Seoul
  Rete: keast@soback.kornet21.net

  LITOVIO: Litova Esperanto-Asocio, p.k 167, LT-3000 Kaunas-C

  NEDERLANDO: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
  Rete: uea@inter.nl.net

  NORVEGIO: Esperantoforlaget A.S., Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo
  Rete: esp.oslo@sn.no

  POLLANDO: Maciej Wnuk, Skrytka 105, ul. Broniewskego 77-137, PL-01-865 Warszawa
  Rete: nepo@eletkron.pl
                        Pola Esperanto-Asocio, p.k. 21, PL-44-101 Gliwice
  Reto: staman@ka.onet.pl

  PORTUGALIO: Portugala Esperanto-Asocio, Rua JoŃo Couto, 6, R/C-A, PT-1500 Lisboa

  RUSLANDO: Galina Romanovna Goreckaja, RU-620077 Jekaterinburg-77, p.k. 67
  Rete: sezonoj@mail.ru

  SLOVAKIO: Milan Zvara, PopradskÚ Nab. 33, SK-058 01 Poprad

  SVEDIO: SEF, Lisbet AndrÚasson, S÷dra R÷rum pl 455, SE-24294 H÷rby

  SVISLANDO: Christoph Scheidegger, Im Schleedorn 6, CH-4224 Nenzlingen

  USONO: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530
  Rete: elna@esperanto-usa.org


  LA ONDO DE ESPERANTO

  SENDEPENDA INTERNACIA REVUO.
  2000. N-ro 8-9 (70-71)
  Aperas Šiumonate
  Fondita en 1909 de Aleksandr SaÂarov
  Refondita en 1991
  Eldonas kaj administras: Halina Gorecka
  Redaktas: Aleksander Kor╝enkov
  Konstantaj kunlaborantoj: Maria Ba╝enova, Boris Kondratjev, Viktor Kulakov, Tatjana Kulakova, Valentin Melnikov, Sergio Pokrovskij, Wolfgang Kirschstein
  Adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando
  Telefono: (3432) 281711
  Telefakso: (3432) 775252 Esperanto 281711
  Elektronika adreso: sezonoj@mail.ru
  Hejmpa°o: http:/www.sezonoj.itgo.com
  Abontarifo por 2000:
      -- Internacia tarifo: 24 eřroj ař 24 usonaj dolaroj
      -- Orienteřropa tarifo: 15 usonaj dolaroj
      -- Ruslanda tarifo: 135 ruslandaj rubloj
      -- Aerpo■ta aldono: 4 eřroj ař usonaj dolaroj
  Konto Še UEA: avko-u
  Recenzoj. Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro, kasedo, disko k. a. al la redakcia adreso.
  Eldonkvanto: 990 ekzempleroj
  Elektronika eldono: Abonebla Še nia elektronika adreso kontrař 10 usonaj dolaroj
  Anonctarifo:
      -- Plena pa°o: 100 EUR (1000 rub.)
      -- Duona pa°o: 60 EUR (600 rub.)
      -- Kvarona pa°o: 35 EUR (350 rub.)
      -- Okona pa°o: 20 EUR (200 rub.)
      -- Malpligrandaj: 0.50 EUR ař 5 rubloj por 1 cm▓
      -- Kovrilpa°a anonco, kun aldono de plia koloro, kostas duoble.
  Triona rabato por ripeto en la sekva numero.
  Donacoj. La donacoj estas danke akceptataj Še la redakcia adreso (ruslandaj rubloj) ař Še nia konto avko-u Še UEA (devizoj).
  Oni povas represi kaj traduki materialojn el La Ondo de Esperanto nur kun indiko de la fonto.
  (c) La Ondo de Esperanto, 2000.
  Subtitolo