100 eminentaj esperantistoj

Antaŭ du jaroj La Ondo (2000: 3) informis pri la enketo de LF-koop pri la cent plej eminentaj esperantistoj, kun la celo aperigi libron. La listo estas fine kompilita de Ljubomir Trifonĉovski, kiu atendas rimarkojn, korektojn, kritikojn.


A

Eŭgeno Aisberg: Pioniro de radio kaj televido, kies popularscienca verko originale en esperanto konis grandan sukceson en multaj lingvoj.
Paul Ariste: Plej eminenta glotologo, interalie ciganologo (tial nomita la blanka cigano).
William Auld: La plej granda el niaj vivantaj poetoj.


B

Julio Baghy: La “paĉjo” de la esperantistaro.
Bakin (Ba Jin): Plej eminenta ĉina esperantisto, prezidanto de la ĉina PEN.
Arthur Baur: Plej eminenta alemana esperantisto.
Louis de Beaufront: La numero 2 post Zamenhof, ĝis la Delegacia skandalo.
Kazimierz Bein (Kabe): “Patro” de la E-prozo.
Belka Beleva: La ĉefa reprezentantino de la plej longdaŭra E-teatro.
Vilmos Bleier: Nia ĉefa eldonisto en la intermilita periodo.
Emile Boirac: La unua prezidanto de la Lingva Komitato (Akademio).
Marjorie Boulton: Nia plej eminenta verkistino.
Carlo Bourlet: Ĉefpioniro de la franca periodo.
Pierre Bovet: Nia plej granda pedagogo.
Montagu Christie Butler: Brita pioniro, interalie la unua efektiva denaskisto.


C

Tazio Carlevaro: Plej eminenta svisa esperantisto.
Théophile Cart: Konservativa protagonisto de nia lingva evoluo.
Clelia Conterno Guglielminetti: Unu el niaj plej gravaj intelektulinoj.
Jan N. Baudouin de Courteney: Pola lingvisto, eminenta fakulo ankaŭ pri nia lingvo.
Endre Cseh / Andreo Ĉe: Nia plej granda metodikisto.


D

Veselin Damjanov: Nia plej talenta operkantisto.
Onisaburo Deguĉi: Gvidanto de Oomoto, eble la plej grava por ĝia esperantigo.
Fernando de Diego: Eminenta hispanlingva esperantisto.
Johannes Dietterle: Plej eminenta germana esperantologo.
Hilda Dresen: Unu el niaj gravaj verkistinoj.
Ernest Drezen: Nia plej grava intelektulo en Sovetunio kaj eble en la laborista movado entute.


E

Stellan Engholm: Nia plej eminenta skandinavia kaj proleta verkisto.
Vasilij Eroŝenko: Eminenta poeto kaj prozisto.


F

Jean Forge: Reĝisoro, verkisto, multflanka aktivulo por nia kulturo.
Auguste Forel: Eminenta entomologo.
Srdjan Flego: Protagonisto de nia teatro.
Alfred Fried: Nobel-laŭreato pri paco.


G

Bernard Golden: Nia plej grava intelektulo el nigrarasa deveno.
Antoni Grabowski: “Patro” de la Esperanto-poezio.
Emile Grosjean-Maupin: Nia plej eminenta leksikografo antaŭ Waringhien.


Ĝ

Stojan Ĝuĝev: Eminenta muzikologo.


H

Marie Hankel: Unua reĝino de la Floraj Ludoj, tre influa en nia literaturo ĝis la unua mondmilito.
Ralph Harry: Tre grava diplomato.
Hector Hodler: Kunfondinto de la junulara movado kaj UEA en Ĝenevo.


I

Julia Isbrücker: Plej eminenta nederlanda esperantistino.


J

Franz Jonas: Urbestro de Vieno kaj prezidento de Aŭstrio.
Rosa Junck: La modelo de E-elparolo.
Teo Jung: Fondinto de Heroldo de Esperanto.


K

Kálmán Kalocsay: Nia ĉefa verkisto antaŭ la dua mondmilito.
Frigyes Karinthy: Tre grava hungara literaturisto, prezidis Hungarlandan E-Societon.
Dun Karm: Nacia poeto en Malto, debutis kiel E-lirikisto.
Ivan Krestanov: Nia ĉefa pioniro en Bulgario.


L

Valdemar Langlet: La plej grava esperantisto en Skandinavio. La unua granda E-vojaĝanto, unua E-edzo, savinto de judoj kaj aliaj persekutatoj dum la dua mondmilito.
Eŭgeno Lanti: Fondinto de SAT, ĉefa ideologo de la laborista movado.
Ivo Lapenna: La plej grava gvidanto de UEA post Hodler kaj Privat.
Laŭlum: Eble la plej reprezenta en la redakcio de El Popola Ĉinio.
Tyyne Leivo-Larsson: Ambasadoro kaj ministro, eble la unua virino kiu sidis en ŝtata respublika registaro.
František Valdomir Lorenz: Iniciatinto de spiritismo.


M

Perla Martinelli: Ĉefredaktoro de Literatura Foiro kaj ĝenerala sekretario de la Akademio de Esperanto.
Miyamoto Masao: Nia plej eminenta verkisto en Azio.
Max Josef Metzger: Sacerdoto, martiro de pacifismo kaj esperantismo en la Tria Regno.
Bruno Migliorini: Plej eminenta leksikologo, prezidanto de la Akademio de la itala lingvo.
Eŭgeno Mihalski: Nia plej valora lirikisto antaŭ William Auld.
Carlo Minnaja: Plej eminenta itala esperantisto, interalie leksikografo.


N

Paul Neergaard: Eminenta botanikisto, plej eminenta dana esperantisto.
István Nemere: Nia plej populara profesia verkisto, interalie iniciatinto de la nuntempa denaskismo.


P

Mario Pei: Grava lingvisto en Usono.
Andrzej Pettyn: Nia plej fama radioredaktoro.
Aleksandr Postnikov: Plej eminenta pioniro en la cara Ruslando.
Claude Piron: Plej eminenta E-intelektulo en franclingva Svislando, post Hodler kaj Privat.
Edmond Privat: La “ambasadoro” de Esperanto, kunfondinto de la junulara movado kaj de UEA.
Frederic Pujulà i Vallès: Plej eminenta esperantisto el kataluna deveno.


R

Juan Régulo Pérez: Plej grava eldonisto post Bleier.
Reto Rossetti: Ŝekspirologo, eminenta stilisto kaj intelektulo.


S

M. H. Saheb Zamani: Plej eminenta irana esperantisto.
Mihály Sárossy: Nia plej fama kanzonisto, apud Raymond Schwartz.
Raymond Schwartz: Fama kanzonisto, kabaretisto kaj humuristo.
Manuel de Seabra: Plej eminenta portugala esperantisto.
Tibor Sekelj: Plej eminenta jugoslavia esperantisto.
Reinhard Selten: Nobel-laŭreato pri ekonomiko.
Vilho Setälä: Plej eminenta finna esperantisto.
Joseph Scherer: La plej fama E-vojaĝinto post Langlet, enkondukis nian lingvon en famajn usonajn filmojn.
Ada Sikorska: Dum kvar jardekoj la ĉefredaktoro de Heroldo de Esperanto.
Giorgio Silfer: Kunfondinto de Literatura Foiro, interalie agnoskigis esperanton ĉe PEN.
Tivadar Soros: Financinto de Literatura Mondo, patro de George Soros.
Hugo Steiner: Fondinto de Internacia E-Muzeo en Vieno.
Carl Støp-Bowitz: Grava zoologo, plej eminenta norvega esperantisto.
Sándor Szathmári: Eble nia plej interesa proza verkisto.
István Szerdahelyi: Tre valora metodikisto, gvidis la unuan oficialan universitatan E-fakon.
Ferenc Szilágyi: Ĉefredaktoro de Norda Prismo, grava transnacia intelektulo.


Ŝ

Ivan Ŝirjaev: Eminenta prozisto, iniciatinto de Enciklopedio de Esperanto.
Ivan Ŝiŝmanov: Verkisto, sciencisto, prezidanto de la Bulgara PEN.
Spomenka Štimec: Plej rimarkinda intelektulino en la Sekelj-medio.


T

Lev Nikolajeviĉ Tolstoj: Verkisto kaj filozofo.
Humphrey Tonkin: La plej grava UEA-gvidanto post Ivo Lapenna.
Wilhelm Trompeter: Savinto de [La] Esperantisto.


V

ges-roj van Veenendaal: Iniciatintoj de Tutmonda Junulara Organizo (poste TEJO).
Verda Majo: Verkistino en fora Oriento.
Jules Verne: Patro de la sciencfikcio.


W

Gaston Waringhien: La persono kiu plej influis la E-leksikon post Zamenhof.
Eugen Wüster: Plej eminenta leksikologo.


Z

Jeanne Zabilon d'her-Ranfaing: Nia “Bonfaranta Feino”.
Lazaro Ludoviko Zamenhof: Iniciatinto de Esperanto.
Lidja Zamenhof: Plej interesa ido de la Majstro.
Walter Żelazny: La unua Civita Konsulo.

La Ondo de Esperanto. 2002. № 4,5,7 (90,91,93)


Historio de Esperanto