Ĉi tiu paĝo estas en Unikodo (UTF-8).

Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2003

1863. (Antaŭ 140 jaroj) Naskiĝis Emile Grosjean-Maupin kaj Nikolaj Borovko.

Jean Borel1868. (Antaŭ 135 jaroj) Naskiĝis Jean Borel, Pál Lengyel, Felikso Zamenhof (FeZ) kaj Louis Couturat.

1878. (Antaŭ 125 jaroj) L.Zamenhof prezentis la projekton de Lingwe uniwersala. Naskiĝis Hugo Steiner.

1888. (Antaŭ 115 jaroj) Volapukista klubo en Nurenbergo konvertiĝis al Esperanto (la unua Esperanto-klubo en la mondo). Aperis La neĝa blovado (Puŝkin) de Antoni Grabowski.

1893. (Antaŭ 110 jaroj) Fondiĝis Internacia Ligo Esperantista. Aperis la unua poezia Esperanto-antologio La liro de la esperantistoj.

1898. (Antaŭ 105 jaroj) Fondiĝis en Francio Societo por la Propagando de Esperanto — la unua landa Esperanto-Asocio. Naskiĝis Eugen Wüster.

Fundamenta Krestomatio1903. (Antaŭ 100 jaroj) Fondiĝis Londona Esperanto-Klubo. Aperis Fundamenta Krestomatio. Ekaperis Espero Katolika. Naskiĝis Károly Bodó, Jan Fethke (Jean Forge), Aleksandr Logvin. Planlingvo Latino sine flexione.

1908. (Antaŭ 95 jaroj) Fondiĝis UEA, Ruslanda Esperantista Ligo, Dana Esperanto-Asocio, Akademio de Esperanto kaj TEVA. Ekaperis Franca Esperantisto. Vestnik Znanija ĉiumonate havis Esperantan suplementon Espero. Naskiĝis Henri Vatré (Baupierre). Mortis Henri Vallienne.

1913. (Antaŭ 90 jaroj) Deklaracio pri Homaranismo de Zamenhof. Ekaperis La Espero kaj l'esperanto. Unua poŝta stampo en Esperanto (UK-9 en Berno). Naskiĝis Miyamoto Masao, Johannes Palu, Nikolaj Rytjkov, Carl Støp-Bowitz. Mortis Carlo Bourlet.

1918. (Antaŭ 85 jaroj) Fondiĝis Aŭstralia Esperanto-Asocio.

1923. (Antaŭ 80 jaroj) Moskva Radio uzis Esperanton. Naskiĝis André Albault kaj Laŭlum.

1928. (Antaŭ 75 jaroj) Aperis La tajdo de Nikolao Hohlov kaj Sur sanga tero de Julio Baghy. Naskiĝis Magomet Isajev kaj Georges Lagrange. Planlingvo Novial.

La Pirato1933. (Antaŭ 70 jaroj) Fondiĝis Internacio de Socialistaj Esperantistoj. Interkonsento de Kolonjo. Aperis Enciklopedio de Esperanto (1a vol.), Metropoliteno de Vladimir Varankin, Hungara antologio, Esperanta traduko de Infero de Dante. Ekaperis La Pirato. Naskiĝis Tyburcjusz Tyblewski kaj Michel Duc Goninaz. Mortis Ivan Ŝirjajev. Eŭgeno Lanti foriris el la gvidantaro de SAT.

1938. (Antaŭ 65 jaroj) Fondiĝis TJO (TEJO) en la unua IJK. Pafekzekuto de Vladimir Varankin, Nikolaj Nekrasov kaj aliaj aktivuloj de SEU.

1943. (Antaŭ 60 jaroj) Naskiĝis Ulrich Lins.

1948. (Antaŭ 55 jaroj) Fondiĝis TEĴA. Aperis Leteroj de Zamenhof.

1953. (Antaŭ 50 jaroj) Fondiĝis MEM. Aperis Historio de SAT. Ekaperis Paco. Naskiĝis Ilona Koutny kaj Probal Daŝgupto. Mortis Nikolaj Hohlov.

1958. (Antaŭ 45 jaroj) Fondiĝis EŜLI, Kanada Esperanto-Asocio, Bulgara Esperanto-Teatro. Aperis Vojaĝo al Kazohinio de Sándor Szathmári kaj Esperanta antologio.

1963. (Antaŭ 40 jaroj) 2a internacia arta festivalo (Sofio). Ekaperis Kontakto.

1968. (Antaŭ 35 jaroj) 1a Pupteatra Internacia festivalo en Zagrebo. 1a Ekumena Esperanto-Kongreso en Limburg. Fondiĝis Instituto Hodler '68.

1973. (Antaŭ 30 jaroj) Ekaperis Juna amiko. Mortis Nikolaj Rytjkov kaj Raymond Schwartz.

1978. (Antaŭ 25 jaroj) Aperis Enkonduko al literatura kritiko de Giorgio Silfer. Mortis Laojos Tárkony (Totsche).

1983. (Antaŭ 20 jaroj) Aperis Kaj ceter' — nur literaturo de Gaston Waringhien. En Jekaterinburg okazis literatura semajnfino, altlerneja planlingvistika konferenco kaj kultura forumo. Fondiĝis EVA kaj E.R. Kulturo. Ekaperis Esperanto aktuell kaj TEJO-Tutmonde.

Nikolai Lozgachev1988. (Antaŭ 15 jaroj) Fondiĝis Urala Esperantista Societo kaj Esperanto-Asocioj en Estonio, Latvio kaj Litovio. Aperis La danĝera lingvo de Ulrich Lins. Stariĝis FAME-fondaĵo. Mortis Nikolaj Danovskij kaj Tibor Sekelj.

1993. (Antaŭ 10 jaroj) Esperanta PEN-Centro aliĝis al Internacia PEN-Klubo. Aperis Poemo de Utnoa de Abel Montagut, Ibere libere kaj Esperanta traduko de Krimo kaj puno de Dostojevskij. Mortis Juan Régulo Perez, Johannes Palu kaj Antonina Apollo.

1998. (Antaŭ 5 jaroj) La unua Strategia Forumo de la Esperanto-Komunumo (Montpeliero). Lanĉo de la Pakto por la Esperanta Civito. Unuafoja elekto de la Esperantisto de la Jaro (William Auld). Mortis Nikolai Lozgaĉev.

La Ondo de Esperanto. 2003. № 1 (99).


Al la indekso pri la historio