Ĉi tiu paĝo estas en Unikodo (UTF-8).

Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2005

1855 (Antaŭ 150 jaroj) Naskiĝis Louis de Beaufront, Théophile Cart.

1860 (Antaŭ 145 jaroj) Naskiĝis barono Menu de Ménil (la komponinto de la muziko por La Espero).

1865 (Antaŭ 140 jaroj) Naskiĝis Leo Belmont, Aleksandr Saĥarov.

1880 (Antaŭ 125 jaroj) Naskiĝis Gabriel Chavet, Aleksandr Postnikov.

1890 (Antaŭ 115 jaroj) Naskiĝis Vasilij Jeroŝenko. Forpasis Leopold Einstein.

1895 (Antaŭ 110 jaroj) Naskiĝis Andreo Cseh, Grigorij Demidjuk, Ferenc Szilágyi. Ekaperis Lingvo Internacia. Ĉesis aperi La Esperantisto.

1900 (Antaŭ 105 jaroj) Naskiĝis Nikolaj Nekrasov. Fondiĝis la Delegacio por alpreno de Lingvo Internacia. Aperis Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia de Zamenhof.

1905 (Antaŭ 100 jaroj) Naskiĝis Frans van Dooren (Dorno), Isaj Dratwer, Henrik Seppik. La unua Universala Kongreso (Boulogne-sur-Mer). Akcepto de la Deklaracio pri esperantismo. Elekto de la Lingva Komitato. Ekaperis La Brita Esperantisto, Esperanto, Ruslanda Esperantisto.
La unua UK en Bulonjo-che-Maro
1910 (Antaŭ 95 jaroj) Naskiĝis Nikolajs Ķurzēns. Fondiĝis Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. La unua kongreso de UEA (Augsburg). La unua Ruslanda Kongreso Esperantista (Sankt-Peterburgo).

1915 (Antaŭ 90 jaroj) Naskiĝis Clelia Conterno-Guglielminetti, Poul Thorsen. La plej malgranda UK (163 partoprenantoj en San Francisco).

1920 (Antaŭ 85 jaroj) Naskiĝis Karolo Piĉ, Eli Urbanová. Ekaperis Esperanto triumfonta (nun Heroldo de Esperanto) kaj Esperanta Finnlando. Aperis Vivo de Zamenhof (E.Privat). Forpasis Hector Hodler.

1925. Antaŭ (8 jaroj0) Naskiĝis Louis Beaucaire, Bernard Golden. Rekorda individua membraro de UEA (9424 membroj). La unua poŝtmarko en Esperanto. Akcepto de Esperanto en telegrafio. Pafekzekuto de Aleksandr Postnikov.

1930 (Antaŭ 75 jaroj) Naskiĝis André Cherpillod, Edwin de Kock, Baldur Ragnarsson, Reinhard Selten. Forpasis Hippolyte Sébert. Aperis Plena vortaro de Esperanto (E.Grosjean- Maupin). Fondiĝis EKRELO kaj Internacia Cseh-Instituto de Esperanto (nun: IEI). Skismo en SAT.

1935 (Antaŭ 70 jaroj) Aperis Plena Gramatiko de Esperanto. Forpasis Louis de Beaufront, Gaston Moch.

1940 (Antaŭ 65 jaroj) Naskiĝis Ĵak Le Puil.

1945 (Antaŭ 60 jaroj) Naskiĝis Vilmos Benczik, Tazio Carlevaro, Reinhard Haupenthal.

1950 (Antaŭ 55 jaroj) Komenciĝis Belartaj Konkursoj de UEA. Fondiĝis Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj. Aperis Retoriko (I.Lapenna). Ekaperis El Popola Ĉinio. Forpasis Cezaro Rossetti.

1955 (Antaŭ 50 jaroj) La sidejo de UEA translokiĝis al Roterdamo. Ekaperis Norda Prismo kaj La Nica Literatura Revuo.

1960 (Antaŭ 45 jaroj) Fondiĝis Hungaria Esperanto-Asocio. Forpasis Giorgio Canuto, Stellan Engholm.

1965 (Antaŭ 40 jaroj) La unua UK en Azio (Tokio). Ekaperis Der Esperantist.

1970 (Antaŭ 35 jaroj) Fondiĝis Monda Turismo. Aperis PIV. Ekaperis Literatura Foiro kaj Internacia Pedagogia Revuo. La aŭstria prezidento Franz Jonas faris Esperanto-paroladon en UK-55 (Vieno). Forpasis Ernfrid Malmgren.

1975 (Antaŭ 30 jaroj) Aperis Neologisme (Lorjak) kaj Hamburgo en retrospektivo (I.Lapenna).

1980 (Antaŭ 25 jaroj) Manifesto de Raumo. Fondiĝis LF-koop. Ekaperis Fonto k Monato. Aperis Plena Analiza Gramatiko de Esperanto.

1985 (Antaŭ 20 jaroj) UNESCO akceptis rezolucion pri Esperanto. Fondiĝis Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo.

1990 (Antaŭ 15 jaroj) La 1a Afrika Esperanto-Kongreso (Togolando). Fondiĝis Esperanto-Asocio de Rumanio. Ekaperis Rok-Gazet'. Fidel Castro nomis sin “soldato de Esperanto”. Forpasis Neil Salvesen, Paul Ariste, Armand Su.

1995 (Antaŭ 10 jaroj) Aperis Mazi en Gondolando kaj Komputika leksikono (S.Pokrovskij). Forpasis Karolo Piĉ, Edward Symoens, Jean Thierry.

2000 (Antaŭ 5 jaroj) La unua UK en la Proksima Oriento (Tel-Avivo). Ĉesis aperi El Popola Ĉinio. Pasporta Servo unuafoje listigis pli ol mil adresojn. Fondiĝis Astronomia Esperanto-Klubo. Forpasis Rüdiger Eichholz, Leopoldo Knoedt.

La Ondo de Esperanto. 2004. №12 (122)


Al la indekso pri la historio de Esperanto | Al la ĉefa enirpaĝo