Ĉi tiu dokumento uzas la signaron UTF-8.

Granda subteno en Litovio

Ĝenerala Direktoro de UEA Osmo Buller 24–28 sep vizitis Litovion por esplori eblecojn organizi la 89an Universalan Kongreson de Esperanto en Vilnius en 2004.
Jegorovas kaj Buller en la parlamentejo de Lirovio
Dum la vizito Litova Esperanto-Asocio (LEA) havis la celon ne nur diversflanke montri pozitivajn eblecojn por UK en Vilnius, sed ankaŭ fari tiel, ke la vizito de la plej altranga funkciulo de UEA donu impulson por la Esperanto-movado en Litovio, ke ĝi estu granda informprojekto pri Esperanto en Litovio.

Pro tio LEA tre zorge antaŭpreparis la viziton, planis tre multajn rendevuojn kun litovaj altranguloj, vaste informis pri tio litovajn amaskomunikilojn. Al ĉiuj litovaj eminentuloj, kun kiuj ni planis renkontigi s-ron Osmo Buller, LEA sendis leteron kun klarigoj pri la UK kaj la vizito kaj peto pri aŭdienco. Al la letero estis aldonitaj utilaj materialoj pri Esperanto, UEA kaj UK en la litova lingvo.

Poste mi kaj la parlamentano esperantisto Stasys Kružinauskas vizitis preskaŭ ĉiujn funkciulojn aŭ iliajn konsilantojn kaj traktis pli detale. Krom la vizitoj okazis multaj telefonaj kontaktoj kaj konsiliĝoj. (Nur la registaran palacon mi vizitis kvarfoje kaj traktis la aferojn kun diversaj registaraj oficistoj). Al ĉiu litova altrangulo ni listigis skribe kaj vorte demandojn, pri kiuj eventuale povus temi dum la vizito. Tiuj demandoj variis depende de koncerna persono kaj temis ne nur pri UK, sed ankaŭ pli vaste pri intensigo de E-movado en Litovio kaj kiel al tio povus kontribui koncerna instanco. Do jam antaŭ la vizito ni ricevis skribajn subtenojn al UK de ses diversaj litovaj instancoj.

Kaj pro la akurata anticipa preparo kaj pro la multjara serioza agado de esperantistoj en Litovio kaj pro modela agado de Osmo Buller dum la vizito ĉio pasis tre sukcese. Ni atingis ĉion, kion ni planis kaj antaŭvidis. En la preparlaboro tre multe helpis parlamentano Stasys Kružinauskas. Ankaŭ dum la vizito de Osmo Buller ni preskaŭ ĉiam ĉe ĉiuj altranguloj estis triope.

Entute, ni vizitis 19 litovajn eminentulojn:

Ĉi listo estas monda rekordo de ajnaj ĝis nun okazintaj tiaspecaj vojaĝoj de UEA-funkciuloj.

Krome, okazis du gazetaraj konferencoj — en la parlamentejo kaj en la novaĵagentejo BNS (Baltic News Service). Precipe sukcesa estis tiu en la parlamentejo. Speciala renkontiĝo okazis en la redakcio de nacia taggazeto Kauno diena en Kaunas. Okazis renkontiĝoj de Osmo Buller kun esperantistoj de Vilnius kaj de Kaunas.

Dum ĉiuj vizitoj estis ricevita apogo kaj subteno por UK en Litovio kaj por intensigo de litova E-movado.

Dum la vizito de Osmo Buller kaj renkontiĝoj kun litovaj gvidantoj temis pri enigo de la eventuala UK en Litovio en la programon de 1000-jariĝo de Litovio, pri eluzo de Esperanto kaj eventuala UK por disvastigo de scioj pri Litovio, pri informado por altiri pli multajn kongresanojn al Litovio, pri enigo de instruado de Esperanto en programojn de Litova televido kaj radio okaze de UK, pri enigo de disaŭdigoj en Esperanto en Litovan radion, pri elsendoj pri lingvaj problemoj, egalrajta kaj demokratia internacia komunikado en programoj de Litova televido kaj radio, pri organizo de sciencaj esploroj pri esperantologio kaj interlingvistiko en Litovia scienca akademio kaj Vilniusa universitato, pri organizo de scienca konferenco pri lingvaj problemoj okaze de eventuala UK en Litovio, pri plivastigo de E-instruado en Litovio en ĉiuj niveloj, pri eventuala pozicio de Litovio en internaciaj organizaĵoj pri lingvaj problemoj, unue en UNESCO kaj Eŭropa Unio k.s.

Pro spacomanko ne eblas mencii ĉiujn konkretajn interkonsentitajn aferojn kaj promesojn, sufiĉas diri, ke praktike ĉiuj niaj proponoj estis akceptitaj

Pri la vizito tre vaste informis litova gazetaro, radioj, televidoj, novaĵagentejoj. Sufiĉas diri, ke en ĉiutaga listo de gravaj eventoj en Litovio ambaŭ litoviaj novaĵagentejoj — ŝtata ELTA kaj privata BNS — ĉiutage estis menciata la vizito de Osmo Buller kun konkreta programo de renkontiĝoj en la koncerna tago. Krome, ELTA dissendis kvar ampleksajn informojn pri la vizito kaj Esperanto, ankaŭ BNS disvastigis kelkajn ampleksajn informojn. Multaj gazetoj informis pri la vizito jam dum la vizitosemajno, kelkaj aperis post la vizito. Osmo Buller estis intervjuita.

Mi kore dankas s-ron Osmo Buller, kiu tre digne, kompetente, solide, modele, perfekte kaj brile prezentis Esperanton ĉe multaj litovaj eminentuloj kaj heroece eltenis tiun maratonan intensan programon. La vizito lasis tre bonajn impresojn en Litovio. Restas nur atendi decidon de la Estraro de UEA pri UK en 2004.

Povilas Jegorovas
prezidanto de LEA

La Ondo de Esperanto. 2001. №11 (85) 


Al la indekso pri la historio