Titolo

SENDEPENDA ĂIUMONATA REVUO. 2000. No 11


Ăi tiu dokumento uzas la signaron ISO-8859-3 (Latina-3a)

Kovrilfoto: China Muro


ENHAVO

REDAKCIE

 • Al la legantoj
 • ĂEFARTIKOLO

 • Gvidlinioj por informado pri Esperanto
 • INFORMOJ: TRA LA MONDO

 • Subvencio de la Zagreba banko
 • Kongreshelpantoj kleri°as
 • IKU vokas prelegontojn
 • Internacia Infana Kongreseto
 • Miroslav Malovec. Konferenco de ĂEA
 • Mariana Evlogieva. 66a IKBE
 • Marija Belo■eviŠ. Jubilea pilgrimo
 • Wally Du Temple. NOREK-19 en Kaskadio
 • Akademiaj elektoj
 • Christer Kiselman. Pri la konsisto de la akademio
 • Perla Ari Martinelli. Problemoj en la estraro
 • Adolf Burkhardt. Kulturpremio de Aalen por Auld
 • Bruno Masala. OSIEK-Premio 2000
 • Andrzej Grzebowski. Pola ministro rekonis Esperanton
 • Ilona Koutny. Interlingvistika sesio
 • Pawel Janowczyk. Arkones 16-foje
 • Nina Jaskiewicz. Lerni komercon rete
 • Robert Kaminski. Malmulte konata ZEO
 • Ulrich Matthias. Esperanto kaj EJL
 • Anna Lßszay. Monatfino en TiŠino
 • Katalin Fetes-Toszegi. La Viena programo savita
 • RubÚn Sßnchez. Patagonia Renkonti°o
 • Sergej PaÂomov. Ăe rumanaj fervojistoj
 • Michel Bouchez. Epidemio de "voja°ito"
 • Joao Junior. Esperantistoj kunmanifestacias
 • Claus GŘnkel. Unu semajno da Motovun
 • Kurte
 • INFORMOJ: TRA RUSLANDO

 • Boris Kondratjev. Sukcesa defendo
 • Jekaterina Jevlampieva. Ůtata premio por esperantistoj
 • Pavel Volkov. Duafoja festivalo en Ivanovo
 • Vladimir Bespalov. Agrabla ceremonio en SoŠi
 • Andrej Grigorjevskij. Kurso por mirinfanoj
 • TRIBUNO

 • Birthe Lapenna. Pri Ivo Lapenna "sen mitoj"
 • Roland Rotsaert. Ău ni bezonas aleksteran strategion?
 • Marcel Hardy. Ău tio estas kredebla?
 • Mato Spekuljak. Fondi°is hilelista rondo
 • Gbeglo Koffi. Dankado al Zamenhof
 • BELETRO

 • Fjodor Dostojevskij. Iom pri la mensogado (Tradukis Aleksander Kor╝enkov)
 • Julian Modest. Mia filo
 • BIBLIOTEKO

 • Wolfgang Kirschstein. Tolstoj instigas ankorař hodiař
 • Giorgio Silfer. Kvar noveloj
 • Libroj
 • Gazetoj
 • Ricevitaj gazetoj
 • MOZAIKO

 • Tatjana Kulakova. Longa krucvortenigmo
 • Georgo Handzlik. Verdeskaj pensoj
 • DIVERSAČOJ

 • Leterkesto
 • Frazoj
 • Nekrologoj
 • Fotokonkurso 2000
 • Kalendaro
 • Perantoj de "La Ondo de Esperanto"
 • Kolofono

 • Vinjeto de Ma■a Ba╝enova


  Redakcie
  En majo El Popola Ăinio, festanta sian 50-jari°on (kaj 500-numeri°on), aperis kun aparte parada kovrilo, kiun jene komentis la redakcia kolofono:

  "La okulfrapaj verdaj steloj kaj malnovaj numeroj de EPĂ sur Ši kovrilpa°o montras la karakteron kaj iritan vojon de nia revuo, kaj la ru°a koloro feliŠosimbolanta en Ăinio prezentas nian esperon, ke EPĂ havu belan estontecon".

  Esperantujo festenis. Sed en la gratulÂoro ("Mi deziras ke EPĂ havu bonan festjaron kaj ke almenař aliaj 50 fruktodonaj jaroj plu atendu °in", -- mesa°is la prezidanto de UEA.) disonance sonis la titolo de la frontpa°a artikolo en la 8a numero de Heroldo de Esperanto: "El Popola Ăinio: ora jubileo kaj -- pereo?"

  Heroldo esprimis skeptikecon pri la perspektivo de la plueldonado de la plej luksa el la Esperantaj revuoj. Ke tiu skeptikeco estis bazita sur bona informiteco, pruvis la oktobra kajero de EPĂ, anoncinta ke la revuo ne plu eldoni°os kiel papera, sed dařrigos sian ekzistadon nur rete pro "manko de monrimedoj kaj konstanta malplii°o de la abonantoj".

  Ăi tiu decido respegulas la kreskantan pragmatismon en Ăinio -- iom-post-ioma malgravi°o de la ideologiaj motivoj kaj prioritati°o de la faktoroj ekonomiaj jam antař kelkaj jaroj faris anakronisma la vivtenadon de la revuo kun kelkdek-persona etato kaj redukti°anta abonantaro. La redakcio baraktis, sed la helpfonduso kaj pagitaj reklamoj nur prokrastis la finon.

  Tamen mirakloj okazas, kaj eble la kampanjo de leteroj al Šinaj ambasadoj pozitive efikos kaj por kelkaj jaroj savos en la nuna formo nian "fenestron al Ăinio". Tamen ni devas ne forgesi, ke °i estis fenestro al oficiala Ăinio. EPĂ, abunde ilustrita per feliŠe ridetantaj viza°oj, aperigis nur la oficialan vidpunkton pri la eventoj sur la placo Tjan'anmen kaj pri la Tibeta problemo. Ău vere ni senrezerve petu dařrigi la revuon, kiu prisilentis la persekutojn de la disidentoj?

  La malapero de EPĂ estas grava bato por Esperantujo. Jam pli frue Šesis Hungara Vivo, Paco, Scienca Mondo, La Espero el Koreio kaj aliaj revuoj, kiuj perdis ■tatajn subvenciojn ař/kaj privilegiojn. Sed lastatempe falas ankař la abonantaro de, ekzemple, Kontakto; kaj venas onidiroj pri problemoj en Monato. Draste falas la membraro de TEJO (nur 688 membroj fine de 1999) kaj SAT (nur 930). Ău ekreali°as la pesimisma profeta╝o de Tazio Carlevaro? Ař Šu ankař en Esperantujon venis rezervemo pri tradiciismo kaj membreco? Kvankam nia modesta revuo dum tri sinsekvaj jaroj havas stabilan kreskon de abonantoj, tiuj demandoj estas esence gravaj ankař por ni. Finfine, EPĂ, Monato, La Ondo bezonas ne leterojn al ambasadoj sed kotizojn kaj donacojn.

  Cetere, ne forgesu reaboni La Ondon por 2001. Kaj, se tio estas ebla, abonigu vian Šinan korespondanton, kiu ver- ■ajne ne plu povas °ui Šiumonatan revuon en Esperanto.


  GVIDLINIOJ POR INFORMADO PRI ESPERANTO

  Post pli ol unujara preparado ricevis sian finan formon Gvidlinioj por informado pri Esperanto. Laborgrupo de la Komitato de UEA diskutis pri °i unuafoje en la Berlina UK. En Tel-Avivo la Komitato aprobis la novan dokumenton, rajtigante estraranon pri informado, Kalle Kniivilń, zorgi pri °ia redakta finpoluro.

  Celoj

  Konsciigi la publikon pri la problemoj en la nuna internacia lingva ordo.

  Ăia informado pri Esperanto estas senperspektiva, se la celgrupo ne konscias pri la ekzisto de lingva neegaleco kaj la nedemokratieco de la nuna internacia lingva ordo. La unua celo de la informado devas sekve esti ke la °enerala publiko malkovru la fundamentan nedemokratiecon de komunika sistemo, kiu tutvive privilegias iujn sed postulas de aliaj jarojn da penoj por atingi tamen malperfektan lingvoscion. En la strebado estigi diskuton pri lingva egaleco kaj lingvaj rajtoj troveblas multaj potencialaj aliancanoj kun similaj celoj. Ekzistas multaj sciencaj verkoj pri la efikoj de lingva neegaleco je tutmonda, loka kaj individua niveloj. Indas, ke respondeculoj pri informado bone trastudu la temon. Por ■an°i la reala╝ojn necesas unue °isfunde ekkoni ilin.

  Konsciigi la publikon pri la ekzisto kaj funkciado de Esperanto.

  Esperanto estas unika fenomeno, kaj antař Šio necesas ke la esperantistoj mem plene konsciu pri tio. Ăiu esperantisto povas rakonti pri personaj spertoj kiuj ofte estas tute neimageblaj al eksteruloj. Konkretaj spertoj kaj veraj homoj el foraj landoj estas la plej konvinka rimedo por atentigi la publikon pri la ekzisto de tiu fenomeno. Gravas ja ke la informado ne estu tro abstrakta: imponi povas personaj riŠi°oj pere de Esperanto, emociaj kaj intelektaj. Informado pri Esperanto devas unuavice esti °uste informado, ne propagando. En informado Šefan rolon havu veraj informoj, ne sloganoj ("Lingvo de paco kaj amikeco", "Šies dua lingvo" ktp.). Ne Šiu volas lerni Esperanton, sed multo estas atingita, se oni sukcesas konsciigi pli vastan publikon pri tio ke Esperanto estas vera vivanta lingvo kun parolkomunumo kiu ampleksas la tutan mondon, lingvokomunumo en kiu Šiu ano povas senti sin plenrajta membro. Jam tio estas revelacio por la plej multaj homoj. Por efike informi pri la ekzisto kaj funkciado de Esperanto necesas ke la esperantistoj mem pli profunde konu la fenomenon Esperanto, kaj sekve pli kura°e argumentu kontrař eraraj prezentoj.

  Proponi Esperanton kiel solvon en konkretaj situacioj.

  Nur post kiam la unuaj du celoj estas almenař parte atingitaj, eblas serioze proponi uzon de Esperanto kiel solvon en iuj konkretaj situacioj. Necesas Šiam konscii ke Esperanto ne estas magia bastoneto, kiu per unu frapo povus forigi Šiujn problemojn de lingva neegaleco. Antař ol proponi Esperanton en konkreta situacio, necesas °isfunde pripensi, kiun precizan rolon Esperanto povus havi, kiaj estus la avanta°oj kaj malavanta°oj, kaj kiaj estos la argumentoj de la kontrařuloj. Sed en kazoj kie la avanta°oj estas klaraj kaj la kontrařargumentoj facile refuteblaj, oni kura°e faru sian proponon, ař se eble, simple ekuzu Esperanton.

  Kura°igi al lernado de Esperanto.

  Lerni Esperanton volos unuavice homoj kiuj konscias pri la problemoj en la nuntempa internacia lingva ordo ař sentas sin altirataj de la tutmonda egaleca lingvokomunumo de la Esperanto-parolantoj. Sekve la plej bona maniero varbi kursanojn estas konsciigi la publikon pri la ekzisto de lingva neegaleco kaj pri la ekzisto de tutmonda, egalece funkcianta lingvokomunumo, en kiu Šiuj bonvenas. Malmultaj deziros eklerni Esperanton nur pro tio ke °i estas relative facila lingvo. Ne la gramatikaj detaloj sed la fakto ke Šiu povas igi Esperanton sia propra lingvo, igas °in unika kaj lerninda.

  Rimedoj

  Je la nivelo de UEA

  Unuavicaj celgrupoj: Landaj Asocioj de UEA; internacie agantaj, influ-kapablaj organiza╝oj kaj individuoj kiuj jam interesi°as pri lingvaj rajtoj, organiza╝oj kaj medioj kie aktuali°as demandoj pri egaleca komunikado; la informita °enerala publiko tutmonde, sed aparte en landoj, kie ne ekzistas organizita Esperanto-movado.

  Taskoj: Gvidado de la informa agado je landa nivelo; kontaktoj kun internaciaj organiza╝oj kaj lařeble informado rekte al la monda publiko; °enerala informado en regionoj sen organizita movado.

  Por subteni la informan agadon je landa nivelo la Informa Fako de UEA strebu regule disponigi al la Landaj Asocioj gazetarajn komunikojn kaj pretajn modelajn artikolojn facile tradukeblajn kaj adapteblajn al lokaj cirkonstancoj. UEA ankař strebu disponigi en siaj Interretaj pa°oj koncizajn respondojn al oftaj demandoj pri Esperanto kaj kolekton de modelaj informiloj diverslingvaj.

  Ăe internaciaj organiza╝oj UEA unuavice flegu la rilatojn, informu pri la esperantista agado kiu konformas kun la celoj de la koncernaj organiza╝oj kaj tiel montru la utilon de pluaj kaj pliaj kontaktoj por ambař partioj. UEA ankař lařeble strebu konsciigi respondeculojn de la organiza╝oj pri la problemoj en la nuna internacia lingva ordo, sed tiuj strebadoj ne malutilu al la bonaj rilatoj kun la koncernaj organiza╝oj.

  UEA aktive serŠu kontakton kun medioj kie oni diskutas problemojn rilatajn al lingva egaleco kaj tutmonda komunikado, kaj senpasie informu pri la ekzisto kaj funkciado de Esperanto.

  Je la nivelo de landaj asocioj

  Unuavicaj celgrupoj: Lokaj grupoj kaj individuaj membroj de la Asocio; landnivele ař internacie agantaj, influ-kapablaj organiza╝oj kaj individuoj kiuj jam interesi°as pri lingvaj rajtoj; naciaj ař lokaj organiza╝oj kaj medioj kie aktuali°as demandoj pri egaleca komunikado; ╝urnalistoj de tutlandaj amaskomunikiloj kaj la °enerala informita publiko.

  Taskoj: La Šefa respondeco pri informa laboro ku■as Še la nacia nivelo. La landa asocio provizu la lokajn grupojn kaj la individuajn membrojn per aktuala kaj profesie produktita inform-materialo, starigu rebat-servon kiu rapide reagu al eraraj prezentoj de Esperanto en tutlandaj kaj lokaj amaskomunikiloj, kaj °i aktive kontaktu organiza╝ojn kaj individuojn kiuj povas interesi°i pri egaleca tutmonda komunikado.

  Je loka kaj individua nivelo

  Unuavicaj celgrupoj: Lokaj organiza╝oj kaj individuoj kiuj interesi°as pri lingvaj problemoj, ╝urnalistoj de lokaj amaskomunikiloj kaj la °enerala publiko.

  Taskoj: Informado pri konkretaj aran°oj, kontaktoj kun lokaj ╝urnalistoj. La individuaj esperantistoj mem estu pli forte konvinkitaj pri la valoro de la fenomeno Esperanto, kaj ili havu sufiŠajn sciojn por kura°e kaj konvinke argumenti kontrař eraraj prezentoj. Pli gravas la kvalito ol la kvanto de la informado.
   


  UK-86Renkonte al Zagrebo

  Subvencio de la Zagreba Banko

  La plej presti°a banko en Kroatio, la Zagreba Banko, subvencias Šiujare ses projektofakojn.

  La Ši-jaran subvencion en la fako Junularo gajnis Kroata E-Ligo por projekto pri partoprenigo de junaj esperantistoj en la 86a Universala Kongreso de Esperanto en Zagrebo. La projekto celas pagi partoprenkotizon de junaj aktivuloj el Kroatio, kiuj helpos en la realigo de UK.

  Inter 460 projektoj pri junularaj aran°oj en Kroatio la ju°komisiono taksis tiun de KEL la plej bona. Krom °i, la Zagreba Banko subvenciis ankař 46 aliajn projektojn. 27 sep. prezidanto de KEL, prof. Dalibor BrozoviŠ, akceptis la dokumentojn pri la subvencio dum solena ceremonio.

  Estas menciinde, ke en la fako Arto la printempan premion de la Zagreba Banko ricevis la teatra ensemblo Ponto de Vida Jerman por la prezento de la teatra╝o Poto en la Tel-Aviva UK. En la sama branŠo Romana RoziŠ, esperantistino-filmre°isorino, ricevis subtenon por sia filmo.


  Kongreshelpantoj kleri°as

  Kvindek membroj de Kroata E-Ligo entreprenas okaze de la Ago-tago 4-tagan kurson pri turismo. La kurson organizas 7-10 okt 2000 agentejo Generalturist, la Šefagentejo de UK-86. Pri diversaj aspektoj de la turisma fako prelegos pluraj profesoroj. La kurso fini°os per ekskurso al Varazdin, unu el la kongresaj ekskursceloj. Dum la ekskurso la kursanoj lernos pri praktiko de grupgvidado.

  29 okt okazos bu■aj ekzamenoj. La sukcesintoj ricevos diplomojn kiuj rajtigos labori en turisma fako en la nivelo de turismaj akompanantoj. La turisma kurso por esperantistoj-helpantoj de UK-86 estas senpaga, je la kosto de la turisma agentejo.

  Krome, ekde 13 okt okazos tri lingvaj kursoj en la Zagreba E-Societo Bude Borjan por kontribui al lingva perfekti°o de la helpantoj de UK-86.


  IKU vokas prelegontojn

  En la Zagreba UK okazos la 54a sesio de Internacia Kongresa Universitato, kie rajtas prelegi universitataj profesoroj ař personoj kun simila kvalifiko. Ili estas invitataj sendi siajn prelegproponojn al la sekretario de la UEA-komisiono pri IKU, prof. d-ro H.M. Maitzen (Endemanngasse 6-18/1/24, AT-1230 Wien, Ařstrio -- maitzen@astro.univie.ac.at) kun kopio al la Centra Oficejo de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando (uea@inter.nl.net).

  La propono enhavu prelegresumon (maksimume 200 vortoj) kaj biografion kun persona bibliografio. Necesas aldoni ankař tařgan foton por publikigo. La prelego lařeble (ne devige) rilatu al la kongresa temo, "Kulturo de dialogo -- dialogo inter kulturoj".

  La elektitaj prelegontoj ricevos modestan honorarion, sed ne repagon de kostoj. Ăiu prelegonto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia ali°o. Aparte bonvenaj estas junaj kvalifikitaj kandidatoj kaj tiuj kiuj antaře ne prelegis en IKU.

  Limdato por kandidati°i estas 15 jan 2001.

  GK UEA


  Internacia Infana Kongreseto

  La 34a Internacia Infana Kongreseto okazos en Zagrebo 21-28 jul 2001 samtempe kun la 86a Universala Kongreso.

  Se la antařa IIK estis de maro kaj na°oj, la sekva estos de arboj kaj grimpoj. La renovigita kongresejo situas sur montoflanko, Širkařata de arbaro, nekrutaj herbejoj kaj belaj promen-aleoj. Kaj tamen, la kongresejo Grad Mladih trovi°as ene de la urbaj limoj de Zagrebo, atingebla en 30 minutoj de la centro per urbaj trafikiloj.

  La diversgrandaj Šambroj estas en apartaj kabanoj, Šiu kun propraj necesejoj kaj du■ejoj. En la komplekso ne estos aliaj gastoj, do ni povos libere uzi la sportajn terenojn: por piedpilko, korbopilko, tabloteniso, minigolfo, gimnastiko ktp. Estas ludejo por etuloj. Se vi estos lacaj de ludado, atendos vin klasŠambroj en eta lernejo ař scenejo de intima teatro. Ni preparos laborgrupojn pri manlaboroj, desegnado, pupfarado, preparo de prezenta╝oj kaj kvizoj, pretigo de kongresa bulteno kaj simile. Ni promenos, kreos muzikon kaj aktoros.

  Kongresetanoj ekskursos unutage al urba besto°ardeno, al interesa teknika muzeo, ekspozicio pri elektraj malkovra╝oj kaj planetario. Dua tuttaga ekskurso portos la infanojn ekster Zagrebon, ver■ajne al mezepokaj kasteloj.

  La programo disvolvi°os sub prizorgo de profesie kvalifikitaj gvidantoj.

  Bonvenaj estas infanoj kapablaj kaj pretaj paroli Esperanton, inter 6- kaj 13-jaraj.

  Adreso: Bethlen G. u. 2, HU-2030 Erd, Hungario.

  Rete: stefan.macgill@galamb.net.

  Ruslandaj partoprenontoj petu ali°ilojn Še la redakcio de La Ondo.


  Konferenco de ĂEA

  En la sudmoravia urbo Znojmo (fama pro vino, kukumoj kaj antikva historio) okazis en mezlernejo la 7a konferenco de ĂeÂa E-Asocio (13-15 okt 2000) kun 86 reprezentantoj de E-kluboj. Antař la konferenco venis tri redaktoroj de gazetoj kaj televido por gazetara konferenco. La konferencanoj spektis video-filmon pri UK-85 en Tel-Avivo kaj plantis Esperanto-arbon en °ardeno de Domo de Infanaro kaj Junularo, kies direktorino salutis la konferencon, same kiel la vicurbestro. En la urba arkivo kaj en la lernejo estis instalitaj ekspozicietoj pri Esperanto, kiuj tie restos ankař post la konferenco.

  La konferenco traktis la faritan laboron dum la lasta jaro kaj planojn por la venonta jaro (maja IFEF-kongreso en Tßbor, jubilea E-tendaro en LanŠov k.s.). Okaze de la konferenco aperis novaj E-bildkartoj pri Znojmo kaj pri 100 jaroj de Esperanto en Brno festota en majo 2001.

  Miroslav Malovec


  66a IKBE

  5-12 ařg 2000 en Plovdiv (Bulgario) okazis la 66a Kongreso de Blindaj Esperantistoj (IKBE). Partoprenis 93 personoj el 14 landoj. Pri la kongresa temo "Komunikado sen limoj en la 21a jarcento" i.a. prelegis Spas Karafezov, prezidanto de la Centra Biblioteko de Blinduloj en Sofio, kaj Nadja Čukova. Okazis ekskursoj en historiaj partoj de Plovdiv kaj en pitoreska parto de montaro Rodopi (monaÂejo "BaŠkovski manastir"). Kunvenis sekcioj de LIBE -- redaktoroj de E-revuoj, komercistoj, ■akistoj, muzikistoj. Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) kunsidis dufoje. La sekva IKBE okazos en Zagrebo 14-21 jul 2001, kie oni celebros ankař la 50-jari°on de la ligo.

  Mariana Evlogieva


  Jubilea pilgrimo

  La 53an kongreson de IKUE (Internacia Katolika Unui°o Esperantista) en Rimini partoprenis 130 kongresanoj el 15 landoj.

  Dum la inařguro la partoprenantojn salutis la vicsekretario de la Pontifika Konsilio de la laikoj d-ro Guzman Carriquiry. (IKUE estas agnoskita °uste de tiu Pontifika Konsilio kiel la laika asocio.) Per lia Šeesto estis esprimita subteno kaj agnosko de la Sankta Se°o al IKUE. Dum sia E-lingva parolado li atentigis:

  Disvastigo de Esperanto estas en la servo de la frateco kaj interkompreni°o inter popoloj. Hodiař en la epoko de la globalizado tio tre gravas. Esperanto estas grava ankař por ke oni transigu la analfabetecon kaj nekompreni°on, kaj ke oni povu plenumi du ordonojn de Jesuo Kristo: "Ke Šiuj estu unu" kaj "Iru al la tuta mondo kaj anoncu la Evangelion.
  La diservon en la pre°ejo de Staj Johano kaj Pařlo en la kuncelebrado de deko da pastroj prezidis eks. mo■to Johano Locatelli, emerito kaj eksa episkopo de Rimini. La enkondukan prelegon pri konverti°o prezentis p. Lajos Kobor el Hungario. Krome, Šiutage oni meditis pri Sanktaj Sakramentoj.

  Ankař oni povis ařdi interesan prelegon per la lumbildoj pri la Sankta tuko de prof. Emmanuela Marinelli. Pri la sama temo en la gastiganta paroÂejo de Staj Johano kaj Pařlo okazis ekspozicio.

  La pilgrima parto de la kongreso inkluzivis tri itinerojn.

  La unua estis sur la spuroj de Sta Francisko. Oni vizitis Gubbion, Asizon kaj La Vernan. En la kapelo de frato Elia (en Asizo) la diservon prezidis p. Lajos Kobor kaj kuncelebris p. Einchkorn kaj p. Zielonka. Post la diservo oni vizitis la tombon kaj la bazilikon de Sta Francisko kaj la bazilikon de Maria de an°eloj. La pilgrima tago fini°is per la pre°o de la parto de vespro en la pre°ejo en La Verna.

  La dua pilgrimcelo estis la Maria sanktejo Loreto, kie la kongresanojn salutis Šefepiskopo Angelo Comastri. IKUE donacis al la Šefepiskopo E-lingvan Meslibron.

  Malgrař tre frua veki°o Šiuj tre °ojis pri la vizito al la celo de multaj kredantoj dum Ši jubilea jaro -- Romo. Dum la °enerala ařdienco sur la Placo de Sta Petro la kongresanojn salutis la Papo. La diservon oni celebris en unu el kvar Šefaj bazilikoj, tiu de Sta Pařlo ekster la muroj.

  Fino de la Kongreso okazis per la diservo en la Sanktejo de Sta Maria de la gracoj.

  Ni menciu, ke de antař nelonge la pre°ejo de Staj Johano kaj Pařlo kie la parohestro estas p. Magnani estas ornamita per plia E-lingva mozaiko: Ši-foje temas pri la jubilea simbolo.

  Okaze de Ši kongreso, estis eldonita esperantlingva video-bendo pri la Sankta tuko kaj E-lingva gvidilo de la Maria sanktejo Loreto.

  Marija Belo■eviŠ

  53a Kongreso de IKUE

  Sur la foto: IKUE-anoj rapidas al la Papa ařdienco sur la Placo de Sta Petro. Fronte videblas Serio Boscin, kasisto kun flageto, p. Duilio Magnani, honora prezidanto de IKUE, p. Lajos Kobor.


  NOREK-19 en Kaskadio

  La 19a Nord-okcidenta Regiona Esperanto-Konferenco (NOREK) okazis en Saanichton (Brita Kolumbio, Kanado) inter 29 sep kaj 1 okt 2000 kun kvardek esperantistoj.

  NOREK jam fari°is tradicia konferenco por la esperantistoj kiuj lo°as en geografia regiono konata kiel Kaskadio. Kaskadio ampleksas la okcidentajn partojn de Kanado kaj Usono lařlonge de la Pacifika marbordo kies arbaroj estas Šefe borealaj kaj kies riveroj fluas en la Pacifikan Oceanon.

  La temo de la konferenco "Esperanto, lingvo de la paco" havis traktadon en la prelego de Joe Gamble "Kiel kreskigi gefrataran mondkulturon".

  Sekvis diskuto kiu traktis aspektojn de kulturoj kiuj apartigas homojn, diferencigas ilin. La rolo de Esperanto kiel sema kulturo, kulturo de paco kiu semigas naciajn kulturojn per nacilingvaj tradukoj el la Esperanta kulturo estis konsiderata kiel bona direkto por plia evoluigo kaj kontribuo paca de Esperanta literaturo.

  Aliaj programeroj distris, informis, kaj amuzis la konferencanojn. Inter ili estis: nova leciono de videokurso Pasporto al la tuta mondo; du ekologiaj videofilmoj en Esperanta traduko La mondo de la Fantoma Urso kaj Marmoto; diapozitiva programo pri Stelaluna -- infana libro pri spertoj de vesperto inter birdoj, kies vivhistorio montris la valoron de amikeco malgrař ekzisto de malsamecoj; diapozitiva programo pri teceremonioj en Japanio; amuza skeŠo; raporto pri la Tel-Aviva UK; komuna kantado kun gitara muziko; bankedo; ekskursoj.

  Wally Du Temple


  Akademiaj elektoj

  Per Ši tiu anonco la estraro de la Akademio de Esperanto alvokas al prezento de kandidatoj por la venontaj elektoj de triono de la membraro.

  Ăi-jare estos elekteblaj 17 membroj.

  Por fari°i kandidato, esperantisto devas esti proponata de almenař kvin akademianoj, kiuj reprezentu almenař tri malsamajn naciajn lingvojn.

  La kandidato devas sendi al la Prezidanto de la Akademio, prefere per retpo■to, viv-protokolon, en kiu aperu personaj informoj (kompleta nomo, dato de naski°o, adresoj ordinara kaj reta, telefonnumeroj), instrurilataj (scienca kaj faka instruo ricevita, profesia kariero, scio de naciaj lingvoj) kaj priesperantaj (Esperanto-agado kaj tute aparte pri publikiga╝oj en kaj pri Esperanto). Krome, la kandidato deklaru sian akcepton de la kandidateco, sian fidelecon al la Fundamento de Esperanto kaj sian pretecon por la laboroj de la Akademio.

  La membroj de la Akademio estas elektataj de la Akademio mem per absoluta plimulto de la voŠdonantoj. En okazo de nombro-egaleco de voŠoj la Prezidanto havas decidan voŠon.

  Ăi tiuj reguloj ne apliki°as al akademianoj, kiuj finas nun sian periodon de aktiveco. Ili estas ařtomate rekandidatigataj se ili ne rifuzas tion. Ili validas por esperantistoj, kiuj ne estas nun membroj de la Akademio.

  La proponoj kaj Šiuj necesaj informoj kaj deklaroj devas atingi la prezidanton ař la sekretarion de la Akademio plej laste 30 nov 2000.

  Geraldo Mattos, Prezidanto
  Rua Dr. Joao Motter, 98,
  BR 81210-260 Curitiba PR, Brazilo
  mattos@super.com.br

  Renato Corsetti, Sekretario
  Colle Rasto IT-00036 Palestrina, Italujo
  corsetti@itelcad.it


  Pri la konsisto de la akademio

  La akademio konsistas el tri trionoj, kies membroj finas siajn mandatojn en 2001, 2004 respektive 2007. Ăiun trian jaron oni elektas 15 membrojn por mandata periodo de 9 jaroj.

  La membroj de la respektivaj trionoj estas:

  Unua triono, elirjaro 2001. Broadribb, Camacho, Cherpillod, Dasgupto, Golden, Kolker, Krause, Li, Minnaja, Moirand, Schubert, Tonkin, Wandel, Yamasaki (14; unu vaka loko post la demisio de de'Giorgi).

  Dua triono, elirjaro 2004. Ari-Martinelli, Balbin, Boulton, Duc Goninaz, Eichholz, Gotoo, Konisi, Lagrange, Mallia, Pokrovskiij, Rosbach, Wells, Xie (13; du vakaj lokoj post la mortoj de ěu°ev kaj Oljanov).

  Tria triono, elirjaro 2007. Berveling, Bormann, Corsetti, de Kock, Kiselman, Koutny, Kuznecov, Lindstedt, Lo Jacomo, Mattos, Maul, Moon, Pettyn, Ragnarsson, Ůtimec (15).

  La akademio nun konsistas el 42 membroj. Dum la elektojaro 2001 la akademio alelektos 17 membrojn, el kiuj 15 apartenos al la unua triono kun nova elirjaro 2010, kaj 2 apartenos al la dua triono kun elirjaro 2004.

  La nunaj membroj de la unua triono estos ařtomate kandidatoj por nova periodo krom se ili rifuzas.

  Unu membro jam anoncis ke li ne volas rekandidati°i. Tial estos loko por 4 novaj membroj, eŠ se Šiuj aliaj 13 estos reelektitaj.

  Christer Kiselman


  Problemoj en la estraro

  (HeKo) Michel Duc Goninaz, Šefrevizianto de PIV, demisiis de la estraro de Akademio de Esperanto, kie li okupis la postenon de unu el la du vicprezidantoj.

  Duc Goninaz motivis sian demision per la suba letero, datita 13 sep 2000, al Geraldo Mattos, prezidanto de AdE:

  Opiniante, ke la labormaniero de la Estraro de la Akademio estas nekorekteble malnormala kaj konstatinte, ke mi ne povas en tiu estraro plenumi la intencojn, deklaritajn Še mia elekti°o kiel vicprezidanto en 1998, mi deklaras, ke mi Šesis ofici kiel vicprezidanto kaj ke mi ne respondecas pri la decidoj lastatempe faritaj nome de la Estraro.
  Michel Duc Goninaz
  Duc Goninaz estis elektita al la estraro en junio 1998, samtempe kun Geraldo Mattos, kiu kondensis sian laborprogramon en unu frazo:
  Mia plej arda deziro estos harmoniiga laborado interne de nia Akademio, kiu devas esti unu sola animo en kvazař unu sola korpo.
  Perla Ari Martinelli


  Bill AuldKulturpremio de Aalen por Auld

  La Sepan Esperanto-Kulturpremion de Aalen, en solena matineo en la urba biblioteko, la FAME-fonda╝o por stimulado de internaciaj kompreniloj transdonis al William Auld, unu el la plej gravaj kreantoj de Esperanto-kulturo en nia epoko.

  Bedařrinde la san-stato ne permesis al la honorato persone fari la longan voja°on de Skotlando al Suda Germanujo. En lia nomo la premion (10 mil germanaj markoj), transprenis Michael Scherm, prezidanto de la germana ILEI-sekcio, kaj sprite dankis en la nomo de Auld, citante en Esperanto kaj en germana traduko el Retoriko de Ivo Lapenna.

  La lařdacion digne faris d-ro Werner Bormann, prezidanto de la FAME-fonda╝o, antařa prezidanto de la Akademio de Esperanto, kiu mem, simile al la premiito, okupis multajn poziciojn en la organizita Esperanto-movado, tiel montrante kombinon de intelekta laboro kaj tute konkretaj organizaj taskoj.

  En la germana lingvo, por la Šeestantaj reprezentantoj de la publika vivo -- urbo, gimnazio, distrikta banko kaj aliaj -- li skizis la diversajn facetojn de la verko de William Auld.

  El la posedo de la Germana E-Biblioteko, kies sidejo trovi°as en la sama domo kiel la urba biblioteko de Aalen, estis elmontritaj la plej gravaj el la libroj de la skota majstro -- poezio, tradukoj, instrua materialo, eseoj -- kaj la reprezentanto de la urbo montris sin impresita pri la vivo-verko ja ankorař ne finita de persono, kiun gravaj personoj el la monda kultura vivo trovis inda, pasintjare, esti kandidato por la literatura Nobel-premio, kio en si mem vekis grandan atenton ne nur en la skota gazetaro.

  La nobel-premion ricevis GŘnter Grass. Sed la esperantistoj fieras pri sia propra grava distingo, la FAME-kulturpremio, kaj ili fieras pri Bill Auld.

  Adolf Burkhardt


  OSIEK-Premio 2000

  En 2000 la OSIEK-anoj proponis 18 verka╝ojn premiindajn de 16 diversaj ařtoroj: Šiuj estis prezentitaj en la junia numero de La Gazeto. 21 jul en la Internacia E-Konferenco (Motovun, Kroatio) sekreta voŠdonado atribuis la premion al Trevor Steele pro originala verko Falantaj muroj.

  La premio de OSIEK (400 eřroj) rekompencas vivantan esperantiston pro publikigita verka╝o ne fikcia ař pro grava traduklaboro.

  Bruno Masala

  Recenzo de Viktor Kudrjavcev pri Falantaj muroj aperis La Ondo. 1998: 5.


  Pola ministro rekonis Esperanton

  24 ařg en la oficiala pola le°-╝urnalo aperis dekreto de la ministro pri nacia edukado, lař kies 4a paragrafo fin-diplomoj de la Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo de Monda Turismo en Bydgoszcz fari°as en Pollando oficialaj dokumentoj, lař kiuj turismaj ŠiŠeronoj kaj voja°gvidantoj rajtas labori en Esperanto. La dekreto estas la unua altranga ■tata le°o koncernanta Esperanton depost la ■an°o de la politika sistemo en Pollando antař dek jaroj, kaj danke al °i jam nun videblas pli da intereso lerni Esperanton, studi turismon kaj kulturon Še ISTK.

  Okaze de la Monda Tago de Turismo (27 sep) aperis pollingva katalogo de internaciaj voja°oj de Esperantotur -- Turisma Servo de Monda Turismo en 2001. La katalogo, eldonita en 10 mil ekzempleroj, enhavas pli ol 100 kolorajn fotojn kaj programojn de voja°oj de Esperantotur-MT al pli ol 130 landoj.

  22 sep -- 1 okt 2000 okazis en Bydgoszcz la 18a Pola Studadsesio de AIS San Marino kaj 26a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo, organizitaj de Monda Turismo kaj ties Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo -- klerigejo de AIS.

  Programon de la studadsesio konsistigis 13 diverstemaj kursoj gviditaj de profesoroj kaj docentoj de AIS kaj aktivuloj de Monda Turismo.

  23 sep okazis ekskurso al Torun, kie oni vizitis la Etnografian Muzeon kaj ařskultis prelegojn de Teresa Nemere pri popola arto kaj posttagmeze rigardis programojn de junularaj art-ensembloj Baby Jagi, Rytmix kaj Studio-"P". Sekvatage okazis ekskurso al Biskupin, dum kiu Feliks Malinowski konatigis la gastojn kun la etnografia regiono Paluki kaj Ada Witucka gvidis seminarion pri ceramiko, kaj 28 sep oni vizitis la grandan foiron Tour & Travel en Varsovio.

  La kulmina momento estis solena inařguro de la studjaro 2000/2001 de ISTK/AIS kaj internacia vespero en la Junulara Palaco en Bydgoszcz, organizita okaze de la Monda Tago de Turismo kaj samtempe la deka datreveno de la registri°o de Monda Turismo en Bydgoszcz (antaře en Bruselo). Dum tiu vespero prezenti°is art- kaj folklorensembloj el urbetoj kaj vila°oj de la Širkařa regiono kaj artisto el Sankt-Peterburgo.

  Andrzej Grzebowski


  Interlingvistika sesio

  25-29 sep 2000 okazis sesio de la Interlingvistikaj Studoj en la Universitato Adam Mickiewicz (Poznan, Pollando). Kvin novaj studemuloj (unu brito, unu belgo kaj tri poloj) ali°is al la grupo. Kursoj pri esperanta literaturo (Lidia Ligeza), komunikado (d-ino Ilona Koutny), fonetiko (d-ino Ilona Koutny) kaj kulturo (d-ro Zbigniew Galor) konsistigis la programon.

  Zofia Banet-Fornalowa prezentis la Esperantan teatran arton kaj Judita Schiller la filmarton.

  La sesion kompletigis la kultura programo de Arkones semajnfine (vidu la sekvan artikolon).

  Ilona Koutny


  Arkones 16-foje

  Pli ol 150 personoj el 9 landoj, kiuj renkonti°is Ši-jare inter 29 sep kaj 1 okt en Poznan, povis °ui vere buntan programon de la 16aj artaj konfrontoj en Esperanto Arkones.

  En °i trovi°is 5 spektakloj:

  Pri Familio Zamenhof prelegis Zofia Banet-Fornalowa, ařtorino de ╝us aperinta libro sub la sama titolo. Judita Schiller prelegis pri E-filmarto kaj prezentis plurajn E-filmojn. Prelegis ankař Lech Kosieniak (Esperanto en monoteismaj religioj), Jaroslaw Parzyszek (Ău Bjalistoko bezonas Esperanton?), Zbigniew Kornicki (Funkciado de Internacia Lingvo: eřropa kulturo -- elektitaj aspektoj), Teresa Nemere (Esperanto kaj muziko du internaciaj lingvoj), Zofia Banet-Fornalowa (Jakobo Ůapiro surfone de bjalistoka E-movado), Agnieszka Drelich kaj Krzysztof Magdziak (Bona Espero).

  Dume okazis la 18a Pola Studsesio de la Akademio Internacia de la Sciencoj (San Marino) kun la kursoj: "Interkultura komunikado" de Ilona Koutny kaj "Enkonduko en sociologion de kulturo" de Zbigniew Galor.

  Okazis ankař ařkcio de E-libroj kaj diskutrondo "Ău Esperanto estas bezonata?", kiujn gvidis Tadeusz Chrobak. Prezenti°is la verkistoj Tomasz Chmielik kaj Lidia Ligeza. Por ni kantis la koruso Sub la verda stelo (Tychy), Jerzy Walaszek, Wanda Bierzynska kaj Zuzana Kornicka. En la oratora konkurso Voja°o venkis Jaroslaw Parzyszek. Ni bone diskotekis, bone amuzi°is dum la jam tradicia "mielvespero" (kun miela vino kaj Šokolado) kaj pluraj amikaj renkonti°oj.

  Pawel Janowczyk


  Lerni komercon rete

  Ekde la nova jaro 2001 Internacia Lernejo de la Ekstera Komerco planas instrui ankař en Esperanto. En nia lernejo vi povas studi en la universitata nivelo pere de reto. Ni ankař instruas kiel uzi interreton por la ekstera komerco. La studkosto estas tre malalta (10-25 USD monate, depende de la lando).

  Por pli precizaj informoj bonvolu skribi rete al la direktoro Nina Jaskiewicz ninajaskiewicz@kki.net.pl.

  Nina Jaskiewicz


  Malmulte konata ZEO

  Ver■ajne Šiu esperantisto scias la historion pri Kabe (Kazimierz Bein), la unua stilisto de Esperanto kaj la plej eminenta tradukanto de la pionira epoko de Esperanto, kiu en zenito de sia gloro subite kaj definitive forlasis Esperanton lasinte al °i siajn verkojn kaj riŠiginte la lingvon per la vorto kabei. Sed nur nemultaj scias, ke sur lia tombo estas gravurita rekono pri lia esperantisteco. La esperantistoj de Lodzo (kie Kabe mortis 15 jun 1959) prizorgas lian lastan ripozejon, kiun oni devos registri en la reeldonota libro pri ZEOj.
  La tombo de Kabe
  Foto de Robert Kaminski


  Esperanto kaj EJL

  La centra germana kalendaro pri la Eřropa jaro de la lingvoj www.na-bibb. de/ejs anoncas inter la unuaj 20 aktiva╝oj en Germanio du E-aran°ojn: la Printempan Semajnon Internacian (PSI) en Andreasberg ("Eřropo sen lingvaj limoj?", 9-16 apr 2001) kaj la Germanan E-Kongreson ("Kongreso: La Eřropa Jaro de la Lingvoj", 1-4 jun 2001) en Ludwigshafen. La organizantoj de la PSI ankař petis de la EU °ustatempe °is la unua limdato (2 okt 2000) specialan subvencion okaze de la EJL.

  Ulrich Matthias


  Monatfino en TiŠino

  (HeKo) En la svisitala urbeto Biasko 30 sep estis dediŠita al Oma°o al fratoj Rossetti. Kial en Biasko? La respondon ni eksciis de d-ro Giorgio Silfer, gvidanto de la katedro pri literaturo Še la Esperantologia Fakultato de KCE.

  La familio Rossetti lo°is en Biasko, sed ili migris al Skotlando komence de la jarcento. La pli a°a frato Cezaro estis vendisto. Pri tiu profesio li verkis libron Kredu min, sinjorino! Kial oma°o? Cezaro forpasis en 1950, unu jaron post la apero de sia verko. Reto estis profesoro pri belarto, ařtoro de multaj verkoj. Li kontribuis al la nasko de nova literatura epoko per Kvaropo en 1952. Li forpasis antař jardeko.

  Post la kafopařzo d-ro Silfer enkondukis nin al la Historio de la E-literaturo. La libro estas kunverkata de prof. Carlo Minnaja kaj Silfer mem. En la distra programo, post la kantado de Anjo Amika, Dieter Rooke deklamis poemon de Julio Baghy Estas mi esperantisto.

  Anna Lßszay


  La Viena programo savita

  (Interredaktore) Post la novstrukturi°o la radiostacio mem ne plu elsendas je la kostoj de la registaro, °i i°is parto de la entrepreno ORF, kiu estas sendependa stacio "Ařstria Radio kaj Televido". ěi disponigos por 2001 nur duonon de la °isnuna bu°eto.

  La programo estas savita parte pere de financa subteno de geařskultantoj, parte per antařvidataj varbdisařdigoj. Nur ne tiom abunde kiel °is nun. Dum la vintra periodo 2000/01 nur du E-programoj estos elsendataj dum vendredaj kaj dimanŠaj vesperoj. Memkompreneble nek la satelita, nek la reta programaliro estos limigota.

  Kun bedařro mi konstatas, ke en Esperantio oni apenař interesi°is pri la temo dum la krizotempo, kvankam plurloke aperis alvoko por helpagado. EŠ en la kunsido de radioamikoj dum UK en Tel-Avivo oni ne informis pri la problemo.

  Katalin Fetes-Toszegi


  Patagonia Renkonti°o

  Kvankam la grandaj distancoj kaj ekonomiaj kialoj malebligas similajn renkonti°ojn en Argentino, 12-15 okt en Bariloche okazis Patagonia E-Renkonti°o kun partopreno de esperantistoj el Bariloche, Mar-del-Plata, Buenos-Aires kaj Neuquen. Bedařrinde ne venis Šilianoj, kiuj anoncis sian partoprenon.

  La Šefa rezulto de PER estas decido pri lanŠo de Patagonia Bulteno.

  RubÚn Sßnchez


  Ăe rumanaj fervojistoj

  25-27 ařg en Bukare■to okazis jarkunveno de Rumana Esperantista Fervojista Asocio, en kiu krom rumanaj esperantistoj-fervojistoj partoprenis iliaj samfakuloj el ĂeÂio, Germanio, Ruslando kaj Slovakio.

  La trafikministro salutis la kunvenintojn kaj rakontis pri la estonteco de la fervojoj en Rumanio.

  Okazis interkona vespero, ekskursoj, dancoj. Post la kunveno la alilandaj esperantistoj dařrigis konati°on kun la urbo, vizitis botanikan °ardenon, kafumis kaj babilis.

  Mi dankas al Sorin kaj Nona Porupca kaj al Jelena Veliscu, kiuj agrabligis nian restadon (mi voja°is kun la edzino kaj filino) en Rumanio.

  Mi proponas fondi en Ruslando fakan grupon de fervojistoj-esperantistoj kaj petas Šiujn dezirantojn skribi al mi.

  Adreso: RU-610051 Kirov, ab. ja. 1392.

  Sergej PaÂomov


  Epidemio de "voja°ito"...

  Post Gloria kaj Dimitri (bicikla voja°o en Afriko), Maryvonne kaj Bruno Robineau (8 jarojn Širkař la mondo), Gudule le Pichon kaj Laurent Cuenot (Širkař Eřropo per rulhejmo dum 4-5 jaroj), alia juna paro -- Rachel Prual kaj David Cholet -- ekiris por voja°o Širkař la mondo.

  La partoprenintoj de la kongreso de SAT-Amikaro en Fouquieres-Lez-Lens, kies organizadon prezidis s-ro Michel Bouchez, estro de tiu urbo, esperantisto, certe memoras pri lia filo Boris, kiu i.a. gvidis ekskursojn.

  Boris, kiu konas Esperanton, ekiris 16 sep por unujara voja°o Širkař la mondo kun sia amikino Veronique kiu eklernis Esperanton.

  17 sep ili estis en Kairo kaj, post vizito de Egiptio, ili intencas voja°i al Sudano, Kenjo, Tanzanio, Malavio, Mozambiko, Sudafriko, Brazilo, Bolivio, Peruo, Nov-Zelando, Samoa Insularo, Vanuatuo, Indonezio, Vjetnamio, Laoso, Ăinio, Tibeto, Mongolio kaj Ruslando. Ili havas kontaktojn kun esperantistoj en multaj landoj.

  Rete: bouchez.boris@aol.com

  Michel Bouchez


  Esperantistoj kunmanifestacias

  Ăirkař mil aktivuloj partoprenis 26 sep manifestacion kontrař kapitalismo kaj Internacia Mona Fonduso en San-Pařlo (Brazilo) Še la borso. Tagmeze okazis tumulto. Polico atakis la manifestaciantojn. (Io simila okazis en Prago). 17 personoj estis arestitaj. Kiam vespere la manifestaciantoj volis dařrigi la mar■adon Še la Placo de Respubliko la polico malpermesis nin.

  Almenař tri esperantistoj partoprenis la manifestacion kun sloganrubando pri Esperanto, "Neimperiisma lingvo, tutmondiganta la rezistadon kontrař kapitalismo kaj IMF", kaj disdonis fald-folion pri Esperanto. FeliŠe neniu el ili estis arestita.

  Okaze de disdonado de fald-folio, multaj homoj petis aliajn informojn, petis ke ni diru ion en Esperanto ktp.

  Joao Junior
  Manifestacio en San-Paulo


  Unu semajno da Motovun

  Unu semajno da Motovun. Unu semajno da Istrio Kroatia. Unu semajno da Esperantujo kadre de Internacia E-Konferenco (15-21 jul 2000). Nur tri tagojn mi volis resti -- pro ur°a renkonti°o aliloka -- sed fari°is tuta semajno: kaj tion Ši mi opinias granda lařdo por tia konferenco.

  Por mi °i estis ekstereksterordinara konferenco. Pro tiom da kialoj, ke mi ne scias kiel komenci listigi. Mi komencu per la etoso revidi Esperantajn geamikojn kaj gekonatojn, konati°i kun novaj, kaj diskuti kun ili longe kaj fruktodone dum horegoj en bela pejza°o Še agrabla vetero.

  Mi dařrigu per la multaj surprizoj kiel la revidoj, la terasa bufedo, la simileco de Motovun kun San-Marino, la sidejo de Akademio Internacia de la Sciencoj.

  Liste laste mencii°u Erika, la hotelestrino, juna kroatino, kiu rekatapultis min en tempon de Esperantaj renkonti°oj antař multaj jaroj, kiam mi estis tiel juna kiel ■i hodiař. Ůi kaj mi kune babilis, kune trinkis, kaj kune renkonti°is en glacia╝ejo. Ůi instruis al mi la kroatan, kaj ni dum tiu semajno kreis al ni ambař nian propran rimedon interkompreni°i kaj paroli pri Šio ajn. Ni kreis nian lingva╝on el la kroata, angla kaj itala kun iom da Esperanto kaj iomete da germana. Apenař en mia vivo mi sentis min tiel internacia kaj tiel Eřropa.

  Mia mesa°o de Motovun estas, ke ankorař supre de Esperanto situas la homoj kaj la interkompreni°o. Mi ne konas la estontecon de la Internacia. Eble °i iam, eŠ baldař, estos unu el la du solaj UN-aj lingvoj apud la angla. Eble °i vaste servos kiel modellingvo por pli bone ellerni fremdajn lingvojn kadre de lingvoorientiga instruado. Eble la geesperantistoj fari°os speco de Rotario: homoj, lernu Esperanton kaj profitu de niaj servoj -- jen Pasporta Servo, Delegita Reto, Koresponda Servo, multegaj fakasocioj, kaj multegaj kunvenoj. Eble °i vere mortos en 2045 kiel prognozite.

  Sed mi ja scias, ke Esperanto mem ne estas celo. Celo estas la bonfarto de la homoj, kaj celo estas la interkompreni°o. Celo estas popoloj kiel ekzemple la gekroatoj kaj ilia situacio sur Balkano, ilia vojo al la riŠa Eřropo, ilia voŠo en la tutplaneda Âoro. Celo estas junaj homoj pensantaj regione, Eřrope, monde. Pensantaj tiel en sia propra lingvo, en la turismaj lingvoj, en la negocaj-ekonomiaj-kapitalaj lingvoj, tre ver■ajne en la angla, (esper)eble en nia Esperanto. Homoj kiel Erika.

  Claus GŘnkel


  Kurte

  La Estraro de UEA en Tel-Avivo decidis elekti Gotenburgon (Svedio) kiel la urbon de UK en 2003. (Esperanto)

  Novaj komitatanoj B de TEJO: Isacir Andreoni (BR), HÚlŔne BarkoviŠ (FR), Oleg Dadaev (UA/RU), Rafael Despradel (Dominikana Resp.), Paul Kwasi Mensah (GH), Nakamura Daishin (JP); ili elekti°is sen balotado, Šar alvenis malpli da kandidatigoj ol estis elekteblaj postenoj. (TEJO tutmonde)

  6 okt en filharmonio de Olomouc (ĂeÂio) estis prezentita en E-to Simfonio n-ro 1 por mezsopranulino kaj orkestro de David Gaines en plenumo de Moravia Filharmonia Orkestro kaj mezsopranulino Kimball Wheeler; la komponisto Šeestis la koncerton. (David Gaines)

  La franca deputito Christian Bourquin proponis al la franca ministro respondeca pri la eřropaj rilatoj, Pierre Moscovici, antařenigi la uzon de E-to kiel lingvo de Europo. (Henri Masson)

  En la Forumo de Minato 2000, kiu okazis 9 sep kaj estis organizita de la loka filio de NRO-oj, trovi°is E-programoj, kiujn organizis rondo Hobio k aliaj E-grupoj en Tokio kaj Širkař °i. (Reza Kheirkhah)

  La kolekto de E-po■tmarkoj de Terttu Ísterman ricevis premion en ekspozicio Nordia-2000, kiu okazis en Sollentuna (Svedio). (Vekilo)

  Fonda╝o Grabowski alju°is Ši-jare premiojn al: AndrÚ Cherpillod (700 USD) pro la eldona agado, Georgo Abraham (300 USD) pro Klara vortaro E-araba, prof Cho Sungho pro La Bildstria gvido al genetiko; krome subvenciojn ricevis Ada Csiszßr k Maria Abolskaja. (Esperanto)

  En 1999 legantoj de magazino Monato donacis 47 senpagajn abonojn al e-istoj el neriŠaj landoj. (Monato)

  14 jul en la elementa lernejo Hen°ing en la urbo Yancheng (Ăinio) fondi°is la unua en Ăinio E-Centro por infanoj. (El Popola Ăinio)

  Ůtelistoj penetris en la konstrua╝on kie trovi°as la klubejo Nesto (Tampereo, Finnlando), sed ili ne sukcesis malfermi la pordon, malkiel de aliaj ejoj. (Vekilo)

  En Torino ekfunkciis nova E-oficejo en la lo°ejo donacita de Ada Bessone. (l'esperanto)

  Azerbaj°ana E-Asocio ne estis akceptita kiel Landa Asocio de UEA pro neatingo de la minimumo de 25 membroj. (Esperanto)

  En Filozofiscienca Fakultato de Debrecena Universitato komenci°is tri E-kursoj kun Š. 80 studentoj; la instruisto Tibor Papp dařrigas gvidi ankař du E-kursojn por 75 studentoj en la Naturscienca Fakultato. (HeKo)


  Sukcesa defendo

  Mi ne timas aserti, ke en Peterburgo okazis elstara evento -- 21 jun Julia Dmitrijevskaja-Nilsson sukcese defendis diserta╝on "Internacia Esperanto-movado kiel subjekto de interkultura komunikado" kaj ricevis la universitatan gradon de kandidato pri kulturologio (lař la okcidenta universitata gradaro °i similas al la doktora).

  La diserta╝o konsistas el du partoj: "Dialogo de kulturoj kaj komunika potencialo de Esperanto" kaj "Socio-kulturaj kondiŠoj en formado kaj realigo de la Esperanto-movado".

  Menciindas, ke la diserta╝o de Dmitrijevskaja-Nilsson estas la lasta diserta╝o pri kulturologio en nia lando, Šar tuj post °ia defendo kulturologio estis fermita kiel diserta specialeco. Menciindas ankař tio, ke la diserta╝o de nia samideanino ricevis neniun "nigran globon" -- Šiuj 15 ekzamenintoj estis por!

  Boris Kondratjev

  La redakcio de La Ondo kore gratulas la novan scienckandidaton! En la sekva kajero ni aperigos intervjuon kun ■i.


  Ůtata premio por esperantistoj

  Junulara Esperanto-Asocio de Ăuva■a Respubliko gajnis ■tatan junularan premion de Ăuva■io pro "aktiva laboro por evoluo de la movado Lingvaj Festivaloj kaj disvastigo de lingvistikaj scioj".

  Ăi tiu premio estas tre grava ■tata afero. Nur 4 plej bonaj junuloj (ař organiza╝oj) de la respubliko ricevas °in lař decido de speciala komisiono Še Prezidento de Ăuva■a Respubliko. Famaj sciencistoj, ■tataj respondeculoj pri kulturo, edukado, klerigado, verkistoj, sportistoj, artistoj, aliaj fakuloj apartenas al la komisiono (tio estas vere honora laboro).

  Ăi-foje krom JEAĂR la premion ricevis Junulara ekologia grupo de Ăuva■a Respubliko (pro aktiva ekologia agado); aktorino de la Ăuva■a nacia teatro Irina Sadovnikova (pro rolo de juna knabino en spektaklo "Avino Paraski"); estrino de farmejo el distrikto Jadrinskij de Ăuva■io Tatjana Dodina (pro sukcesoj en agrikulturado).

  La premio (3600 rubloj = Š. 150 eřroj) pliplenigis la Asocian kason, kiu pagos la Šefajn elspezojn de la 5a Lingva Festivalo, kiu okazos fine de oktobro en Ăeboksari.

  Jekaterina Jevlampieva


  Duafoja festivalo en Ivanovo

  8 okt en Ivanovo okazis la dua Lingva Festivalo kun partopreno de 250 personoj.

  Estis prezentitaj 24 lingvoj: pluraj lingvoj etnaj, Esperanto kaj ankař lingvoj de modo, gestoj, muziko, korpo, dancoj, teatro. Estis organizita la prezento "Tra la mondo sen lingvoj" (pri eblecoj voja°i sen konoj de la lokaj lingvoj).

  La lingvan feston vizitis la Šefo de la franca humana misio en Ruslando Paskal Hiriv, kiu prezentis la francan lingvon. La Festivalon salutis reprezentantoj de la urba komitato pri junularaj aferoj kaj la Pacfonduso. Ivanova Lingva Festivalo estis enmetita al la programo de la loka fako de tiu Ši internacia organizo.

  Pavel Volkov


  Agrabla ceremonio en SoŠi

  15 okt E-klubo Laro (SoŠi) organizis en la urba kulturdomo de artoj enmanigon de diplomoj kaj donacoj al infanoj, kiuj lařreati°is en la Internacia Konkurso de Infan-desegna╝oj en Francio. Entute estis 12 premioj, el kiuj 8 ricevis infanoj el SoŠi. El la 193 bildoj ricevitaj por la konkurso de 11 lernejoj el 6 eřropaj landoj 90 estis senditaj el lernejoj de SoŠi: 3 artlernejoj kaj 3 ordinaraj lernejoj.

  La klubo preparis koncerton, kiun partoprenis multaj klubanoj, interalie Natalia Olejnikova, Sergej Sergejeff kaj Tamara Petrovna Kovalenko. Fine de la programo Šiuj infanoj, iliaj gepatroj, instruistinoj kaj la klubanoj de Laro tradicie ricevis glacia╝ojn.

  Vladimir Bespalov


  Kurso por mirinfanoj

  5 sep okazis prova leciono pri Esperanto en lernejo "Vunderkind" (Ivanovo) por talentaj infanoj.

  La lernejo mendis intensan kurson pri Esperanto kaj reklamas nun °in en la ivanova gazetaro. La kurso estas planata por la periodo inter 30 okt kaj 7 nov.

  Andrej Grigorjevskij


  Pri Ivo Lapenna "sen mitoj"

  Ăar Giorgio Silfer skribis: "Interesan analizon pri la lapennismo donis lastatempe Ziko Marcus Sikosek (esperantisto ekde 1987) en sia verko Esperanto sen mitoj, pa°oj 244-251" (LOdE. 1999: 8-9), mi mendis la libron kaj legis la koncernajn pa°ojn.

  La tuta titolo estas Esperanto sen mitoj: Mensogoj kaj memtrompoj en la esperanto-movado. Estas tre mistrafa titolo. Lař PIV: "mito ... 2 Komplekso da ideoj, ne strikte logike interligitaj, sed draste efikantaj sur la homajn instinktojn ař nekonsciajn tendencojn; tiu komplekso, prezentata kiel reala, kapablas estigi Še popolamaso fenomenojn de mensa konta°o" kaj "mensogi. Diri tion, pri kio oni scias, ke °i estas malvera, ař nei tion, pri kio oni scias, ke °i estas vera ... mensogo. Ago, vortoj de tiu, kiu mensogas".

  Ůajnas al mi, ke la ařtoro disfamigas ankorař unu "miton" kaj novajn "mensogojn" pri Ivo Lapenna, nome "mito/mensogojn", kiujn disvastigis la esperantistoj, kiuj vivis en la ombro de la genio Ivo Lapenna. Mankas al la koncernaj pa°oj necesaj, seriozaj esploroj, tial mi ne trovas la libron fidinda.

  Bedařrinde, s-ro Sikosek konsultis °uste la kontrařulojn de Ivo lapenna, i.a. Detlev Blanke, Peter G. Forster kaj Ulrich Lins. Krome li legis la verkojn de Ivo Lapenna, influita de la ankorař ne korektitaj onidiroj, mitoj kaj mensogoj, kiuj abunde regas en la E-Movado depost 1974, i.a. ankař la artikolon de Lins pri la Propono de la rezolucio de Ivo Lapenna, Bern, 1947. Post la forpaso de mia edzo Ivo Lapenna (15 dec 1987) mi pli ol ■oki°is leginte la tiel nomatan nekrologon de la "historiisto" Lins en la revuo Esperanto. Same ■okita mi estis pro la tiel nomata nekrologo de Blanke en Der Esperantist. Ambař komplete deformis la karakteron de Ivo Lapenna kaj ankař la historiajn faktojn ligitajn al li. Mi vere estas maltrankvila pri la anoncita biografio, verkata de Lins pri Ivo Lapenna, Šar mi diskutis parton de tiu libro dum la prelego de Lins pri Ivo Lapenna okaze de la 90-jara datreveno de UEA (Rotterdam, 1998). Tiu parto, kiun li prezentis, neniel indikas ařtentikan biografion.

  UEA kaj la esperantistaro dařre profitas de la laboro de Ivo Lapenna, kaj °is nun neniu -- malgrař la oficiala "Pardonpeto de UEA al Ivo Lapenna" -- publike korektis la falsa╝ojn pri li; tute male, eŠ en la sino de UEA mem oni permesas ripetadon sen korektado de "onidiroj". Ne deca konduto de humanisma organiza╝o.

  Estas strange -- sed tipe por la E-Movado -- ke kiam hazarda, nekonata universitata profesoro mencias Esperanton, la E-gazetaro triumfe citas liajn vortojn, sed komplete ignoras la fakton, ke nia Movado havis en sia mezo unikan scienciston, mondfaman en la plej alta universitata medio.

  Ivo Lapenna energie laboris dum preskař 60 jaroj por evoluigi kaj disvastigi la Internacian Lingvon kaj estas la sola, kiu per siaj eksterordinaraj scioj kaj talentoj atingis por °i la plej grandajn sukcesojn. Interalie, li havigis la faman Rezolucion de UNESCO (Montevideo, 1954) kaj la Konsultajn Rilatojn de UEA kun UNESCO. Li ankař atingis, ke en 1960 UNESCO deklaris Zamenhof -- okaze de ties 100-jara datreveno -- "unu el la grandaj personecoj de la homaro".

  Pere de la laboro de Ivo Lapenna la E-Movado atingis sian grandan reputacion, kiu estas la bazo de la postaj pozitivaj atingoj.

  Estus pli instige por la junularo, se UEA kaj la gvidantoj de la Movado fiere rakontus, ke la Internacia Lingvo posedas tiom da valoroj, pro tio ke °i sukcesis altiri genion kiel Ivo Lapenna. Ili ne devus dařre akcepti, ke oni nigrigu liajn nomon kaj laboron -- pro ╝aluzo kaj envio -- kaj pere de tio ankař la tutan Movadon. Tiu instigo donus al la E-Movado kaj presti°on kaj honoron.

  Birthe Lapenna


  Ău ni bezonas aleksteran strategion?

  Kiel Šiuj UKoj, ankař la Tel-Aviva UK estis bone organizita. Tamen mi sentis tradician gravan mankon, kiu en 2000 ne plu estas akceptebla -- ni estis kvazař komplete izolitaj de la ekstera mondo. Mankis fakso kaj retpo■to (krom por insistemaj kongresanoj kun intimaj rilatoj kun LKK). Retaliro ekster la kongresejo eblis multloke, sed je nepageblaj prezoj. Mi intencis Šiutage raporti pri la kongreso, por ke oni hejme povu doni informojn al la gazetaro, tamen okazis male -- en belga gazeto De Standaard dum UK-85 oni diskutis pri Esperanto, sed la kongreso eŠ ne estis menciita.

  En UK-85 okazis kvarhora Strategia Forumo. Ařdi°is lamentado pri la Šiamaj problemoj, proponoj de novuloj kaj veteranoj kiuj montras malkomprenon de la funkciado de la E-movado kaj kiuj jam multfoje antaře evidenti°is nerealismaj. Nur kelkaj mallongaj intervenoj estis utilaj.

  En sia nuna mizera stato la Esperanto-movado ne bezonas strategion, certe ne al ekstero, Šar al ekstero ni povas montri nur la kriple funkciantan organiz(et)aron (feliŠe estas kelkaj esceptoj), kiu ridindigas nin Še profesiuloj. Niajn laborfortojn (Šar estas multaj kompetentaj kaj talentaj personoj inter ni) ni unuavice uzu por strukturigi, funkciigi kaj trejnigi la ekzistantan movadon.

  Unu el la sa°aj rimarkoj de la strategia forumo estis: "Post mallonga tempo (kelkaj jaroj) la lingva problemo estos tiel akra, ke oni devos trovi solvon kaj oni neeviteble alvenos Še Esperanto". Sed Šu Esperanto tiam estos preta? Ău tamen Esperanto venkos malgrař la esperantistoj?

  Roland Rotsaert


  Ău tio estas kredebla?

  En la 8-9a numero de LOdE mi legis raporton pri la SAT-kongreso en Moskvo, kiun mi partoprenis. Kvankam la priskribo de Valentin Melnikov estas plejparte °usta, liaj komentoj pri la prelegoj mirigis min. Ůajnas esti miskompreno pri "distribua ekonomio". Ne temas pri nelimigita produktado (sendepende de realaj bezonoj), kio evidente estas absurda, sed ne limigita produktado pro manko de aŠetrimedoj; ne temas ankař pri distribuado tute senmona, sed sen mono povante transformi°i je kapitalo.

  Povas esti, ke la programo ne estis plene kohera, sed °i dependas de la partoprenantoj, ne de supra instanco.

  Aserti, ke "Teorio de FeliŠo" estas totalisma kaj fa■isma ■ajnas al mi eksterordinara. Jen societo, kiu forte partoprenis al la sukceso de la Kongreso de SAT, kiu estas -- neniu dubas pri tio -- °isfunde kontrařfa■isma. Ău tio estas kredebla? Ankař favoro al esperanto ne akordi°as kun fa■ismo kiu persekutis esperantistojn (vidu en La dan°era lingvo).

  Marcel Hardy


  Fondi°is hilelista rondo

  Fine de Ši ařgusto sukcese ekvivis la unua hilelista E-rondo. ěi jam havas 7 rondanojn el 7 diversaj landoj.

  Hilelismon kiel universalan religietikan ponton inter homoj naski°intaj, edukitaj kaj vivantaj en diversaj kulturaj kaj naciaj medioj unue pripensis kaj antař preskař cent jaroj provis, bedařrinde sensukcese, lanŠi la ařtoro de la unika lingvoponto -- Esperanto.

  La tiamaj sociaj cirkonstancoj ne estis sufiŠe favoraj por ke tiu projekto sukcesu. Tiam ankorař ne naski°is ekumenismo, ne estis praktikataj dialogoj inter diversreligianoj, en Eřropo furiozis naciismoj... Ne helpis la ■an°o de la nomo al "homaranismo".

  Hilelismo (homaranismo) estis grandega revo de L.L. Zamenhof, kaj Esperanto fakte estis nur parto de tiu lia multe pli ampleksa, profunda kaj idealisma projekto.

  Surbaze de la Zamenhofa naski°is iom modernigita versio de hilelismo, prezentata de nuna unua hilelista rondo, kaj esprimita en °ia Deklaracio de hilelisto. La rondo komencis eldonadi sian monatan bultenon Hilelisto. Čus aperis la dua numero de Hilelisto. La elektronikpo■ta versio estas senpaga, paperpo■tan version oni povas ricevadi kontrař 1 IRK por unu senda╝o.

  La unua hilelista kongreso lařplane okazos fine de la venontjara julio en Zagrebo, dum UK-86. La unua hilelista rondo planas dum la unua hilelista kongreso esti°i Tutmonda Hilelista Asocio. THA absolute ne intencos rivali ař kontrařstari al iu ajn jam ekzistanta E-asocio. Kvankam hilelistoj havas siajn specifajn celojn, ili samtempe estas Šiam pretaj je kunlaboro kun Šiuj aliaj esperantistoj, por kiel eble pli granda sukceso de Esperanto. Esperanto estas laborlingvo de la unua hilelista rondo.

  Por ricevi la Deklaracion de hilelisto, 2 provekzemplerojn de Hilelisto kaj aldonajn informojn bonvolu kontakti pormomentan kunordiganton de la unua hilelista rondo:

  Adreso: Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio

  Rete: mato.spekuljak@zg.tel.hr

  Mato Spekuljak


  Dankado al Zamenhof

  Kiuj uzas la internacian lingvon, Šu Šiuj scias, ke per tiu gesto ili dankas al Zamenhof? Eble suba rakonto povas aludi pri io tia.

  Kiam Zubede havis 16 jarojn, li forlasis sian naski°vila°on. Pasiginte pli ol kvindek jarojn ekster sia lando, li revenis maljuna, sed kun iom da monrimedoj. Li havas nek edzinon kaj gefilojn. Infanojn li tre ■atas, kaj Šiuvespere akceptas ilin en sia domo. Li proponas man°ojn diversajn al la infanoj, organizas helpinstruadon por komprenigi lernejajn lecionojn al ili. Tempo pasas, kaj la ago de Zubede jam fruktoportas: infanoj plenkreskas. La tuta vila°o rekonas liajn bonfarojn, sed Zubede mem Šiam havas zorgojn: "post mi, kio okazos? kiuj dařrigos mian agadon?" Li provis konvinki la vila°estron, ke tiu Ši trovu solvon al tiu problemo. Konsciante pri la laboro de Zubede, la vila°estro helpis, kaj aliaj homoj eklaboris kun Zubede. Kiam iu diras al li dankon, li respondas: "mi bezonas dankon, se ne la vorton mem, sed la agon. Tion Ši faris la vila°estro, dank'al kiu mi certas, ke post mi mia agado pluiros". Mortis Zubede, sed nun lia domo estas pli ol lernejo, kie oni prizorgas infanojn.

  Jes, jen tiel ni, esperantistoj estas dankemaj al Zamenhof, Šar ni dařrigas lian agadon. Tiu dankesprimo estas ne samgrada en niaj koroj. Iuj estas ekstreme dankemaj: ni povas citi homojn, kiuj donacas monegon kaj sin mem por ke Esperanto disvasti°u tra la tuta mondo. En Esperanto aperas nomoj de donacantoj. Vere ankař tiuj homoj meritas la dankemon de aliaj esperantistoj. Kiuj ne povas mem doni monon, iuj el tiuj sin dediŠas al la E-laboro. Ăar Esperanto ne egale estas praktikata sur la terglobo, aparta klopodaro necesas por verdigi kontinenton jam nigran.

  Ekde 1980 pluraj ekster-Afrikanoj kaj Afrikanoj komune laboregas. Nun, dudek jarojn poste, multas esperantistoj en Afriko. Ili kapablas instrui la lingvon, gvidi la movadon en siaj landoj. Afrika Oficejo servas la Afrikajn esperantistojn. Sed la financa flanko neniel ■an°i°is: preskař Šiuj esperantistoj Afrikaj plu estas nepagipovuloj. La pluekzistado de la Afrika Agado dependas preskař plene de la fidelaj donacantoj al la Fonda╝o Afriko. Iam fluegis la donacoj kiel akvofalo. Lastatempe la torento fari°as rivereto. Sekeco minacas ne nur la Afrikan kamparon, sed ankař la Afrikan fonda╝on.

  En la Kongreso de Tel-Avivo la Komitato de UEA konati°is kun plano, nomita Prioritato Afriko, kies kvina paragrafo konsilas starigi grandan kapitalon kies rento financu la movadon en Afriko. Tuj post la UK la respondeculoj pri la Afrika Agado sendis leterojn al Šiuj partoprenintoj kiuj montris sian interesi°on. Ili fari°as nun Esperantistoj Amikoj de Afrikaj Esperantistoj (EAAE). Iliaj respondoj jam alvenas.

  La unua venis de s-ro Etsuo Myoshi kiu donacis 50 mil enojn japanajn por la kapitalo. Sendube multaj kiuj havas la rimedojn por tio, volos sekvi lian ekzemplon. Ili fari°u EAAE kontribuante al la netu■ebla, neelspezebla parto de la Fonda╝o Afriko. Kontribuante tiel, ili kontribuas al la dařrigado de la Afrika Agado kaj al °ia financa memstari°o.

  Gbeglo Koffi


  DostojevskijIom pri la mensogado

  Fragmento el "La taglibro de l' verkisto"
  de Fjodor Dostojevskij


  "La taglibro de l' verkisto", kiun Fjodor Dostojevskij eldonis (kun kelkaj pařzoj) en la jaroj 1873--1881 estis senprecedenca evento en la Ruslanda soci-kultura vivo pro la vasta gamo de la prezentataj temoj kaj pro la unika prezentostilo de la genia verkisto.

  Pasint-jare ni komencis aperigon de fragmentoj el la "Taglibro" per la satira Enkonduko kaj lirika bildo "facila kaj senenhava" La Centjarulino. Nun ni dařrigas per opinio de Dostojevskij pri interesa trajto de la rusa karaktero. Ău liaj konstatoj validas post 127 jaroj?
   


  Kial Še ni mensogas senescepte Šiuj? Mi estas certa, ke oni tuj haltigos min kaj krios: "Ho, absurde, tute ne Šiuj. Vi ne havas temon, kaj tial vi elpensas ion por komenci plej efekte". Oni jam riproŠis min pro la sen-temeco, tamen nun mi efektive estas konvinkita pri la senescepteco de nia mensogemo. Oni povas kvindek jarojn vivi kun iu ideo, vidi kaj senti °in, kaj subite °i aperas en tia aspekto, kvazař oni antaře tute nenion scius pri °i. Antař nelonge al mi hazarde venis la ideo pri tio, ke Še ni en Ruslando, en la intelektula klaso, eŠ tute ne povas esti nemensoganta homo. Tio estas °uste pro tio, ke Še ni eŠ tute honestaj homoj povas mensogi. Mi estas certa, ke en aliaj nacioj, mensogas plejparte kanajloj; ili mensogas pro praktika profito, do rekte kun celoj krimaj. Sed Še ni povas tute senprofite mensogi la plej respektindaj homoj kun la plej respektindaj celoj. Ăe ni, plejparte, oni mensogas pro gastamo. Oni deziras estetike impresi la ařskultanton kaj plezurigi lin, kaj tial oni mensogas, eŠ -- se oni povas tiel diri -- oferante sin por la ařskultanto. Iu ajn rememoru, ja eble li dudekfoje pligrandigis, ekzemple, la kvanton da verstoj, kiujn sukcesis rajdi dum unu horo la Ševaloj kiuj iam lin veturigis, se tio necesis por plifortigi la gajan impreson de la ařskultanto. Kaj ver■ajne la ařskultanto efektive gaji°is tiel, ke li mem komencis kredigi vin pri trojko, kiu vete devancis trajnon, k.t.p., k.t.p. Sed kio pri Šashundoj, ař pri tio kiel oni protezis viajn dentojn en Parizo, ař pri tio kiel Ši tie vin resanigis Botkin? Ău vi vere ne rakontis pri via malsano tiajn mirinda╝ojn, ke kvankam vi kredis vin mem ekde la mezo de la rakonto (Šar ekde la mezo de la rakonto oni Šiam komencas kredi sin mem), tamen enliti°ante kaj plezure rememorante kiel agrable mirigita estis via ařskultanto, vi estis subite haltanta kaj nevole diranta: "Ha, kiel mi mensogis!" Cetere, Ši tiu ekzemplo estas malforta, Šar estas nenio pli agrabla ol parolado pri la propra malsano, se trovi°as ařskultanto; kaj ekparolinte ne estas eble malmensogi; tio eŠ kuracas la malsanulon. Sed Šu reveninte el eksterlando vi vere ne rakontis pri mil aferoj, kiujn vi vidis "propraokule"... Cetere, ankař Ši tiun ekzemplon mi reprenas: por la rusa homo reveninta el eksterlando ne estas eble ne troigi pri "eksterlando"; aliokaze ne necesus tien veturi. Sed, ekzemple, la natursciencoj! Ău vi vere ne parolis pri la natursciencoj, ař pri bankroto kaj fu°o eksterlanden de diversaj peterburgaj kaj aliurbaj judoj, havante neniun kompetentecon pri tiuj judoj kaj estante obskure analfabeta pri la natursciencoj? Pardonu, Šu vi vere ne rakontis anekdoton, kvazař el la propra vivo, al persono kiu pri si mem rakontis °in al vi? Ău vi forgesis, kiel meze de l' rakonto vi subite rememoris kaj konjektis tion, kion klare konfirmis la suferanta rigardo de via ařskultanto fikse direktita al vi (Šar en tiaj okazoj la kunparolantoj rigardas al la okuloj ial dekoble pli persiste ol kutime)? Vi ja memoras kiel vi, spite al Šio kaj perdinte vian tutan humurkapablon, tamen dařrigis balbuti vian rakonton kun kura°o, inda je grandioza celo, kaj kiel poste rapide farinte la nerve-hastajn °entila╝ojn, manpremojn kaj ridetojn vi ambař tiel diskuris al malsamaj direktoj, ke kiam vi en impeto de la lasta konvulsio subite kaj nemotivite ╝etis al via ařskultinto, jam suriranta la ■tuparon, demandokrion pri la farto de lia onklino, tiam li ne returnis sin kaj ne respondis pri la onklino, kaj °uste tio restis en via memoro la plej suferiga el la tuta okazinta anekdoto. Resume, se iu responde al Ši Šio diros al mi: ne -- tio signifas, ke li ne rakontis tiajn anekdotojn, ne menciis pri Botkin, ne mensogis pri judoj kaj ne kriis de sur ■tuparo pri la onklina farto kaj ke nenio simila iam ajn okazis al li -- mi simple ne kredos tion. Mi scias, ke la rusa mensogulo Šiam kaj Šie mensogas tute nerimarkeble por si mem, kaj ke oni vere povas ne rimarki tion. Ja okazas jene: apenař la homo sukcese mensogos li tiel ek■atos tion, ke li enmetos la anekdoton en la liston de la ařtentaj faktoj de sia propra vivo; kaj li faras tion tute konscience, Šar li mem plene tion kredas; kaj estus malnature foje ne kredi tion.

  "Ho, absurde! -- oni denove diros al mi. -- Tiu mensogado estas sendan°era, bagatela kaj en °i estas nenio mondskala". Bone. Mi mem konsentas ke Ši Šio estas tre sendan°era kaj nur aludanta al noblaj ecoj de la karaktero, ekzemple al la dankosento. Ăar se iu ařskultis vin dum vi mensogis, ja ne estas eble ne permesi mensogi ankař al la ařskultinto, almenař pro la dankemo.

  La delikata reciprokeco de l' mensogado estas preskař la Šefa konvencio de la rusa societo -- de Šiuj rusaj kunvenoj, vesperoj, kluboj, sciencaj societoj kaj aliaj. Efektive, nur iuj veremaj malsprituloj en similaj okazoj povas defendi la veron kaj subite ekdubi pri la kvanto de la verstoj kiujn vi trarajdis, ař pri la mirinda╝oj kiujn Botkin faris al vi. Ili estas nur senkoraj hemoroiduloj, kiuj mem pro tio neeviteble portas la punon kaj poste miras, kial ili ricevis tiun punon. Sentařguloj. Tamen tiu mensogado, malgrař la sendan°ereco, aludas niajn tre gravajn Šefajn trajtojn tiel, ke preskař komencas konturi°i io mondskala. Ekzemple, unue, °i aludas ke ni, la rusoj, pli ol Šion alian timas la veron; eble ni ne timas, se vi malkonsentas, sed Šiam opinias la veron io tro enuiga kaj proza, nesufiŠe poezia kaj tro ordinara por ni, kaj per konstanta evitado de la vero ni °in faris unu el la plej nekutimaj kaj maloftaj aferoj en nia rusa mondo (mi ne parolas pri la gazeto Rusa Mondo). Pro tio Še ni tute malaperis la aksiomo pri tio, ke la plej poezia el Šio en la mondo estas la vero, precipe en sia plej pura stato; eŠ pli, °i estas pli fantasta ol Šio, kion povus mensogi kaj imagi la plej kapabla homa menso. En Ruslando la vero preskař Šiam havas plene fantastan karakteron. Efektive, la homoj finfine atingis tion, ke Šio, kion mensogos kaj remensogos al si la homa menso, estas por ili pli komprenebla ol la vero, kaj tiel estas Šie. La vero povas dum cent jaroj ku■i antař la homoj surtable, tamen ili ne prenas °in sed postkuras ion elpensitan °uste pro tio, ke °uste la veron ili kredas fantasta kaj utopia.

  La dua afero, kiun aludas la °enerala rusa mensogemo, estas tio ke ni Šiuj hontas pro ni mem. Efektive, Šiu el ni portas en si preskař denaskan honton pro si kaj pro sia propra viza°o kaj apenař aperinte en la societo Šiuj rusaj homoj strebas tuj kaj Šiamaniere montri sin nepre io alia, sed ne tio kio li efektive estas; Šiu hastas akcepti tute alian viza°on.

  Ankorař Gercen diris, ke la rusoj eksterlande tute ne scias konduti publike: ili lařte parolas kiam Šiuj silentas, kaj ne scias diri eŠ unu vorton dece kaj nature kiam necesas paroli. Tio ja estas vero: tuj aperas kaprica╝o, mensogo, turmenta konvulsio; tuj aperas bezono honti pro Šio efektiva, ka■i kaj sekretigi la propran viza°on kiun Dio donis al la ruso, kaj montri alian, lařeble plej fremdan kaj nerusan viza°on. Tio okazas pro la plej sincera interna konvinki°o pri tio, ke la propra viza°o de Šiu ruso estas nepre sensignifa kaj hontige komika; sed ekhavinte viza°on francan ař anglan, do ne la propran viza°on, li aspektos multe pli respektinda kaj en tiu aspekto li neniel estos rekonebla. En tio mi konstatas ion tre karakterizan: Ši tiu fia honto pro si mem kaj Ši tiu malnobla neglekto de si mem plejparte estas senkonscia. ěi estas io konvulsia kaj nerezistebla; tamen en sia menso la rusoj -- eŠ la plej sinneglektemaj inter ili -- ne konsentas rapide kun sia sensignifeco kaj tiuokaze petas estimon. "Ja mi estas tute kiel la anglo, -- la ruso rezonas, -- do necesas estimi ankař min, Šar oni estimas Šiujn anglojn". Dum ducent jaroj estis formi°anta tiu Šefa tipo de nia societo kun la nepra kondiŠo, montrita ankorař antař ducent jaroj: necesas neniel kaj nenial esti si mem, preni alian viza°on, por Šiam prikraŠi la propran viza°on, Šiam honti pro si mem kaj neniam simili sin mem -- kaj la rezulto estas tute evidenta. En la tuta mondo ekzistas nek germano, nek franco, nek anglo, kiu renkontinte aliajn homojn hontus pro sia viza°o se li estas konscience certa, ke li faris nenion malbonan. La ruso tre bone scias, ke tiu anglo ne ekzistas; kaj la klera ruso scias ankař tion, ke nenie honti sian viza°on °uste estas la plej Šefa kaj fundamenta eco de la propra digno. Li deziras plej rapide aspekti kiel franco ař anglo °uste por tio, ke oni plej rapide konsideru lin tiu, kiu nenie kaj neniam hontas pro sia viza°o.

  Tradukis Aleksander Kor╝enkov


  Notoj

  Botkin, Sergej PetroviŠ (1832--1889). Rusa medicinisto, terapeřto; fondinto de la fiziologia skolo en la rusa klinika medicino, profesoro de la Armea Medicina Akademio. Dostojevskij estis kuracata de Botkin kaj tre lařde parolis pri li.

  Gercen, Aleksandr IvanoviŠ (1812--1870). (Ekster Ruslando konata kiel Herzen) Rusa verkisto, filozofo, publicisto. Ekde 1847 lo°is eksterlande. Teoriisto de la "rusa socialismo". Kuneldonanto de "Sonorilo" (Kolokol, 1857-1865).


  Mia filo

  Novelo de Julian Modest

  Estis suna marta posttagmezo. Post la fino de la labortago mi deziris promeni tra la vendejoj. Kiam mi eliris el nutra╝vendejo mi renkonti°is kun amikino, kiun delonge mi ne vidis. Ni ekstaris antař la vendejo kaj komencis babili, sed ■i rapidis.

  -- Mi vizitos ařguristinon, -- ■i diris. -- ěuste je la kvina horo mi devos esti Še ■i. Se vi ne rapidas hejmen, venu kun mi. Oni diras, ke ■i senerare divenas la estontecon. Mi havas problemojn, kaj mi deziras ekscii, Šu ■i solvos ilin.

  Mi ne hezitis kaj iris kun ■i. La ařguristino lo°is en la centro de la urbo en multeta°a, malnova konstrua╝o. Ni supreniris al la tria eta°o, kaj mia amikino sonorigis Še unu el la pordoj. Eliris virino, Širkař sesdekjara, kiu invitis nin en la lo°ejon.

  Ni enpa■is en vastan obskuran salonon, kie videblis multaj mebloj, ver■ajne de la pasinta jarcento. Estis granda tablo, masivaj foteloj kaj peza kanapo. Mia amikino diris al la ařguristino, ke mi nur akompanas ■in.

  La ařguristino kun mia amikino eniris en najbaran mallar°an Šambron kaj mi restis sola en la obskura salono. Sidante sur unu el la foteloj mi senmove observis la malnovajn meblojn kaj a╝ojn. Subite min obsedis stranga kaj mistika sento. En la granda vitra ■ranko estis belega Šina man°vazaro, polvokovrita kaj ■ajne delonge ne tu■ita. Sur la muro pendis malhela pejza°o, kiu prezentis someran ■tormon en senfina kamparo. Granda murhorlo°o silentis en la angulo kaj °iaj montriloj haltis je la deka horo kaj tridek kvin minutoj. La Širkařa╝o, obskuro kaj silento premis min, kaj subite mi decidis peti la ařguristinon diveni ankař mian estontecon.

  Mia °isnuna vivo estis sufiŠe trankvila. Mi havis edzon kaj deksesjaran filon. Mi laboris kiel kontistino en Transporta Ministerio, kaj mi ■atis mian profesion.

  Mia amikino baldař eliris kaj mi petis la ařguristinon akcepti ankař min. Iom skeptike mi rilatis al similaj seancoj, kaj mi ne tre kredis, ke nekonata persono povas diveni, kio okazis en ies vivo kaj kio °uste okazos. Neniam mi vizitis ařguristinojn kaj mi ne scias, kio igis min eniri en la mallar°an Šambron, kie la nekonata virino okazigis siajn misterajn seancojn.

  La virino invitis min sidi°i Še eta tablo kaj komencis koncentri°i. Atente kaj esploreme ■i ekrigardis min. Nun mi povis pli bone vidi ■in. En la unua momento ■i aspektis sesdekjara, sed nun mi rimarkis, ke ■i estas pli a°a. Ůia viza°o estis bela, inteligenta, kaj ■iaj blankaj haroj kiel ařreolo Širkařis la viza°on. Tamen plej forte logis ■iaj okuloj. Ili estis trankvilaj, malhelaj kaj profundaj kiel du montaraj lagoj. Ůajnis al mi, ke stranga brilo lumigas ■iajn okulojn. Ůia senmova rigardo, kiu penetris profunde en min, kvazař ■irus nevideblan kurtenon kaj malkovrus eŠ la plej ka■itajn angulojn en mia animo.

  Jam ■iaj unuaj vortoj stuporigis min. Ůi parolis lante, mallařte, obtuze, kvazař iu de tre malproksime sufloris kaj ■i nur ripetis tiujn vortojn. Detale ■i rakontis pri la vivo de miaj gepatroj, pri mia edzo kaj pri liaj gepatroj. Ůi eŠ menciis iliajn nomojn. Mi ne komprenis, de kie tiu nekonata virino scias tiom da detaloj pri mia vivo. Sed la plej granda ■oko por mi estis, kiam la ařguristino diris, ke mi havas ankorař unu filon. Mi preskař svenis. Mi malfermis la bu■on por kontrařdiri, sed ■i senerare divenis miajn pensojn kaj lante ekparolis:

  -- Vi kaj viaj parencoj opinias, ke via filo Martin mortis, sed li vivas kaj li jam estas bela kaj forta junulo.

  Mi ne eltenis. Miaj larmoj ekfluis, kaj mia kapo falis sur la tablon.

  Bildo de Aneta Bedkowska
  -- Trankvili°u, -- klare diris la ařguristino. -- Martin lo°as en bona familio. Lia nuna patro estas kolonelo. Ili lo°as en nia urbo, strato Siringoj, domo 17. Vi povus vidi Martinon, sed jam delonge li ne estas via filo.

  Detale la ařguristino rakontis, kio okazis. Mi ařskultis kaj kiel filmo antař miaj okuloj pasis la ko■maro, kiun mi travivis antař dek ok jaroj.

  Kiam mi havis dudek du jarojn, mi kun granda amo edzini°is kun Ivo. Unu jaron post la nupto ni kortreme atendis nian unuan idon. La nasko ne estis facila, sed mi kondutis kura°e. Sed post kelkaj horoj la kuracisto diris, ke la infano mortis. Tio estis la plej terura momento en mia vivo. Mi jam ne memoras kiel la kuracistoj klarigis la kialon de la morto de mia filo. Senkonsole mi ploris kaj neniu povis trankviligi min, nek mia edzo, nek miaj gepatroj. Por mi la mondo malaperis.

  Kiam mi forlasis la aku■ejon kaj revenis hejmen, miaj parencoj devis ege klopodi por reveki en mi la kredon je la vivo.

  Post du jaroj mi naskis mian duan filon, kaj mi komencis vivi kun liaj zorgoj kaj °ojoj. Vere, la tempo kuracas, kaj la memoro pri Martin iom post iom dronis profunde en mia konscio, sed en mia koro restis peza kaj brulanta doloro. Mia dua filo Valentin i°is gimnaziano, kaj min obsedis liaj sopiroj, revoj, celoj.

  Nun mi estis frakasita. La vortoj de la ařguristino ╝etis min en profundan abismon. Mi ne sciis, kiel mi revenis hejmen. Mi ne memoras, Šu mia amikino akompanis min °is mia domo. Nur la sola penso kiel varmigita kudrilo traboris miajn tempiojn -- strato Siringoj 17. Mi devis tuj trovi tiun straton kaj renkonti°i kun mia filo, kiun mi naskis antař dek ok jaroj.

  Hejme mi diris Šion al mia edzo. Kiel frenezulino mi longe kaj turmente rakontis al li, miksante la reala╝on kaj fantazion, kaj fin-fine mi ne plu sciis, Šu tiun Ši historion iu rakontis al mi ař mi mem elpensis °in. Mia edzo ařskultis min atente kaj spite al mi li restis pli trankvila. Li ne ekstaris kaj ne ekiris kun mi por serŠi la straton Siringoj, malgrař tio ke mi larmokule petis lin, ke ni tuj ekiru.

  -- Tio ■okis min, -- li diris. -- Eble la ařguristino diris la veron, sed kion ni nun faru?

  Post Ši tiuj vortoj mi deziris salti kaj forkuri. Kiel eblas ke li, la patro, rezonas tiamaniere? Mi eŠ ekstaris, sed li haltigis min:

  -- Ařskultu. La malfeliŠo, kiu trafis nin antař dek ok jaroj, brogis nin, sed Šu ni devos frakasi la vivon de nia filo, se li vere estas viva? Ău tion ni faru? Jes, estas tre dolore, sed Šu ne estas pli bone al ni scii, ke li vivas? Li jam estas junulo, li lo°as kun homoj, kiuj amas lin kiel sian veran filon. Krom tio ni ne scias, kio °uste okazis, kaj ni nenion povus pruvi.

  Mi reagis, sed li denove haltigis min:

  -- Jes, eble ni povus Šion pruvi, sed ni frakasus la vivon de nia filo. Prefere ni forgesu. Ver■ajne tiel devis okazi.

  Liaj lastaj vortoj gravuri°is en mia konscio. Ni forgesu, sed mi neniam povis forgesi. Tio, kion al mi rakontis la ařguristino, Šizis mian animon tage kaj nokte. Eble mia edzo pravis. Se mi estus vera patrino, mi ne rajtus vundi mian filon. Jes, oni perfide forrabis lin de mi, sed li mem ne kulpis.

  Nenombreblajn sendormajn noktojn mi travivis. EŠ kiam nur por momento mi ekdormis, mi son°is lin. Mi vidis lin jam viro, forta, memstara, kapabla venki Šiujn malfacila╝ojn en la vivo. Ka■e mi fieris pri li kaj mi neniam iris al la strato Siringoj por vidi lin. Mi jam estas konvinkita, ke mi agis bone.

  Sofio, 10 jun 2000


  Libroj
  Bibliografio de "Scienca Revuo": La enhavo de "Scienca Revuo" 1988--2000(1); Suplemento 1982(3)--1987 / Red. Rudi Hauger. -- ZŘrich: ISAE, 2000. -- 94 p°.
  Kiel vere scienca asocio ISAE zorgas pri la bibliografia flanko de sia agado, kaj la nuna Bibliografio (kun suplemento) dařrigas la unuan eldonon por la jaroj 1949--82. ěi registras Šiujn aperintajn artikolojn (pli ol dupa°ajn) lař tri listoj: kronologia, lařtema kaj lařařtora.
  Wouter F. Pilger. Slango kaj ╝argono en Esperanto. -- Debrecen: Debrecena E-Societo, 1998. -- 40 p°.
  Kuriozeta vortaro, kiun la kovrilpa°o prezentas jene: "Privozora Privata Listo de Slango kaj Čargono (kaj aliaj ne-PIV-aj signifoj)". Nu, tiun "privozora" mi ne trovis en la listo... Finfine, vortaroj kun eraroj ne estas raraj -- rememoru pri la fama "seskuni°i kun virino" (PIV, p°. 282). Espereble la dua eldono estos pli zorge eldonita kaj kun pli kutima uzado de la vinjetoj, sed vidu almenař ekzempleton el la unua eldono:
  "truo @ truo: 1. (loko negrava, ekzemple:) vila°eto; 2. (loko kutima, ekzemple:) drinkejo @ en ne°ustan truon: misglute: Kio okazis al vi? -- Eniris en ne°ustan truon. @ sukcese vendi la truojn de la froma°o: 1. esti tre lertparola, konvinka: Li eŠ sukcesas vendi la truojn de la froma°o...; 2. kapabla mistifiki. @ havi truon en la kapo".

  Nikolao Gudskov, Natalia AroloviŠ. Malgranda gvidlibro pri Moskvo. -- Moskvo: Impeto, 2000. -- 88 p°., il.

  Okaze de la Moskva kongreso de SAT aperis gvidlibro, kiun la kongresanoj povis utiligi por pli bone orienti°i en la urbo, legi pri °ia historio kaj Šefaj rimarkinda╝oj.

  Tamen pro la malfortika bindo la libro estas disfalema, kaj ne Šiuj sukcesos antař la definitiva disfolii°o atingi la finon por ekscii kie oni povas ■an°i kanadiajn dolarojn kaj miri pro tio ke en la rusa lingvo "j" neniam povas stari komence de la vorto (kio pri la vortoj Jemen, jog, jod kaj jota?). La impreson pri la utila teksto fu■as ankař malbone skanitaj kaj aŠe presitaj bildoj.

  Fine, bela konsilo por gastoj de la Ruslanda metropolo el la Šapitreto X.5. Sekureco:

  Ne fidu al hazardaj homoj, kiuj kun afabla rideto proponas sian helpon en vendejo, stacidomo ks.


  Vinjeto de M.BajenovaTolstoj instigas ankorař hodiař

  Tolstoj, Lev. Resurekto: Romano / Trad. el la rusa Viktor Sapo╝nikov; Notoj de Aleksander Kor╝enkov. -- Jekaterinburg: Sezonoj, 2000. -- 368 pa°oj. -- (Serio Rusa literaturo; Volumo 6).
  Okcidentaj vizitantoj de la Petro-Pařla katedralo en Sankt-Peterburgo miras, kiam ili vidas katedron en °i, Šar tio malkutimas en ortodoksaj pre°ejoj. EŠ pli ili eble miras, kiam ili legas, ke °i lařdire estis uzita nur unu fojon, por elpeli Lev Tolstoj el la rusortodoksa eklezio, pro lia akra kritiko de tiu institucio en la romano Resurekto.

  Resurekto kaj pasko estas la plej gravaj okazinta╝oj en la ortodoksa kredo, sed Še Tolstoj ne temas pri tiu resurekto ař iu transmonda miraklo. Tolstoj rifuzas kredi la centrajn dogmojn de la eklezio:

  "La esenco de la meso estis jena: oni supozis, ke la panpecetoj tranŠitaj de la pastro kaj metitaj en vinon, Še certa manipulado kaj pre°o transformi°as je la karno kaj sango de Dio. La manipulado estis jena: la pastro malgrař la malhelpo de la surmetita brokita sako, egalrapide levis ambař brakojn supren kaj tenis ilin dum kelka tempo, poste li surgenui°is kaj kisis la tablon kaj Šion kio estis sur °i" (p. 109).
  Resurekto estas por Tolstoj cismonda ekzistencialista sperto, kiu inkluzivas, ke homoj ne plu sekvas idolojn, sed obeas la internan voŠon de dia justeco. Tiun resurekton spertas la du Šefprotagonistoj de la romano.

  La intrigon eblas rapide rakonti: NeÂludov estas nobelido. Antař kelkaj jaroj li delogis sian servistinon Katju■a. Nun li estas ╝uriano kaj rekonas ■in. Ůi fari°is prostituitino kaj ■ajne venenigis iun klienton. Ůi estas senkulpa, tamen ■i estas kondamnita al bagnado en Siberio pro formala eraro. NeÂludov komprenas, ke li origine kulpas pri la sorto de Katju■a. Li akompanas ■in al Siberio, sed ■i rifuzas lian edzi°proponon. Ůi i°as edzino de politika malliberulo.

  NeÂludov estas precipe bona homo. Kiel junulo li klopodis trovi la solvon de sociaj problemoj en la teorioj de Herbert Spencer (nomata Spenser en la traduko) kaj Henry George. Kiel junulo li estis kaptita de sia socia tavolo, sekve li ne kapablis plibonigi la socion de interne.

  "Nun li klare komprenis, ke la tuta terura malbono, kiun li vidis en la prizonoj kaj etapejoj kaj la trankvila aplombo de tiuj, kiuj faris tiun malbonon okazis nur pro tio, ke oni deziris fari neeblan aferon, nome: korekti malbonon, dum ili mem estis malbonaj. Perversaj homoj deziras korekti perversajn homojn, dezirante atingi tion mekanike" (p. 358).
  Anstataře necesus serŠi la regnon de Dio kaj °ian veron "kaj la cetero estus donita".

  En Resurekto Tolstoj uzas dokumentan materialon, tamen la libro ne estas memorando ař propaganda pamfleto. La lingvo de Tolstoj havas bildigan povon. Kun ekzaktaj psikologiaj observoj formi°as iom post iom kompleta analizo de la tiutempa rusa socio. Tiutempaj legantoj kirli°is en la analizon de Tolstoj, ař konfirmante °in ař trovante argumentojn kontrař la analizo. Tio validas cetere ankař por la moderna leganto, Šar evidente ni ankorař ne havas la perfektan socion. La libro ne perdis sian aktualecon, male: Tolstoj instigas ankorař hodiař. Sed nuntempe ni eble trovas lian solvon iom naiva.

  Aldona stimulo estas la traduko de Viktor Sapo╝nikov. Li eluzas lerte kaj kreive la eblecojn de normala Esperanto. Kvar-kvin fojojn mi tamen stumblis, Šar mi perdi°is en iu sintaksa densejo.

  Bedařrinde la eldonejo ne dediŠis tioman zorgon al la libro kaj pekis kontrař la baza tipografio. La leganto rajtas scii tion, Šar tio malhelpas fluan legadon. Krome la printado ne atingas la kvalitnivelon, al kiu ni jam alkutimi°is el Jekaterinburg.

  Tio estas bedařrinda, Šar tiu malzorgo pri la ekstera aspekto ja povas forpeli eblajn legantojn de tiu libro. Tiuj legantoj do maltrafus valoran libron de la mondliteraturo.

  Wolfgang Kirschstein


  Kovrilpagho de Kvar novelojKvar noveloj

  Brjusov, Valerij. Kvar noveloj / Tradukis el la rusa Grigori Arosev, Aleksander Kor╝enkov, Ilsia Novikova. -- Jekaterinburg: Sezonoj, 1999. -- 24 pa°oj. -- (Serio Rusa literaturo; volumo 5).
  La kontribuo de eldonejo Sezonoj al la popularigo de la rusa literaturo riŠi°is per kajero entenanta kvar novelojn de Valerij JakovleviŠ Brjusov (1873-1924).

  Prefere mi nomus ilin rakontoj, Šar °enerale ili fini°as tragike. "Rakontoj" estas ankař tiuj de Edgar A. Poe, kies disŠiplo Brjusov estis, kun apudaj modeloj kiel Anatole France kaj Oscar Wilde. Poezia simbolismo kaj gusto por la hororo fakte karakterizas Ši tiun moskvan ařtoron, kies plena verkaro (sepvoluma) aperis nur meze de la jaroj 1970aj.

  Indas aldoni ion al la prefaco de Aleksander Kor╝enkov (ankař tradukinto de du el la kvar noveloj).

  Brjusov posedis vastan kulturon, nelacigeblan laboremon, ekzot-impresan avidon: li dediŠis tutajn kantociklojn al la antikva mondo (Oriento, Egiptujo, Babilono, Grekujo, Romo), kaj li Šerpis tie inspiron por sia, ne tre sukcesa dua romano La altaro de la venko, 1913, konstruita surfone de la romia socio en la kvara jarcento (Kor╝enkov tradukis la titolon sen artikoloj, sed ili lař mi necesas, krom se li majuskligas Venkon). Pli sukcesa estis la romano La flamanta an°elo, 1907, pri la germana mezepoko; lař Kor╝enkov teme proksima al la rakonto Nokta aventuro -- mi mem ne vidas kiel, Šar Ši tiu estas pli-malpli nur eta sciencfikcia pastiŠo kun demona interveno, iel postlude al Goethe kaj ial prelude al Bulgakov.

  Efektive Brjusov estis precipe poeto. Longa trejni°o kiel traduka poeto (interalie de Eneido) relative ■irmis lin kontrař la tentoj de freřdismo. Lin pli altiris okultismo, Šar pli ol la homon li emis esplori la situacion.

  La limo inter realo kaj fantazio estas la Šefa temo de la proponitaj rakontoj. Tiun limon Brjusov esploras ankař lingve, per prozo ne jam eksperimenta, sed ofte tre konotacia. La tasko de recenzisto ne estas resumi la enhavon de la unuopaj Šapitroj ař rakontoj (ni ja ne skribas por ajna magazino, sed por La Ondo...), do mi diros nur, ke komuna fadeno tredi°as tra la kvar rakontoj: la disdui°o, la konflikto inter la efektiva kaj la virtuala, kiu alprenas la formon jen de maldormanto/son°anto -- Nun, kiam mi veki°is, jen de bildulo/bildiganto -- En la spegulo, jen de virino/skulpta portreto -- Marmora kapo, jen de fizika/astrala korpo -- Nokta aventuro.

  Verkon oni (re)legas ankař por enfokusigi la aktualecon. En la nuna mondo, kie cibernetiko kaj telematiko serioze rivalas kontrař la tradicia mondpercepto, la sentemo de Valerij Brjusov sugestias en ni plian mesa°on: frandu la venkon super la spaco kvazař bombonon, kies kerno ka■as la maldolŠon pro la malvenko super la tempo -- eŠ se vi situos Šie, vi ne dařros Šiam. La homo de la tria jarmilo estos pli granda? nu, simple pli brua estos lia kolapso. La sola savo restas en arto: ars longa, vita brevis...

  Giorgio Silfer

  La novelaro de Brjusov estas legebla en nia ret-pa°aro.


  Gazetoj

  Kongresa numero de Esperanto

  La septembra numero de la revuo Esperanto raportas amplekse pri la 85a Universala Kongreso en Tel-Avivo. Abundaj fotoj, multaj el ili plenkoloraj, akompanas artikolojn kaj noticojn pri la laborkunsidoj de la gvidorganoj de UEA kaj de multaj fakaj asocioj, pri la Strategia Forumo, pri sciencaj, esperantologiaj kaj interlingvistikaj aran°oj, pri artaj programeroj ktp. En la numero aperas ankař la prelego de prof. Humphrey Tonkin pri la kongresa temo "Lingvo kaj la kulturo de paco" kaj artikolo pri la Internacia Infana Kongreseto.

  Oni povas peti ekzempleron de la numero Še la Centra Oficejo de UEA (Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando) kontrař unu respondkupono.


  Esperanto aktuell: Nova redaktoro

  Rudolf Fischer transprenis la redaktadon de Esperanto aktuell, la revuo de Germana Esperanto-Asocio.

  Adreso: Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde, Germanio.

  Rete: fischru@uni-muenster.de.


  Ruslanda Esperantisto. 2000: 4

  La 4a numero de Ruslanda Esperantisto -- dumonata ruslingva ╝urnaleto pri Esperanto, eldonata en Jekaterinburg -- estas dediŠita plejparte al la 85a UK.

  La frontpa°a artikolo revuas la Tel-Avivan kongreson kaj nefacilajn cirkonstancojn de °ia okazigo. La revuo proponas ankař fragmentojn el la rezolucio, salutmesa°on de la ěenerala direktoro de Unesko Koichiro Matsuura kaj la liston de la kongresaj temoj de la lastaj dudek UKoj. En la numero estas ankař artikolo pri la 73a Kongreso de SAT en Moskvo, movada di°esto, kalendaro de E-eventoj kaj dařrigo de la bibliografio Esperanto en Ruslanda gazetaro (23 artikoloj).


  Ricevitaj gazetoj

  El Popola Ăinio. 2000/9;
  Esperanto. 2000/9;
  Esperanto aktuell. 2000/4;
  Fonto. 2000/229,230,231,232,233,234,235,236;
  Juna Amiko. 2000/3;
  KAE-Informilo. 2000/32;
  Komencanto. 2000/6;
  La Blanka Rozo. 2000/218;
  La Kancerkliniko. 2000/95;
  La Ondo de Esperanto. 2000/10;
  La Pacifika Kuriero. 2000/1;
  La Revuo Orienta. 2000/9;
  l'esperanto. 2000/6;
  Le travailleur espÚrantiste. 2000/252;
  Monato. 2000/9;
  Norda Stelo. 2000/3;
  Ruslanda Esperantisto. 2000/4;
  Spiritisma Esperanto-Informilo. 2000/110;
  TEJO-Tutmonde. 2000/3;
  Vekilo. 2000/3.


  M O Z A I K O

  Ni ricevis nař respondojn al la geografia krucvortenigmo en LOdE. 2000: 7. Ăiuj venintaj respondoj estas tute °ustaj. Ni lotumis libropremion kaj °in gajnis Brian D. Kaneen el Kanado. Ni gratulas lin!

  La °usta solvo estas: 1. Asisti; 2. Svedio; 3. Erevan'; 4. Estoni'; 5. Angaro; 6. Torino; 7. Latvio; 8. Moskvo. Ůlosilvorto: Adriatik'.
   


  Longa krucvortenigmo

  por longaj vintraj vesperoj

  Krucvortenigmo
  1. Arbo (R); 2. Transporta sistemo (R); 3. Laca pro trodařro, troripeti°o ař troabundo; 4. Ruslanda Esperantisto; 5. Adverbo; 6. Ăefurbo de Latvio; 7. Aktiva, produktanta, laboranta; 8. Fihomo (R); 9. Ăefurbo de Turkio (R); 10. Malviro; 11. Rabobirdo (R); 12. Tion povas fari kudristino (Verbo); 13. Ne venos rato mem al ... ; 14. Matematika simbolo (R); 15. Oni donas °in post naski°o; 16. Literatura verko (R); 17. Eřropaj montoj; 18. Rusa virnomo; 19. Altvalora pro sia malofteco; 20. Biblia °ardeno; 21. Sennoma; 22. Monunuo de Ruslando; 23. Facile movi°i sur glata supra╝o (R); 24. Geografia karto (R); 25. Respektoveke, majeste; 26. Kaj boteleto, kaj lampo (R); 27. Centono de rublo; 28. Frukto, kiu liveras bonegan oleon; 29. Ur°a sciigo, sendita per plej rapida vojo (R); 30. Principo, kiun oni ne rajtas kontrařdiskuti; 31. Tute ■irmita kontrař infekta malsano; 32. Kondamni je infero; 33. Portebla plektita ujo (R); 34. Arkforma (R); 35. Stato de oksigeno; 36. Movi°inta akvomaso; 37. Adverbo; 38. Ăefo de muzulmanoj (R); 39. Ludo por du personoj sur tabulo; 40. Muzikilo kun klavaro (R); 41. Hundo (R); 42. Homido (R); 43. Emajlo, poluro (R); 44. Prepozicio, signifanta disdividon; 45. Signo de Zodiako; 46. Prefikso, montranta la peredzi°an parencecon; 47. Konstrua materialo (R); 48. Esti senaktiva, ordinare dum Šiu nokto; 49. Sufikso por numeraloj; 50. La Šefa revoluciisto de Ruslando; 51. Prepozicio; 52. Strio por Širkařigi la talion (R); 53. Speco de saketo, alkudrita al vesta╝o (R); 54. Gaso, konsistanta el nitrogeno kaj hidrogeno (R); 55. Persono, kiu estas dařre komisiita de iu por fari ion; 56. Patrujo de Karl Marx (R); 57. Elstara╝o sur frunto de ■afo, bovo, ktp (R); 58. Antaře ne konata, unuafoje aperanta (R); 59. Televido.

  Kompilis Tatjana Kulakova

  La respondoj devos atingi la redakcion antař 10 jan 2001. Unu el la respondintoj ricevos librodonacon. La respondon sendu po■te al la redakcio ař rete al la rubrikestro kulakova@akb.mplik.ru.

  Ni premios la plej aktivan respondemulon de la jaro.


  "Verdeskaj Pensoj"
  de Georgo Handzlik

  (eroj de iam aperonta libro)

  Georgo Handzlik kantas en Krakovo (2000(

  (dařrigota)


  Frazoj

  La malforti°o de la ■tato kondukis nian movadon al certa krizo pri direkto. Dum ni povis kolektive labori por sukcesigi Esperanton Še UN, ař persvadi la instancojn enkonduki Esperanton en tiun ař alian medion, ni sciis kien iri. Hodiař, tamen, la malnovaj metodoj kaj pensmanieroj ne plu estas adekvataj. Tiun mesa°on lařte kaj insiste liveradas homoj tiel malsamaj kiel Mark Fettes kaj Giorgio Silfer, Šiu lař sia maniero. La homoj kiuj insistas ke Esperanto estas kulturo, socio, komunumo, miaopinie pravas. Sed tio ne konduku al la kredo ke ni ekzistas por ekzisti, ke nia Šefa zorgo estu uzi niajn rimedojn por °ui tiujn rimedojn kaj pligrandigi ilin.

  Humphrey Tonkin. Esperanto. 2000: 9.


  La ekapero de La Ondo de Esperanto en niaj leterkestoj igis nin Šiujn pritrakti Esperantujon el iel alia, nome rusa, vidpunkto. Mi trovas °in refre■iga; solvo de la enigmoj en La Ondo, ekzemple, estas por angla leganto sufiŠe streŠa afero, kiu foje necesigas foliumadon en maparo, per kiu oni multon novan lernas. La Ondo de Esperanto ne povas plenumi la rolon de La Brita Esperantisto, sed °i estas egale leginda.

  Jack Warren. La Blanka Rozo. 2000: 218.


  Miaopinie UEA devus eldoni Šiujare specialan numeron de "Esperanto", ař eŠ specialan revuon simile al "Sennacieca Revuo" de SAT, por publikigi unufoje Šiujn verkojn premiitajn en tiujaraj Belartaj Konkursoj. Ău mankas al °i la monrimedoj por tio? Sed kiel UEA ne povas fari, kion faras Šiujare SAT per sia "Sennacieca Revuo"? Ău UEA estas malpli granda kaj malpli forta ol SAT? Se mankus monrimedoj por tio, kial ne krei novan fonduson speciale por tiu celo? Mi estas konvinkita, ke multaj amantoj de esperanta literaturo el la tuta mondo volonte kontribuos siajn obolojn al tiu Fonduso. Mi mem estas preta oferi al °i kiel mian obolon la tutan sumon, 290 guldenojn, kiun mi ricevis en 1995 por la Premio Luigi Minnaja.

  Kurisu Kei. Fonto. 2000: 233.


  Antař 20 ař 30 jaroj en Žartumo, Sudano, oni senprobleme trovis taksiiston parolantan la anglan. Nun, se mi estas bon■anca, mi eble trovis maljunulon kiu komprenas la anglan. La junuloj nur parolas la araban.

  Ryszard Kapuscinski
  pola verkisto kaj ╝urnalisto
  Der Spiegel. 2000: 42.


  Nekrologoj

  4 jun en Pazar°ik fini°is la vivo de
  Ljudmila Arnaudova
  iam siberia, poste bulgaria aktivulino, edzino de nia kunlaboranto Petko Arnaudov kun kiu ■i kunařtoris la libron Amuza matematiko por gelernantoj.


  25 jul 2000 en Lauro de Freitas (Brazilo) forpasis
  Leopoldo Knoedt
  honora membro de UEA, la tradukinto de la epopeo La Luzidoj de Camoes kaj de pluraj aliaj verkoj.


  13 sep 2000 en Ko■ice (Slovakio) subite forpasis
  Anton Zacharias
  elstara instruanto de Esperanto lař la rekta metodo, unu el la plej aktivaj slovakaj esperantistoj, multfoje helpinta al niaj turismaj grupoj en Tatroj.


  3 okt 2000 forpasis
  Satoo ŮooiŠi
  komitatano A de Universala E-Asocio.


  12 okt 2000 pli ol cent esperantistoj en Budape■to
  adiařis s-inon
  Zsuzsa Barcsay
  kiu dum pli ol tri jardekoj laboris por la lerneja instruado de Esperanto.


  Leterkesto

  Tre plaŠas al mi via gazeto La Ondo, kiun ni ricevadis de kiam nia nacia gazeto malaperis. Mi esperas dařre ricevi °in. Mi jam aŠetis la libron Lingvaj Respondoj de Sergio Pokrovskij.

  Alwyn Kind (Britio)


  Mi ricevis Šiujn numerojn de La Ondo de Esperanto kaj kun granda °ojo mi komencas trarigardi, legi. Miajn impresojn mi ne scipovas priskribi en kelkaj vortoj, Šar multe da faktoroj (temoj, enhavo, fotoj ktp) influas ke la revuo estas interesa kaj helpas perfektigi la internacian lingvon. Bonvolu informi min ař sendi abonilon por ke mi ne malfruu reaboni Mian Novan Amikon -- tiel mi nomas La Ondon, kun kiu mi renkonti°is kaj amiki°is surprize.

  Halina Jurska-Berezowska (Pollando)


  Kalendaro

  2000

  10--12 nov. Prago (ĂeÂio). KAEST-2000. Kolokvo pri aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Adreso: Anglickß 878, CZ-25229, Dobrichovice, ĂeÂio Rete: chrdle@kava-pech.cz.
  Prago, bildo de S.,Chrdlova

  10--12 nov. Gliwice (Pollando). GRUPE-4. Adreso: PL 44-101 Gliwice, skr. poczt. 21 Rete: staman@poczta.onet.pl.


  1--3 dec. Murzasichle (Pollando). Renkonti°o okaze de Sankta-Nikolaa festo. Adreso: SobotskÚ nßm. 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio Rete: esperant@stonline.sk.


  9--10 dec. Kaunas (Litovio). Zamenhofa Festo. Adreso: p.k. 167, LT-3000 Kaunas, Litovio Rete: irenaa@takas.lt.


  17 dec. Jekaterinburg (Ruslando). Tago de Zamenhof. Adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab.ja. 67, Ruslando Rete: sezonoj@mail.ru.


  30 dec.--2 jan. Poprad (Slovakio). Silvestra Balo kaj Vintraj Ekskursoj. Adreso: SobotskÚ nßm. 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio Rete: esperant@stonline.sk.
  Altaj tatroj


  2001

  4--11 mar. apud Sankt-Peterburgo (Ruslando). REK-2001 kaj EoLA-13. Adreso: RU-195274, S-Peterburgo, ab. ja. 28, Ruslando Rete: rek_eola@mailru.com.


  12--19 maj. Tßbor (ĂeÂio). 53a Kongreso de Internacia Fervojista E-Federacio. Adreso: Anglickß 878, CZ-25229, Dobrichovice, ĂeÂio Rete: ifef-kongreso@kava-pech.cz.


  14--20 sep. Nagykanizsa (Hungario). 74a Kongreso de SAT. Adreso: Tibor Szabady, pf 66, HU-8800 Nagykanizsa, Hungario Rete: esptibor@pro.hu.


  14--17 jul. Nagykanizsa (Hungario). 20a Internacia Literatura Forumo. Temo: Centjara datreveno de Gaston Waringhien. Adreso: CP 928, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando Rete: kce. esperanto@bluewin.ch.

  Ruslandaj dezirantoj partopreni bonvolu peti informojn pri la kolektiva voja°o Še Halina Gorecka (nia redakcia adreso). Post la Kongreso de SAT kaj ILF-20 oni povos pluiri al Zagrebo.


  14--20 jul. Strßznice (ĂeÂio). 14a Internacia E-Konferenco. Temo: Karolo PiŠ-Onesork kaj liaj mondoj. Adreso: p.k. 36, CZ-696 62 Strßznice, ĂeÂio Rete: vlada_hasala@iol.cz.


  UK-8621--28 jul. Zagrebo (Kroatio). 86a Universala Kongreso de Esperanto. Adreso: Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando Rete: uea@inter.nl.net.

  Halina Gorecka estas Kongresa Peranto por Ruslando, kiu akceptas pagojn por ali°o, lo°ado kaj ekskursoj. Se trovi°os sufiŠe da dezirantoj estos luita buso, kaj la grupo vizitos kelkajn mez-eřropajn landojn. Petu informojn Še nia redakcia adreso.


  21--28 jul. Zagrebo (Kroatio). 34a Internacia Infana Kongreseto. Adreso: Bethlen G. u. 2, HU-2030 Erd, Hungario Rete: stefan.macgill@galamb.net.
   


  Mondfama klasika fantasta romano en esperanto

  Aleksej Tolstoj
  Aelita

  Ni╝nij Novgorod: Akileo, 2000. 143 pa°oj. Prezo: 7.50 eřroj.

  Speciala prezo por ruslandanoj: 75 rubloj, inkluzive de la sendokosto de la libro. Krom Aelita aŠetanto ricevos donace ankorař unu libron en ař pri esperanto de antařaj jaroj de eldono.

  La libro ne estas vendata pago■ar°e, nur antařpage.

  Bv. sendu monon al Igorj ValentinoviŠ Simonov.
  Adreso: 603105 Ni╝nij Novgorod-105, a/ja 572

  Elektronikaj kontaktoj:

  Rete: akileo@akileo.bizland.com, akileo@mail.nnov.ru

  http://akileo.bizland.com


  Internacia Fotokonkurso

  Vinjeto

  Proksimi°as la limdato de la 3a Internacia Fotokonkurso. Ni memorigas, ke rajtas partopreni Šiu deziranta fotemulo amatora ař profesia, sendepende de la lo°lando kaj lingvokono. Unu persono rajtas partopreni per maksimume kvin fotoj. La minimuma formato estas 10Î15 cm. Fotoj povas esti koloraj ař nigra-blankaj, vertikalaj, horizontalaj kaj aliformataj.

  La konkursaj fotoj devas esti senditaj unuekzemplere al la redakcia adreso de La Ondo de Esperanto RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando. La fotoj devas atingi la indikitan adreson antař 15 dec 2000. La konkursa╝oj devas esti subskribitaj per pseřdonimo. En aparta koverto kunsendata devas esti enmetita slipo kun la pseřdonimo, ařtenta nomo kaj po■ta adreso de la ařtoro.

  Pliajn detalojn (premioj ktp) pri la konkurso legu en la du antařaj kajeroj de LOdE.


  PERANTOJ DE LA ONDO DE ESPERANTO

  AŢSTRIO: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, AT-3400 Klosterneuburg

  AŢSTRALIO: Libroservo de AEA, Esperanto-domo, 143 Lawson St., Redfern N.S.W. 2016

  BELGIO: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
  Rete: fel@mail.agoranet.be

  BRAZILO: Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 03625, Brasilia, DF 70084-970

  BRITIO: Peul Hewitt, 26 Highfield Road, North Thoresby, Grimsby, DN36 5RT
  Rete: paul@esperanto.freeserve.co.uk

  BULGARIO: Ljubomir TrifonŠovski, pk 26, BG-3000 Vraca
  Rete: ljubcho@bitex.com

  ĂEŽIO: Vladislav Hasala, A.Dvorßka 1, CZ-696 62 Strßznice
  Rete: vlada_hasala@iol.cz

  DANLANDO: Frederik Eriksen, Finsensgade 10, DK-4800, Nykoping F.
  Rete: frederikeriksen@post.cybercity.dk

  ESTONIO: Virve Ernits, Mahla 65-1, EE-11215, Tallinn

  FINNLANDO: Heta Kesńlń, Kalamiehenkuja 3 D 32, FI-04300

  FRANCIO: Unui°o Franca por Esperanto, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris

  GERMANIO: Esperanto-Centro, Rheinstr. 9, DE-12159 Berlin
                        Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Strasse 9, DE-55129 Mainz
                        Manfred FŘhrer, Am Stadtpfad 11, DE-65760 Eschborn

  HISPANIO: Juan AzcuÚnaga Vierna, Gen. Dßvila, 127, por 7, 2 iz., ES-39007 Santander
                      Luis Serrano PÚrez, Font Nova 32, ES-08202
  Rete: luis_serrano@mixmail.com

  HUNGARIO: Hungaria Esperanto-Asocio, pf 193, HU-1368 Budapest

  IRLANDO: Joy Davies, 9 Templeogue Wood, Dublin 6W

  ISRAELO: Aleksandr Miki■ev, 20/1 Hameleh-Amacja-str. IL-77484 A■dod
  Rete: mikisal@math.tau.ac.il

  ITALIO: Itala Esperanto-Federacio, Via Viloresi 38, IT-20143 Milano
                Vi■nja BrankoviŠ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste
  Rete: orbispictus@iol.it

  JAPANIO: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3, T˘ky˘-to 162-0042
  Rete: jei@mre.biglobe.ne.jp

  KANADO: Kanada Esperanto-Asocio, P.O.Box 2159, Sidney, BC, Canada V8L 3S6

  KATALUNIO: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell, Katalunio

  KOREIO: KEA. Kang Byeon Han Shin Core B/D No 1601 Mapo-Dong 350 Mapo-ku, Seoul
  Rete: keast@soback.kornet21.net

  LITOVIO: Litova Esperanto-Asocio, p.k 167, LT-3000 Kaunas-C

  NEDERLANDO: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
  Rete: uea@inter.nl.net

  NORVEGIO: Esperantoforlaget A.S., Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo
  Rete: esp.oslo@sn.no

  POLLANDO: Maciej Wnuk, Skrytka 105, ul. Broniewskego 77-137, PL-01-865 Warszawa
  Rete: nepo@eletkron.pl
                        Pola Esperanto-Asocio, p.k. 21, PL-44-101 Gliwice
  Reto: staman@ka.onet.pl

  PORTUGALIO: Portugala Esperanto-Asocio, Rua JoŃo Couto, 6, R/C-A, PT-1500 Lisboa

  RUSLANDO: Galina Romanovna Goreckaja, RU-620077 Jekaterinburg-77, p.k. 67
  Rete: sezonoj@mail.ru

  SLOVAKIO: Milan Zvara, PopradskÚ Nab. 33, SK-058 01 Poprad

  SVEDIO: SEF, Lisbet AndrÚasson, S÷dra R÷rum pl 455, SE-24294 H÷rby

  SVISLANDO: Christoph Scheidegger, Im Schleedorn 6, CH-4224 Nenzlingen

  USONO: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530
  Rete: elna@esperanto-usa.org


  LA ONDO DE ESPERANTO

  SENDEPENDA INTERNACIA REVUO.
  2000. N-ro 11 (73)
  Aperas Šiumonate
  Fondita en 1909 de Aleksandr SaÂarov
  Refondita en 1991
  Eldonas kaj administras: Halina Gorecka
  Redaktas: Aleksander Kor╝enkov
  Konstantaj kunlaborantoj: Maria Ba╝enova, Boris Kondratjev, Viktor Kulakov, Tatjana Kulakova, Valentin Melnikov, Sergio Pokrovskij, Wolfgang Kirschstein
  Adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando
  Telefono: (3432) 281711
  Telefakso: (3432) 775252 Esperanto 281711
  Elektronika adreso: sezonoj@mail.ru
  Hejmpa°o: http:/www.sezonoj.itgo.com
  Abontarifo por 2001:
      -- Internacia tarifo: 24 eřroj ař 24 usonaj dolaroj
      -- Orienteřropa tarifo: 15 usonaj dolaroj
      -- Ruslanda tarifo: 145 ruslandaj rubloj
      -- Aerpo■ta aldono: 4 eřroj ař usonaj dolaroj
  Konto Še UEA: avko-u
  Recenzoj. Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro, kasedo, disko k. a. al la redakcia adreso.
  Eldonkvanto: 999 ekzempleroj
  Elektronika eldono: Abonebla Še nia elektronika adreso kontrař 10 usonaj dolaroj
  Anonctarifo:
      -- Plena pa°o: 100 EUR (1000 rub.)
      -- Duona pa°o: 60 EUR (600 rub.)
      -- Kvarona pa°o: 35 EUR (350 rub.)
      -- Okona pa°o: 20 EUR (200 rub.)
      -- Malpligrandaj: 0.50 EUR ař 5 rubloj por 1 cm▓
      -- Kovrilpa°a anonco, kun aldono de plia koloro, kostas duoble.
  Triona rabato por ripeto en la sekva numero.
  Donacoj. La donacoj estas danke akceptataj Še la redakcia adreso (ruslandaj rubloj) ař Še nia konto avko-u Še UEA (devizoj).
  Oni povas represi kaj traduki materialojn el La Ondo de Esperanto nur kun indiko de la fonto.
  (c) La Ondo de Esperanto, 2000.
  Subtitolo