Titolo

SENDEPENDA ĂIUMONATA REVUO. 1999. No 12 (62)


Ăi tiu dokumento uzas la signaron ISO-8859-3 (Latina-3a)

Gratulbildo


ENHAVO

REDAKCIE

 • Al la legantoj
 • ĂEFARTIKOLO

 • Kep Enderby. Prezidanto de UEA en Azio
 • INFORMOJ: TRA LA MONDO

 • Lingvo kaj homaj rajtoj
 • Packultura aktivado de UEA vekas atenton de Unesko
 • Renato Corsetti. Agado Esperanto: projekto 2a "1000 familiaj paka╝oj
 • Spomenka Ůtimec. La deziro de Gjivoje plenumita
 • Miroslav Malovec. ĂeÂio: nova asocia gvidantaro
 • Ruben Torres. Kolombio: "tutfirme kaj esperplene"
 • Puramo Chong. La 3a Azia kongreso okazos en Koreio
 • Konstantin Demjanenko. 10a kongreso en Ukrainio
 • Bard Hekland. Pri naciismo kaj internaciismo en Strasburgo
 • Stanislaw Mandrak. Uzantoj kaj Praktikantoj en Gliwice
 • Integri°o de la distribuado
 • Boguslaw Sobol. "Mia malgranda patrujo"
 • Helpu al la renovigo de KCE
 • Kurte
 • INFORMOJ: TRA RUSLANDO

 • Vladimir Bespalov. Donacoj el Francio per Esperanto
 • Boris Kondratjev. Ni partoprenas en Interkulturo
 • Aleksandr Blinov. Lingva festivalo en Ăuva■io
 • Andrej Ananjin. StRIGo-5
 • Viktoria Nikiforova. Konferenco de Scio
 • Aleksandr Titajev. Sekvio en For-Orienta Kongreso
 • Valentin Melnikov. Nova virtuala Ago-Tago
 • TRIBUNO

 • Propono de Konstitucia Ăarto de la Esperanta Civito
 • Igorj Akimenko. Doni praktikajn ekzemplojn
 • Mike Leon. Artur revenos hejmen
 • Grigori Arosiev. Nomoj misskribitaj
 • Maria Prilepskaja. "La Vintra Milito": ne bona artikolo
 • Renato Corsetti. Helpu maljunan sinjorinon transiri militojn
 • Elson B. Snow. La Ondo: grava Šenero
 • Valentin Melnikov. Stranga logiko de P.Fi■o
 • Ulrich Matthias. Ău la nova latino?
 • Johannes RŘhl. Mesa°oj por la venonta jarcento
 • BELETRO

 • Anton ĂeÂov. IvaŠjo (Tradukis Valentin Melnikov)
 • BIBLIOTEKO

 • Aleksandro Shlafer. Vi °uos la legadon
 • Sergio Pokrovskij. Sincere kaj fre■e, kiel antař 101 jaroj
 • Halina Gorecka. Kelkaj faktoj pri la Esperanto-eldonado en Ruslando
 • Thorsen-apogo asignita
 • UEA eldonis verkon pri lingvopolitiko
 • Marc Hiltbrand. Heroldo apartenas al LF-koop
 • Esperanto, paco kaj Ăinio
 • Ricevitaj gazetoj
 • MOZAIKO

 • Tatjana Kulakova. Granda Novjarfesta Konkurso
 • DIVERSAČOJ

 • Kalendaro
 • Perantoj de "La Ondo de Esperanto"
 • Kolofono

 • Redakcie

  Decembra bildo de Ma■a Ba╝enova

  Antař kelkaj semajnoj post longa foresto nin revizitis unu el niaj konatoj, iam aktiva sed nun hejma esperantisto. Kiam lia scivolemo pri la lastatempaj edzi°oj, naskoj, forpasoj kaj labor■an°oj de pluraj komunaj gekonatoj estis kontentigita (kredu, ke tio postulis pli da tempo, ol oni bezonas por trastudo de la "Konstitucia Ăarto") li atentis niajn eldona╝ojn.

  Pafinte kelkajn sarkasmajn parol-sagojn al la preskvalito de la libroj, nia dokta amiko degne lařdis ilian enhavon, ne forgesinte diri, ke sur nia loko li eldonus verkojn multe pli bonajn kaj pli debitajn. Plue li ekfoliumis La Ondon, susurante, fajfetante kaj murmurante.

  -- Stranga estas via Ondo, -- li grumbletis. -- Mi ne komprenas, kion °i similas... Ne Monaton, Šar vi ankař pri Esperanto informas... Ankař ne Esperanton, Šar ne nur pri Esperanto mi Še vi legas... EŠ ne Literaturan Mondon, nek la Foiron, Šar viaj poemoj (ni hontigite mallevis la rigardojn), nu, ili eŠ preskař tute mankas... Kaj El Popola Ăinio estas tute alia (ni hontru°i°is, atendante dařrigon pri la "mizera kvalito")...

  Kaj tiel plu, kaj tiel plu. Nia gasto estas eminenta konanto de la Esperantaj literaturo kaj gazetaro, kaj lia pasio estas foliumi flavi°intajn malnova╝ojn. Fine li frapis sian frunton:

  -- Ah ha! Kial mi ne tuj divenis. Simple kiel ovo! Ja estas La Ondo de Esperanto... Tia, kia °i iam estis, sed nur pli moderna!..

  Li pravis. Nia revuo ricevis inspiron kaj instigon rekte de la pionirepoka Ondo, fondita de SaÂarov antař 90 jaroj, eŠ se iuj kontestas tion. La binditaj kolektoj de la malnova LOdE estas nia breviero. Kompreneble, oni ne bone progresus kun la piedoj en la pasinteco, kaj la prezentomaniero i°is alia, sed la temaro kaj la tradicioj restas ařtente SaÂarovaj.

  Cetere, unu el la tradicioj de l' car-tempa Ondo estis jarfine donaci al la legantoj literaturan suplementon. Tiu tradicio dařras, kaj Ši-kune vi ricevas volumeton de Valerij Brjusov. Ni esperas, ke vi ■atos la strang-etosajn verkojn, kiuj balanci°as sur la rando inter la realo kaj fantazio.

  Antař la foriro nia erudiciulo bonkori°is (Šu ankař pro la simpla sed abunda regalo?) kaj abonis La Ondon. Ankař por la jaro venonta.

  Ni dankas nian legeman (kaj foliumeman) amikon. Ni dankas Šiun el niaj legantoj, kiuj investas siajn tempon kaj monon por Šiumonate legi La Ondon. Ni esperas, ke vi estos inter la dankatoj ankař post unu jaro.

  FeliŠan Novan Jaron kaj Gajan Kristnaskon!

  Halina kaj Aleksander

  La kovrilpa°an bildon donace sendis nia pola leganto Stanislaw Ůmigielski.
   


  Prezidanto de UEA en Azio


  Prezidanto de UEA Kep Enderby alte taksas la gravecon de la E-movado en Azio, Šar li forte opinias, ke la progreso de Esperanto mondskale dependas de la fortigo de la azia E-movado. Li bonvole disponigis al E-gazetaro raporton pri sia lastatempa dufoja restado en Azio.
  Kep Enderby
  Ăi-ařguste post sia partopreno en la Karolovara SAT-kongreso kaj en la Berlina UK, la prezidanto de UEA partoprenis la 2an Azian E-Kongreson en Hanojo (LOdE. 1999: 10, p°. 3) kaj post tio vizitis Tajlandon, kie en la Šefurbo Bankoko li prelegis pri Esperanto angle al studentoj kaj profesoroj de du universitatoj. Ege helpis lin pastro Andreoni, kiu lo°as kaj laboras en Tajlando. Intervjuoj kun ╝urnalistoj donis bonegan informan efikon.

  Dum la restado en Hanojo, gvidantoj de la vjetnama movado ofte diris al Enderby, ke Vjetnama E-Asocio kaj la Registaro de Vjetnamio, bonvenigus UK-on baldař en Vjetnamio. Estas konate, ke Enderby ege simpatias kun tiu deziro de la vjetnamoj. Hanojo planas konstrui novan Kongresejon en 2002 ař 2003.

  En oktobro li denove vizitis Azion, Ši-foje Koreion kaj Japanion. Li voja°is tie dum preskař tri semajnoj.

  En Koreio li unue Šeestis en la Korea E-Kongreso (LOdE. 1999: 11, p°. 5) kaj poste kune kun profesoro Lee Chong-Yeong partoprenis Internacian konferencon de Ne-Registaraj Organiza╝oj. Dum tiu "CONGO-kongreso" Enderby intervenis parolante ses fojojn. Ege gravas por UEA kaj Esperanto °enerale, ke UEA estu bone reprezentota Še la Jarmila Forumo, kiu okazos printempe en Novjorko.

  Post la fino de la Seula Konferenco, Enderby kun Lee Chong-Yeong kaj Lee Chong-Sae flugis en Japanion por partopreni la japanan E-kongreson, kiu okazis en Montizuki. Ăe la malfermo Enderby prelegis pri "Kial la mondo bezonas Esperanton". Li ankař partoprenis tie la kunvenon de KAEM (Komisiono de UEA pri Azia E-Movado).

  Post tiu kongreso, japanaj esperantistoj organizis por li intensan semajnan programon, dum kiu la prezidanto de UEA plurfoje prelegis en Esperanto kun japana interpretisto en Tokio kaj aliaj urboj pri Esperanto, multkulturismo kaj homaj rajtoj. Plurfoje li estis intervjuita de gazetaj, radiaj kaj televidaj ╝urnalistoj. Krome, li havis renkontojn kun gvidantaj oficistoj de Amnestio Internacia, UNESKO-Asocioj de Japanio kaj Oomoto.

  Resumante la voja°on, Enderby emfazis, ke li esperas, ke la bonaj rezultoj estos dařrigataj. Li aldonis, ke la entuziasmo, helpemo, gastamo kaj bonkoreco elmontritaj al li kaj al lia edzino en la vizititaj landoj estis elstaraj kaj kortu■aj. Simile elstaris la organizaj talentoj de la aziaj samideanoj.

  Li aparte menciis la malavarajn agojn kaj organizan talenton de Myoshi-san [S-ro Myoshi], al kies laboro por Esperanto multon ■uldas la azia kaj tutmonda E-movado.

  Kep Enderby
   


  Lingvo kaj homaj rajtoj


  Pli ol 7000 reprezentantoj de pli ol 600 internaciaj organiza╝oj partoprenis en la Internacia Konferenco de Ne-Registaraj Organiza╝oj Seulo 1999, kiu okazis en la korea metropolo 10--15 okt. ěi estis organizita de CONGO (platformo de NRO-j en konsultaj rilatoj kun UN), de la Plenumkomitato de NRO-j asociitaj kun la Departemento de Publika Informado de UN, kaj de la Societo de Tutmonda Kunlaboro de la Universitato Kyung Hee. La kadra temo de la konferenco estis "NRO-j en la 21a Jarcento".

  UEA, kiu havas konsultajn rilatojn kun UN kaj estas asociita kun °ia Departemento de Publika Informado, aktive partoprenis la Konferencon jam en la prepara stadio, kun la helpo de sia korea landa asocio. UEA speciale koncentris sian agadon al unu el la kvin temoj de la konferenco Homaj Rajtoj. Kadre de °i estis okazigita, lař iniciato de UEA kaj de Koalicio de NRO-j por Internacia Helplingvo, temgrupa sesio pri "Lingvo kaj Homaj Rajtoj". ěin gvidis Kep Enderby, prezidanto de UEA. Prof. Lee Chong-Yeong, eksprezidanto de UEA kaj prezidanto de Korea Esperanto-Asocio, faris enkondukan prelegon. Prelegis ankař reprezentantoj de la Bahaa Internacia Komunumo kaj de la Uhonbulisma Eklezio.

  La zorge preparita agado de UEA kondukis al bona rezulto. Post vigla diskuto la 35 partoprenantoj de la Tema Grupo unuanime rezoluciis pri rekomendoj al la Ekonomia kaj Socia Konsilio de UN (EKOSOK) kaj al la Jarmila Forumo de NRO-j okazonta en Novjorko en majo 2000. 15 okt la rekomendoj estis adoptitaj de la Tema Plenkunsido pri homaj rajtoj.

  Post la komuna seminario de UEA kaj la Alta UN-Komisiito pri Homaj Rajtoj en ěenevo aprile 1998, UEA denove sukcesis tiri en UN-medio atenton al la lingvaj aspektoj de homaj rajtoj. Tiel UEA realigas sian strategian celon kreskigi konscion pri tiu neglektata kampo.

  Dum la konferenco Korea E-Asocio funkciigis informbudon. Per informiloj en pluraj lingvoj, tradukoj de la Praga Manifesto, libroj, revuoj, afi■oj k.a. materialoj la konferencanoj povis konati°i kun la lingvo kaj movado de Esperanto.

  Rezolucio:

  La Tema Grupo pri Lingvo kaj Homaj Rajtoj de la Internacia Konferenco Seulo 1999 de Ne-Registaraj Organiza╝oj rekomendas:

  1) ke la Ekonomia kaj Socia Konsilio de Unui°intaj Nacioj (EKOSOK) metu en la tagordon de sia proksima kunsido la temon "Lingvo kaj Homaj Rajtoj", kun la celo diskuti problemojn de tutmonda lingva politiko kaj la neniigon de homaj rajtoj kařze de lingva malegaleco;

  2) ke tia kunsido konsideru la nomumon de komisiono por esplori la uzeblecon kaj praktikecon de internacia helpa lingvo;

  3) ke EKOSOK raportu al la ěenerala Asembleo de Unui°intaj Nacioj pri la rezultoj de °iaj malkovroj, kaj

  4) ke tiu Ši Seula Internacia Konferenco de NRO-j submetu la suprajn erojn kiel rekomendatajn proponojn al EKOSOK kaj al la Jarmila Forumo de NRO-j, antařvidata por 22--26 maj 2000, por iliaj atento kaj sekva agado.

  GK UEA
   


  Packultura aktivado de UEA vekas atenton de Unesko

  La °enerala direktoro de UEA, Osmo Buller, faris laborviziton al la Pariza sidejo de Unesko 11--12 nov. La vizito okazis en la kulmina momento de la ěenerala Konferenco de Unesko, kiam estis elektita la nova °enerala direktoro de tiu UN-organiza╝o. Buller kaj la konstanta Unesko-reprezentanto de UEA, Vincent Charlot, Šeestis la elekton de la japana diplomato Koichiro Matsuura al tiu posteno por la 6-jara periodo 1999--2005.

  La plej grava temo dum la diskutoj en Parizo estis la kontribuo de la Esperanto-komunumo al la Internacia Jaro por la Kulturo de Paco en 2000. Lige kun tiu Jaro estis lanŠita Manifesto 2000 por Kulturo de Paco kaj Senperforto. ěin iniciatis grupo de lařreatoj de la Nobel-pacpremio, i.a. MiÂail GorbaŠev, Nelson Mandela, Shimon Peres kaj Jose Ramos Horta.

  La delegacio de UEA prezentis la planon de UEA pri kolektado de subskriboj por Manifesto 2000 al Enzo Fazzino, respondeculo en Unesko pri tiu dokumento. S-ro Fazzino tuj aliris sian komputilon por serŠi la TTT-pa°ojn de UEA, kie jam nun eblas subskribi la Manifeston. UEA baldař eldonos °in ankař kiel faldfolion, por ke ankař tiuj sen retaliro povu °in subskribi. La granda celo de Unesko estas kolekti 100 milionojn da subskriboj, kiujn oni transdonos al la ěenerala Asembleo de UN en septembro 2000. Por akceli la kolektadon de subskriboj, Unesko planas eldoni diplomon por "Heroldoj de Manifesto 2000", t.e. aktivaj kolektantoj. Vidinte la aktivecon de UEA, s-ro Fazzino promesis presi la diplomon ankař en Esperanto.

  La agado de UEA por la kulturo de paco estis diskutata ankař en la kunsido kun s-ino Monique Fouilhoř, prezidanto de la Kontaktkomitato de NRO-j. Ůi dankis al UEA pro °ia subskribo de Kontrakto pri Partnereco por la Kulturo de Paco. La Šefa evento, per kiu UEA kontribuos al la Internacia Jaro por la Kulturo de Paco (IJKP), estos la 85a Universala Kongreso en Tel-Avivo, kies temo estos "Lingvo kaj la kulturo de paco". Dank' al la Kontrakto pri Partnereco UEA ricevis la rajton titoli la 85an UK Flag■ipa Evento de IJKP. Estis interkonsentite, ke s-ro Patrick Duong, respondeculo pri IJKP Še la Kontaktkomitato de NRO-j, partoprenos kaj prelegos en la Tel-Aviva UK.

  GK UEA
   


  Agado Espero: projekto 2a "1000 familiaj paka╝oj"

  Niaj legantoj ver■ajne memoras, ke dum la milito en la eksa Jugoslavio UEA vastigis la agadon Širkař la Konto Espero (kiu celas precipe esperantistajn viktimojn) al la Agado Espero, kiu celas kunligi kaj subteni iniciatojn de aliaj esperantistoj kaj esperantistaj organiza╝oj favore ankař al neesperantistaj viktimoj (LOdE. 1999: 7).

  Unu el tiuj agadoj estis nomita "1 000 familiaj paka╝oj".

  Nun, surbaze de detala raporto de la loka organiza╝o Humanitara Organizo Espero (HOE), starigita kaj estrata de esperantistoj, oni vidas ke finfine la respondo al la alvoko estis tiel bona, ke en la fino oni povis donaci proksimume 2 000 paka╝ojn (precize 1 998).

  La disdonado okazis interkonsente kun la Ministerio por rifu°intoj kaj kun lokaj urbaj instancoj en Sarajevo, Novi Grad kaj Hadzici.

  Ăi tiu artikolo celas Šefe danki la donacintojn. Inter Ši tiuj elstaras la kataluna Fons Catala el Barcelono kaj la franca Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo. Sed same valoran kontribuon faris pluraj individuaj esperantistoj.

  Interalie kelkaj esperantistoj tradukis la tekston al sia nacia lingvo kaj provis interesigi neesperantistajn help-organiza╝ojn. Aliaj esperantistoj (ekzemple, Japana E-Instituto) estas nun kolektantaj monon por Ši tiu agado.

  En Bosnujo mem la agado ricevis grandan atenton. La Šefa bosna gazetaro kelkfoje raportis pri Ši tiu agado kaj sekve de gazetaraj konferencoj la lokaj radio kaj televido intervjuis la gvidantojn de HOE. Faldfolio kun klarigoj pri la kampanjo en la albana kaj bosna estis enmanigita al Šiu familio kune kun la paka╝o.

  Dum Ši tiu agado ankorař ne fini°is, HOE jam organizas aliajn projektojn kaj por Bosnujo kaj por aliaj landoj. Ili serŠas esperantistojn, kiuj povus kontaktigi ilin kun neesperantistaj help-organiza╝oj. Se vi konas homojn en tiaj organiza╝oj, petu detalojn pri la projektoj Še HOE (M.Spahe, 10/II, 71000 Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino, Fax +387 71441843).

  Ankorařfoje esperantistoj pruvis, ke ili ne estas senreagaj antař homaj katastrofoj, kiujn nia mondo pli kaj pli spertas. Ni provas disvastigi la idealojn de la Esperanto-movado, kiuj provas eviti la uzon de "glavoj sangon soifantaj", sed samtempe ni provas ripari la dama°ojn faritajn de tiuj glavoj.

  Dankon al la Humanitara Organizo Espero kaj al Šiuj donacintoj.

  Renato Corsetti
  UEA, Agado Espero
   


  La deziro de Gjivoje plenumita

  Marinko Gjivoje (1919--1982), unu el la plej admirindaj Esperantaj bibliofiloj el Kroatio, fine povus ripozi en paco. Lia familio transdonis al Nacia kaj Universitata Biblioteko en Zagrebo la imponan kolekton de Esperantaj libroj, kiujn li testamente lasis al la biblioteko. Nun en la biblioteko trovi°as 2901 libroj kaj 274 Esperantaj vortaroj.

  Marinko Gjivoje testamentis sian libraron al tiu Ši biblioteko, kiun li forte estimis. 31 maj 1982 pluraj homoj kunvenis je la oka matene en la biblioteko por atesti pri la transdono de la donaco. Sed ili vane atendis Marinkon. Li forpasis je la sesa matene en la tago kiam li kunvokis la kunsidon pri la transdono de siaj libroj al la nacia trezorejo. Post 18 jaroj liaj libroj estas en la biblioteko, kie li volis vidi ilin.

  Pluraj kroataj gazetoj raportis pri la evento. Lař la deklaro de la direktoro de la Nacia Biblioteko d-ro Josip Stipanov la libroj estos pretaj por la uzo antař la 86a UK en Zagrebo.

  Kroata E-Ligo nun traktas kun la Nacia Biblioteko pri okazigo de Zamenhof-Tago 1999 en la biblioteko, kie estas la plej riŠa kolekto de Esperantaj libroj en Kroatio.

  Spomenka Ůtimec
   


  ĂeÂio: nova asocia gvidantaro

  15--17 okt 1999 okazis en la sudbohemia urbo Tßbor en Integrita Mezlernejo de Servoj kaj Metioj la 9a nacia kongreso de ĂeÂa E-Asocio.

  Partoprenis Š. 115 personoj (inkluzive de gastoj). La vendreda vespero post alveturo de la kongresanoj estis dediŠita al diskutado pri UK Berlino, la propra kongresa traktado reali°is sabate. La kongreson salutis vicurbestrino, sekvis raportoj de la malnovaj komitatanoj pri la agado ekde la 8a kongreso (1996 en HavÝrov). Sekvis prezenti°o de novaj honoraj membroj kaj de kandidatoj por la nova asocia komitato. Dum pripensado, kiun elekti, ali°intaj parolantoj prezentis la agadon de siaj kluboj kaj sekcioj en riŠa diskutado. Kiel komitatanoj estis elektitaj Zdenek Heiser, Petr Chrdle, Lucie Kare■ovß, Kveta KrajÝŔkova, Jindrich Ondracek, Vera Podhradskß (kiu poste akceptis la prezidantecon) kaj Jan Repa, kiel kontrolgrupo Vlastimil KoŠvara, Josef Hron kaj Libu■e KrejŔÝ. La sabatan vesperon finis dancamuzo kun tombolo.

  DimanŠe lokaj esperantistoj prezentis al la kongresanoj sian urbon kun riŠa historio -- °in fondis en 1420 husanoj kiel urbon de "batalantoj de Dio", kie Šiuj volis esti fratoj kaj fratinoj, egalrajtaj kaj justaj. Ili malpaci°is pro diferencaj religiaj opinioj, tamen la urbo restis.

  La honoran membrecon de ĂEA akiris JirÝ Karen (poeto), Vlastimil KoŠvara (asocia eksprezidanto), Kurisu Kei (japana bohemisto), Zdenek Pluhar (kemiisto), Josef Rumler (poeto), Jarmila Ryznarovß (AEH-prezidantino) kaj JirÝ Vychodil (eksprezidanto de blindula sekcio, redaktoro de Ařroro).

  Bedařrinde Josef Rumler 1 nov 1999 mortis en a°o de 77 jaroj, meze de tradukado el la klasika ŠeÂa poezio. Tamen li sukcesis Ši-jare eldoni siajn tradukojn de "Majo" (K.H. Mßcha) kaj "Kristnaska tago" (K J. Erben) utiligante alian traduk-metodon ol Tomß■ Pumpr.

  Miroslav Malovec
   


  Kolombio: "tutfirme kaj esperplene"

  Inauguro de la Kolombia E-Kongreso
  La 5a Kolombia Kongreso de Esperanto okazis en Ibageo 16--18 okt 1999.

  Oni povas mezuri la kongreson per diversaj mezuriloj. Lař la "mezurilo pri kvanto" °i estis malpli sukcesa ol normale, Šar en Kolombio nun estas la plej grava ekonomia krizo dum la lastaj 60 jaroj. 34 gesamideanoj aperas en la inařgura kongresa foto, sed "oficiale" 26 partoprenis.

  Lař la "mezurilo pri semado" la kongreso estis sukcesa. La loka grupo (kun pli ol 40 infanoj, kiuj lernas Esperanton en la lernejo "San Simn") fari°is multe pli solida. Dum la inařguro la infanoj ricevis atestilon pri la sukceso de la unua baza E-kurso en Ibageo...

  Lař la "mezurilo pri diskonigado" la kongreso estis ege sukcesa. Kvar intervjuoj en la lokaj radiostacioj kaj unuapa°a raporto en la Šefa ╝urnalo de Ibageo montris ke Esperanto ne estas io ekzota ař neatingebla.

  La "mezurilo pri kulturo kaj klerigo" montris rimarkindan panoramon, kiun konsistigis kurso por progresantoj de prezidanto de la Akademio Geraldo Mattos, prelegoj, teatra╝oj kaj muziko.

  Movade la kongreso havis du Šefajn punktojn:

  -- Estis akceptita la propono de Alfonso Alvarez starigi landan sekcion de TEJO.

  -- Oni decidis konduki la fortojn de nia movado al la atingo de oficiala rekono de Esperanto en Kolombio. Antonio Herrera kaj lia edzino Maria Dilia proponis trafi la Sekretariejon pri Edukado de la departemento Tolimo por starigi kurson. La ěenerala Plano pri Edukado en Kolombio ebligas tion. La kurso havos la benon de la Universitato de Tolimo (eble ankař de ILEI) kaj permesos enkondukon de Esperanto kiel oficialan studobjekton.

  Krome, Luis Jorge Santos Morales proponis, ke la lokaj grupoj organizu trimonatan kurson. Li mem estu la instruisto kaj la grupo subtenadu la instruiston dum tiu periodo. Cetere, Luis Jorge estas la kapo de unu el la plej gravaj lingvoinstitutoj en Kolombio: Winston Salem.

  La proponoj estis akceptataj entuziasme kaj la ěenerala Plano pri Edukado malfermas Šiujn pordojn por efektivigi nian strategian planon.

  ěenerala asembleo de la Kolombia E-Ligo disvolvi°is vigle kaj akceptis kelkajn decidojn, interalie pri honoraj membroj, historio de Esperanto en Kolombio, modifo de la kotizoj, starigo de kvaronjara bulteno. KEL oficiale petis de la Akademio rekomendon pri la nomoj de la urboj kolombiaj.

  La libera diskutrondo estis vigla kaj oni parolis, interalie, pri organizo de la movado en Kolombio kiel entrepreno, kaj pri starigo de regiona E-bloko en la bolivaridaj landoj, kiam la movadoj el Ekvadoro kaj Bolivio estos pli fortaj.

  La plej granda parto de la diskutforumo estis uzata por detaligo de la Strategia Plano. Unue Antonio Herrera preparu la kurson por instrui Esperanton; due la Sekretariejo pri Edukado de Tolimo akceptu la kurson; poste KEL pretigu la kurson por reta efektivigo; kaj fine, post la kurso la diplomitoj penetru la lernejojn kaj universitatojn de siaj urboj.

  Konsiderante Šiujn "mezurilojn" oni povas konkludi, ke malgrař Šiaj malfacila╝oj la movado en Kolombio denove disvolvi°as -- ne tro rapide, sed ja tutfirme kaj esperplene.

  Ruben Torres


  La 3a Azia kongreso okazos en Koreio

  Komisiono de UEA pri Azia E-Movado (KAEM) oficiale decidis, ke la 3a Azia E-Kongreso okazos en Koreio en la jaro 2002.

  Intertempe KAEM enketis 14 landajn asociojn en azia regiono pri gastiglando de la 3a kongreso, kaj du landoj reagis al °i: Koreio kaj Nepalo. KAEM-anoj diskutis demokratie kaj konsideris Šiaflankajn aspektojn, kaj fine rezultis, ke Koreio estu la gastiglando de la 3a kongreso.

  Puramo Chong
  prezidanto de KAEM
   


  10a kongreso en Ukrainio

  10a Kongreso de Ukrainia E-Asocio (UkrEA) okazis en Kievo 6--7 nov 1999.

  En la Šefurbon de Ukrainio venis Š. 60 aktivaj ukrainiaj geesperantistoj el diversaj regionoj. Oni akceptis raporton de la prezidanto de UkrEA Volodimir Hordijenko kaj estraro pri pasinta jaro.

  Okazis reelektoj. Volodimir Hordijenko (Kievo) konservis la postenon de la prezidanto de UkrEA. Estis elektitaj 4 konsilianoj: Aleksandr Gri■Šenko (Lugansk), Konstantin Demjanenko (Berdjansk), Oleg Pokotylo (Kievo), Viktor Pajuk (Ternopil).

  Dum la lastaj jaroj UkrEA, en kiu nun estas Širkař 120--130 membroj, rimarkeble evoluis kaj atingis iujn sukcesojn:

  -- la organizo estas oficialigita en Ministerio de Justico;

  -- oni eldonis kaj konfirmis ■tatnivele instruprogramon de Esperanto por mezlernejoj;

  -- estis realigita kunlabore kun landa Unio de Junularaj Organizoj Ukraini-Svedia junulara projekto;

  -- Ukrainia esperantistaro havas stabilan kaj informriŠan eldonon Helianto, kiun oni legas ne nur en Ukrainio;

  -- UkrEA havas tradician festivalon "Aroma Jalto" -- unu el tute ne multaj speciale lingvaj aran°oj;

  k.t.p.

  Ukrainia E-Asocio enhavas junularan organizon ULEJ (Ukraina Ligo Esperantista Junulara), kiu membras en TEJO.

  Ni esperu, ke plua agado de UkrEA estos sukcesa, utila por esperantistoj, E-movado kaj socio.

  Konstantin Demjanenko


  Pri naciismo kaj internaciismo en Strasburgo

  24--31 okt 1999 okazis en Strasburgo (Francio) seminario "Naciismo kaj internaciismo -- Šu konfliktaj ař kompletigaj ideoj?" kiun organizis TEJO kaj Eřropa Junulara Centro (parto de Konsilio de Eřropo). Kunvenis preskař 40 gejunuloj, kaj kun bona volo, Šiuj kontinentoj estis reprezentitaj (kařzis tion repago de voja°kostoj far EJC).
  Ziko Sikosek prelegas en Starsburgo
  Prezenti°is vasta prelegaro: praktikaj enkondukoj pri TEJO kaj EJC, la koncepto "nacio" pritraktitaj de historiista, ■tatsciencista kaj lingvista vidpunktoj, teorioj pri internaciaj rilatoj kaj prezento de malsamaj esperantistaj tradicioj rilatantaj al naciismo, internaciismo kaj sennaciismo.

  Lige al la prelegoj okazis laborgrupoj, kie la partoprenantoj vigle diskutis kaj inter■an°is opiniojn kaj proprajn spertojn. Same gravaj estis la iom netradiciaj rolludoj, kiuj vere rivelis ke ni ne estas tiom toleremaj kaj komprenemaj rilate al fremdaj kulturoj kiom ni ■atas pensi.

  Estraranoj de TEJO Šeestis kaj multaj praktika╝oj kaj strategiaj demandoj estis neformale pritraktitaj, kaj Še la vesperaj babiltabloj, kaj en la laboruzinoj rilatantaj al la agado de TEJO.

  Kunsido de landaj aktivuloj montris, ke multaj landaj sekcioj lamas. Krom °enerala manko de aktivuloj, la agadon severe malhelpas oftaj abismoj kaj reciproka nekomprenemo inter la junularaj kaj plenkreskulaj landaj organizoj. La plejparto tamen karakterizas la situacion "pliboni°anta".

  La seminario ne faris iun komunan rezolucion kaj ne evoluigis tute novajn konceptojn. Tamen, ni vastigis niajn sciojn pri la mondo kaj ni mem kaj multaj post la seminario ofertis sin por laboro kadre de TEJO (Šu malardi°os la entuziasmo reveninte hejmen?). Mi parolis nur kun du nekontentuloj: unu opiniis ke tro multis pezaj fakaj prelegoj, alia ke ne estis sufiŠe da faka enhavo. Ăiun kontentigi ■ajne ne eblas...

  Bard Hekland


  Uzantoj kaj Praktikantoj en Gliwice

  11--14 nov 1999 en Gliwice (suda Pollando) jam triafoje renkonti°is esperantistoj el la tuta lando kaj du personoj el ŠeÂa urbo Opava okaze de la Gliwice'a Rendevuo de Uzantoj kaj Praktikantoj de Esperanto (GRUPE-3).

  La malfermon de la renkonti°o partoprenis preskař 70 personoj. Nome de la urbaj instancoj partoprenantojn salutis vicprezidanto de la urba konsilantaro d-ro Tadeusz Grabowiecki kaj estro de la kultura kaj sporta filio de la Urba Oficejo mag. in°. Janusz Jablonski. Ornamis tiun programeron krakova grupo KAMEA.

  Antař la malfermo oni metis la florojn Še la monumento al Jˇzef Pilsudski en la centro de la urbo, okaze de la Nacia Festo de Sendependeco.

  GRUPE-3 estis ligita kun la 90a datreveno de la fondo de la unua E-grupo en la urbo Gliwice (Gleiwitz) en 1909. Pro tio oni ricevis pli ol dudek salutkartojn el la tuta mondo. Krome estis prezentita konciza historio de la loka E-movado de la komenco en la jaro 1905 °is la jaro 1939.

  La dua celo de GRUPE-3 estis ligita kun la preparo de la novaj programoj por la instruado de nia lingvo. Dum du tagoj veninta instruistaro diskutis pri tiu problemo kaj instruado de Esperanto en Pollando. Oni decidis fini kiel eble plej baldař la laboron kaj lasi materialojn por registri en koncerna ministerio. Krome estis kelkaj interesaj prelegoj.

  Ege interesa estis renkonti°o kun genepoj de Antoni Grabowski. Hanna Grabowska-Blezien kaj Stanislaw Kruszewski interese rakontis pri la familio de ilia avo kaj iliaj traviva╝oj. Ambař akceptis la proponon i°i honoraj membroj de la loka E-grupo.

  Dum vesperoj prezenti°is Jerzy Fornal kun belega teatra╝o Arlekeno kaj loka E-kabaredo Amuzo. DimanŠe okazis E-lingva sankta meso kiun celebris pola animzorganto pastro Jˇzef Zielonka kaj loka E-animzorganto pastro Jan Sieminski.

  Kvankam venis malpli multe da esperantistoj ol dezirus la organizantoj, Šiuj konstatis ke GRUPE-3 plenumis sian celon kaj sukcesis. Ăiuj partoprenantoj deklaris veni al Gliwice la venontjaran ařtunon por GRUPE-4.

  Stanislaw Mandrak
   


  Integri°o de la distribuado


  Kadre de la Pakto por la Esperanta Civito, la direktoro de LF-koop Judit Felszeghy estas komisiita ellabori proponon pri integrita distribua sistemo (IDS) de la varoj de LF-koop (unuavice la perioda╝oj: LF, HdE, HeKo) kaj de la servoj de KCE (unuavice la kursoj kaj semajnfinoj). IDS devus ebligi ankař la estontan kupli°on de aliaj establoj ali°intaj al la Pakto.

  HeKo
   


  "Mia malgranda patrujo"

  La tri titolaj vortoj estis la temo en la konkurso de infandesegna╝oj en Milanˇwek (Pollando), okaze de la 100-jara jubileo de tiu Ši urbo.

  La konkurson iniciatis konata aktivulo Andreo Pettyn, kiu estas, interalie, vicprezidanto de la urba konsilantaro. Li dissendis 300 informilojn pri la konkurso al diversaj redakcioj, kluboj k.s. E-Klubo en Triesto (Italio) okazigis specialan gazetaran konferencon pri °i. Pri la konkurso informis pollandaj gazetaro kaj televido. Bona kunagado estis kun Finnlando. La informo atingis eŠ la Eřropan Parlamenton.

  Rezulte venis 451 ekspona╝oj el 24 landoj.

  Tiel dank' al Esperanto Milanˇwek i°is konata en la mondo, kaj la vizitantoj de la ekspozicioj konvinki°is pri la utileco de Esperanto en la interpopola kunlaboro kaj interkompreni°o.

  Lařreatoj de la konkurso:

  1. Alina Rjabniceva (8-jara, RU)
  2. Ascie Sinervie (10-jara, FI)
  3. Nadia Konopienka (9-japa, RU)
  4. Robrecht Simaeve (6-jara, BE).
  Ankorař dek infanoj, inter ili tri el Milanˇwek, estis diversmaniere distingitaj.

  Boguslaw Sobol
   


  Helpu al la renovigo de KCE

  Post plurjara neglekto, domo Ernest Naville ricevas flegadon fare de la nova posedanto, Kultura Centro Esperantista (KCE). Estas riparata la tegmento, modernigata la elektra sistemo, plibonigota la interno de la apartamento por la de╝orantoj kaj docentoj, refarbotaj la internaj muroj. La tuto kostos preskař 20 mil svisajn frankojn.

  Kiu ajn plenkreskulo, esperantisto, rajtas fari°i Apoganto de KCE, per la kotizado de 15 CHF monate. La Apogantoj ricevas regule Heroldon de Esperanto kaj partoprenas en la decidoj de la asembleo.

  Se vi volas helpi al la renovigo de KCE, fari°u Apoganto! La monon vi povas °iri al pŠk 23-2921-8, Kultura Centro Esperantista (Svislando), ař al la UEA-konto "kces-i". Ankař pli malgranda donaceto estas bonvena.

  HeKo


  KURTE

  3 nov 1999 Walter Klag prelegis en la Klubo de Logikaj Pensantoj en la urbocentro de Vieno (Ařstrio) pri la temo "Esperanto: Logika lingvo por logikaj pensantoj. Dialektoj -- altlingvoj -- planlingvoj"; la prelegon sekvis unuhora vigla diskuto. (Walter Klag)

  12 nov la bulgara Radio LUX FM kadre de speciala programo okaze de la unua jaro de sia ekzisto elsendis intervjuon kun Ljubomir TrifonŠovski, Šefredaktoro de Literatura Foiro, Šefe pri la 30-jari°o de la revuo; unu el la lokaj televidaj kanaloj de Vraca elsendis sian programon rekte de la studio de LUX FM, k multaj homoj sukcesis ankař vidi la intervjuon. (HeKo)

  Kroata ■tata instituto por protekto de familio, patrineco k junularo subvenciis partoprenon de 8 gejunuloj kadre de projekto Esperanto en vila°o Dejana Hru■kar, kies celo estas disvastigo de Eo inter junularo ekster la Šefurbo k aktivigo de gejunuloj en la vila°a medio. (Tempo)

  Studentino pri faka tradukado Še la universitato de Hildesheim, Sandra Schweder verkis 230-pa°an disertacion pri "Evoluo k akcepto de teknikaj terminologioj en la planlingvo Esperanto". (Esperanto aktuell)

  La katolika universitato de Petrˇpolis (Brazilo) proponas, inter aliaj feri-periodaj studobjektoj, bazan kurson de Eo. (Brazila Esperantisto)

  La 4a Ăina Kongreso de Eo okazis 17--19 ařg 1999 en la urbo Guilin de Guan°ia ěřang-nacia Ařtonoma Regiono (suda Ăinio) kun Š. 200 partoprenantoj. Estis elektita 97-persona konsilantaro de ĂEL; s-ino Tan Xiuzhu k s-ro Yu Tao restis respektive prezidanto k °enerala sekretario de ĂEL. (El Popola Ăinio)

  Eksprezidanto de KAEM Takeuti Yosikazu ricevis premion Ossaka por 1999 "pro la granda kontribuo al la azia E-movado". (La Revuo Orienta)

  ěenerala asembleo de Esperanta PEN-Centro (La Chař-de-Fonds) elektis William Auld prezidanto de EPC. Krome estis decidite: aperigi la tradukon de la Universala Deklaracio de la Lingvaj Rajtoj; eldoni trilingvan bro■ureton pri la Ea literaturo (angle, france, kastilie); prepari projekton de regiona PEN-konferenco; rekandidatigi W.Auld por Nobel-premio. (Judit Felszeghy)

  Revueto Bazaro, eldonata en Cluj-Napoca (Rumanio), dank' al donacoj fondis senpagan prunt-bibliotekon. (Bazaro)


  Donacoj el Francio per Esperanto

  Printempe 1999 ni ricevis informon pri konkurso de infandesegna╝oj en franca urbeto Vendomois. Mi tradukis la informon kaj portis °in al la centra art-lernejo de SoŠi. La lerneja estraro organizis kolekton kaj sendon de desegna╝oj ne nur el sia lernejo, sed ankař el tri aliaj. Rezulte Šiujn unuajn lokojn en la konkurso gajnis desegna╝oj el SoŠi.

  En oktobro venis diplomoj por la partoprenintoj kaj donacoj por la gajnintoj. 24 okt al la kulturdomo venis gelernantoj, iliaj gepatroj kaj reprezentantoj de lernejestraro. Okazis enmanigo de la diplomoj kaj donacoj, Šiu gajninto ricevis ankař glacia╝on. Ili promesis ankař venontjare partopreni similajn aran°ojn. Loka televido dufoje informis pri la okaza╝o en nova╝programo.

  Similajn kontaktojn bezonas kaj ni por pli vaste disvastigi informojn pri Esperanto, kaj neesperantistaj organizoj por praktike uzi siajn eblecojn kiel eble plej vaste, kaj tial ili nepre konsentos kunlabori kun ni kaj aplikos Esperanton por praktika uzo.

  Vladimir Bespalov
   

  Konkurso 2000

  Ni invitas Šiujn instruistojn instigi siajn gelernantojn al partopreno en konkurso de infanaj desegna╝oj.

  Temo: La feliŠo: Kio feliŠigas vin?

  Formato: minimume 40 x 30 cm

  A°kategorioj: A (°is 7 jaroj), B (7 °is 10 jaroj), C (10 °is 14 jaroj).

  Limdato: 25 majo 2000

  Dorse de la desegna╝oj notu nomon, a°on, adreson de la lernejo kaj koncizan priskribon de la verko. Estos atribuitaj po tri premioj en Šiu kategorio. Ăiu infano ricevos partoprenan diplomon. Libroj, kasedoj, CD, te-Šemizoj, puzloj konsistigos la premiojn.

  Adreso: Esperanto en Vendomois, Les Monts, FR-41360 Lunay, Francio.


  Ni partoprenas en Interkulturo

  LOdE (1999: 7) kaj Ruslanda Esperantisto (1999: 3-4) informis pri la projekto Interkulturo. Nun ruslanda lernejo ali°is al la projekto -- la peterburga lernejo N-ro 271, pri kiu en La Ondo kelkfoje skribis mi kaj Svetlana Miro■niŠenko, kiu instruas tie Esperanton.

  Boris Kondratjev


  Lingva Festivalo en Ăuva■io

  En la 59a mezlernejo de Ăeboksary 23--24 okt okazis la 4a Lingva Festivalo. Partoprenis pli ol 900 personoj kaj estis prezentitaj 37 lingvoj, inter kiuj novis la cigana, marea, tatara, azerbaj°ana, bamana, afrikansa, mongola, finna, norvega k. a. Inter la honoraj gastoj estis Sjoerd Bosga, prezidanto de TEJO, Sabira Stahlberg, Šefredaktoro de Kontakto, Vladimir Hritinin, reprezentanto de la katedro de afrikaj lingvoj en Sankt-Peterburga ■tata universitato. Krome venis ankař Martin Uggla, reprezentanto de kultura centro de Svedio en Moskvo, Ulf Lunde, estrarano de Norvega Junularo Esperantista, Vadim Toropov, ciganisto kaj specialisto pri la krimea dialekto de la cigana lingvo.

  Aparte sukcesa estis la internacia koncerto kun pluraj artistoj el deko da landoj. Por la programo multe kontribuis Šuva■a folklora grupo Serenj.

  La festivalo elvokis amason da artikoloj, intervjuoj k. s. en amaskomunikiloj. Aparte gravis la antařa programo, kadre de kiu estis vizititaj dudeko da mez- kaj altlernejoj, bibliotekoj, kie okazis renkonti°oj kun lernejanoj, studentoj, profesoroj. Dank' al tio varbi°is al la Festivalo pluraj homoj.

  Nun de pluraj flankoj venas mendoj instrui Esperanton (pli ol 60 enskribi°oj dum la Festivalo kaj pluraj ekster °i). Baldař ekos kursoj en Ăeboksary, NovoŠeboksarsk kaj Ůor■eli.

  Aleksandr Blinov
   


  StRIGo-5

  La mondoskuajn eventojn oni povas malfacile priskribi. Tiu Ši seminario StRIGo-5 (Studa renkonti°o de iniciatema generacio), kiun okazigas Moskva altlernejana E-klubo MASI, trafas al la kategorio de la mondoskuaj, Šar °i jes skuis la personajn mondojn de pluraj el 110 partoprenintoj.

  La seminario estis plen■topita de psikologio kaj psikologia╝oj. Ăefe tiujn prezentis, kiel kutime, ivanovanoj, sed la kvanto de la moskvaj kontribuantoj ankař rimarkeble kreskis. Ăi-foje oni tamen ne ku■is sur frakasitaj bierboteloj kaj ne na°is en glacikovritaj lagoj -- ■ajne tio ne plu inspiras. Jes, ankař Ši-foje okazis la tradiciaj komunikadaj trejnadoj, artterapio kaj biodancoj, sed la spertaj partoprenintoj frenezis pri la plej modernaj formoj: perceptotrejnadoj. Por pluraj horoj dekoj da partoprenantoj propravole i°is blinduloj, mutuloj ař surduloj kaj devis vivi uzante la aliajn -- alternativajn -- perceptajn kaj komunikajn sistemojn. Ili dařre vizitadis la aliajn programerojn de la seminario (ekz. iuj "blinduloj" iris lerni emocian pentradon, iuj "mutuloj" geste dialogis kun samgrupanoj dum E-kurso). Mi mem feliŠis studi Teorion de solvado de inventaj taskoj -- de instruisto, kiu tiumomente devis esti muta -- li solvis la problemon sufiŠe lerte, organizinte reciprokan instruadon de la partoprenintoj, sed tute fiaskis dum eksplodinta diskutado... La programo estis kiel kutime streŠa -- Šiam kun kvar-kvin paraleloj kaj dařris po 18--20 horoj sinsekve dum Šiu diurno (4 horoj lař la organizantoj sufiŠas por satdormado).

  La seminario okazis en Kostroma -- 300 km norde de Moskvo 5--8 nov 1999. Unu semajnon antař la seminario en la urbo unuafoje en ties konata historio okazis E-kursoj kaj pluraj el la finintoj sukcesis partopreni en StRIGo.

  Andrej Ananjin
   


  Konferenco de Scio

  En la moskva ejo de la Unio de sciencaj kaj in°enieraj organizoj 31 ařg -- 3 sep 1999 okazis 25a konferenco de E-klubo Scio.

  La programo enhavis kelkajn prelegojn kaj prezentojn. Interalie, Leonid Krejnlajn prezentis sian inventitan aparaton por helpi blindulojn movi°i sen akompananto (blinda esperantistino Vera Naumkina tre rapide pa■is kun tiu aparato en la Šambro).

  Ermita TarÂan rakontis pri Esperanta Reala Muzea Iniciato (ERMI), fondita 2 ařg en Moskvo, kaj ekspoziciis laka╝ojn, skatolojn kaj aliajn art-objektojn, kiuj ■i faris mem ař kiuj estis faritaj sub ■ia gvido.

  Viktoria Nikoforova
   


  Sekcio en For-Orienta Kongreso

  25--30 okt 1999 en la for-orienta Vladivostoko okazis la 3a Internacia Studenta Kongreso de Azi-Pacifikaj Landoj surbaze de la For-Orienta Ůtata Teknika Universitato, kun partopreno de pli ol 1000 studentoj kaj gastoj el kvar landoj: Ăinio, Japanio, Koreio kaj Ruslando.

  Kadre de la Kongreso funkciis sekcio "Interlingvistiko kaj Esperantologio", kiu kunsidis en la Profesora Klubo de la Universitato. La sekcion partoprenis Š. 20 personoj el Vladivostoko, NaÂodko kaj Japanio. La eksterlandan grupon el 5 kongresanoj gvidis s-ro Miyazawa Naoto, vic-sekretario de Hokkajda E-Ligo.

  Krom la ordinaraj kunsidoj la gastoj vizitis la Regionan Pac-Komitaton, la Instituton de Historio, Arkeologio kaj Etnografio de la Popoloj de la Fora Oriento, partoprenis la "Pacifikan" E-Kluban feston, plenumis la kulturan programon en Žabarovsko. Inter la japanaj gastoj estis s-ino Jasuko Jamamichi, ajnino lař la nacieco, la intereso al kiu estis plej alta.

  La sekva simila Kongreso okazos en septembro 2001. Sed la plej proksima regiona Studenta Konferenco kun E-sekcio okazos 22--28 apr 2000.

  Aleksandr Titajev
   


  Nova virtuala Ago-Tago

  Okaze de la 75-jari°o de William Auld mi sendis rusan tradukon de lia poemo Al pastro, kun necesaj komentoj, al reta dissendolisto "chgkoff", kiun uzas pluraj dekoj de sciuloj tra la tuta mondo por celoj ne ligitaj rekte kun la ludo -- tie ekzistas eŠ speciala rubriko "poemo por la hodiařa tago".

  Mi ne atendis reeÂojn, sed ili venis. Unu persono petis la originalan tekston: "Ja estas interese!" Alia skribis, ke li ekde infana°o memoras tradukon de poemo el lernolibro de Esperanto -- sekvis preciza cita╝o, kaj li proponis diveni: kiu verko estas. Post la tria provo oni konjektis, ke temas pri Letero al patrino de rusa poeto Jesenin. Fine mi dankis Šiujn kaj invitis viziti ret-pa°on pri Esperanto kaj skribi rekte al mi.

  Mi planas 15 dec prezenti La vojon de Zamenhof, iom poste verkojn de Hohlov kaj Ero■enko.

  Valentin Melnikov
   


  Helpu maljunan sinjorinon transiri militojn!

  La maljuna sinjorino estas UEA, kiu malgrař siaj pli ol 90 jaroj, fartas bone kaj dařre postulas ke la genepoj faru ion.

  En Ši tiu okazo, °i serŠas junan ař junecan volontulon, kiu pretas labori pri la Agado Espero -- agado, kiu celas helpi viktimojn de militoj kaj de similaj katastrofoj. Oni devas kunordigi la projektojn, kiuj spontane naski°as en la Esperanto-movado okaze de tiaj eventoj, helpi ilin realigi siajn celojn, diskonigi ilin. En difinitaj kazoj oni ankař povas mem instigi ekeston de tiaj projektoj.

  Al la laboro apartenos ankař la kolektado kaj unua kribrado de helpopetoj de esperantistaj viktimoj, kiuj venas al la Konto Espero, kiu celas helpi nur esperantistajn viktimojn.

  Al la laboro apartenas ankař instigado al esperantistoj donaci por la Konto Espero kaj la aliaj projektoj.

  La kandidato, prefere, havu ret-po■tan aliron, sed Šefe energion kaj intereson pri tia agado, kiu estas la respondo de la Esperanto-movado al malbelaj situacioj, kiuj suferigas niajn kunhomojn.

  Bona kono de Esperanto estas esenca. Kono de aliaj lingvoj estas preferata.

  La laboro estas farebla hejme dum la libera tempo sen apartaj tempo-premoj.

  La laboro ne donos al vi monon. Nur eventualaj elspezoj estos repageblaj. Sed °i donos al vi la senton, ke vi estas helpanta la mondon, kiel faras pluraj aliaj Ne-Registaraj Organiza╝oj. Vi laboros kun internacia teamo (la organizantoj de la projektoj) kaj sub la rekta gvido de la Estraro de UEA.

  Se vi opinias ke vi estas la °usta homo por helpi UEA-n, tio estas pli-malpli la Esperanto-movado, sendu mesa°on al Renato Corsetti corsetti@itelcad.it

  La sukcesa kandidato estos nomumita de la Estraro de UEA "Komisiito pri Agado Espero".

  Renato Corsetti
   


  Doni praktikajn ekzemplojn

  En la lernojaro 1995-96 mi instruis Esperanton al studentoj de la Barnaula Ůtata Pedagogia Universitato (Siberio) kiel oficialan programan kurson. Nur kelkaj studentoj reale ekinteresi°is pri la lingvo, por la aliaj °i estis ordinara deviga╝o. Ăar neniu tiras iun al Esperanto kontrařvole, mi aplikis miajn fortojn Še la interesi°intoj. Plej ver■ajne, la aliaj studentoj tute forgesus pri la afero post du-tri jaroj kiel pri io neatentinda en la eventriŠa junulara vivo. Sed...

  En 1998 mia plej ■atata lernantino Oksana Burkina partoprenis UK-83 en Francio (kun busa voja°o "tien" kaj "reen" lař Eřropo, organizita de E-Centro Jekaterinburg). Kaj eŠ pli! Ăi-jare ■i vizitis Germanion (UK-84), kio estis ne nur amuzi°o por ■i, sed ankař helpo al ■ia diploma laboro. Principe, tio estas kutima en Esperantujo, sed kio komenci°is en la universitato! Iamaj mallaboremuloj denove memstare ekstudis la lingvon kun grandega deziro. Ili ekserŠadis siajn malnovajn epitoma╝ojn kaj preskař-perditajn lernolibrojn, kopiis la mankantan materialon Še kamaradoj, kaj eklaboris serioze. Kompreneble -- ili havis nun la celon en siaj kapoj kaj la vivan ekzemplon antař la okuloj!

  La konkludo estas klara: se vi volas interesigi homojn, donu al ili praktikan, por Šiu atingeblan ekzemplon el la vivo. Almenař unu.

  Igorj Akimenko
   


  Artur revenos hejmenLa internacia familio

  Ruslanda maristo Artur Udovenko revenos hejmen en Nov-Zelando antař Kristnasko, ricevinte Šiam-enlo°antan vizon.

  Dum preskař du jaroj Artur lo°is kun kelkaj kamaradoj sur ruslandaj fi■kaptaj ■ipoj en novzelanda haveno dum disputo pri nepagitaj salajroj (Vd. "Ame al la Ruslandanoj" en LOdE. 1999: 4).

  En junio li malgajnis batalon al la Ministro de Migrado por resti en Nov-Zelando. Oni rifuzis al li permeson kaj ordonis lian forsendon. Eluzinte sian monon batalante kontrař la ordonon antař tribunalo, la geedzoj Udovenko diris, ke ili ne plu povas malobei.

  Helen McAra, la novzelandana edzino de Artur, estas ■okita, sed nun °ojas post la ricevo de telefaksa mesa°o kiu konfirmis lian novan statuson. Same °ojas la gepatroj de Artur en Litovio kaj la reto da subtenantoj en urbo Christchurch.

  Helen diris, ke li kontraktis labori sur ■ipo dum kvar monatoj, supozante ke la batalo reveni al Nov-Zelando dařros kelkajn monatojn kaj nun li ne povas liberi°i el sia nova kontrakto. Tamen la kvar-monata enga°i°o devus fini°i la 15an de decembro.

  Helen diris:

  "Se la mesa°o venus nur kelkajn horojn pli frue, li povus tuj veni. Mi ne kredos, ke li revenas °is li vere staras antař mi. Kristnasko estus feliŠega se li povus alveni hejmen por la unua naski°tago de sia filino. Li estas tre atentema patro sed li maltrafis Šiujn el ■iaj specialaj eventoj."

  Sofia estis nur tri-monata°a kiam ■ia patro estis forsendita. Ůi komencis sidi°i rekte kaj rampi depost lia foriro.

  "Mi tre eksciti°as pro tio, ke li povas tuj reveni. Sed ankorař restas malmultaj plenduloj kiuj demandas: kial necesis Šio Ši?" -- ■i diris.

  Mike Leon
   


  Nomoj misskribitaj

  En la oktobra Ondo mia familinomo estis miscitita en la subskribo sub la fota╝o de SEJM-estraro -- Arisjev. Certe, estis negrava eraro. ěenerale mia familinomo estis malofte skribata malkorekte, sed unu tia vera perverso foje okazis: kiam la unua litero "A" en la familinomo estis anstatařita per "E"... Ver■ajne Šiuj komprenas, kian sonon kaj signifon °i subite akiris. Tamen mia vera (lařpasporta) familinomo estas Arosiev, kaj Ši tion mi rekonfirmas.

  Grigori Arosiev

  PS. Ver■ajne la redakcia koboldo jam Šesigis la ferion, pri kiu mencias Aleksandro Shlafer (cetere, ankař li antař nelonge reprecizigis sian E-nomon). Krom Grigori en oktobro suferis ankař Antonio de Ruyter (ne Ruiter) kaj en novembro viktimi°is Wolfgang Kirschstein (ne Kircschstein). Ni devis ur°e aran°i konvenan ekzorcan ceremonion, pri kies sukceso ju°u la legantoj.

  LOdE
   


  Propono de Konstitucua Ăarto de la Esperanta Civito

  Proponita fare de la Dua Forumo de la Esperanta Civito en Karolovaro, 28--29 jul 1999. La glosoj ne apartenas al la teksto.


  Ăapitro I
  Pri la Civito kaj °ia naturo

  Art. 1. Origino kaj naturo de la Civito

  ž 1. Fondita sur la Pakto proklamita la 10an de ařgusto 1998 en Ăařdefono (Svislando) kaj sekvaj modifoj, la Esperanta Civito estas suverena kolektivo, demokrata kaj federa.

  ž 2. La strukturoj de la Esperanta Civito estas subsiduaj [Noto 1] al la strukturoj de la establoj kiuj ali°is al la Pakto.

  ž 3. En Ši tiu Ăarto kaj en la koncernaj normaroj (Kodo kaj le°oj) la Esperanta Civito estas nomata Civito.

  Noto 1. Subsidua: plene respektanta la sendependecon de la unuopaj establoj, °i helpe intervenas nur kiam ili ne sukcesas solaj plenumi la komunajn celojn.
   

  Art. 2. Celaro de la Civito

  ž 1. Konforme al la tradicioj establitaj en Bulonjo-Še-Maro en ařgusto 1905, la Civito celas firmigi la rilatojn inter la esperantistoj kiuj sentas sin apartenantaj al sen■tata diaspora lingva grupo, lař la difino en la art. 1, ž 5, de la Universala Deklaracio de la Lingvaj Rajtoj, proklamita en Barcelono la 6an de junio 1996 [Noto 2].

  ž 2. La firmigo de tiuj rilatoj reali°as per la difino kaj pacama evoluigo de komuna kondutkodo, transnacia kulturo kaj kolektiva identeco.

  ž 3. Ne estante ■tato, la Civito ne avidas politikan kaj ekonomian potencon, sed celas klerigan, edukan, kulturan evoluon, en komprenemo kaj toleremo rilate al la diversaj pensoskoloj al kiuj persone ali°as la civitanoj. Teknologiaj kaj financaj rimedoj devas helpi la liberan kaj demokratan evoluon de la civitanoj, kaj ne utili per si mem.

  Noto 2. La teksto de la citita paragrafo estas: Lingva grupo estas Šiu homa kolektivo kiu partumas saman lingvon kaj situas en la teritoria spaco de alia lingva komunumo, tamen sen ekvivalenta historieco, kiel okazas ekzemple por enmigrintoj, rifu°intoj, deportitoj ař la membroj de la diasporoj.
   

  Art. 3. Suvereneco

  ž 1. La Civito celas esti subjekto de internacia juro, kaj sekve plenumi suverenajn funkciojn.

  ž 2. La le°odona, ekzekutiva kaj arbitracia povoj estas rezervitaj al la koncernaj civitaj organoj, lař la principoj de la Konstitucia Ăarto kaj la koncernaj normaroj.
   

  Art. 4. Jura personeco

  ž 1. La Civito havas juran personecon, agnoskeblan fare de aliaj instancoj kun analoga suvereneco.

  ž 2. La civitanoj estas subordigitaj al la principoj kaj normoj indikitaj en la art. 3, sed samtempe ili estas lojalaj al la le°oj de la ■tato(j) kie ili rezidas.

  ž 3. La civitanoj kiuj praktikas religion, kaj konsekvence volas esti lojalaj al plia juro, strebas al la akiro de ařtonoma jurisdikcio [Noto 3] en sia eklezio ař analoga institucio.

  ž 4. La civitanoj aktivaj en organizoj supernaciaj, kies anoj estas registritaj kaj grupigitaj lařlingve, strebas al la agnosko de sekcio esperantlingva, lař la ekzemplo de la Esperanta Centro en PEN International [Noto 4].

  Noto 3. Ařtonoma jurisdikcio: ekzemple, senteritoria diocezo Še romkatolikoj, senteritoria nacia spirita asembleo Še bahaanoj.

  Noto 4. En PEN estas Š. 140 centroj: ili ne reprezentas ■tatojn, sed literaturojn.
   

  Art. 5. Fontoj de la Civita juro

  ž 1. La le°oj kaj normoj de la Civito estas prioritate kongruaj al la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj, proklamita la 10an de decembro 1948.

  ž 2. Referenca modelo por la Civita kodo estas la svisa civila kodo [Noto 5].

  Noto 5. La svisa civila kodo estis jam indikita en la Pakto.
   

  Art. 6. Lingvo

  ž 1. La oficiala lingvo de la Civito estas esperanto, bazita sur la dek ses reguloj de la Fundamento [Noto 6], proklamita en Bulonjo-Še-Maro, 1905, kaj kun Plena Vortaro de Grosjean-Maupin, kaj postaj °isdatitaj eldonoj fare de Sennacieca Asocio Tutmonda, kiel Šefa leksika referenco.

  ž 2. Lařbezone la franca lingvo estas uzata por diplomatia komunikado [Noto 7].

  ž 3. La organoj de la Civito povas konsulti lingvan institucion ař komisionon ad hoc por solvi specifan lingvan demandon [Noto 8].

  Noto 6. La Fundamento estas netu■ebla en sia gramatika parto, ne en la ekzercaro, kaj ankař ne en la vortaro, por kiu PIV estas la Šefa (sed ne ekskluziva) referenco.

  Noto 7. Necesas etnolingva versio de Šiuj gravaj dokumentoj por rilati kun neesperantistaj instancoj.

  Krome: en kiu lingvo prefere sin esprimu niaj delegacioj Še plurlingva neesperanta kongreso? La franca estas elektita inter la supernaciaj laborlingvoj Šar:

  a) °i estas historie la plej grava por la esperantistoj (almenař ekde 1895);

  b) °i estas uzata (foje ekskluzivece) en Šiuj inter■tataj organizoj kun kiuj la Civito eventuale rilatos;

  c) la svisa kodo estas franclingva (la ceteraj svisaj lingvoj estas malpli oftaj en diplomatia uzo).

  Noto 8. Neniu institucio ekster la Civito havas la ekskluzivan ařtoritaton pri lingvaj demandoj, kaj Šiukaze °iaj verdiktoj estus nur konsultaj, ne devigaj.
   

  Art. 7. Flago, blazono kaj insignoj

  ž 1. La flago de la Civito estas verda, kun blanka kvadrato en la Šestanga supra angulo, kie situas simetria kvinpinta verda stelo, konforme al la modelo adoptita de la unua Universala Kongreso en Bulonjo-Še-Maro, 1905.

  ž 2. La blazono de la Civito estas samnita [Noto 9] ■ildo, duonigita lařzone, verda sube kaj blanka supre, kun simetria kvinpinta verda stelo centre de la blanko, verde konturita.

  ž 3. [Nur] [Noto 10] La civitanoj rajtas surhavi insignon lař la modelo de la blazono.

  ž 4. Personigo de la insignoj eblas sur la verda kampo, per moto, siglo ař bildo prefere blanka.

  ž 5. La moto de la Civito estas E pluribus ultra [Noto 11].

  Noto 9. La priskribita blazono aperis unuafoje sur la spesmoneroj. Samnita estas la ■ildo kvadrata, kun suba rando centre akuta. ěi kontrastas al la ovala, rezervita al damoj kaj ekleziuloj.

  Noto 10. Parto de la dua Forumo insistas pri la interkrampa aldono.

  Noto 11. Pařso kaj reinterpreto de la usona moto: E pluribus unum -- El pluraj unu / El pluraj transen.
   

  Art. 8. Himno kaj festotagoj

  ž 1. La poemo de Lazaro Ludoviko Zamenhof "La Espero", muzikigita de FÚlicien de MÚnil, estas la oficiala himno de la Civito [Noto 12].

  ž 2. La oficialaj festotagoj de la Civito estas [Noto 13]:

  a) la 14a de aprilo, Memortago de Šiuj Pioniroj;

  b) la 26a de julio, Tago de la Esperanta Lingvo;

  c) la 10a de ařgusto, Tago de la Esperanta Civito;

  d) la 15a de decembro, Tago de la Esperanta Kulturo.

  Noto 12. Estus preferinda malpli armea partituro (do sen tamburo kaj trumpetoj), kun arŠoj (iom pli simila al la Radetzky-mar■o).

  Noto 13. La 14an de aprilo 1917 forpasis Zamenhof. Ofte en tiu datreveno startas gravaj iniciatoj (ekzemple Heroldo, en 1920 kaj 1946).

  La 26an de julio 1887 presejo Kelter liveris al Zamenhof la unuajn ekzemplerojn de la Unua Libro.

  La 15an de decembro 1859 naski°is Zamenhof. En 1927 Julio Baghy proponis ke tiu datreveno estu la Tago de la E-literaturo, ař E-libro. La Universala Kongreso en Dancigo aprobis.
   


  Ăapitro II
  Pri la civitaneco

  Art. 9. Aparteno

  ž 1. Rajtas je la civitaneco Šiu individua membro de establo ali°inta al la Pakto, kondiŠe ke la persono mem petu civitani°i [Noto 14] Še la registra instanco.

  ž 2. Se la instanco rifuzas la civitanecon, la persono apelacias tra la respektiva establo Še la Sa°ularo [Kortumo].

  ž 3. Se la respektiva establo retiri°as de la Pakto, la persono ne perdas la civitanecon, krom se li mem petas sian forstrekon Še la registra instanco.

  ž 4. La edz(in)o kaj la (ge)filo(j) de civitano rajtas je la civitaneco, eŠ se ili ne membras en paktinta establo.

  Noto 14. La civitani°o estas individua, sed kondiŠita de la fakto ke la individuo estu parto de kolektivo, en la momento de la peto. Tio garantias la indecon al la Civito, Šar oni supozas ke kolektivo ali°inta al la Pakto zorgas mem pri la indeco de siaj anoj. Ricevinte la civitanecon, la individuo ne povas perdi °in depende de la sorto de la establo kie li membris en la momento de la peto. Se la establo Šesos ekzisti ař ekspaktani°os, °iaj membroj ne ekscivitani°os krom lař propra iniciato. Se la establano eksi°os ař estos eksigita de la koncerna establo, li restos civitano, krom apliko de la art. 12. La samo validas por la edz(in)o, kaze de separo, divorco ař vidv(in)i°o.
   

  Art. 10. Rajtoj

  ž 1. La civitanoj rajtas partopreni en la vivo de la Civito, lař la preskriboj de la Konstitucia Ăarto, de la Kodo kaj de la le°oj.

  ž 2. La fundamentaj rajtoj ene de la Civito estas:

  a) uzi esperanton;

  b) kleri°i kaj klerigi;

  c) voŠdoni kaj kandidati°i por la elekteblaj organoj;

  d) esti informita pri la aktiveco de la Civito, unuavice de la elektitaj organoj;

  e) peti transnacian asiston;

  f) utiligi la Civitajn servojn;

  g) deponi kaj prunti monon Še la Civita Banko je favoraj interezoj;

  h) apelacii Še la arbitracia instanco.
   

  Art. 11. Devoj

  La Civito rajtas postuli, fare de la civitanoj, la respekton de la Konstitucia Ăarto, de la Kodo kaj de la le°oj, tra siaj legitimaj organoj.
   

  Art. 12. Senrajtigo kaj sendevigo

  Nur la civitaj le°oj ebligas la koncernan organon limigi rajtojn kaj liberigi je devoj.
   


  Ăapitro III
  Pri la povoj

  Art. 13. Le°odona povo


  ž 1. La le°odona povo apartenas al la Parlamento kaj, lař ties delego, al la Konsulo por la aplikaj aktoj.

  ž 2. La Parlamento konsistas el du branŠoj: Forumo kaj Senato.

  ž 3. La Konsulo prezidas ambař branŠojn de la Parlamento.
   

  Art. 14. Forumo

  ž 1. La Forumo estas la pariteta [Noto 15] asembleo de la paktintaj establoj.

  ž 2. Ăiu establo ali°inta al la Pakto rajtas esti reprezentata en la Forumo fare de maksimume du voŠrajtaj civitanoj, kiuj tamen esprimas entute unu voŠon, kaj rajtas reprezenti maksimume unu paktinton.

  ž 3. La Forumo kunvenas en ordinara sesio unu fojon jare, kaj en eksterordinara sesio lař peto de almenař unu sesono de la paktintoj.

  ž 4. La Forumo havas la nedelegeblan povon:

  a) akcepti novajn paktintojn;

  b) decidi pri propra reglamento;

  c) proklami la rezultojn [Noto 16] de la elektoj por la Senato.

  Noto 15. Pariteta estas la kunveno kies membroj havas absolute egalan voŠnombron, sendepende de la unuopa forteco ař graveco.

  Noto 16. Proklamante la rezultojn la Forumo agnoskas ilin validaj. Manke de la proklamo, la eventuala (sen)validigo apartenas al la Kortumo.
   

  Art. 15. Aktoj de la Forumo

  ž 1. La Forumo aprobas direktivojn kaj aplikajn reglamentojn, proponeblajn fare de kiu ajn paktinto.

  ž 2. Direktivoj [Noto 17] kaj reglamentoj ne devigas unuopajn civitanojn, sed la establojn mem, kiuj devas konformigi siajn statutojn al ili, se necese.

  ž 3. La Konsulo plenumas per ediktoj la direktivojn kaj reglamentojn aprobitajn de la Forumo.

  ž 4. La akcepto de nova paktinto povas esti kondiŠita de la antařa konformigo de ties statuto al la direktivoj kaj reglamentoj validaj en la momento de la ali°peto.

  Noto 17. Direktivoj estas le°oj validaj ne por la civitanoj individue, sed por la paktintoj kolektive. Reglamentoj estas regularoj kiuj aplikas direktivojn.
   

  Art. 16. Senato

  ž 1. La Senato estas la proporcie reprezenta asembleo de la voŠrajta civitanaro.

  ž 2. Ăiu civitano a°a inter 25 kaj 75 jaroj estas kaj elektanto kaj elektebla; inter 18 kaj 25 kaj super 75 estas nur elektanto [Noto 18].

  ž 3. La Senato kunvenas en ordinara sesio Šiun sesan monaton, tuj post la Forumo se komence de la mandato.

  ž 4. La laborojn de la Senato gvidas propra reglamento.

  Noto 18. Por esti delegito en la Forumo la konstitucio ne fiksas a°limojn (krom tiuj el la svisa civila kodo): Šiu civitano super la dekoka jaro rajtas reprezenti paktinton. Male por la Senato estas a°limoj.
   

  Art. 17. Elektoj de la Senato

  ž 1. La Senato estas elektita Šiun kvinan jaron, je universala voŠdonado, lař kandidatlistoj kuplitaj al propra programo.

  ž 2. La senatanoj estas dek nař, el kiuj du estas la Konsulo kaj la Vickonsulo, nome la Šefkandidato kaj la vicŠefkandidato de la plej voŠdonita listo.

  ž 3. La gajninta listo rajtas je minimume ok senatanoj, inkluzive de la Konsulo kaj la Vickonsulo; la ceteraj postenoj estas asignitaj proporcie inter Šiuj listoj lař la Dawnt-sistemo [Noto 19].

  ž 4. Se la Forumo ne proklamas la elektojn, tio egalas al denunco Še la Sa°ularo [Kortumo], kiu devas tuj kontroli la koncernan validecon kaj verdikti konsekvence.

  ž 5. Senatano ne rajtas esti samtempe forumano.

  Noto 19. La Dawnt-sistemo estas unu el la plej uzataj en la atribuo de la postenoj lař la proporcia voŠdonado. ěi konsistas el progresiva nombrado de la voŠoj per divizio lař la atribuotaj postenoj kaj la nombro da listoj. Ni supozu ke konkuras du listoj: Verda kun 50,5% kaj Blanka kun 49,5% de la validaj voŠoj: la Verda ricevas 6 postenojn (plus 8), la Blanka 5 postenojn -- entute 14 kontrař 5. Ni supozu malan, same ekstreman kazon, kun dek listoj, el kiuj la plej forta (la Bunta) ricevas 25%. La Bunta ricevas 3 postenojn (plus 8), la ceteraj listoj (sed eble ne Šiuj) ricevas 8 postenojn kune. Do la listo kiu esprimas la Konsulon havas Šiam almenař 11 senatanojn el 19. Praktike, ne eblas koalicia registaro, sed nur unukolora.
   

  Art. 18. Aktoj de la Senato

  ž 1. La Senato aprobas le°ojn kaj aplikajn administrajn aktojn: la unuaj estas proponeblaj de kiu ajn senatano, la duaj nur de la Konsulo.

  ž 2. Le°oj kaj administraj aktoj devigas la civitanojn, ne la establojn ali°intajn al la Pakto.

  ž 3. La Konsulo plenumas per dekretoj [Noto 20] la le°ojn kaj administrajn aktojn aprobitajn de la Senato.

  Noto 20. Inter dekreto kaj edikto ekzistas nur formala diferenco: la unua celas plenumi Foruman normon, la dua Senatan.
   


  IvaŠjoAnton Chekhov

  novelo de Anton ĂeÂov


  IvaŠjo Čukov, nařjara knabo, fordonita antař tri monatoj por metilernado Še ■uisto AlaÂin, dum la Kristnaska nokto ne ku■i°is por dormi. ěisatendinte, kiam la gemastroj kaj helplaboristoj foriris al la nokta diservo, li prenis el la mastra ■ranko boteleton kun inko, plumingon kun rusti°inta plumo, kaj, metinte antař si Šifitan paperfolion, komencis skribi. Antař kaligrafii la unuan literon, li kelkfoje timeme rigardis al la pordo kaj fenestroj, strabis al la malhela ikono, ambařflanke de kiu etendi°is bretoj kun ■uformiloj, kaj treme suspiris. La papero ku■is surbenke, kaj mem li staris antař la benko surgenue.

  "Kara mia avŠjo Konstanteno MakaroviŠ! -- li skribis. -- Kaj do skribas mi al vi leteron. Gratulas Vin pro la Kristnasko kaj deziras al vi Šion de la Disinjoro. Malhavas mi patron, ankař panjon, nur vi sola por mi restis."

  IvaŠjo direktis la okulojn al la malhela fenestro, sur kiu trembrilis respeguli°o de lia kandelo, kaj vive imagis sian avon Konstantenon, servantan kiel nokta gardisto Še gesinjoroj Čivarev. Li estas nealta, magreta, sed neordinare vigla kaj movi°ema olduleto, probable sesdekkvinjara, kun Šiam ridanta viza°o kaj ebriaj okuloj. Tage li dormas en la servista kuirejo ař babilas-■ercas kun kuiristinoj, sed nokte, volvita en vasta pelta╝o, pa■as Širkař la bieno kaj klakas per sia klakilo. Mallevinte la kapojn lin sekvas hundoj -- olda Ka■tanjo kaj virhundeto Putoro, nomita tiel pro sia nigra koloro kaj la korpo longa kvazař tiu de musteleto. Tiu Putoro estas ege respektema kaj karesema, °i egale afable rigardas homojn kaj proksimajn kaj fremdajn, sed fidata °i ne estas. Sub °iaj respektemo kaj humilo ka■i°as plej jezuita kovardo. Neniu kapablas pli bone ol °i °ustatempe ka■e proksimi°i kaj mordi je kruro, penetri en kelon ař ■teli kokinon de kampulo. Oni jam plurfoje dra■is °iajn piedojn, dufoje pendumis °in, Šiusemajne vipis °in °is duonmorto, sed °i Šiam denove revivi°is.

  Nun, probable, la avo staras Še pordego, fermetas la okulojn je skarlataj fenestroj de la vila°a pre°ejo kaj, frapetante per feltbotoj, babilas kun la servistaro. Lia klakilo estas ligita al la zono. Li plařdas per la manoj, kuntiri°as pro la frosto kaj, oldece hihiante, pinŠas jen Šambristinon, jen kuiristinon.

  -- Ău, eble, tabaketon ni enflaru? -- li diras, proponante sian tabakujon al la virinoj.

  La virinoj enflaras kaj ternas. La avon ekobsedas nepriskribebla °ojego, li ■prucas per gaja rido kaj krias:

  -- De■iru, alfrosti°is jam!

  Oni donas tabakon ankař al la hundoj. Ka■tanjo ternas, skuas la muzelon kaj ofendite deiras flanken. Sed Putoro pro respektemo ne ternas kaj svingas la voston. Kaj la vetero estas sublima. La aero kvietas, klaras kaj fre■as. La nokto estas malhela, tamen videblas la tuta vila°o kun ties blankaj tegmentoj kaj fumstrietoj fluantaj el tuboj, la arboj ar°entumitaj per prujno, ne°dunoj. La tuta Šielo estas super■utita per gaje trembrilantaj steloj, kaj la Lakta Vojo konturi°as tiel klare, kvazař oni °in antař la festo lavis kaj frotis per ne°o...

  IvaŠjo suspiris, retrempis la plumon kaj dařrigis la skribadon:
  Bildo de Ma■a Ba╝enova
  "Kaj hierařan tagon ricevis mi eltrenadon. La mastro eltrenis min je la haroj korten kaj prilaboris per streŠrimeno pro tio ke mi balancis ilian bebaŠon en lulilo kaj lařhazarde ekdormis. Kaj Ši-semajne la mastrino ordonis al mi haringon senskvamigi, kaj mi komencis de la vosto, kaj ■i prenis la haringon kaj per °ies muzelo ■ovadis la mian. Helplaboristoj min primokas, sendas en drinkejon por vodko kaj devigas ■teli kukumojn de la gemastroj, kaj la mastro batas per Šio ajn kaptebla. Kaj da nutra╝o estas nenio. Matene oni donas panon, por tagman°o kaŠon kaj ankař vespere panon, sed kio pri teo ař supo, tion la gemastroj mem voras. Kaj dormi mi devas en malvarma antařŠambro, kaj kiam ilia bebaŠo ploras, mi eŠ tute ne dormas, sed balancas la lulilon. Kara avŠjo, faru dian favora╝on, forprenu min de Ši tie hejmen, vila°en, nenia mia kapableco estas... Klinas mi min antař viaj piedoj kaj eterne Dion pre°os, veturigu min for de Ši tie, ař mi mortos..."

  La lipoj de IvaŠjo tordi°is, li frotis la okulojn per sia nigra pugno kaj plore singultis.

  "Mi por vi tabakon pistos, -- li dařrigis, -- Dion pre°os, sed se io misokazos, do vipu min kiel ŠevalaŠon. Kaj se vi pensas, laborloko por mi mankos, do mi je Krista favoro iros al la administranto botojn ciri, ař anstatař FedoŠjo pa■tiston helpados. AvŠjo kara, nenia kapableco estas, nur morto sola. Volis mi piede vila°en fu°i, sed botoj mankas, froston mi timas. Kaj kiam mi elkreskos granda, do pro tio Ši mi vin nutrados kaj de Šiaj ofendoj gardos, kaj kiam mortos vi, pre°os mi konstante por paca ripozo de via animo, samkiel por patrino Pelagea.

  Kaj Moskvo estas urbo granda. Ăie estas sinjoraj domoj kaj Ševaloj multas, sed ■afoj ne estas kaj hundoj ne malicas. Kun la Kristnaska stelo Ši tie geknaboj ne iras kaj en pre°ejan Âorejon kanti oni neniun enlasas, kaj foje mi vidis en unu butiko surfenestre fi■hokojn oni vendas jam kun fadeno kaj por diversaj fi■oj, tre indajn, eŠ tia estas unu hoko, ke pudan siluron retenos. Kaj mi vidis tiajn butikojn, kie pafiloj diversaj estas lař sinjora speco, do eble po cent rubloj Šiu... Kaj en viandaj butikoj estas kaj tetroj, kaj bonazioj, kaj leporoj, sed en kiu loko oni ilin pafas, pri tio la vendistoj ne diras.

  Kara avŠjo, kiam la gesinjoroj faros feston kun abio kaj dolŠa╝oj, do prenu por mi orumitan nukson kaj en la verdan kofreton ka■u. Petu sinjoridinon Olga Ignatjevna, diru, por IvaŠjo."

  IvaŠjo konvulsie suspiris kaj denove gapis al la fenestro. Li rememoris, ke por alporti abion al la gesinjoroj, en arbaron Šiam iris la avo, kaj kunprenis la nepon. Gaja tempo estis! Kaj la avo krakis, kaj la frosto krakis, kaj, imitante ilin, ankař IvaŠjo krakis. Antař forhaki abion, la avo kutime fumis pipon, longe enflaris tabakon, moketis malvarmi°intan etan IvaŠjon... Junaj abioj, volvitaj per prujno, staris senmove kaj atendis, kiu el ili devas morti? Subite, neniu scias de kie, tra ne°dunoj sage flugis leporo... La avo ne povis ne ekkrii:

  -- Hej, tenu, tenu... kaptu! AÂ, stumpovosta diablo!

  La dehakitan abion la avo trenis en la sinjoran domon, kaj tie oni komencis ornami °in... Pleje klopodis juna sinjoridino Olga Ignatjevna, amata de IvaŠjo. Kiam Pelagea, la patrino de IvaŠjo, estis ankorař viva kaj servis Še la gesinjoroj kiel Šambristino, Olga Ignatjevna regalis IvaŠjon per kandoj kaj simple por amuzo instruis lin legi, skribi, kalkuli °is cent kaj eŠ danci kvadrilon. Sed kiam Pelagea mortis, la orfan IvaŠjon oni for■ovis en la servistan kuirejon al la avo, kaj el la kuirejo en Moskvon, al la botisto AlaÂin...

  "Venu, kara avŠjo, -- dařrigis IvaŠjo, -- je Dio Kristo mi vin petegas, forprenu min de Ši tie. Kompatu min, orfon malfeliŠan, Šar min Šiuj batadas kaj man°i mi terure volas, kaj la enuo estas tia, ke eŠ diri ne eblas, mi Šiam ploras. Kaj antař nelonge la mastro per ■uformilo mian kapon batis, do ke mi falis kaj apenař rekonscii°is. Perdita estas mia vivo, pli aŠa ol de hundo ajna... Kaj plie mi klinsalutas al Aljona, al unuokula Jegor kaj al la koŠero, kaj mian harmonion al neniu fordonu. Restas mi via nepo Ivano Čukov, kara avŠjo, venu."

  IvaŠjo kvaroble faldis la skribitan folion kaj metis °in en la koverton, aŠetitan hierař kontrař unu kopeko... Iom pensinte, li retrempis la plumon kaj skribis la adreson:

  En la vila°on al la avo.

  Poste li gratetis sin, enpensi°is kaj aldonis: "Konstanteno MakaroviŠ". Kontenta pro tio, ke oni ne malhelpis lin skribi, li surmetis Šapon kaj, eŠ ne survestante pelta╝eton, simple en Šemizo elkuris straten...

  La vendistoj el viandobutiko, kiujn li hierař pridemandis, diris al li, ke leterojn oni metas en po■tkestojn, kaj el la kestoj ili estas veturigataj tra tuta tero per po■taj triŠevalaj kale■oj kun ebriaj koŠeroj kaj tintantaj sonoriletoj. IvaŠjo alkuris la plej proksiman po■tkeston kaj ■ovis la valoregan leteron en la fendon...

  Lulite per dolŠaj esperoj, post unu horo li profunde dormis... Li son°is fornon. Sur la forna ku■ejo sidas la avo, etendinte la nudajn krurojn, kaj voŠlegas la leteron al kuiristinoj... Apud la forno iradas Putoro kaj svingas la voston...

  Tradukis Valentin Melnikov

  Valentin Melnikov pro tiu Ši traduko fari°is lařreato de Liro-98.

  Noto de la tradukinto

  Originale la hundo havas la nomon Vjun, kies ekzakta traduko kobitido ne vekus emociojn por la internacia legantaro. Tial mi preferis ■an°i la nomon al putoro, kiu tuj vekas imagon pri ruza, movi°ema kaj kovarda besteto. Mi dankas al Wolfgang Kirschstein, Sergio Pokrovskij kaj Aleksander Kor╝enkov pro la valoraj konsiloj, kiujn mi utiligis Še la polurado de la traduko. (VM)
   


  "La Vintra Milito":
  ne bona artikolo

  Kiel mi komprenas La Ondo de Esperanto estas unuavice la revuo rusia, nepolitika. Kaj legante °in, eksterlandaj esperantistoj konati°as ankař kun rusia vivo, nova╝oj kaj interesaj eventoj en nia vivo. Pro tio mi bedařras, ke en la oktobra numero de la revuo estis nek unu vorto pri jubileo (185 j) de M.Ju. Lermontov.

  Lař mia opinio, necesus iom skribi pri tiu dato kaj publikigi iun verson de la poeto en esperanto. Eble krei en la revuo anguleton "Gravaj datoj"? Certe skribi tie ne privatajn faktojn el la vivoj de famuloj, sed doni kaj nacian kaj internacian aspekton de ilia agado.

  Mi opinias, ke la artikolo pri Fina milito de iu fino, kiu rakontas al ni pri nia historio de la vidpunkto de sia lando, ne estas bona. Kaj iama La Ondo, kreita en 1909 j. (mi vidis kaj legis kelkajn revuojn de tiu tempo) esprimis opinion tut■tatan, ne kontrařrusian, kiel nun faras t.n. pravoza■Šitniki (defendantoj de la homaj rajtoj) -- pli °uste, "kvina kolono". Des pli La Ondo estas neřtrala organo.

  Maria Prilepskaja
   


  La Ondo: grava Šenero

  La Ondo de Esperanto estas legata de mi pro la riŠa enhavo kaj mi avide atendas ekzempleron Šiumonate. La numero 1999: 10 estis plena da surprizaj leginda╝oj kiuj tiklas mian intereson. Mi neniel supozis Ši tie trovi interesan artikolon pri la "Vintra Milito", nek anticipis legi Šapitron de Alico en Mirlando; sed krom tio estas la temo "Terorismo en Ruslando" (Nikolao Gudskov), kies trakto similas al la sekureca koncerno vaste esprimita inter usonanoj kaj la "dan°ero" minacanta kontrař civitanaj rajtoj por privateco.

  La historio de la E-movado en via lando estas ege alloga, kaj mi ■atas informojn pri °i en La Ondo de Esperanto. MalfeliŠe mi estas tute mallerta diletanto, kion atestis mia malsukcesa klopodo serŠi la travivadon de Feodoro Postnikov. Mi eŠ ne povas trovi spuron de lia gazeto Pacifika Espero, fondita antař multaj jaroj en Berkeley, Kalifornio. Ekzistis du Postnikovoj en la ruslanda movado: Šu ili familie parencis? ...

  La Ondo de Esperanto estas grava Šenero en nia sperto pri la tutmonda komunumo.

  Elson B. Snow
   


  Stranga logiko de P.Fi■o

  En la novembra Ondo P.Fi■o inter multaj vortoj jene reagis al mia artikolo "Kiel propagandi Esperanton" (LOdE. 1999: 3):
  Lař mi, estus pli honeste kaj korekte rakonti ne pri si, sed, ekzemple, pri Gy÷rgy Nanovfszky, ař pri partopreno de e-istoj en televida ludo Komprenu min.
  Stranga logiko... Kial mi raportu ne pri mia sperto, sed pri alies? Ău iu povas pli kompetente rakonti pri agoj de certa persono, ol tiu persono mem? Nanovfszky povus mem skribi pri sia agado, kaj interalie siatempe mi sufiŠe multe raportis pri li. La herooj de Komprenu min (cetere, aperintaj en TV nur unufoje) eŠ ne degnis (pigris) rakonti pri la ludo. Do, lař P.Fi■o mi kulpas, Šar mi ne pigris...

  Ankař la "pozitivaj" proponoj de P. Fi■o iom strangas. Jes, la kantoj de S. Bozin estas tuj rekoneblaj -- pro enorma kvanto da krudegaj gramatikaj eraroj. Pri la E-movado (krom junularaj tendaroj) Bozin eŠ ne havas imagon. Ju.Karcev jam rakontis sian brilan ideon -- allogi gejunulojn al REU per belaspekta membrokarto. Ău la "tribuno" bezonus °uste tian "sperton"?

  Valentin Melnikov
   


  Ău la nova latino?

  De 31 maj °is 4 jun 2000 okazos en Hamburgo la 94a Germana Katolika Foiro kun pli ol 50 mil partoprenantoj.

  Dum en antařaj jaroj en grandaj kristanaj aran°oj oni evitis diskuti pri lingvaj problemoj, la invito al la Katolika Foiro en Hamburgo eksplicite mencias, ke oni celas i.a. trovi respondojn al la demando "Kiamaniere la tutmonda interna komunikado en la eklezio povas sukcesi pli bone?"

  Unuafoje en la historio de la germanaj katolikaj foiroj la organizantoj akceptis prelegon kun diskuto pri la perspektivoj de Esperanto kiel eklezia lingvo. La fakto, ke tia programero -- kiu estis origine proponita nur kiel kontribuo organize, enhave kaj finance prizorgata de la germana IKUE-sekcio -- anstataře akcepti°is en la centra programo de la Katolika Foiro, signifas °ojigan rekonon de la katolika E-movado.

  La prelego kun diskuto havos la titolon "Esperanto -- das neue Latein der Kirche? Die internationale Sprache im Dienst der Verstńndigung zwischen Christen aus aller Welt" ("Esperanto -- Šu la nova latino de la eklezio? La internacia lingvo servanta al kompreni°o inter kristanoj el la tuta mondo") kaj okazos sub gvido de Ulrich Matthias surbaze de lia preskař samnoma germanlingva libro.

  Pri la aliaj programeroj proponitaj de la germana IKUE-sekcio (informstando, Sankta Meso en Esperanto) ankorař ne venis la definitivaj respondoj, sed certe ankař ili estos pozitivaj.

  Se iu el vi ■atus iel kunhelpi en la aran°o, mem kontribui al °i ař havas proprajn ideojn pri °ia enhavo, bv. kontakti min. Germanaj ař eksterlandaj IKUE-anoj ař esperantistoj, kiuj ■atus Šeesti la Katolikan Foiron, povas anonci sin Še mi. Almenař lige kun la informstando ni ricevos kelkajn senpagajn biletojn por tuttempa partopreno.

  Adreso: Ohmstr. 13, D-65199 Wiesbaden

  Rete: Ulrich.Matthias@t-online.de

  Ulrich Matthias
   


  Mesa°oj por la venonta jarcento

  Skribu personan leteron al iu(j) ankorař nenaskita(j). Ni instalis en Rottweil grandegan ■talan leterkeston, kien ni metos viajn leterojn: °is 40 mil. Jarfine de 1999 ni enterigos la keston, kun Šiuj konservaj zorgoj diktitaj de profesiuloj, en la historia centro de Rottweil, kie memortabulo atentigos pri la celo de la afero. Post 100 jaroj, oni povos legi, kion ni lasis al niaj posteuloj: pensoj, deziroj, priskriboj de nia epoko.

  Sendu leterojn en formato ne pli ol A5, ne pli pezajn ol 150 g., sen aldona╝oj krom eventuale fotoj, pli bone negativoj. Neniu disketo, bendo ař simile.

  Skribu sur la koverto, al kiu vi adresas la leteron, kaj viajn nomon kaj adreson. Sendu °is 31 dec 1999 al Postbox Rottweil, Postfach 2100, DE-78618 Rottweil, Germanio. Atentu: pri la leteroj senditaj vi ne havos ařtorrajtojn.

  Johannes RŘhl
  urba departemento pri kulturo
   


  Vi °uos la legadonLingvaj Respondoj de Sergio

  Pokrovskij, Sergio. Lingvaj Respondoj. -- Jekaterinburg: Ruslanda Esperantisto, 1999. -- 80 pa°oj. -- (Serio Scio; Volumo 3).
  La propono recenzi tiun Ši bro■uron estis por mi surprizo tre agrabla -- lingvistika priskribo de Esperanto estas unu el miaj plej fortaj interesoj.

  Notindas, ke la libro estas intrige kaj malka■e samtitola kun la famaj Zamenhofaj Lingvaj Respondoj. Temas pri libroforma eldono de artikoloj, kiujn Sergio Pokrovskij verkis responde al demandoj de legantoj por la lingvaj rubrikoj de gazetoj Ruslanda Esperantisto kaj La Ondo de Esperanto en la jaroj 1993--97. Same kiel la menciitaj perioda╝oj °enerale, la respondoj estis direktitaj unuavice al ruslandaj Esperantistoj; tial multaj el la Šapitroj-respondoj enhavas ruslingvajn cita╝ojn, komparojn kun ruslingvaj gramatika╝oj kaj referencojn al fenomenoj de la rusa (ař Šu oni diru ruslingva? eks-sovetia?) kulturo. Kiel diras la ařtoro, "ju°u mem, Šu tio faras libron pli interesa". Mi kategorie respondus "Jes!" Kvankam la libro plejparte traktas la samajn temojn kiel sennombraj aliaj Esperantaj eldona╝oj, anstatař regurdi la samajn dogmojn kaj ekzemplojn, °i plurloke enkondukas novajn interpretojn, ideojn kaj lingvan materialon.

  Sergio plurloke eksplicite kaj prave senmaskigas tradiciajn misinterpretojn de la Zamenhofa, fundamenta lingva╝o kaj stilo. La ruslingva materialo estas aparte bonvena kaj edifa en la Šapitr(et)oj "Medialo, refleksivo, pasivo" kaj "La aspektoj".

  Kvankam la libreto ne estas kutima "trajna" lega╝o, °i regalas leganton per agrabla, flua stilo kaj interesveka prezento de materialo. La mallongaj kaj plejparte sendependaj lingvaj respondoj, kiujn mi legis kaj relegis dum preparado de tiu Ši recenzo, malenuigis plurajn el miaj rutinaj Šiusemajnaj flugoj.

  Post plurfoja kaj atenta tralego de tiu Ši kolekto, mi konstatas, ke Šiufoje la legado spronas novajn ideojn kaj konsiderojn. ěi povas plenumi malsamajn funkciojn por diversaj kategorioj de legantoj, ekzemple:

  -- doni koncizan, klaran kaj koheran respondon al kelkaj lingvaj demandoj (kio, supozeble, estis la origina intenco de la ařtoro) al komencantoj;

  -- enkonduki progresantojn en la lingvajn terenojn de Esperantujo, kie la normo ankorař ne tute kristali°is ař ne stabili°is, kaj indiki subtilajn lingva╝ojn atentindajn kaj polurindajn;

  -- servi kiel penso-provoka bazo por lingvistika analizo de tiklaj lingvaj fenomenoj por spertaj esperantistoj, speciale por gramatikemuloj (kiuj ne malabundas en nia verda regno).

  Tiu Ši libro donacas plian ■ancon °ui la vastan erudicion de Sergio Pokrovskij. Tiaspecaj enciklopediaj scioj en kombino kun tre sobra, konsekvenca analizo preskař malaperis en tiu Ši jarcento! Kvankam kelkaj interpretoj de subtilaj gramatikaj aferoj ■ajnas al mi kontestindaj (mi ne volas senigi la leganton je la rajto ju°i mem), mi °uis logikan kaj koheran priskribon de kompleksaj kaj obskuraj lingva╝oj. Menciinde kaj lařdinde, Sergio kura°e malevitas plej defiajn kaj tradicie diskutvekajn gramatikajn demandojn!

  Mi nur citu la Šapitro-titolojn: "La landnoma problemo", "Niaj karaj Šapeloj", "Sekso kaj intelekto" (tiel!) kaj "La aspektoj". Aparte originala kaj instrua estas la lasta Šapitro "Da kaj de".

  Sergio estas tre zorgema pri sia propra lingvouzo, kvankam okaze (maloftege!) renkonteblas apartaj malglata╝oj. Ekzemple, la ambigua "ankorař pli ofte" (p. 14) supozeble signifas "eŠ pli ofte", "adoltuloj" sur p. 42 devus esti "adoltoj". Mi pretas veti, ke en la frazo

  Nu, la plej fidinda garantio de nia unueco estas ne Akademia dekreto, sed °uste la malrespektata tradicio.
  "malrespektata" signifas "respektata"!

  La preseja koboldo evidente feriis dum la eldonado de tiu Ši bro■uro, Šar la recenzanto, veterano de redaktado kaj provlegado, rimarkis neniujn preserarojn, kio okazis al li unuan fojon rilate tekston de komparebla amplekso. Tio meritas apartan mencion!

  Resume: mi garantias, ke vi °uos la legadon kaj trovos en tiu Ši kompakta libreto multon utilan kaj pensigan!

  Aleksandro Shlafer
  aere inter San Francisco
  kaj Los Angeles
   


  Korajn gratulojn al nia redakciano

  akademiano
  Sergio Pokrovskij,

  okaze de la 50-jari°o, kiun li havas °uste la Zamenhofan Tagon 1999!

  LOdE


  Thorsen-apogo asignita

  UEA disdonis por la tria fojo subvenciojn de la Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen. Entute 14 Esperanto-bibliotekoj sendis peton. La komisiono aparte °ojis, ke unuafoje venis petoj ankař el Sud-Ameriko.

  La UEA-estrarano pri kulturo Tacuo Hughimoto, °enerala sekretario Michela Lipari kaj °enerala direktoro Osmo Buller dividis la Ši-jare disponeblan sumon de 1825 eřroj inter 9 petintoj. Ili Šiuj ricevas librojn surbaze de siaj dezirlistoj.

  La subvenciitoj estas: Barilocha E-Rondo, Argentino (EUR 275); Bona Espero, Brazilo (250); Pernambuka E-Asocio, Brazilo (275); Ăina E-Biblioteko (225); Hejmoj, Francio (275); Biblioteko Ramon Molera, Hispanio (150); Vicenza E-Centro, Italio (125); E-Klubo "Orstelo" de Tsaratanana, Madagaskaro (125); kaj E-Klubo "Ora Pordego" de Kievo, Ukrainio (125).

  Petoj por la alju°o en 2000 devos atingi la Centran Oficejon de UEA °is 15 okt 2000. Ili devas konsisti el listo de dezirataj libroj ordigitaj lař prefero, Šar la subvenciojn oni ricevas ne kiel monon sed kiel librojn. Bonvenas ankař priskribo pri la biblioteko. Konsiderataj estas nur bibliotekoj ne financataj de ■tata, urba ař alia ekstermovada instanco.
   


  Sincere kaj fre■e, kiel antař 101 jaroj

  Mi ■atas voja°i tra la tempo, kaj volonte akceptis la taskon recenzi la romanon de Ivano Ůirjaev "Sen titolo" pri la lernojaro 1897/1898 el la juna°o de Esperanto-pioniro kaj seminariano.

  La romano komenci°as per banala beletra kli■o pri hazarde aŠetita manuskripto de iu nekonata "Pastro J. Ů.....v". Evidente oni povas legi "Johano Ůirjaev", sed la ařtoro plene rajtus malakcepti tiun identigon. La Šefa romanpersono sin nomas "JoŠjo", al kio en la romano respondas la plena nomformo "Jozefo", ne "Johano".

  Do, la intenco de la Antařparolo estas klara kaj sufiŠas por pardoni la kli■on: °i liberigas la ařtoron, kiu povas jen identi°i kun JoŠjo, jen sin de li distancigi. Tiom pli ke jam en la unuaj Šapitroj oni trovas sin en la serioze sincera etoso de rusa literatura verko el la epoko de Tolstoj kaj ĂeÂov.

  Ne estas mia intenco min ridindigi per apudmeto de Tolstoj kaj Ůirjaev, tamen ... tamen ili ja apartenas al unu sama kultura tradicio, kaj la temo de "Infana°o", la unua libro de Tolstoj, lařteme iom proksimas al "Sen titolo", eble la unua originala romano en Esperanto (en la Postparolo de la editoroj la leganto trovos detalan pridiskuton Šu vere °i estas la unua).

  Jen epizodo kiu unue pensigis min pri la "Infana°o" de Tolstoj:

  La plej a°a frato, kun profundpenseco kaj mokemo, tiom propraj al Šiuj veraj instruituloj, klarigis, ke Esperanto estas unu el la t.n. artefaritaj lingvoj, kiuj naski°as kiel fungoj post pluvo, kaj ... mortas atentata de neniu, kaj ke artefarita lingvo estas sensenca╝o, je kiu povas interesi°i nur stultuloj. "Se vi deziras lerni fremdan lingvon, vi lernu la lingvon germanan", -- li aldonis, -- "kaj Esperanton ni lasu al stultuloj ..."

  Tiom konvinkiga parolo de la "instruito" tamen ne havis la deziratan efikon; kontraře, °i nur pligrandigis la scivolon de la knabo, kiu Šiutage ařdis ke la frato, la onklo kaj la gepatroj nomis lin °uste "stultulo", kaj tiu cirkonstanco havis decidigan signifon.

  Tolstoj parolis pri "la dezerto de l' adolesko"; kaj JoŠjo,
  JoŠjo havis karakteron ka■eman kaj li °enerale nevolonte lasis scii iun pri siaj sekretoj ... nun, kvazař timante ion, kvazař ne dezirante, ke oni submetu al mokoj lian lingvon (en sia animo JoŠjo nomis la lingvon ne Esperanto sed "mia lingvo", Šar ■ajnis al li, ke krom li neniu estas kapabla inde taksi °in kaj ■ati), li nenion diris eŠ al la patrino.
  Esperanto okupas tre gravan lokon en la romano de Ůirjaev, kaj °ia efiko estas duflanka. Ni jam vidis ke °i altiris mokojn de la prudentuloj; poste °i kařzos al JoŠjo problemojn en la seminario kie li lernas. Aliflanke, °i konsolas kaj kura°igas lian animon, kaj malfermas al li la mondojn, geografian kaj socian, pri kiaj la humila seminariano neniam pensus.

  Mi ne scias kiom da vero kaj kiom da fantazio estas en la rilatoj de JoŠjo kun Olnjo Veselov kaj la grafidinoj TrubaŠev. Tamen efektive, en tiu epoko Esperanto renkontadis ne nur mokojn de la skeptikuloj sed ankař simpation de eminentuloj kaj altranguloj, precipe en la romantika socio rusa. (Fakte, la periodo inter 1896-1904 estis tre malagrabla por Esperanto en Ruslando. La antaře fonditaj kluboj malaperis, kaj malaprobo de la oficialuloj senteblas ankař en la romano. Ni tamen parolas pri la sinteno de la intelekta elito, pri homoj kiel grafo Tolstoj, inter kiuj tiutempe oni pli ofte renkontadis favoran aprezon de Esperanto ol nun.)

  Vere mirindas kiom facile kaj flue Ůirjaev prezentas scenojn el la tiama rusa vivo. Oni facile rekonas la reala╝ojn konatajn per la samtempaj rakontoj de ĂeÂov, la tuta romano havas klarajn, nekonfuzeble rusajn kolorojn (escepte la klasikisman Antařparolon, kies scenejo povus situi ie ajn en la mondo); kaj Šio Ši en tre normala, bona Esperanto. Precipe interesa estas la rakonto de popolano el Šap. 40: sen ajna vulgara╝o leksika ař gramatika Ůirjaev tre klare sentigas la popolan parolmanieron. Li ne kripligas la vortojn (rimedo tro evidenta kaj tro uzata de mallertaj verkistoj), li atingas sian celon prezentante la profundan strukturon de la popola parolo (ripetoj, manko de logikaj ligiloj ktp). Fakte tio estas ankař pli adekvata al la pensmaniero de la popolano, kiu ja neniel celis aŠigi sian parolon; tutsimple li sekvis alian, popolan parolnormon.

  La romano entenas multe da tiaj ingitaj noveloj, rakontatajn ař verkatajn de la romanpersonoj. Per si mem ili ofte estas valoraj (kiel la ╝us menciita rakonto de popolano), sed ili konsiderinde bremsas la Šefrakonton, precipe por la leganto moderna, kiun la televido kutimigis al pli efekta prezento de malpli komplika materialo.

  Tamen esperantologie la romano estas tre interesa fonto. En la recenzata eldono la lingva╝o de la ařtoro estas iom korektita, kaj kiom la libro gajnis en la agrablo de facila legado, tiom °i perdis kiel fonto de scienca studo. Tio estas vera dilemo, Šar la esperantistoj ne estas sufiŠe riŠaj por havi kaj sciencan, kaj faciligitan eldonojn (sed eble la Interreto povus helpi?). La editoroj resumis siajn ■an°ojn en la Postparolo, tamen sen preciza lokindiko; tial mi ne povus citi frazon el la romano kaj certi ke mi citas lingvouzon de Ůirjaev (kaj ne preferon de la editoro). Mi preferus ke Šiu vorto ■an°ita estu en iomete alia tiparo ol la Šefteksto (nur iomete alia, tiel ke la diferenco ne °enu la legadon, ne saltu en la okulojn --- sed estu tamen konstatebla se onin ekinteresis iu lingva detalo kaj oni ekzamenas la tekston de la frazo pli atente, eventuale kun lupeo).

  Tio ne estus malfacila por la nuna tipografio, eŠ tute amatora. Bedařrinde, la tipografia prezento de la libro estas °ia plej grava difekto; kaj la binda╝o estas tiom nefortika, ke °i rompi°is antař ol mi finis la legadon.

  Tamen mi sincere dankas al la eldonejo "Pro Esperanto" kaj al la Internacia Esperanto-Muzeo de Vieno ke ili savis el la pereo kaj disponigis al la publiko tre valoran verkon de Esperanto-literaturo.

  Sergio Pokrovskij
   


  Kelkaj faktoj pri la Esperanto-eldonado en RuslandoVinjeto

  Kolektiva Esperanta Biblioteko (KEB), fondita en oktobro 1982, de la komenco starigis taskon kolekti librojn kaj perioda╝ojn en/pri Esperanto kaj planlingvistiko, kiuj estis eldonitaj en nia lando.

  La tria eldono de la katalogo, publikigita en majo 1999 je la translokigo de KEB el Jekaterinburg al Krasnojarsk, listigas 419 volumojn. Ilin pretigis 142 eldonejoj en 42 urboj de Ruslando kaj Sovetunio.

  Plej multe oni eldonis en Moskvo -- tie aperis 145 libroj. Sekvas Jekaterinburg (65), Vilnius (38), Tallinn (29), Žarjkiv (14) kaj Riga (10).

  La plej aktiva eldonejo fari°is Sezonoj (Jekaterinburg), kies 42 libroj estas deponitaj en KEB. La katalogo vidigas aliajn aktivajn eldonejojn: Moskvaj Impeto (23), APN (21), kaj Komisiono pri internaciaj ligoj de sovetaj esperantistoj (20), Vilniusa E-Klubo Juneco (20), kaj Tallina Eesti Raamat (18).

  Kompreneble, nia bibliografio enhavas informojn nur pri la libroj, kiujn la biblioteko kolektis per aŠetoj kaj donacoj, kaj tial la supra statistiko respegulas la hava╝on de KEB. Pri la fruaj eldona╝oj oni konsultu la valorajn studojn de Petro Stojan (1929) kaj Adolf Holzhaus (1969). Sezonoj, la eldoninto de la katalogo, planas dařrigi la kunlaboron kun KEB, kaj post tri jaroj ver■ajne aperos la kvara eldono.

  Bonvolu sendi librojn kaj gazetojn por KEB al la adreso RU-660017, Krasnojarsk-17, p.k. 20825.

  Por ricevi la katalogon de KEB sufiŠas sendi al la redakcio de La Ondo po■tmarkojn je 12 rubloj (Ruslando) ař 5 internaciajn respondkuponojn (alilandanoj).

  Halina Gorecka
   


  UEA eldonis verkon pri lingvopolitiko

  Por aktiva lingvopolitiko: Aktoj de la lingvopolitika seminario en la 81-a UK de Esperanto, Prago 1996 / Red. Detlev Blanke, Roy McCoy, Osmo Buller. -- Rotterdam: UEA, 1999. -- 71 pa°oj. -- Prezo: EUR 7,10.

  Ău ni bezonas lingvopolitikon? Kio fakte estas lingvopolitiko? Ău °i estas necesa nur por UEA, la Šefa reprezentanto de la Esperanto-komunumo, ař Šu °i devus koncerni la tutan komunumon? Ău por la konceptado kaj plenumado de nia lingvopolitiko eblas lerni el la spertoj de naciaj lingvoj?

  Pri tiuj temoj diskutis la lingvopolitika seminario de UEA en la Praga UK en 1996. UEA ╝us eldonis libroforme °iajn materialojn, por ke ili povu esti bazo por plua lingvopolitika aktivado.

  Krom la antařparolo de Detlev Blanke, "Por aktiva lingvopolitiko" enhavas ses kontribua╝ojn.

  Humphrey Tonkin faras °eneralan enkondukon al la koncepto de lingvoplanado. Yamasaki Seiko kaj Amri Wandel skribas pri la lingvoplanadaj spertoj en siaj propraj lingvoj, respektive la japana kaj la hebrea. La tiama prezidanto de la Akademio de Esperanto, Werner Bormann, inventaras la aktualajn defiojn al tiu lingva institucio. Kun multaj ekzemploj Renato Corsetti esploras la kreoli°on de Esperanto, t.e. la streŠitecon inter personaj gustoj kaj oficialaj normoj. Fine, Detlev Blanke resumas la seminariajn diskutojn en analiza artikolo pri la taskoj, kiujn nia lingvopolitiko frontas ař devus fronti. Blanke klopodas ankař difini, kiuj estu la plenumantoj de tiuj taskoj.

  GK UEA
   


  Heroldo apartenas al LF-koop

  En sia komentario al letero de s-ro Fighiera, s-ro Osmo Buller, °enerala direktoro de UEA, skribis:
  "Mi ne plu reagos al Gian Carlo Fighiera, Šar normala diskuto kun li ne eblas".
  (HdE. 1997: 3)
  La Administra Komitato de LF-koop unuanime opinias ke s-ro Buller tute pravas. Aldone, ne eblas diskuti kun homo kiu:

  a) arogas al si rajtojn kiujn li ne plu havas;

  b) agnoskas ke li mem kreis ař celas krei dama°ojn al la merkato de HdE;

  c) uzas tonon Šanta°an kaj minacan;

  d) asertas mensogojn, interalie Šar Heroldo neniam esprimis starpunkton pri la balkana milito, nur aperigis Šies opiniojn, kaj neniam fari°is vehiklo de propagando de iu ajn (specife, la elektojn en la Akademio faras ne la abonantaro de HdE, sed la akademianoj mem, kiuj jam voŠdonis kiam estis publikigita la vidpunkto de d-ro Bormann!).

  La Administra Komitato de LF-koop ree deklaras sian absolutan estimon al la nuna redakcio de la gazeto kies bonega (kaj sensalajra) laboro interalie estas emfazita de la kresko de abonoj, male ol s-ro Fighiera esperas. Konsekvence LF-koop tute ne intencas rezigni je la eldonado de Heroldo de Esperanto dum la postaj jaroj, Šiam lař la linio de sendependa informa gazeto pri Esperantio.

  Fine la Komitato atentigas ke °uste la konduto de s-ro Fighiera dama°as la vivon de la gazeto de Teo Jung kaj Ada Sikorska, kies reputacion li pretendas defendi.

  Marc Hiltbrand
  prezidanto de LF-koop
   


  Esperanto, paco kaj Ăinio

  En majo 2000 revuo El Popola Ăinio festos sian 50-jaran jubileon. En duonjarcento la revuo EPĂ, la E-movado en Ăinio kaj la tuta mondo spertis grandajn ■an°i°ojn... Pro tio ni lanŠas konkurson "50 jaroj por EPĂ".

  Vi povas verki diversteme rilate al EPĂ --- Esperanto, Paco kaj Ăinio. Ekzemple: via esperantista sperto, E-movado kaj paco, amikaj kontaktoj kun alilandanoj, impreso pri kaj rilato kun Ăinio kaj la revuo EPĂ...

  Viaj kontribua╝oj povas esti en ajna stilo kaj ajna formo. Estas tre bonvenaj koncernaj fotoj kaj portreto de la ařtoro por ilustri la artikolon. La kontribua╝oj venu al nia redakcio antař 30 apr 2000. La premiitoj ricevos Šinajn metiarta╝ojn, E-librojn kaj unu-jaran abonon de EPĂ. Ăiu kontribuinto ricevos donaceton.

  Ni publikigos elstarajn kontribua╝ojn . La rezulto de la konkurso legeblos en la julia numero de EPĂ 2000. En la 85a UK (Israelo) ni anoncos la rezulton kaj disdonos la premiojn.

  Adreso: P.O.Kesto 77, Beijing, 100037, Ăinio.

  EPĂ
   


  Ricevitaj gazetoj

  Bazaro. 1999/3;
  Brazila Esperantisto. 1999/308;
  El Popola Ăinio. 1999/11;
  Esperanto aktuell. 1999/7;
  Esperanto en Azio. 1999/2;
  Esperanto USA. 1999/5;
  ES-TO. 1999/3;
  KAE-Informilo. 1999/28;
  La Ondo de Esperanto. 1999/11;
  La Revuo Orienta. 1999/10;
  Letero de la Animzorganto. 1999/71;
  Monato. 1999/10;
  Sennaciulo. 1999/10;
  Tempo. 1999/2.
   


  Granda Novjarfesta Konkurso

  Ni ricevis kvar solvojn de la magiaj kvadratoj el la ařgusta-septembra kajero. Ili Šiuj estis tute korektaj. La gajninto estas Nikolaj Batyrev el Udmurtio, kiu ricevas libropremion.

  Respondoj: 1. Koketa, otoman', kolera, emerit', tarifo, anatom'; 2. ekstra, kokain', skarpo, tartan', ripari, anonim'; 3. estrad', serena, tridek, redakt', aneksi, daktil'; 4. aspiri, skoter', pokalo, italin', religi', ironio; 5. balast', aparte, Lazaro, arakid', strigo, Teodor'.

  Ni kore gratulas nian fidelan leganton!


  Lař nia tradicio, la plej granda konkurso estas proponata Še la Kristnaska kaj Novjara festoj. Bonvolu sendi la respondojn al nia po■ta ař reta kulakova@akb.mplik.ru adresoj tiel, ke ili atingu la redakcion antař 10 feb 2000. Inter la gajnintoj ni lotumos tri libropremiojn.
  Krucvortenigmo
  1. Koloro de la drako, kiu regos en la 2000a jaro; 2. korta na°bird'; 3. dis╝eti grajnojn sur teron; 4. impresi flarsenton; 5. °i estas uzata por skribi, presi ař desegni; 6. estonta edz'; 7. La ... de Esperanto; 8. Diro de vero estas ... dan°ero; 9. Kie regas virino, malbona estas la ...; 10. besto; 11. saltanta bestet' kun nuda hařto; 12. °i lumigas straton nokte (R); 13. mensa stato, opinio de iu; 14. preciza temp' de ia okaza╝o; 15. resono; 16. plicertig'; 17. geografia kart'; 18. ekesto, veno en la vivon; 19. la eventon el la punkto 18 akompanas la unua ... (R); 20. organa tub', tra kiu fluas sango; 21. Kontrař forta mano la le°o estas ...; 22. sekve; 23. doni al iu man°a╝ojn; 24. tatara pelta Šap'; 25. °i povas esti en teatro, en domo ař Še framasonoj; 26. Li estas la kvina ... Še veturilo (R); 27. Šina mezurunuo, anagramo de ilo; 28. ludkarto kun nur unu punkto; 29. konstrua╝o, en kiu oni prezentas spektaklojn; 30. mezurunu' de longo; 31. azia ■tat'; 32. urb' en Francio; 33. dek tagoj; 35. persono el fabelo de fr. Grimm; 36. definitive skribita; 37. pastr' el antikva Persujo; 38. nedifinita pronomo; 39. art' ornami la viza°on; 40. numeralo; 41. adverbo; 42. modifita stato de oksigeno; 43. sistema kaj ■parema ordo en administrado; 44. Al farun' malbonspeca ne helpos la ... (R); 45. aldon' al regno de fremda teritorio; 46. rifuza, malkonsenta; 47. brava virino estas ... por sia edzo; 48. restadi senflua, senmova, senaga; 49. senti maltrankvilon pri la fideleco de amata persono; 50. florkapet' ař part' de vesta╝o; 51. fil' de la filo; 52. plue fari ion; 53. okulsekvad' de teksto; 54. ■mira╝', per kiu eblas kunigi du objektojn; 55. dekfoje dek; 56. ╝us, nun, ...; 57. Šiutaga gazeto; 58. dekfoje cent; 59. durada velociped'; 60. lo°ant' de la lando de sunlevi°o; 61. simila, sama; 62. re°' en Ruslando; 63. numeralo; 64. mebl'; 65. La 2000a jaro estas la lasta jaro de ...; 66. pro limoj kaj ... malpacas najbaroj (R); 67. kovra╝'; 68. lo°lok' de Adamo kaj Eva; 69. el °i vi prenas ricevitajn leterojn (R); 70. ali°inta landa asocio de UEA en Ruslando; 71. birdo kun longa vosto; 72. mal°uste opinii; 73. kulmino, apogeo; 74. °i havas kvin fingrojn (R); 75. kupro + zinko = ...; 76. muzika╝'; 77. ... kaj edzino -- Šiela difino (R); 78. anagramo de "ulano"; 79. agrabla, Šarma; 80. lirika poemo; 81. farita el flava metalo; 82. unu el kvar specoj de ludkartoj; 83. mezurunu' por likva╝oj; 84. pli malpli kompleta kaj klara ideo (R); 85. 24 horoj (R); 86. speca, kategoria, grupa; 87. part' de teatra verko, ludata de aparta aktoro; 88. komenc' de batalo; 89. ne kontrařstari al io, kio malplaŠas; 90. tutmonda E-Asocio; 91. rilata al bestpersekutado; 92. ařtuna monato; 93. mineral'.

  Kompilis Tatjana Kulakova
   


  KALENDARO

  1999

  12 dec. Jekaterinburg (Ruslando). Tago de Zamenhof: Granda festa programo. Org. Urala Esperantista Societo. Adreso: RU-620077 Jekaterinbirg-77, ab. ja. 67, Ruslando. Telefono: (3432) 104503. Rete: sezonoj@mail.ru
   


  2000

  15--23 jan. Sidnejo (Ařstralio). 16a Ařstralia Esperanto Somer-kursaro kaj 3a Kuna Ařstralia/Nov-Zelanda Kongreso. Adreso: Terry Manley, 143 Lawson St Redfern, NSW 2016, Ařstralio.


  27--31 jan. Jaroslavlj (Ruslando). Vintro en la antikva urbo. Org. EK Ora Ringo. Adreso: RU-150057, pr. Matrosova, 11a-18, Ruslando.


  3--6 feb. Ăeboksari (Ăuva■io, Ruslando). Ruslanda Esperanto-Kongreso. Org. REU, SEJM, JEAĂR. Adreso: RU-428000, Ăeboksari, ab. ja. 189, Ruslando.


  4--9 mar. Nabere╝nyje Ăelny (Tatarstano, Ruslando). EoLA-12. Org. SEJM, EK Gaja Krokodilo. Adreso: RU-423819, Tatarstan, Nabere╝nyje Ăelny, ab. ja. 133, Ruslando.


  27 apr--1 maj. Oostende (Belgio). 4a Eřrop-Unia Esperanto-Kongreso: Ekologio, ■losilo por la tria jarmilo. Org. FEL. Adreso: Frankrijklei 140, BE-2000, Antwerpen, Belgio.


  28 apr--3 maj. Krakovo (Pollando). 30a Tutpollanda Esperanto-kongreso. Org. PEA. Adreso: Zbigniew Warmuz, ul. Bajeczna 1/104, PL 31-566 Krakˇw, Pollando.


  1--9 maj. Jalto (Ukrainio). Aroma Jalto 2000. Adreso: UA-252133, Kijiv 133, p.k. 35, Ukrainio


  30 maj--11 jun. Mielno (Pollando). 22a Ăebalta Esperantista Printempo. Org. Filio de PEA en Koszalin. Adreso: PEA, Box 30, PL 75-016, Koszalin, Pollando.
  Mielno

  26 jun--2 jul. Bulgario kaj Turkio. 10a Internacia Esperanto-Kongreso. Org. Monda Turismo Adreso: ul. M.Sklodowskiej-Curie 10, PL 85-094, Bydgoszcz, Pollando.
  MT

  30 jun--5 jul. Saint-Chamond (Francio). Festivalo Solidaraj Tagoj. Org. JEFO. Adreso: ClÚment Picard, 8 quai de Bondy, FR-69005 Lyon, Francio.


  5--9 jul. Toulouse (Francio). 2a Kultura Arta Festivalo de Esperanto. Adreso: Esperanto Kultur-Centro, 1 rue Jean Aillet, FR-31000 Toulouse, Francio.

  Tuj post KAFE 10-17 jul okazos laborbrigado por arkeologia esploro. Informas Claude Fressonnet, FR-09600 Montbel, Francio.  SAT-7315--23 jul. Moskvo (Ruslando). 73a Kongreso de SAT. Org. SAT, OK, Adreso: RU-105318 Moskva, ab. ja. 57, Ruslando.

  Antařkongreso Koro de malnova Ruslando okazos 10--14 en Vladimir. Postkongreso Moskvo -- urbo de artoj okazos 24--27 jul en Moskvo. Por la UKanoj estas planata avia flugo Moskvo -- Tel-Avivo.


  25 jul--1 ařg. Tel-Avivo (Israelo). 85a Universala Kongreso de Esperanto. Org. UEA, LKK. Adreso: Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando (konstanta adreso).

  Halina Gorecka estas Kongresa Peranto por Ruslando, kiu akceptas pagojn por ali°o, lo°ado kaj ekskursoj. Estas planata kolektiva flugo al Israelo. Bonvolu kontakti je nia redakcia adreso.


  17--22 ařg. Budape■to (Hungario). 3a Eřropa Esperanto-Festivalo. Org. HEA. Adreso: HU-1061 Budapest, Andrßssy ˙t 27, Hungario.


  19--25 ařg. Budape■to-SŘmeg-Budape■to (Hungario). 16a Simpozio pri Esperanto-Turismo. Org. Movilo. Adreso: HU-1095, Budapest, Soroksßri ˙t 117/D.


  PERANTOJ DE LA ONDO DE ESPERANTO

  AŢSTRIO: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, AT-3400 Klosterneuburg
  AŢSTRALIO: Libroservo de AEA, P.O.Box 230 Matraville N.S.W. 2036
  BELGIO: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
  BRAZILO: Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 03625, Brasilia, DF 70084-970
  BRITIO: Esperanto-Asocio de Britio, 140 Holland Park Avenue, London, W11 4UF
  BULGARIO: Ljubomir TrifonŠovski, pk 26, BG-3000 Vraca
  ĂEŽIO: Vladislav Hasala, A.Dvorßka 1, CZ-696 62 Strßznice
  DANLANDO: Wolfgang Kirschstein, Hvedebjergvej 30, DK-8220 Brabrand
  ESTONIO: Virve Ernits, Mahla 65-1, EE-0012 Tallinn
  FINNLANDO: Heta Kesńlń, Kalamiehenkuja 3 D 32, FI-04300
  FRANCIO: Unui°o Franca por Esperanto, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris
  GERMANIO: Esperanto-Centro, Rheinstr. 9, DE-12159 Berlin
          Manfred FŘhrer, Am Stadtpfad 11, DE-65760 Eschborn
  HISPANIO: Juan AzcuÚnaga Vierna, Gen. Dßvila, 127, por 7, 2 iz., ES-39007 Santander
  HUNGARIO: Attila Kovacs, Pf. 374, HU-7601, PÚcs
  IRLANDO: Joy Davies, 9 Templeogue Wood, Dublin 6W
  ISRAELO: Aleksandr Miki■ev, 20/1 Hameleh-Amacja-str., IL-77484 A■hod
  ITALIO: Itala Esperanto-Federacio, Via Viloresi 38, IT-20143 Milano
          Vi■nja BrankoviŠ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste
  JAPANIO: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3, T˘ky˘-to 162-0042
  KANADO: Kanada Esperanto-Asocio, P.O.Box 2159, Sidney, BC, Canada V8L 3S6
  KATALUNIO: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell, Katalunio
  KOREIO: KEA. Kang Byeon Han Shin Core B/D No 1601 Mapo-Dong 350 Mapo-ku, Seoul
  LITOVIO: Litova Esperanto-Asocio, p.k 167, LT-3000 Kaunas-C
  NEDERLANDO: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
  NORVEGIO: Esperantoforlaget A.S., Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo.
  POLLANDO: Maciej Wnuk, Skrytka 105, ul. Broniewskego 77-137, PL-01-865 Warszawa
  PORTUGALIO: Portugala Esperanto-Asocio, Rua JoŃo Couto, 6, R/C-A, PT-1500 Lisboa
  RUSLANDO: Nade╝da MiÂajlovna Ůeludjko, RU-620077 Jekaterinburg-77, p.k. 67
  SLOVAKIO: Milan Zvara, PopradskÚ Nab. 33, SK-058 01 Poprad
  SVEDIO: SEF, Lisbet AndrÚasson, S÷dra R÷rum pl 455, SE-24294 H÷rby
  SVISLANDO: Christoph Scheidegger, Im Schleedorn 6, CH-4224 Nenzlingen
  USONO: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530


  LA ONDO DE ESPERANTO

  SENDEPENDA INTERNACIA REVUO.
  1999. N-ro 12 (62)
  Aperas Šiumonate
  Fondita en 1909 de Aleksandr SaÂarov
  Refondita en 1991
  Eldonas kaj administras: Halina Gorecka
  Redaktas: Aleksander Kor╝enkov
  Konstantaj kunlaborantoj: Maria Ba╝enova, Boris Kondratjev, Viktor Kulakov, Tatjana Kulakova, Valentin Melnikov, Sergio Pokrovskij, Wolfgang Kirschstein
  Adreso: RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67, Ruslando
  Telefono: (3432) 104503
  Telefakso: (3432) 775252 Esperanto 104503
  Elektronika adreso: sezonoj@mail.ru
  Hejmpa°o: http:/www.sezonoj.itgo.com
  Abontarifo por 2000:
      -- Internacia tarifo: 22 eřroj 24 usonaj dolaroj
      -- Orienteřropa tarifo: 15 usonaj dolaroj
      -- Ruslanda tarifo: 135 ruslandaj rubloj
      -- Aerpo■ta aldono: 4 eřroj ař usonaj dolaroj
  Konto Še UEA: avko-u
  Recenzoj. Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro, kasedo, disko k. a. al la redakcia adreso.
  Eldonkvanto: 500 ekzempleroj
  Elektronika eldono: Abonebla Še nia elektronika adreso kontrař 10 usonaj dolaroj
  Anonctarifo:
      -- Plena pa°o: 100 EUR (1000 rub.)
      -- Duona pa°o: 60 EUR (600 rub.)
      -- Kvarona pa°o: 35 EUR (350 rub.)
      -- Okona pa°o: 20 EUR (200 rub.)
      -- Malpligrandaj: 0.50 EUR ař 5 rubloj por 1 cm▓
      -- Kovrilpa°a anonco, kun aldono de plia koloro, kostas duoble.
  Triona rabato por ripeto en la sekva numero.
  Donacoj. La donacoj estas danke akceptataj Še la redakcia adreso (ruslandaj rubloj) ař Še nia konto avko-u Še UEA (devizoj).
  Oni povas represi kaj traduki materialojn el La Ondo de Esperanto nur kun indiko de la fonto.
  (c) La Ondo de Esperanto, 1999.
  Subtitolo